Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fault arc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczania ciśnienia i temperatury gazów podczas zwarcia łukowego wewnątrz przedziału wyłącznika rozdzielnicy średniego napięcia z wykorzystaniem modelu termodynamicznego procesów towarzyszących zwarciom łukowym wewnątrz rozdzielnic z izolacją powietrzną. Następnie, w oparciu o mechanikę płynów lepkich, przedstawiono metodę obliczania rozkładu prędkości i ciśnienia gazu w kanałowych reduktorach ciśnienia podczas zwarcia łukowego. W obliczeniach uwzględniono dwa rodzaje kanałów: kanał prosty pionowy, zapewniający wypływ gazu do obszaru znajdującego się nad rozdzielnicą oraz kanał pionowo-poziomy umożliwiający wypływ gazu do przestrzeni znajdującej się z tyłu rozdzielnicy. Na podstawie średniej prędkości wypływu na wylocie kanału porównano skuteczność redukcji ciśnienia dla dwóch analizowanych konstrukcji kanałów.
EN
The following article describes the calculation method of pressure and gas temperature during fault arc inside circuit breaker compartment of medium voltage switchgear. The calculations were made using the thermodynamic model processes, which accompany fault arcs inside airinsulated enclosed switchgears. Subsequently, based on viscous fluid mechanics, the calculation method of velocity and gas pressure distribution in pressure relief duct during fault arc was presented. Performed calculations considered two types of pressure relief ducts: straight vertical duct, which ensures gas exhaust to the area located above the switchgear and vertical-horizontal duct, which ensures gas exhaust to the area located behind the switchgear. The effectiveness of pressure reduction for two types of ducts was compared on the basis of the average exhaust velocity at the outlet of the duct.
EN
In this paper the analysis of pressure stressed in an enclosure during fault arc inside switchgear is also presented. There is introduced the method based on determining stresses which are the sum of tensile stresses (membrane) and deflection stresses. For tensile stresses analysis the energy method, for unrestrainedly supported rectangular plate, was used. Further in the paper, the calculations and measurements results of enclosure stresses were shown. Dimensions of analyzed enclosure were 0.48 x 0.52. Also, an oscillogram record from laboratory tests was given further in the paper. There were demonstrated the results of calculations of maximum stresses σysum in an enclosure an analyzed cable compartment of marine switchgear during fault arc. In the presented paper the calculation method of pressure and temperature of gases inside MV marine switchgear during fault arc was presented. Simultaneous equation (1) gives a thermodynamic model of processes concurrent to fault arcs inside air insulated switchgear. Simultaneous equation (1) enables calculation of pressure p and temperature T based on average arc power PL. The above mentioned model is particularly useful for analysis of pressure and temperature in switchgears equipped with slots or overpressure reducing canals. Calculated, according to (1), temperature is the average temperature in the area encompassed by the fault arc. Formulating it more strictly; that area is defined by the product of volume V and coefficient c. The method does not count a spatiotemporal distributions of temperature and pressure in the total volume of the compartment.
PL
W artykule przedstawiono analizę naprężeń w elementach osłonowych rozdzielnic z izolacją powietrzną, poddanych działaniu ciśnienia gazów podczas wewnętrznych zwarć łukowych. Zaproponowano metodę opartą na wyznaczeniu naprężeń będących sumą naprężeń rozciągających (błonowych) i naprężeń zginających. Do analizy naprężeń rozciągających zastosowano metodę energetyczną dla płyt prostokątnych swobodnie podpartych. Przedstawiono też metodę obliczania ciśnienia i temperatury gazów wewnątrz rozdzielnicy okrętowej średniego napięcia podczas zwarcia łukowego. Układ równań (1) przedstawia model termodynamiczny procesów towarzyszących zwarciom łukowym wewnątrz rozdzielnic i umożliwia obliczanie ciśnienia p oraz temperatury T na podstawie średniej mocy łuku PL. Model ten jest szczególnie przydatny do analizy ciśnienia i temperatury w rozdzielnicach wyposażonych w szczeliny lub kanały wypływowe. Obliczona wg równań (1) temperatura jest średnią temperaturą w obszarze objętym zwarciem łukowym, a ściślej w obszarze definiowanym przez iloczyn objętości V i współczynnika c. Metoda nie uwzględnia rozkładu przestrzenno-czasowego temperatury i ciśnienia w całej objętości przedziału. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki obliczeń oraz pomiarów naprężeń w osłonie o wymiarach 0,48 x 0,52 m, jak również – oscylogram z prób laboratoryjnych. Podano wyniki obliczeń maksymalnych naprężeń σysum w osłonie analizowanego przedziału kablowego rozdzielnicy okrętowej podczas zwarcia łukowego.
