Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 378

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrola
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
This paper is devoted to the development of an effective system for monitoring the technical condition of the axle boxes of rolling stock. To this end, the possibility of solving problems of fault diagnostics based on the theory of fuzzy sets is considered. This allows one note such difficult-to-formalise factors as experience and intuition of a highly qualified expert specialist. It showed that an expert system-based monitoring approach allows evaluation of the technical condition of the axle boxes, characterised by internal and external operating uncertainty. It also proposed the use of parameters such as vibration and noise for comprehensive monitoring of the technical condition of axle box units together with temperature. Furthermore, the combination of these diagnostic parameters and expert system’s possibility to receive all necessary information about the condition of the most critical components of the axle boxes in real-time and analyse the changes in their operational parameters was explored. The stages of modelling an expert system in the Fuzzy Logic Toolbox package of the MATLAB computing environment are presented.
PL
Celem przedmiotowego opracowania było syntetyczne ukazanie mechanizmów nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi, których celem jest stworzenie właściwych warunków do bezpiecznego i skutecznego funkcjonowania służb specjalnych w porządku państwa demokratycznego. Dlatego też zakres tematyczny artykułu sprowadza się do ukazania charakteru demokratycznego nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi, wskazania problemów, które mają wpływ na skuteczne prowadzenie tego typu działań, wyodrębnienie typologii nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi oraz ich ocena w kontekście sformułowania rekomendacji, mających na celu przybliżenie najlepszych rozwiązań w przedmiotowym zakresie, które jednocześnie umożliwiają wypracowanie właściwych proporcji między efektywnością i legalnością działania służb specjalnych.
EN
The purpose of this study was to present synthetically the mechanisms of supervision and control over special services, whose purpose is to create the right conditions for the safe and effective functioning of special services in the order of a democratic state. Therefore, the thematic scope of the article boils down to showing the democratic nature of supervision and control over special services, pointing out problems that affect the effective conduct of this type of activities, identifying the typology of supervision and control over special services and their assessment in the context of formulating recommendations aimed at approximation of the best solutions in the field in question, which at the same time enable the development of the right balance between the effectiveness and legality of the secret services.
PL
Monitorowanie realizacji umowy zawartej pomiędzy gminą a schroniskiem dla bezdomnych zwierząt to zadanie, które często przysparza samorządom problemów. Nieuczciwe azyle utrudniają przeprowadzanie kontroli, zapobiegając pokazaniu rzeczywistych warunków życia psów oraz kotów i odmawiając przekazania dokumentów poświadczających sprawowanie opieki weterynaryjnej. Jak skutecznie przeciwdziałać takim praktykom?
PL
Tereny dawnej płytkiej eksploatacji górniczej na obszarze Górnego Śląska są szczególnie zagrożone deformacjami nieciągłymi. Staje się to szczególnie istotne na obszarach już zabudowanych oraz takich, gdzie planuje się ich zabudowę. Jednym z obszarów dawnej intensywnej płytkiej eksploatacji węgla są tereny w obrębie miasta Chorzów. Zostały one zabudowane w XIX i XX wieku, często w rejonach położonych nad płytko zalegającymi chodnikami lub innymi wyrobiskami podziemnymi. Stateczność takich wyrobisk oraz nadległych skał stropowych zabezpieczała w przeszłości ich obudowa. Niestety pod wpływem różnych procesów z czasem następuje utrata jej własności nośnych, czego przejawem są lokalne zawały stropu, a następnie deformacje dochodzące do powierzchni terenu. Stateczność takiego podłoża, a także możliwość zabezpieczenia konstrukcji obiektu budowlanego, jest zależna od jego aktualnych cech strukturalnych. Jedną z metod pozwalających na szczegółowe rozpoznanie struktury podłoża na terenach występowania płytko położonych wyrobisk górniczych jest metoda georadarowa. W artykule przedstawiono możliwości i analizę wyników badań wykonanych tą metodą na terenie pogórniczym, gdzie planowana jest budowa nowego obiektu, który to teren w przeszłości był już objęty pracami uzdatniającymi.
