Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 195

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  generator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposoby nastawiania wybranych funkcji zabezpieczeniowych, stosowanych w układach zabezpieczeń bloków wytwórczych. Funkcje te, z uwagi na swoją specyficzną rolę w ochronie bloku od skutków zakłóceń zewnętrznych, wymagają koordynacji z zabezpieczeniami stosowanymi w liniach napowietrznych pracujących w sieciach dystrybucyjnych 110 kV.
EN
The article presents methods of setting selected protection functions that are used in generator-transformer power units protection systems. These functions, due to their specific role in protecting the power unit from ecternal disturbances, require coordination with other protections applied in overhead lines operating in 110 kV distribution networks.
2
PL
W pracy pokazano podstawowe obliczenia i konstrukcję generatora przeznaczonego do małej elektrowni wiatrowej, będącej przedmiotem konkursu NCBiR „Wielkie wyzwanie: Energia”. Ograniczenia wymiarowe elektrowni narzucone w tym konkursie definiują moc generatora, zaś przyjęte rozwiązanie turbiny wiatrowej określa znamionową prędkość obrotową generatora. Napięcie wyjściowe generatora może być różne i zależy od typu ładowarki użytej do ładowania akumulatora i do zasilania pompy wody. Z uwagi na to, że NCBiR nie okreś­lił jeszcze szczegółowych danych dotyczących typu i pojemności akumulatora oraz typu, mocy i charakterystyki pompy do obliczeń uzwojenia, przyjęto, że generator osiąga napięcie 24 V przy prędkości obrotowej 600 obr./min.
EN
The paper presents the basic calculations and design of a generator for a small wind power plant which is the subject of the National Centre’s for Research and Development competition, „Great Challenge: Energy”. The dimensions of the power plant specified in the competition define the generator power, and the adopted solution of the wind turbine determines the rated rotational speed of the generator. The output voltage of the generator may have different values. It depends on the type of charger used to charge the battery and supply the water pump. Since the National Centre for Research and Development has not yet provided detailed data on the type and capacity of the battery and the type, power and characteristics of the pump, the winding was calculated for the generator reaching 24 V at 600 rpm.
EN
Random sequences are used in various applications in construction of cryptographicsystems or formations of noise-type signals. For these tasks there is used the program generator of random sequences which is the determined device. Such a generator, as a rule, has special requirements concerning the quality of the numbers formation sequence. In cryptographic systems, the most often used are linearly –congruent generators, the main disadvantage of which is the short period of formation of pseudo-random number sequences. For this reason, in the article there is proposed the use of chaos generators as the period of the formed selection in this case depends on the size of digit net of the used computing system. It is obvious that the quality of the chaos generator has to be estimated through a system of the NIST tests. Therefore, detailed assessment of their statistical characteristics is necessary for practical application of chaos generators in cryptographic systems. In the article there are considered various generators and there is also given the qualitative assessment of the formation based on the binary random sequence. Considered are also the features of testing random number generators using the system. It is determinedthat not all chaos generators meet the requirements of the NIST tests. The article proposed the methods for improvingstatistical properties of chaos generators. The method of comparative analysis of random number generators based on NIST statistical tests is proposed, which allows to select generators with the best statistical properties. Proposed are also methods for improving the statistical characteristics of binary sequences, which are formed on the basis of various chaos generators.
PL
Sekwencje losowe wykorzystywane są do tworzenia systemów kryptograficznych lub do formowania sygnałów zakłócających. Do tych zadań wykorzystywany jest generator sekwencji losowych, który jest urządzeniem deterministycznym. Taki generator z reguły ma specjalne wymagania dotyczące jakości tworzenia sekwencji liczbowej. W systemach kryptograficznych najczęściej stosuje się generatory liniowo-przystające, których główną wadą jest krótki okres formowania pseudolosowych sekwencji liczbowych. Z tego powodu w artykule zaproponowano użycie generatora chaotycznego, jako że okres próbkowania w tym przypadku zależy od rozmiaru siatki bitowej w używanym systemie obliczeniowym. Oczywistym jest, że należy oszacować jakość generatora chaotycznego za pomocą systemu testów NIST, dlatego też do praktycznego zastosowania generatorów chaotycznych w systemach kryptograficznych wymagana jest szczegółowa ocena ich cech statystycznych. W artykule rozważono różne generatory, a także podano ocenę jakościową procesu formacji na podstawie losowej sekwencji binarnej. Rozważano również funkcje testowania generatorów liczbowych przy użyciu systemu. Stwierdzono, że nie wszystkie generatory chaotyczne spełniają wymagania testów NIST. W artykule zaproponowano metody poprawy właściwości statystycznych generatorów chaotycznych, tak jak również metodę analizy porównawczej generatorów liczb losowych, która oparta jest na testach statystycznych NIST, i która pozwala wybrać generatory o najlepszych cechach statystycznych. Przedstawiono także metody poprawy właściwości statystycznych sekwencji binarnych, które powstają na podstawie różnych generatorów chaotycznych.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania prędkości punktów znajdujących się na głowie i stopie zęba koła podatnego przekładni falowej. Obliczenia przeprowadzono w funkcji kąta obrotu generatora, przyjmując różne wartości prędkości obrotowych wału wejściowego przekładni falowej z zablokowanym kołem sztywnym. Otrzymane wyniki posłużą w kolejnym etapie badań do określenia prędkości w chwilowych punktach styku znajdujących się na linii przyporu oraz zbudowania charakterystyk kinematycznych tego rodzaju przekładni.