PL
W artykule przedstawiono działanie bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych (CHCL). Bezpiecznik krótkotopikowy stanowi główny tor prądowy ogranicznika, a jego charakterystyki decydują o własnościach CHCL. Omówiono również wyniki modelowania matematycznego wyłączania 3-fazowych zwarć łukowych w rozdzielnicach niskonapięciowych za pomocą aparatów umieszczanych jedynie w środkowej fazie płaskiego układu szyn zbiorczych. Jako aparaty wyłączające stosowano: bezpieczniki oraz łączniki hybrydowe, szczególną uwagę zwracając na możliwość zastąpienia wyłącznika WACH ogranicznikiem CHCL. Po wyłączeniu w środkowej fazie 3-fazowe zwarcie łukowe przechodzi w zwarcie 2-fazowe, z łukiem palącym się między fazami skrajnymi. Zwarcia 2-fazowe, na skutek samoistnego gaśnięcia łuku przy najbliższym przejściu prądu przez zero, wyłączają się samoczynnie.
EN
A new idea of a hybrid contactless current limiter and the properties of existing current limiter are discussed. On the substitution of a special ultra-short fuse for a contact switch in the hybrid current limiter a new device has been obtained, suitable for fast short-circuit fault cleaning. Experimental investigations carried out, of the fault arc in 3-phase l.v. switchboards show that it is possible to interrupt this fault by means of 1-phase interrupting apparatus. As a protective apparatus a fuse or circuit-breaker placed only in one central bar was used. After switching off the feeding by this fuse of the bar, the short-circuit goes into a 2-phase arcing fault between the outermost bars. Then this open arc is interrupted finally by the quenching at its natural current nearest to zero.
PL
W artykule przedstawiono działanie bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych (CHCL). Bezpiecznik krótkotopikowy stanowi główny tor prądowy ogranicznika, a jego charakterystyki decydują o własnościach CHCL. Omówiono również wyniki modelowania matematycznego wyłączania 3-fazowych zwarć łukowych w rozdzielnicach niskonapięciowych za pomocą aparatów umieszczanych jedynie w środkowej fazie płaskiego układu szyn zbiorczych. Jako aparaty wyłączające stosowano: bezpieczniki oraz łączniki hybrydowe, szczególną uwagę zwracając na możliwość zastąpienia wyłącznika WACH ogranicznikiem CHCL. Po wyłączeniu w środkowej fazie 3-fazowe zwarcie łukowe przechodzi w zwarcie 2-fazowe, z łukiem palącym się między fazami skrajnymi. Zwarcia 2-fazowe, na skutek samoistnego gaśnięcia łuku przy najbliższym przejściu prądu przez zero, wyłączają się samoczynnie.
EN
A new idea of a hybrid contactless current limiter and the properties of existing current limiter are discussed. On the substitution of a special ultra-short fuse for a contact switch in the hybrid current limiter a new device has been obtained, suitable for fast short-circuit fault cleaning. Experimental investigations carried out, of the fault arc in 3-phase l.v. switchboards show that it is possible to interrupt this fault by means of 1-phase interrupting apparatus. As a protective apparatus a fuse or circuit-breaker placed only in one central bar was used. After switching off the feeding by this fuse of the bar, the short-circuit goes into a 2-phase arcing fault between the outermost bars. Then this open arc is interrupted finally by the quenching at its natural current nearest to zero.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń indukcji magnetycznej oraz sił elektrodynamicznych, działających na kolumny łuku podczas zwarć na szynach rozdzielnic średniego napięcia z izolacją powietrzną. Odstęp (w świetle) między szynami wynosił 120 mm, a spodziewane prądy zwarciowe od 4 kA do 8 kA. Przedstawiono też wyniki pomiarów średniej prędkości łuku zwarciowego w zależności od prądów oraz odległości między szynami. Wyznaczono i przedstawiono zależność zastępczej średnicy łuku od prądu łuku. Na podstawie wyników obliczeń: sił elektrodynamicznych działających na łuk oraz zastępczej średnicy łuku, jak również - wyników pomiarów prędkości łuku, przedstawiono zależność współczynnika oporu aerodynamicznego łuku od prądu łuku. W podsumowaniu stwierdzono między innymi możliwość zmiany kierunku ruchu łuku wskutek zmian kierunku sił elektrodynamicznych. Zwrócono uwagę na deformację kolumn łukowych i wzrost napięcia łuku, które powodują wzrost mocy łuku, a zatem większe skutki trójfazowych zwarć łukowych w rozdzielnicach.
6
Content available remote Badanie parametrów łuku zakłóceniowego w warunkach laboratoryjnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów łuku zwarciowego otrzymane w obwodzie oscylacyjnym w warunkach laboratoryjnych. Prąd łuku zawierał się w granicach 600 – 1400 A RMS, przy częstotliwości 50 Hz oraz 38 Hz. Łuk palił się w zamkniętej objętości około 6•10-3 m3, która modelowała wnętrze rozdzielnicy. Pomiary dotyczyły wzrostu ciśnienia i temperatury wewnątrz modelowanej rozdzielnicy. Dodatkowo wykonano zdjęcia łuku z użyciem kamery szybkiej.
