Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cancer treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnich latach intensywnie bada się nanocząstki magnetyczne (MNPs) pod względem użycia ich w medycynie, głównie w walce z chorobami nowotworowymi. Przy użyciu nanocząstek magnetycznych możliwe jest celowe, nieinwazyjne dostarczenie leku w miejsce kumulacji komórek rakowych za pomocą m.in. pola magnetycznego, co faworyzuje je w stosunku do klasycznych cytostatyków, które uszkadzają również zdrowe komórki i oddziałują na cały organizm. Nanocząstki magnetyczne mogą służyć również do wykrycia i zdiagnozowania chorób nowotworowych, jak również określania postępów terapii antynowotworowej. Różnorodność zastosowania nanocząstek magnetycznych sprawia, że są one postrzegane jako innowacyjny i przełomowy środek do zwalczania chorób nowotworowych. W artykule zebrano informacje na temat najpopularniejszych metod wytwarzania nanocząstek magnetycznych i ich wykorzystania w medycynie oraz poruszono kwestię biokompatybilności i toksyczności tychże struktur.
EN
Magnetic nanoparticles have attracted attention because of their properties that make it possible to use them to treat cancer through targeted therapy. By using a magnetic field to target nanoparticles containing drugs, it is possible to reach cancer cells directly and fight them in their place of growth without affecting healthy cells or the body as a whole. Magnetic nanoparticles can be used in diagnostics to detect and diagnose cancer as well as to determine the progress of anti-cancer therapy. In this paper, we mentioned the biocompatibility and toxicity of magnetic nanoparticles because their use also carries the risk of health damage which is a necessity for further research on this topic.
PL
Aplikacja nanotechnologii w medycynie stwarza ogromny potencjał zarówno w leczeniu nowotworów, jaki i innych chorób. Albuminowe nośniki leków ze względu na małą cytotoksyczność, wysoką biokompatybilność oraz liczne dostępne metody produkcji są znakomitym tego przykładem. Przegląd dostarcza informacji z zakresu rodzajów stosowanych nanostruktur albuminowych, sposobów modyfikacji ich powierzchni oraz ogólnej wiedzy na temat albuminy. Główną uwagę zwrócono na zastosowanie różnych nanostruktur albuminowych w medycynie, w szczególności w nowoczesnych terapiach nowotworowych oraz obrazowaniu medycznym. Ponadto zostały podane przykłady różnych nanosytemów albuminowych opisanych w literaturze.
EN
The application of nanotechnology in medicine creates great opportunities in the treatment of cancer as well as other diseases. Due to their low cytotoxicity, high biocompatibility and many available preparation methods, albumin drug carriers are an excellent example of that. This review provides information on the types of albumin nanostructures, the methods of surface modifications and general knowledge of albumin. The main attention has been paid to the application of albumin nanostructures in medicine, particularly in novel cancer treatments and medical imaging. Furthermore, examples of different albumin nanosystems described in literature reports have been provided.
3
Content available remote Metameric representations on optimization of nano particle cancer treatment
EN
In silico evolutionary optimization of cancer treatment based on multiple nano-particle (NP) assisted drug delivery systems was investigated in this study. The use of multiple types of NPs is expected to increase the robustness of the treatment, due to imposing higher complexity on the solution tackling a problem of high complexity, namely the physiology of a tumor. Thus, the utilization of metameric representations in the evolutionary optimization method was examined, along with suitable crossover and mutation operators. An opensource physics-based simulator was utilized, namely PhysiCell, after appropriate modifications, to test the fitness of possible treatments with multiple types of NPs. The possible treatments could be comprised of up to ten types of NPs, simultaneously injected in an area close to the cancerous tumour. Initial results seem to suffer from bloat, namely the best solutions discovered are converging towards the maximum amount of different types of NPs, however, without providing a significant return in fitness when compared with solutions of fewer types of NPs. As the large diversity of NPs will most probably prove to be quite toxic in lab experiments, we opted for methods to reduce the bloat, thus, resolve to therapies with fewer types of NPs. Namely, the bloat control methods studied here were removing types of NPs from the optimization genome as part of the mutation operator and applying parsimony pressure in the replacement operator. By utilizing these techniques, the treatments discovered are composed of fewer types of NPs, while their fitness is not significantly smaller.
EN
Magnetic nanoparticles hyperthermia is a new and promising cancer treatment method. Injection strategies are one of the determining factors in the success of the treatment. This study is a numerical investigation into the injection methods of MNPs hyperthermia. In order to have a realistic tumor morphology and vascularity, a model of Lower Limb tumor was constructed from the CT images. The finite element method was used to solve the problem. This study includes fluid flow in capillaries and inside the porous tissue of the tumor, mass transfer from the capillaries into the tumor tissue, inside the tumor tissue, and from the tumor tissue into the capillaries, and finally heat transfer across the tumor. Finally, tissue damage was calculated in order to evaluate the performance of each method. Results of intravenous injection with single point intratumoral injections were compared here. The results of this study show that intravenous injection yields more homogenous MNPs concentration and temperature distribution, while MNPs concentration and temperature increase in direct injection was limited in a small area around the injection point. Results of the current research suggest that damage to tissue from the hyperthermia with intravenous injection is much more significant compared to direct injection.