EN
Paper contains information about method of calculation of velocity characteristic points of tooth of flexspline. Velocity is expressed as function of angle of rotation od wave generator. Calculations were made for two different values of rotation speed of wave generator. Calculation result will be used in future researches in purpose of examine kinematics of meshing of flexspline with circular spline.
5
Content available remote Pico hydro generator as an effective source of renewable energy
EN
The paper presents 1kW pico hydro generator that consists of an axial water turbine and generator. The rotor of the axial water turbine was developed using the NACA aerodynamic profile. The paper describes the construction of a vertical axial turbine and the laboratory stand for the measurement of the developed and constructed turbine powering a three-phase electric generator. The basic turbine characteristics for the highest efficiency parameters and the characteristics of the generator are presented.
PL
Artykuł dotyczy piko – agregatu o mocy 1kW: osiowej turbiny wodnej i generatora. W artykule przytoczono przykład osiowej turbiny wodnej z wirnikiem opracowanym z zastosowaniem profilu aerodynamicznego NACA. Przedstawiono konstrukcję pionowej turbiny osiowej. Opisano laboratoryjne stanowisko pomiarowe do badań skonstruowanej i zbudowanej turbiny, napędzającej trójfazowy generator elektryczny. Przedstawiono podstawowe charakterystyki turbiny opracowane dla jej parametrów pracy, przy których osiągnęła najwyższą sprawność oraz podstawowe charakterystyki współpracującego z turbiną generatora.
EN
This paper presents new approach to the construction of harmonic signal generators based on two-circuit resonant circuits. The purpose of this project is to make essential contribution to the development of generators with stable characteristics when the parameters of the technological process change.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do konstrukcji generatorów sygnałów harmonicznych opartych na komplementarnych obwodach rezonansowych. Celem tego projektu jest wniesienie istotnego wkładu w rozwój generatorów o stabilnej charakterystyce przy zmianie parametrów procesu technologicznego.
PL
W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego, obejmującego 100% uzwojeń stojana generatora oraz porównano jego zasadę działania z obecnie stosowanymi układami, bazującymi na wstrzykiwaniu sygnału pomiarowego w punkcie neutralnym generatora uziemionego przez rezystor. Firma ZAZ-En, w ścisłej współpracy z dr. Zygmuntem Kuranem, opracowała własne rozwiązanie zabezpieczenia stuprocentowego stojana, w oparciu o nowatorską, opisaną w artykule metodę. Prace zostały wykonane w ramach projektu pt. „Opracowanie, walidacja i wdrożenie do produkcji układu zabezpieczeń ziemnozwarciowych stojana i wirnika generatora, wykorzystującego metodę wstrzykiwania sygnału pomiarowego” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
PL
Jak wiadomo, generator w zakładach energetycznych należy do grupy urządzeń podstawowych, więc niezbędne jest zadbanie o jego właściwą i bezawaryjną eksploatację. Podczas pracy narażony jest na wiele czynników mogących wpłynąć na obniżenie skuteczności działania i/lub degradację materiału. Jeden z nich to wysokie poziomy temperatur, które po pierwsze są w stanie znacznie obniżyć wydajność urządzenia, a po drugie, narażają go na skrócenie żywotności. Istotne jest zatem jego chłodzenie.