EN
The areas of Upper Silesia are threatened by possible deformations caused by old shallow mining. This becomes particularly important in areas already built-up and those that are planned. to be built-up. Chorzów City is one where shallow mining exploitation was very intensive. In the past, the stability of such galleries and a rock mass were protected by housing of these galleries. Under the influence of weathering processes, the housing lose its properties what is the reason of local roof falls occurrence and deformations of the surface. The stability of such a substrate as well as the possibility of securing the structure of a building object depends on its current structural features. The GPR method is one of the methods that allows detailed identification of the structure of the ground with shallow mining pits. The article presents an analysis of the results of research using this method for post-mining area on which the construction of a new facility is planned and which in the past was already covered by treatment works.
6
Content available remote Kontrola progresji krótkowzroczności a widzenie obuoczne
PL
Problem krótkowzroczności dotyka coraz większą rzeszę pacjentów. Na domiar złego coraz częściej dotyczy on także małych dzieci. Najbardziej martwi nas ciągły przyrost korekcji minusowej, który może doprowadzić do wysokiej krótkowzroczności (opisywanej w literaturze jako -6,00D i więcej). Wiele mówi się o konsekwencjach związanych z zaawansowaną myopią – pacjenci są bardziej narażeni chociażby na jaskrę czy choroby siatkówki. Chcąc uchronić pacjentów od tych chorób, podejmujemy działania mające na celu spowolnienie progresji krótkowzroczności. W zanadrzu mamy kilka różnych metod, jak metody farmakologiczne czy korekcję okularową i soczewkową. Znanych jest co najmniej kilka czynników warunkujących powstawanie krótkowzroczności, a kolejne prace naukowe wskazują na istotny wpływ widzenia obuocznego na rozwój tej wady wzroku. W poniższym artykule omówiona zostanie rola wybranych parametrów układu wzrokowego w aspekcie powstawania i progresji krótkowzroczności oraz to, jakie zaburzenia widzenia obuocznego mogą na to wpłynąć. Ponadto pojawia się pytanie, czy przeciwdziałanie progresji krótkowzroczności może oddziaływać na konwergencję, akomodację lub ustawienie oczu?
PL
Łożyska, które są właściwie utrzymywane, wykazują zadowalającą trwałość, a z kolei te, które są zaniedbywane, mogą generować z jednej strony dalsze problemy utrzymaniowe, zaś z drugiej – powodować znaczne koszty związane z remontami. Podjęcie działania „na czas” pozwala w porę wyeliminować zagrożenia lub ograniczyć degradację, a niekiedy wyeliminować ryzyko uszkodzenia łożyska bądź innych elementów konstrukcji. Jednak, aby zareagować w porę, trzeba dysponować aktualnymi informacjami o stanie łożysk w konstrukcji.
EN
Bridge bearings used nowadays are mechanical elements, forming the links joining bridge supports with the superstructure, whose reliability is crucial in view of ensuring the durability and operational safety of a bridge structure. Within the last two decades, as a consequence of the construction of new roads and reconstruction or repairs of the existing ones (local and regional roads, expressways, and motorways) as well as railways, several thousand bridge structures were completed. The great majority of them, due to their considerable size or construction technology, were designed as supported on bearings. As a result of such a huge number of new structures completed, tens of thousands of new-type bearings were implemented over the last years and their maintenance is a challenge for road administrators.
EN
An active method of vibration control of a smart sandwich plate (SSP) using discrete piezoelectric patches is investigated. In order to actively control the SSP vibration, the plate is equipped with three piezoelectric patches that act as actuators. Based on the classical plate theory, a finite element model with the contributions of piezoelectric sensor and actuator patches on the mass and stiffness of the sandwich plate was developed to derive the state space equation. LQR control algorithm is used in order to actively control the SSP vibration. The accuracy of the present model is tested in transient and harmonic loads. The applied piezoelectric actuator provides a damping effect on the SSP vibration. The amplitudes of vibrations and the damping timewere significantly reducedwhen the control is ON.