5
Content available remote Pochodne L-tyrozyny jako leki oraz znaczniki do obrazowania nowotworów
PL
L-Tyrozyna jest prekursorem związków biologicznie aktywnych, a jej zaburzony metabolizm prowadzi do wielu schorzeń, w tym do choroby Parkinsona i albinizmu. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie syntezą znakowanych izotopowo halogenowych i metylowych pochodnych tego aminokwasu o potencjalnym zastosowaniu w medycynie nuklearnej. Przed wprowadzeniem nowego związku do organizmu chorego ważne jest, aby prześledzić jego wpływ na reakcje szlaku metabolicznego L-tyrozyny. Dokonano przeglądu obecnie stosowanych radiofarmaceutyków, będących pochodnymi L-tyrozyny, oraz omówiono ich wpływ na reakcje enzymatyczne, w których bierze udział ten aminokwas.
EN
A review, with 41 refs., of currently used radiopharmaceuticals and particularly of labeled halogenated and methylated derivatives of L-tyrosine used as potential radiotracers for nuclear medicine.
6
Content available Badania nad terapią BNCT w Polsce i na świecie
PL
Przy Reaktorze MARIA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) powstaje stanowisko do badań nad terapią borowo-neutronową (BNCT). Terapia polega na napromienianiu nowotworu wiązką neutronów o odpowiednich parametrach po uprzednim podaniu pacjentowi związku boru, który w wyniku określonych mechanizmów gromadzi się głównie w komórkach rakowych. W wyniku reakcji 10B(n,α)7Li emitowane są cząstki jonizujące powodujące zniszczenie tylko tych komórek, w których zgromadzony jest bor [1]. Badania kliniczne prowadzone na świecie potwierdzają skuteczność metody, otwierając nowe perspektywy dla jej zastosowania w terapii konwencjonalnej.
EN
The stand for research on Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) at the MARIA Reactor at the National Centre for Nuclear Research is being created. The therapy consists of irradiation of the tumour with a neutron beam with specific parameters after prior administration of the boron compound to the patient, which accumulates mainly in cancer cells as a result of specific mechanisms. As a result of 10B(n,α)7Li reaction, ionising particles are emitted and destroy only those cells, in which boron is accumulated. Clinical trials conducted in the world show relatively high efficiency of BNCT, opening new perspectives for its use in conventional therapy.
7
EN
Nanotechnology is an interdisciplinary area of science devoted to the production and testing of nanostructures - defined as forms of the matter organizations the size of which does not exceed 100 nm. It is a quickly developing area of science with many applications in different areas of life, for example in engineering, computing, medicine, pharmacy, andagriculture. One of the problems of contemporary oncology is the low specificity of applied therapies. Most currently used chemiopharmaceuticals have systemic effects which not only affect cancer cells but alsohealthy tissues. Complications after chemotherapy observed in many patients are bone marrow deficiency(neutropenin, thrombocytopenia, anemia), damageto the nervous system (neurotoxicity), myocardium(cardiotoxicity) and pulmonary parenchyma. Similarly, in radiotherapy, ionizing radiation destroys the healthy tissues in the irradiation field. The side effects of radiation therapy may include fatigue, skin reactions, and impairment of tissue and organ functions. According to studies, nanostructures are an opportunity to overcome these limitations. The most popular nanostructures used in medicine are liposomes, silver and gold nanoparticles, magnetic nanoparticles, carbonnanotubes, and dendrimers. The purpose of this article is to present the current state of knowledge on the use of available nanotechnology solutions in pharmacology and cancer treatment.
PL
Wstęp i cele: Zespołem przewlekłego zmęczenia określa się długotrwałe odczuwanie osłabienia przez chorych, związane z obecnością nowotworu lub leczeniem przeciwnowotworowym. Występuje u 70-100% pacjentów poddanych chemioterapii, immunoterapii, radioterapii, a także leczeniu chirurgicznemu. Wystąpienie ZPZ może być związane z obecnością zaawansowanej choroby nowotworowej, jej leczeniem, brakiem aktywności fizycznej, ale także współistnieć z chorobami układu krążenia, oddechowego, niewydolności narządów, wyniszczeniem nowotworowym, depresją. Najprostszą formą oceny zmęczenia jest badanie jego natężenia. Do oceny najlepiej posłużyć się linearną skalą numeryczną (NRS). Przy rozpoznaniu łagodnego stopnia postępowanie opiera się na edukacji chorych celem zmiany trybu życia, żywienia. Przy nasilonym stopniu podejmuje się leczenie odwracalnych przyczyn ZPZ, ewentualnie należy rozważyć postępowanie farmakologiczne. Materiał i metody: Zastosowano metodę przeglądową literatury. Wnioski: Objawy ZPZ mogą się różnić u poszczególnych osób, mogą mieć różną postać.