EN
The paper presents experimental measurements of the fault arc parameters obtained in an oscillatory circuit in the laboratory conditions. The modelled arc current values were in the range 600 – 1400 A RMS, at 50 Hz and 38 Hz of frequency, and it burned in a closed volume of about 6•10-3 m3, which modelled the inside of the switchgear. The increase rate of pressure and temperature inside the modelled switchgear was measured, as well as the high-speed photograph of the arc was registered.
7
Content available remote Nowy sposób gaszenia łuku zakłóceniowego
PL
W artykule opisano nowatorskie rozwiązanie układu do eliminacji łuku zakłóceniowego. Metoda polega na zainicjowaniu, tuż po pojawieniu się łuku zakłóceniowego, równolegle do niego przyłączonego łuku próżniowego. Wskutek znacznej różnicy mocy i energii obydwu tych wyładowań, łuk powietrzny gaśnie. Przedstawiono podstawy analizy teoretycznej oraz opisano wyniki badań laboratoryjnych, które potwierdziły skuteczność zaproponowanej metody. Badania są kontynuowane.
EN
In the paper a new method and arrangement for fault arc extinction is presented. The method consists in initiation, just after the fault arc appearance, a parallel to it connected vacuum arc. As result of the considerable difference between power and energy of both kinds of discharges, the fault arc is extinguished. The basic theoretical analysis as well as the results of laboratory experiments, which have confirm the efficiency of proposed method, are presented. lnvestigations to be continued.
8
Content available remote Electrodynamic interaction in bus bar arrangements during short-circuits
EN
The article presents the effects of interaction of electrodynamic forces in a flat arrangement of bus bars in switchgear during arc and metallic short-circuits. A method for calculating deflections and stresses resulting from electrodynamic forces is presented. The effect of the fault arc on the increase of electrodynamic forces acting upon one of the outer bus bars is described. The effect of resistance of Iow voltage fault arc on the limiting of short-circuit currents is discussed. Experiment results are compared with calculated results.
PL
W artykule przedstawiono skutki oddziaływania sil elektrodynamicznych w układzie szyn zbiorczych rozdzielnic podczas zwarć metalicznych i łukowych. Przedstawiono metodę obliczania ugięć i naprężeń w szynach od sił elektrodynamicznych. Opisano wpływ łuku zwarciowego na zwiększenie sił elektrodynamicznych działających na szynę skrajną. Omówiono wpływ rezystancji niskonapięciowego łuku zwarciowego na ograniczanie prądów zwarciowych. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z wynikami obliczeń.
EN
A method of calculation of the gas temperature during short-circuit fault arcing inside a tight switchboard with air insulation is presented, based on the equation of heat conduction. Results of experimental investigations of the gas temperature affected by the travelling fault arc are also presented. The model design, testing set-up and conditions of the investigations are described. The results of calculations and experiments are compared.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczania temperatury gazów wewnątrz rozdzielnicy szczelnej z izolacją powietrzną podczas zwarć łukowych w oparciu o równanie przewodnictwa cieplnego. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych temperatury gazów podczas zwarć z łukiem wędrującym. Opisano model do badań, układ probierczy i warunki badań .Wyniki obliczeń porównano z wynikami badań eksperymentalnych.
EN
The influence the of overpressure with aerial isolation on switchgear doors during fault arc is disscussed in the article. Proposals of calculation of deflection and stress are introducet, for doors, in the results of investigations of experimental stresses during fault arc inside a switchgear compartment. The results of experimental investigations are compared with the results of calculations.
PL
W artykule omówiono oddziaływanie na drzwi rozdzielnicy z izolacją powietrzną podczas zwarć łukowych. Nadciśnienia w zależności od mocy zwarć łukowych oraz przekrojów wypływowych reduktorów nadciśnienia pokazano na rys. 1. Przedstawiono propozycję obliczania drgań w drzwiach wg zależności (1) pod wpływem nadciśnienia. Przy obliczaniu drgań powierzchni środkowej rozdzielnicy uwzględniono przebieg ciśnienia wymuszającego wg zależności (5), odzwierciedlający ciśnienia podczas zwarć łukowych wewnątrz rozdzielnic osłoniętych ze szczelinami odciążającymi. Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 3 i 4. Przedstawiono też wyniki badań eksperymentalnych naprężeń w drzwiach podczas zwarć łukowych wewnątrz rozdzielnicy modelowej. Na podstawie pomiarów naprężeń obliczono maksymalne ugięcia w środku drzwi w zależności od nadciśnienia. Wyniki przedstawiono na rys. 5. Na rys. 6 pokazano oscylogramy z badań. Porównano wyniki obliczeń z wynikami badań laboratoryjnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.