PL
Średniej wielkości miasto i tereny ościenne. Do obsługi bardzo rozbudowany i rozproszony system sieci wod-kan oraz bardzo zróżnicowani klienci, począwszy od mieszkańców tegoż miasta, spółdzielnie, deweloperów i przemysł. To rzeczywistość, w której funkcjonujemy i w której powinniśmy zastosować różne techniki komunikacji z naszym klientem.
10
Content available remote Issues of railway traffic control devices availability in the exploitation process
EN
This article focuses exclusively on the issues of railway traffic control devices availability in traffic management. One of the factors affecting this availability are tests conducted during maintenance or repair works. A review of the literature in the field of test determination methods was conducted. Next, the railway traffic control system was described and the elements influencing availability were defined. Assumptions and an algorithm of the procedure were presented and the method of determining the tests was proposed.
PL
Artykuł skupia się wyłącznie na problematyce dostępności urządzeń sterowania ruchem kolejowym do prowadzenia ruchu. Jednym z czynników mającym wpływ na dostępność są testy realizowane w trakcie prac utrzymaniowych czy naprawach. Dokonano przeglądu literatury w zakresie istnienia metod wyznaczania testów. Następnie przedstawiono system sterowana ruchem kolejowym i zdefiniowano elementy wpływające na dostępność. Przedstawiono założenia i algorytm postępowania oraz zaproponowano metodę wyznaczania testów.
EN
Purpose: Studying urgent problems in the OSH management field in the in European countries to create effective information and analytical support for the OSH management system. Design/methodology/approach: An analytical review of open sources, a comparative analysis of the legislative framework of different countries and logical conclusions based on existing opportunities at the current stage of development of the country were used to study current problems in the field of labour protection management and find ways to create effective information and analytical support. Improved IS "Vizit" was tested for 2018-2019: to identify undeclared labour, the dynamics of various types of labour violations has been studied; to predict the load of inspectors, the quarterly dynamics of inspection actions was studied; the accumulated statistics were processed using multiple regressions; for 22 enterprises, employees of all levels were remotely trained in labour protection issues. Findings: Information and analytical support for the OSH management system has been developed. On the basis of indirect signs it allows to identify undeclared work cases, to predict the labour inspectors’ inspection activities by quarters, to provide effective distance learning of enterprise employees and labour inspectors. The distance learning system for labour protection was tested at 22 enterprises: the head of the enterprise, the heads of departments and employees of the enterprise passed the training. Since 2018 (start to use of this information and analytical support), the dynamics of inspection actions and various types of labour violations have been monitored. Research limitations/implications: Information and analytical support was tested on the example of Ukrainian labour legislation. However, it can be adapted to the legislation of another country. Practical implications: The proposed information and analytical support using indirect evidences provides an opportunity to identify undeclared work and that significantly reduces the inspection visits number in order to monitor and detect violations of the law; makes it possible to predict the inspection activities and the workload of labour inspectors; contributes to the organizations managers and employees’ effective training, and the inspectors training remotely (and therefore is less costly). Originality/value: A non-standard approach to the identification of undeclared work on indirect grounds using information and analytical support for the OSH management system is proposed.
