Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 215

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule skoncentrowano się na wpływie nadmiernego zawilgocenia dolnych warstw wybranych konstrukcji nawierzchni na występowanie znacznych uszkodzeń i przyspieszonego niszczenia całej konstrukcji nawierzchni na podstawie wybranego przypadku terenowego. Jak pokazuje przedstawiony przypadek, kwestia wadliwego systemu odwadniającego to temat aktualny dla krajów rozwijających się, w których właściwe utrzymanie infrastruktury drogowej jest kolejnym krokiem po zakończeniu procesu rozwoju infrastruktury.
EN
The article focuses on the effect of excessive moisture in the lower layers of selected pavement structures on the occurrence of significant damage and accelerated destruction of the entire pavement structure on the basis of a selected field case. As the presented case shows, the issue of a faulty drainage system is a topical issue for developing countries, where the proper maintenance of road infrastructure is the next step after completing the infrastructure development process.
PL
Trzecia część cyklu artykułów opisujących, jak realizować projekty drogowe od numerycznego modelu istniejącego terenu do dokumentacji projektowej w programie OpenRoads™ Designer firmy Bentley. Seria poświęcona jest praktycznym narzędziom i procesom, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. Cykl powstał na podstawie książki pt. OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM autorstwa Krzysztofa Jędrycha, Michała Latały, Jana Poślady oraz Tadeusza Zielińskiego wydanej przez Multiconsult Polska. W artykułach wykorzystano fragmenty książki.
EN
The paper is the third part of a series of articles describing how to implement road projects from an existing digital terrain model to design documentation in Bentley’s OpenRoads™ Designer. It is devoted to practical tools and processes that will help you get the most out of your software. The series was based on the book OpenRoads™ Designer. Designing roads in BIM by Krzysztof Jędrych, Michał Latała, Jan Poślada, and Tadeusz Zieliński, published by Multiconsult Polska. The articles include excerpts from the book.
PL
Poprzez zakłócenia środowiska naturalnego, m.in. budową nowej infrastruktury, równowaga pomiędzy ilością opadów a spływem wody, jej wsiąkaniem i parowaniem zostaje zakłócona. Dlatego służąca do odprowadzania wód opadowych kanalizacja deszczowa odgrywa istotną rolę w odwadnianiu dróg.
PL
Artykuł porusza zagadnienia powierzchniowego odwodnienia dróg. Opisuje sposoby odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogowej. Przedstawia problemy związane z niewłaściwym projektowaniem, wykonywaniem oraz utrzymaniem cieków skutkujące niepoprawnym działaniem systemów odwodnienia.
PL
W artykule opisano kwestie problemów technicznych związanych z odwodnieniem powierzchniowym z uwzględnieniem wielkości spływu. Przedstawiono również aspekty, od których jest uzależniona sprawność systemu odwodnienia.
PL
W artykule podjęto próbę przybliżenia tematyki pozimowych remontów i naprawy nawierzchni asfaltowych. Prawidłowe zaprojektowanie remontów i przebudów dróg jest równie dużym wyzwaniem co zaprojektowanie całkowicie nowych konstrukcji nawierzchni. Oprócz wiedzy na temat projektowania konstrukcji nawierzchni konieczne jest dobranie odpowiedniej technologii adekwatnej do występujących zniszczeń.
PL
W artykule przedstawiono kilka najważniejszych maszyn drogowych wykorzystywanych w pozimowych naprawach nawierzchni drogowych.
8
Content available Recycling waste rubber tyres in road construction
EN
Road construction relies on natural material exploitation and it is necessary to find new ways of reducing its negative environmental impact. Simultaneously, number of tyres placed on Croatian (and world) market is constantly growing and the need for waste tyres management will begin to increase due to the wear and tear of tyres in use at the moment. This paper presents a review of latest international and domestic researches on waste rubber application in road construction with special emphasize on Croatian researches within this topic. Preliminary results of ongoing research on waste rubber application in cement bound mixtures are also presented.
PL
Artykuł jest kontynuacją cyklu prac nad metodą analizy ryzyka prac geodezyjnych w przedsięwzięciach budowy dróg. W pracy przedstawiono zastosowanie logiki rozmytej do określenia charakteru i wartości ryzyka prac geodezyjnych na podstawie bazy reguł oraz funkcji przynależności podanych przez ekspertów. Uzasadnione jest to tym, iż problem występowania geodezyjnych czynników ryzyka w pracach budowy dróg nie jest deterministyczny. W pracach tego typu występuje wiele niepewności w określaniu wartości czasu ich trwania w dłuższym okresie. Metodę przedstawiono w postaci teoretycznej wraz z przykładem jej zastosowania. Zaprezentowano również zestawienie wyników badań w formie porównawczej w odniesieniu do wcześniejszych publikacji wykorzystujących inne narzędzia badawcze.