9
Content available remote Hybrid drive as a future in agricultural technology
EN
The constant increase of the number of vehicles and agricultural machines powered by internal combustion engines leads to an increase in pollution of the natural environment. This leads to deterioration of air cleanliness and elements of heavy metals emitted by tractors and agricultural machines penetrate into agricultural crops. In addition, the natural resources of the most popular energy source, which is crude oil,are also finite or its extraction becomes not profitable. Therefore, more and more traditional manufacturers of agricultural machinery including agricultural tractors, are testing and developing constructions with an alternative or hybrid drive. The article presents the possibilities of using hybrid drives in modern agricultural tractors. In addition, the efficiency of electric and hybrid drives used in chosen vehicles was compared.
PL
Stale zwiększająca się liczba pojazdów i maszyn rolniczych zasilanych silnikami spalinowymi prowadzi do wzrostu zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Prowadzi to do pogorszenia stanu czystości powietrza, a pierwiastki metali ciężkich emitowanych przez ciągniki i maszyny rolnicze przenikają do płodów rolnych. Ponadto zasoby naturalne najpopularniejszego źródła energii, jakim jest ropa naftowa są również skończone albo jej wydobycie staje się nieopłacalne. W związku z tym coraz częściej producenci tradycyjnych maszyn rolniczych, w tym ciągników rolniczych, testują i rozwijają konstrukcje o alternatywnym lub hybrydowym napędzie. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania napędów hybrydowych w nowoczesnych ciągnikach rolniczych. Ponadto porównano wydajność napędów elektrycznych i hybrydowych stosowanych w wybranych pojazdach.
PL
W artykule przedstawiono propozycję budowy niskobudżetowego, dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego do generacji sygnałów modulacji cyfrowych o częstotliwości w zakresie od 100 MHz do 3 GHz. Do budowy stanowiska wykorzystano środowisko MATLAB w celu cyfrowego opracowania i symulacji modulacji cyfrowych oraz generacji danych dla przebiegów I(t) i Q(t). Pliki zawierające dane opisujące przebiegi I(t) i Q(t) przesłano do generatora arbitralnego p.cz. Generator arbitralny wytwarza pożądany sygnał modulacji cyfrowej o maksymalnej częstotliwości nośnej wynoszącej 75 MHz. Sygnał ten jest następnie przesyłany do generatora w.cz. Wygenerowane sygnały poddano analizie widmowej oraz określono ich jakość na drodze pomiarowej.
EN
The article presents a proposal to build a lowcost, didactic laboratory station for generating vector modulation signals with frequencies in the range from 100 MHz to 3 GHz. The MATLAB environment was used for the construction of the laboratory set for the purpose of digital development and simulation of vector modulations and generation of data for I(t) and Q(t) waveforms. Files containing data describing the waveforms I (t) and Q (t) were sent to an arbitrary IF generator. The arbitrary generator generates the desired vector modulation signal with a maximum carrier frequency of 75 MHz. This signal is then sent to the RF generator. The generated vector modulation signals were subjected to spectral analysis and their quality was determined by measuring method.
11
Content available remote Triboelectricity and construction of power generators based on it
EN
The topic of using tribolectrics as a promising source of energy has been actualized in this article. The data on the main types of generators in triboelectricity have been analyzed. The schematic solutions for the application of tribogenerators in various devices based on electronic modules of various manufacturers have been presented. The conclusion about the high efficiency of the use of tribogenerators in applied devices, when combined with other energy sources and accumulating it with super capacitors has been made.
PL
Artykuł dotyczy tematu wykorzystania efektu tryboelektrycznego jako obiecującego żródła energii. Przeanalizowano techniczne parametry głównych typów generatorów w tryboelektrown. Przedstawione schemotechniczne rozwiązania w zakresie zastosowania trybogeneratorów. Wykazano dużą efektywnośći połączenia trybogeneratorów z innymi Źródłami energii i superkondensatorami dla akumulowania energii.
PL
W artykule przedstawiono proces konstrukcyjny przykładowego wału z wykorzystaniem generatora programu Inventor, poprzedzony wstępnymi analitycznymi obliczeniami zmęczeniowymi czopa. Omówiono działanie generatora. Wskazano procedury wprowadzania obciążenia. Przeanalizowano działanie modułu obliczeniowego. Porównano wyniki otrzymane w drodze obliczeń analitycznych z otrzymanymi podczas symulacji komputerowej. Przedstawiono sposób doboru średnicy czopa wału bez konieczności wykonywania żmudnych obliczeń wstępnych.
EN
Paper presented the design process of an example shaft with the use of an Inventor generator, preceded by preliminary analytical fatigue calculations. The operation of the generator is discussed. Procedures of load introduction are indicated. The operation of the calculation module was analyzed. The results obtained by analytical calculations with those obtained during computer simulation were compared. The method of selecting the diameter of the shaft spigot without the need to perform tedious preliminary calculations is presented.