EN
The main goal of the paper was to present utilization of existing electronic automated system in agriculture on a global scale. At the beginning such developments were used mainly for military purposes. With a time agriculture scientists realized that these type of automation can be used also in agricultural systems. Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with feed plants as well. Besides that, it can rationalize the process of management concerning contribution to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during fieldwork, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, measurement field crops, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery work. Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in the specified coordinate system occur in the form of orthophotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high and good quality yields but also has an influence on limiting of pollution of natural environment and reduction of production costs. Obtaining data by using remote sensing methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided by the recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view of the application in precision agriculture.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie wykorzystania istniejącego elektronicznego zautomatyzowanego systemu w rolnictwie na skalę globalną. Początkowo takie rozwiązania były wykorzystywane głównie do celów wojskowych. Z czasem naukowcy zajmujący się rolnictwem zdali sobie sprawę, że ten rodzaj automatyzacji można zastosować także w systemach rolniczych. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, także z roślinami przeznaczonymi na paszę. Proces zarządzania można również zracjonalizować w odniesieniu do wkładu w rozwój rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, prowadzenie monitoringu upraw na biomasę i przetwórstwo rolno-spożywcze, pobieranie próbek gleby i upraw, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, monitorowanie zwierząt, wydzielanie działek polowych, monitoring pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dopasowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje nie tylko uzyskiwanie bardzo wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów produkcji. Pozyskiwanie danych metodami teledetekcyjnymi jest zintegrowane z informacjami dotyczącymi przestrzennej zmienności gleb i roślin, które pochodzą z zapisanych jednostek dostarczonych przez rejestrację zmian różnych parametrów, mających znaczenie z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.
EN
The paper presents energy and exergy analysis of a typical dwelling ventilation system with heat recovery for Ukrainian climatic conditions using a quasi-steady state approach over 24-hour time-steps. Evaluation of such systems on the base of the first law of thermodynamics demonstrates that heat recovery is beneficial for the whole variety of operational modes. Such methodology identifies as a thermodynamic inefficiency only energy losses to the surroundings with the exhaust air. The exergy-based analysis can detect additional inefficiencies due to irreversibilities within the components of the system. As a result the exergetic investigations show that for the ventilation systems there are operating conditions for which heat recovery increases exergy of fuel expended to provide the ventilation air compared to cases without bringing any recovery of heat and additional power consumption to drive the air flow by the fans. For the specified system, in case of switching ventilation unit to the operation mode of lower values of spent fuel exergy it is possible to provide annual saving of the primary energy sources from 5 to 15%.
PL
W pracy przedstawiono analizę energetyczną i egzergetyczną typowego systemu wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła dla ukraińskich warunków klimatycznych z zastosowaniem podejścia quasi-stabilnego w 24-godzinnych krokach czasowych. Ocena takich systemów w oparciu o pierwsze prawo termodynamiki wykazuje, że odzysk ciepła jest korzystny dla całego szeregu trybów pracy. Taka metodologia identyfikuje jako nieefektywne termodynamicznie tylko straty energii do otoczenia wraz z powietrzem wylotowym. Analiza egzergetyczna może wykryć dodatkowe nieefektywności wynikające z nieodwracalności elementów systemu. W rezultacie badania egzergetyczne wykazują, że w systemach wentylacyjnych występują warunki pracy, dla których odzysk ciepła zwiększa egzergię paliwa zużytego do dostarczenia powietrza wentylacyjnego w porównaniu do przypadków, w których nie występuje żaden odzysk ciepła i dodatkowe zużycie energii elektrycznej do napędzania przepływu powietrza przez wentylatory. Dla określonego systemu, w przypadku przełączenia urządzenia wentylacyjnego na tryb pracy o niższych wartościach egzergii zużytego paliwa możliwe jest zapewnienie rocznych oszczędności pierwotnych źródeł energii od 5 do 15%.
14
Content available remote Markowanie śrub
PL
Markowanie śrub jest częścią Visual Management, jaki stosuje się w Total Productive Maintenance. Jest to bardzo szybka, łatwa, tania a zarazem efektywna metoda, która informuje nas, czy dane elementy i podzespoły są na swoim miejscu i czy nie nastąpiło poluzowanie się śrub, co może prowadzić w konsekwencji do niesprawności maszyny.