EN
The article is a continuation of the series of works on the method for risk analysis in surveying works in road construction projects. The paper presents the application of fuzzy logic to determine the nature and value of the risk of surveying works based on a database of rules and affiliation functions provided by experts. The fact that the issue of occurrence of risk factors in road construction works is not deterministic justifies the above. In such works, there are many uncertainties in establishing the value of their duration in the long term. The theoretical framework of the method is presented together with an example of its application. Moreover, research results are compared with previous publications using other research tools.
10
Content available remote Stacja paliw i niepełnosprawni
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi dostępności stacji paliw dla osób niepełnosprawnych. W sposób przekrojowy opisano problematykę korzystania przez osoby niepełnosprawne ze wszystkich funkcji jakie oferuje stacja paliw, skupiając się na jednej - zdaniem autora zaniedbanej - problemowi tankowania pojazdu. Opisuje nieakceptowany stan aktualny i możliwe sposoby jego poprawy.
EN
The article is devoted to the problem of accessibility of petrol stations for people with disabilities. In a cross-sectional way it describes the problems of disabled people using all the functions off ered by a petrol station, focusing on one - which is neglected in the author's opinion - the problem of refueling a vehicle. It describes the unacceptable current situation and possible ways of improvement.
11
Content available remote Dostępność przystanków autobusowych - problem z szerokością peronu
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi dostępności peronów przystanków autobusowych dla osób niepełnosprawnych. Autorzy analizują aktualny stan prawny – obowiązujące przepisy w zakresie minimalnej długości, szerokości i wysokości peronu oraz praktyki wykonawcze, które porównują z potrzebami osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i skuterach. Wykazują i uzasadniają potrzebę wprowadzenia korekty ww. zapisów prawnych bądź ich interpretacji – umożliwiających wykonanie peronów w proponowanym wariancie.
EN
The article is devoted to the problem of accessibility of bus stop platforms for the disabled. The author analyzes the current legal status - the applicable regulations regarding the minimum length, width and height of the platform, as well as the implementation practices which they compare with the needs of people in wheelchairs and scooters. They demonstrate and justifi es the need to make corrections to the above mentioned legal provisions or interpretations - making platforms in the proposed variant.
PL
Podziemna eksploatacja górnicza powoduje na powierzchni terenu deformacje, które mogą negatywnie oddziaływać na drogi i rurociągi znajdujące się w obszarze ich wpływów. Zarówno drogi jak i rurociągi należą do tzw. obiektów liniowych, charakteryzujących się dużą wrażliwością na górnicze deformacje podłoża. Deformacje te wywołują dodatkowe obciążenia i przemieszczenia obiektów liniowych, które mogą powodować ich uszkodzenia. W artykule przedstawiono charakterystyczne uszkodzenia dróg i rurociągów zlokalizowanych na terenach górniczych. Przedstawiono skutki oddziaływania górniczych deformacji podłoża występujące w pasie drogowym, w szczególności na nawierzchni drogowej. Deformacje te prowadzą do pogorszenia równości podłużnej i poprzecznej dróg, powodując dyskomfort jazdy, a nawet mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono także skutki oddziaływania eksploatacji górniczej na rurociągi. Charakter uszkodzenia rurociągu zależy od rodzaju sieci, konstrukcji rurociągu i zastosowanego materiału do jego budowy, a także stanu technicznego, czy sposobu zabezpieczenia przed skutkami oddziaływania wpływów górniczych deformacji podłoża.
EN
Underground mining causes deformations on the surface of the land that may adversely affect roads and pipelines in the area of their influence. Both roads and pipelines belong to the so-called linear objects that are characterized by high sensitivity to mining ground deformations. These deformations cause additional loads and displacements of the linear objects that can contribute to their damage. The article presents the characteristic damage to roads and pipelines located in mining areas. The effects of underground mining extraction occurring in the roadway, particularly on the road pavement, caused by deformations of the subsoil, were presented. These deformations lead to the deterioration of longitudinal and transverse evenness of roads, causing driving discomfort, and may even pose a threat to road traffic safety. The article also presents the effects of mining extraction on pipelines. The nature of the pipeline damage depends on the type of network, pipeline structure and type of material used for its construction, as well as the technical condition or the method of protection against the effects of mining impact.
