Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ascenzja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wyniki badań i analiz (hydrodynamicznych, hydrogeochemicznych i izotopowych) przeprowadzonych w latach 2004-2007 w obrębie rynny brwinowskiej pozwoliły na zidentyfikowanie obszarów, w których pełni ona rolę zasilającą w stosunku do niżej leżących oligoceńskich utworów wodonośnych niecki mazowieckiej. Zasilanie odbywa się głównie w południowej strefie rynny. Na odcinku centralnym i północnym stwierdzono występowanie lokalnych stref ascenzji wód z utworów oligoceńskich do najgłębszej warstwy wodonośnej rynny brwinowskiej. Dzięki przeprowadzonemu hydrogeochemicznemu modelowaniu dróg reakcji (mieszania się wód) oszacowano, iż udział składowej "oligoceńskiej" w mieszaninie wód podziemnych występujących w omawianej warstwie jest bardzo duży i teoretycznie może wynosić aż 60-80%.
EN
The results of hydrodynamic, hydrogeochemical and isotopic researches performed between 2004 and 2007 show that groundwater from the Quaternary series recharges the Oligocene aquifer of the Mazovian Basin in the southern part of the Brwinów Buried Valley. The groundwater ascent flow is possible in the northern part of this structure. Thanks to this discovery and geochemical modelling studies, the detailed proportions of the groundwater's mixture have been evaluated in this area. Two solutions mix together in the following proportions: an average of 60-80 percent of groundwater comes from the Mazovian Basin and 40-20 percent originates from the Quaternary Buried Valley. It determines the very unique chemical composition of groundwater in the northern part of the structure.
PL
W pracy przedstawiono analizę zmienności składu chemicznego wód podziemnych poziomu mioceńskiego na drodze przepływu przez obszar plejstoceńskiej doliny kopalnej. Teren badań znajduje się w północnej Wielkopolsce, gdzie na znacznym obszarze występuje jednorodnie wykształcony mioceński poziom wodonośny. W rejonie Wysokiej poziom ten jest rozcięty głęboką erozyjną doliną kopalną, sąsiadującą z obecną doliną Noteci. Mioceński poziom wodonośny i głęboki poziom plejstoceński występują w strefie doliny w łączności hydraulicznej. Uwzględniając odmienne warunki kształtowania się środowiska hydrogeochemicznego wód podziemnych, wydzielono trzy strefy: poziom mioceński przed doliną kopalną (strefa A), głęboki poziom plejstoceński w obrębie doliny kopalnej (strefa B) i poziom mioceński poza doliną kopalną (strefa C). W obrębie doliny kopalnej w wodach głębokiego poziomu plejstoceńskiego (strefa B) stwierdzono wysokie zawartości jonów Cl/- i SO2-/4. Dla jonów Cl/- i SO2-/4 wykonano mapy stężeń bez zastosowania interpolacji metodą krigingu punktowego. Wzrost zawartości jonów Cl/- i SO2-/4 w strefie B jest związany z ascenzją wód z poziomów mezozoicznych. Zmiany twardości, zasadowości i zawartości jonów wapnia, obserwowane w wodach głębokiego poziomu plejstocenu, najprawdopodobniej są związane ze zmianą warunków utleniająco-redukcyjnych i rozkładem materii organicznej. W wyniku analizy czynnikowej wyróżniono trzy czynniki kształtujące skład chemiczny wód podziemnych: F 1, F2 i F3. Wyróżnione procesy formowania składu chemicznego wód poziomów mioceńskiego i głębokiego plejstoceńskiego mają charakter geogeniczny i są uwarunkowane obecnym systemem krążenia wód.
EN
The analysis of chemical composition variability of the Miocene aquifer groundwater during the groundwater flow through the buried Pleistocene valley is presented in the paper. The study area is located in northern Wielkopolska, where the homogeneous Miocene aquifer was found over a wide area. This aquifer is intersected by the buried valley located in the vicinity of Wysoka. The deep Pleistocene and Miocene aquifers are found in hydraulic connection within the buried valley area. Taking into account the dissimilar formation conditions of the hydrogeochemical environment, three zones were distinguished: the Miocene aquifer preceded the buried valley (A zone), the deep Pleistocene aquifer within the limits of the buried valley area (B zone), and the Miocene aquifer beyond the buried valley (C zone). The deep Pleistocene aquifer groundwater (zone B) within the buried valley area was found to contain evidently high concentrations of chloride and sulphate ions. Maps of Cl- and SO2-/4 concentrations were made without interpolation using the point kriging method. The incerease of the concentrations in the deep Pleistocene aquifer (zone B) is due to an ascent from the Mesozoic aquifers. The changes in water hardness and alkalinity of the deep Pleistocene aquifer in the research area may be related to the change in redox potential conditions and decomposition of organic matters. A set of factors (F 1, F2 and F3) affecting the chemical composition of groundwaters was distinguished as a result of the factor analysis. The identified processes which affected the chemical composition of the Miocene and deep Pleistocene aquifers are of natural geological character and are associated with the current groundwater flow system.
3
Content available remote Procesy ingresji i ascenzji wód na polskim wybrzeżu bałtyckim
PL
Słone lub słonawe wody podziemne występują w wielu miejscach wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku w następstwie ingresji wód morskich wywołanej nadmierną eksploatacją lub ascenzją solanek z warstw mezozoiku. Wyniki badań hydrogeochemicznych, geofizycznych i modelowania filtracji prowadzonych na przestrzeni ostatnich 10 lat pozwoliły wyjaśnić ich zróżnicowane pochodzenie oraz czas przebywania w warstwach wodonośnych wybrzeża. Zróżnicowanie gęstości wód, ciśnień piezometrycznych i zasilania warstw wodami infiltracyjnymi to główne czynniki powodujące przepływ wód słonych na wybrzeżu. Wyróżniono trzy typy jednostek hydrogeologicznych wybrzeża oraz opisano matematyczne modele równowagi wód słonych i słodkich (zwykłych). Główną zasadą w ochronie zasobów wód podziemnych wybrzeża jest ograniczenie wielkości poboru wód przez ujęcia do bezpiecznej, gwarantowanej wydajności, która sprowadza się do poprawnego wyznaczenia zasobów eksploatacyjnych.
EN
Brackish or salt groundwaters occur in many places along the Polish Baltic coast as a results of intrusion due to overexploitation or ascension from Mesozoic strata. The results of hydrogeochemical, geophysical and modelling investigations carried out during the last ten years reveal different origin and residence time of water in the coastal aquifers. Differences in density of waters, piezometric heads and recharge by meteoric water are the main factors of the salinization of the groundwater along the coast. Three types of coastal hydrogeological units were established and mathematical models of salt water transport are quoted. Limitation of groundwater exploitation of the water intakes in this region according to the safe yield of water is the master point of groundwater resources protection.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.