13
Content available remote Model generatora nadprzewodnikowego
PL
Artykuł przedstawia koncepcję budowy modelu generatora nadprzewodnikowego HTS na bazie elementów silnika indukcyjnego. W obliczeniach został uwzględniony wpływ ułożenia magnesów neodymowych zamocowanych na wirniku, na kształt generowanego napięcia. Model obliczeniowy uwzględnia ponadto nieliniowe zmiany w funkcji temperatury takich właściwości nadprzewodnika jak: rezystywność, przewodność cieplna, współczynnik wymiany ciepła z otoczeniem i wartość prądu krytycznego.
EN
The article presents the concept of building a model of a superconducting HTS generator based on induction motor elements. The permanent magnets location was optimized due to the shape of generated voltage.
PL
W publikacji przedstawiono wpływ maksymalnego odkształcenia promieniowego koła podatnego na geometrię zazębienia wieńców w falowej przekładni z generatorem w postaci krzywki eliptycznej. Podano podstawowe zależności geometryczne kół zębatych oraz omówiono sposób wyznaczania trajektorii zęba koła podatnego. Omówiono konsekwencje wynikające ze zmiany maksymalnego odkształcenia promieniowego.
EN
Article contains information about influence of maximal radial deformation of flexspline to geometry of meshing gears of harmonic gear with elliptical wave generator. Paper also includes basic geometrical relations of gears and information how to calculate a trajectory of flexspine’s tooth. In conclusion of article contains information about consequences of modifications of maximal radial deformation which could be observed as results of performed analysis.
PL
W publikacji przedstawiono historię powstania, budowę i zasadę działania przekładni falowych. Omówiono warianty konstrukcyjne, a także przedstawiono rozwiązanie hybrydowe, łączące cechy konstrukcyjne przekładni falowej i planetarnej. Konstrukcja przekładni jest ciągle rozwijana i wzbogacana o nowe warianty. Przykładem może być przekładnia hermetyczna, w której dzięki specjalnej konstrukcji koła podatnego i obudowy gwarantującej szczelność, przekładnie mogą być stosowane w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym.
EN
The paper contains Information about history, construction, how harmonic gears work and overview various kinds of their constructions. There is also presented hybrid construction which mix properties of harmonic and planetary gears. The construction of the transmission gears is continuously developed and enriched with new variants. An example would be hermetic gear, where thanks to a special wheel design and a flexible housing that guarantees tightness, gears can be used in the food or the pharmaceutical industries.
PL
Przedstawiono budowę, zasadę działania oraz wyniki badań zautomatyzowanego stanowiska do identyfikacji charakterystyki przetwarzania precyzyjnego generatora odcinków czasu. Z uwagi na bardzo dużą liczbę nastaw syntezera DDS użytego do budowy generatora, wyznaczenie tej charakterystyki w drodze pomiarów wykonywanych manualnie jest bardzo czasochłonne. Duża powtarzalność uzyskanych wyników umożliwia zapis wyznaczonej charakterystyki przetwarzania w pamięci generatora i wybór odpowiednich nastaw pozwalających uzyskać najmniejsze rozmycie czasowe wytwarzanych odcinków czasu.
EN
We present the design, principle of operation and test results obtained in automated test setup for transfer characteristic recognition of precise time interval generator. Due to a very large number of phase steps in DDS synthesizer that was used in the generator, manual measurement process is time consuming and automatic test setup is recommended. As the obtained results are highly repeatable it can be used to build an array of DDS phase settings that ensure lowest timing jitter of output pulses.
EN
The current-mode single-input multi-output, multi-input single-output biquad filter and quadrature oscillator for the same configuration has been studied in this paper. It is configured with two BiCMOS CCCTAs and two grounded capacitors. The performing of proposed configuration can function as the single-input multi-output and multi-input single-output filter. It serves to be all standard functions; lowpass, highpass, bandpass, bandreject and allpass response. The pole frequency and the quality factor can be electronically/independently tuned with the DC bias currents of the BiCMOS CCCTAs. Furthermore, the proposed configuration can be operates in the quadrature oscillator. It has been featured as the condition of oscillation and the frequency of oscillation are freely adjusted with the DC bias currents of the BiCMOS CCCTAs. The performances for proposed configuration is simulated with PSPICE program that accordance to the theoretical analysis.
PL
W pracy przedstawiono układ umożliwiający realizację prądowego filtru czwartego stopnia z jednym wejściem i wieloma wyjściami oraz z jednym wyjściem i wieloma wejściami. Ten sam układ umożliwia realizację układu generatora. Układ wykporzystuje dwa obwpody BiCMOS CCCTAs i dwa uziemione kondensatory.