EN
Introduction and aim: Chronic fatigue syndrome (CFS) is determined as prolonged fatigue sensation in patients which is evoked by cancer or cancer treatment. It occurs in 70-100% of patients undergoing chemotherapy, immunotherapy, radiotherapy and surgical treatment. CFS occurrence may be associated with the presence of advanced cancer, its treatment, lack of physical activity, but also coexisting cardiovascular or respiratory diseases, organ failure, cancer cachexia, depression. The simplest form of fatigue evaluation is to measure its intensity with a linear numerical scale. When a mild CFS is detected, the conduct is based on patient education on lifestyle and nutrition. Severe CFS requires treatment of reversible causes of CFS or pharmacotherapy may be considered. Material and methods: The literature review method was used. Conclusion: Symptoms of CFS may vary from person to person, and may vary in appearance.
PL
Artykuł przedstawia opracowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii mobilny akcelerator IntraLine-IOERT, który jest przeznaczony do napromieniania podczas wykonywanych w salach operacyjnych zabiegów chirurgicznych. Akcelerator generuje terapeutyczną wiązkę elektronów o energii od 4 do 12 MeV, którą można wykonywać napromienianie pól o średnicy od 3 do 10 cm poprzez zastosowanie odpowiednich aplikatorów. Konstrukcja akceleratora zapewnia pełną mobilność całego akceleratora, a w szczególności jego głowicy, co pozwala na wyprowadzenie wiązki elektronów pod różnymi kątami zależnie od położenia komórek nowotworowych w ciele pacjenta.
EN
In the article the mobile electron accelerator IntraLine-IOERT developed by National Centre of Nuclear Research in cooperation with The Greater Poland Cancer Centre is presented. The unit is designed for use during surgical procedures in an operating room (Intraoperative Electron Radiation Therapy). The device generates therapeutic electron beam with the energy from 4 MeV to 12 MeV and it allows to irradiate fields of the diameter from 3 to 10 cm using a suitable applicator. IntraLine-IOERT accelerator is a fully mobile device; especially its mobile head allows for easy application of the electron beam under different angels as required by the tumor location in a patient’s body.
EN
The Nuclear and Energy Research Institute has produced, since 1998, iridium-192 wires used in low dose rate brachytherapy. In the paper the authors studied the influence of wire profile on the homogeneity distribution of radioactivity of iridium-192 along the wire. The authors propose the improvements in the quality control procedure that will provide more accurate measurement data and suggest changes in control devices.
11
Content available remote Przeciwciała monoklonalne : odkrycie i zastosowanie
PL
W artykule omówiono historię opracowania technologii fuzji limfocytów dla produkcji przeciwciał monoklonalnych (mAbs), cząsteczek, które są dziś niezastąpionym narzędziem badawczym w różnych dziedzinach badań grupy przeciwciał monoklonalnych oraz niektóre ich zastosowania w terapii podstawowych, diagnostyce i terapii medycznej. Opisano również poszczególne grupy przeciwciał monoklinalnych oraz niektóre ich zastosowania w terapii nowotworów.
EN
In the article the development of lymphocyte fusion for theproduction of monoclonal antibodies (mAbs) is described. Monoclonal antibodies are unique research tool, that can be used in various areas of basic research, in clinical diagnosis and in the treatment of diverse diseases, including cancer. The article presents separate groups of monoclonal antibodies and their application in cancer treatment.
EN
The number of cancer patients in Brazil is increasing and part of the patients are submitted to brachytherapy treatment using iridium-192 wire and iodine-125 radioactive seeds. The Nuclear Energy Research Institute established a programme to produce iridium-192 wire and iodine-125 radioactive seeds. With the purpose of settling a laboratory for iridium-192 sources production, a wire activation method was developed and a hot cell for the wire manipulation, quality assurance and packaging was built. The iodine-125 seeds consist of a welded titanium capsule containing iodine-125 adsorbed onto a silver rod. Concerning the setup of the local production, the following activities were carried out: superficial treatment of the silver rod, development of a process to absorb the iodine in the silver rod, welding methodology to seal the seeds, leakage and contamination test and source activity measurement.
13
Content available remote Zastosowanie pola elektromagnetycznego w terapii nagrzewaniem
PL
Zastosowanie terapii nagrzewania w medycynie jest znane od dawna. Ale rozpoznanie, że ta metoda jest obiecująca w leczeniu nowotworów, stworzyło zupełnie nowy obszar badań. Odkryto, że rozwój nowotworów jest zatrzymywany, jeśli temperatura przekroczy około 42°C. Taka obserwacja daje zupełnie nowe możliwości zastosowań elektromagnetyzmu w medycynie. W pracy opisano dwie główne metody nagrzewania oraz dwa typy urządzeń służące do tego celu. Zalety i wady tych rozwiązań są dyskutowane.
EN
The usage of heating power, as a healing system has been well-known for long time. A completely new motivation, however, came up when heat treating was recognized as a new and promising form of cancer therapy. It was found that cancer growth was stopped at temperature higher than about 42 degrees C. It created new subject of research in the area of application of electromagnetic fields in medicine. In the paper the two main methods of heating have been described and two kinds of devices have been presented. Some of the advantages and drawbacks of the methods are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.