PL
W artykule opisano kwestie problemów technicznych związanych z odwodnieniem powierzchniowym, z uwzględnieniem wielkości spływu. Autor przedstawia również aspekty, od których jest uzależniona sprawność systemu odwodnienia.
EN
The article addresses some of technical problems related to surface drainage, especially taking into account the convenient size of runoff. The efficiency of a drainage system depends on the type of drained surface as well as the impact of water not directed to the system on road traffic safety.
PL
Jednym z istotniejszych elementów mających wpływ na poprawę obsługi logistycznej kraju jest zwiększenie ilości terminali intermodalnych oraz poprawa ich stanu technicznego. Ważnym elementem funkcjonowania terminali jest praca w układzie sieciowym oraz powstanie tego rodzaju obiektów w regionach gdzie one nie występują, a istnieje rynkowe zapotrzebowanie na nie. Województwo kujawsko-pomorskie posiada sprzyjające warunki do budowania na jego obszarze infrastruktury logistycznej. Strategie przedsiębiorstw powinny zakładać dywersyfikację przewozów swoich ładunków. Obecnie na terenie województwa większość towarów przemieszczana jest transportem samochodowym. Budowa nowej infrastruktury kolejowej, w tym terminali intermodalnych, rozszerzy możliwości w zakresie dystrybucji towarów.
EN
Ones of the most important drivers of the country-wide logistics service performance are the number, quality and functionality of intermodal terminals. A systemic operational cooperation between node elements in the net of such facilities is crucial for the efficiency and environmental friendliness of the national logistic system. Moreover, looking from the perspective of national economy sustainable development, there is also a need to provide intermodal reloading services all over the county so creation of appropriate facilities in regions where they are missing is especially important. The Kujawsko-Pomorskie Region has favourable conditions for placement of logistic service infrastructure. Enterprise strategies should assume increased freight diversification as according to the EU transport policy 30% of long distance inland surface transport should be done with usage of environmentally friendly modes. Vast majority of freight is transported by roads. Construction of a new railway infrastructure, including intermodal terminals, should create new possibilities in the field of organization of physical distribution flows.
EN
The paper titled Operational Preparation of the State Territory and Transport analyzes possible methods of operational preparation of the state territory by means of a descriptive method. It defines the continuity of operational preparation of the state territory to the infrastructure of the Czech Republic, it describes the place and importance of socio-technical infrastructure in the operational preparation of the territory, states the legislative standards under which construction is carried out. The directions of operational preparation of the area from the perspective of road, rail and water transport are described in detail. The paper recommends the process of operational preparation of the state territory not only from the point of view of possible state of war, but also from the point of view of non-military threats.
EN
Recently the extensive growth of the vehicles number in large cities have been observed, which leads to the road network overload. The purpose of current article is to demonstrate the method of mathematical model creation for environmental monitoring at the crossroads. This mathematical model can be used in intelligent transport systems (ITS). The basic parameters for the mathematical model are selected basing on the knowledge structuring in the field of the road network (RN) environmental monitoring. Knowledge structuring about environmental contamination simplifies and demonstrates the choice of the mathematical model basic parameters for RN environmental monitoring. The mathematical model can be implemented by using the cellular automata (CA) theory. The method of creating the RN ecological condition modeling module, which can be used in ITS, is shown on the particular example. The knowledge structuring method in the field of RN state environmental monitoring and its implementation with help of the CA theory are suggested.
19
Content available Stal i jej zastosowanie w budownictwie
PL
Stal jako materiał budowlany posiada wyjątkowe właściwości pod względem nośności mechanicznej. Spośród materiałów powszechnie wykorzystywanych w budownictwie wykazuje też największą nośność dla kształtownika o najmniejszym przekroju – zarówno przy rozciąganiu, jak i ściskaniu. Dzięki swoim unikatowym cechom stal umożliwia architektom stosowanie jej do szerokiej gamy rozwiązań technicznych i estetycznych.
20
Content available Budowy dróg betonowych realizowane przez PORR
PL
Koncern PORR został utworzony w 1869 r. w Austrii. Grupa, licząca obecnie ponad 16 tys. pracowników, jest jednym z wiodących przedsiębiorstw budowlanych w Europie. W ciągu 30 lat istnienia na polskim rynku PORR zrealizował wiele inwestycji budowlanych. Firma specjalizuje się w budownictwie drogowym, mostowym, kubaturowym, kolejowym, hydrotechnicznym, inżynieryjnym i energetycznym.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.