EN
Starting with an integro-differential operator (L, C2∞ (Rn)), we prove that its C∞(Rn)-closure is the generator of a Feller process X, which admits a transition probability density. To construct this transition probability density, we develop a version of the parametrix method and a verification procedure, which proves that the constructed object is the claimed one. As a part of the construction, we prove the intrinsic upper and lower estimates on the density. As an application of the constructed estimates we state the necessary and (separately) sufficient conditions under which a given Borel measure belongs to the Kato and Dynkin classes with respect to the constructed transition probability density.
PL
W artykule omówiono system do automatyzacji obliczeń polowych oraz ich prezentacji. W ramach badań opracowano skrypt w języku LUA do programu FEMM, umożliwiający automatyczne tworzenie modelu generatora w oparciu o zdefiniowaną liczbę zębów stojana oraz wirnika. W programie zaimplementowano możliwość obrotu wirnika o zadany kąt θ. Skrypt ten umożliwia wykonanie obliczeń masowych uwzględniających zależności parametrów generatora od kąta θ, prądów w pasmach oraz parametrów konstrukcyjnych generatora, tj. szerokości zęba stojana, szerokości zęba wirnika czy szerokości jarzma stojana. Po zakończeniu obliczeń wyniki są zapisywane do pliku tekstowego w celu ich analizy oraz prezentacji w postaci graficznej. Program do prezentacji został wykonany w postaci strony internetowej. Pozwala on na filtrację wyników, sortowanie, generację wykresów w czasie rzeczywistym z możliwością porównywania parametrów różnych konstrukcji lub tych samych konstrukcji przy różnych wartościach kąta obrotu wirnika oraz prądów pasm.
EN
The article describes a system for field calculations automation and the calculations presentation. The research has involved creating an FEMM program script in LUA language that enables generator model automatic generation, based on a stator and rotor's defined number of jags. A possibility for the rotor to rotate at a chosen angle has been implemented into the program. The script enables mass calculations that include generator parameters dependence of the θ angle, band currents and generator's construction parameters, i.e. stator jag width, rotor jag width, stator yoke width. After the calculations have been done, the results are saved into a text file to be further analyzed and presented graphically. The presentation program has been devised in the shape of an internet website. It allows results filtration, sorting, real time graphs generating, comparing various constructions parameters or the same constructions with varied rotation angle and current values.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i parametry małej elektrowni wiatrowej wyposażonej w wielołopatowy wirnik o poziomej osi obrotu. Pomimo większego kosztu w porównaniu z tradycyjnymi trójłopatowymi turbinami zdecydowano się na turbinę pięciołopatową, gdyż przy wiatrach o niewielkiej prędkości (a takie występują w większości) uzyskuje się z niej znacznie więcej energii. Turbina wiatrowa umieszczona jest bezpośrednio na wale trójfazowego generatora z magnesami trwałymi, którego obwód magnetyczny pokazano na rysunku ilustrującym rozkład pola magnetycznego. Generator zasila jednofazowy falownik podłączony bezpośrednio do sieci niskiego napięcia. Falownik umożliwia przekazywanie energii do sieci w szerokim zakresie napięcia uzyskiwanego z generatora, czyli w szerokim zakresie prędkości obrotowych turbiny wiatrowej. W artykule podano łączną ilość energii przekazanej do sieci w miesiącach: wrzesień, październik i listopad 2015 roku oraz moc szczytową elektrowni uzyskaną przy wietrze o prędkości 12 m/s. Energia uzyskiwana z tej elektrowni może być oddawana do sieci lub może być wykorzystana jako dodatkowe źródło energii w układach centralnego ogrzewania.
EN
The paper presents the construction and parameters for small wind power plant fitted with multi-blade rotor with horizontal axis. Despite higher cost in comparison with traditional three blades turbine, the five blades turbine has been chosen. It results from the fact that this multi-blade turbine provides much more energy for the wind blowing with low strength (this wind prevails). The wind turbine is directly installed on the shaft of three-phase generator with permanent magnet whose magnetic circuit is presented in the figure illustrating magnetic field distribution. The generator supplies the converter directly connected to low voltage net. The converter allows transmitting the energy to the net in large range of voltage generated by the turbine. The paper presents cumulative energy transmitted to the net in September, October and November in 2015 and peak power of wind power plant generated at the wind blowing with the speed of 12 m/s. The energy generated by this power plant can be transmitted to the net or used as backup system.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.