PL
W pracy analizie poddano wyniki badań przyczepności cementowych zapraw klejących do płytek ceramicznych wykonanych na zlecenie organów nadzoru budowlanego w latach 2016-2020. Znaczna ilość zbadanych cementowych zapraw klejących nie spełniła kryterium odbiorczego i zgodnie z regulacjami prawnymi ich producent zobowiązany był do niezwłocznego wycofania wyrobu z rynku. Przy ocenie zgodności wyników z kryteriami stosowana jest reguła prostej akceptacji, co oznacza, że wyrób został uznany za zgodny lub niezgodny w odniesieniu do wyniku, jeśli wynik ten, bez uwzględnienia zmienności wynikającej z niepewności pomiarowej, spełnił bądź nie spełnił wymagań progowych. Omówiono możliwe sytuacje, w których producent dokonał prawidłowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych [AVCP] cementowej zaprawy klejącej, zaś ocena laboratorium była negatywna z powodu nie uwzględnienia zmienności wynikającej z niepewności pomiarowej lub specyfiki wieloetapowej metody badawczej. Analizę wyników badań przeprowadzono według podziału na cementowe zaprawy klejące klasy C1 i C2 oraz według podziału na laboratoria notyfikowane, w których wykonane zostały badania. Analizując proporcje pomiędzy wyrobami spełniającymi i niespełniającymi wymagań w dwóch laboratoriach wykonujących badania na zlecenie organów nadzoru budowlanego, stwierdzono duże różnice pomiędzy nimi.
EN
The paper analyzes the results of adhesion tests of cementitious adhesives to ceramic tiles, commissioned by construction supervision authorities in 2016-2020. A significant number of the tested cementitious adhesives did not meet the acceptance criteria. Following legal regulations, their manufacturer was obliged to withdraw the product from the market immediately. When assessing the compliance of the results with the requirements, the simple acceptance rule is applied. It means that the product is considered compliant only if the result met the threshold requirements. The results variability estimated from the measurement uncertainty is not taken under consideration. Possible situations in which the manufacturer correctly assessed and verified the constancy of performance [AVCP] of the cementitious adhesive, but the laboratory assessment was negative due to not including the variability resulting from measurement uncertainty, or the specificity of the multi-stage research methodology were discussed. The analysis of the test results was carried out according to the division into C1 and C2 class cementitious adhesives, and also according to the division into notified laboratories, where the tests were performed. When analyzing the number of products that meet or not the requirements, significant differences were found between laboratories carrying out tests commissioned by construction supervision authorities.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) coraz częściej znajdują zastosowanie w branży budowlanej. Wynika to m.in. z możliwości, jakie daje ta technologia (np. dotarcie do miejsc trudno dostępnych) oraz korzyści, jakie przynosi jej zastosowanie. W artykule przedstawiono najważniejsze uwarunkowania prawidłowej eksploatacji BSP wraz z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane przypadki wykorzystania BSP na potrzeby kontroli obiektów budowlanych oraz wskazano korzyści i ograniczenia wynikające z zastosowania tej technologii.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAV) are increasingly being used in the construction industry. This is due to, among others of the possibilities offered by this technology (e.g. reaching hard to reach places) and the benefits of its use. The article presents the most important conditions for the proper exploatation of UAV, along with applicable legal regulations. The remainder of the article presents selected cases of using BSP for the purposes of building control and indicates the benefits and limitations resulting from the use of this technology.
EN
This paper is a continuation of deliberations on meaning (sense) of public spaces. It refers to unofficial spaces for informal activities, which could be called informal alternative spaces or maybe even a bit exaggeratedly “spaces-of-resistance”. Their extremely important features include absence of control and lack of rules, which distinguish them from other spaces. The paramount advantage visitors gain from these places is the ability to give the space a meaning of their own, thus changing the users’s position from that of a mere user into the user in possession. It also changes his/her relation to the space which ceases to be only a ‘closed object’. It is brought into use, as it is created and linked only for the time of the actor-user's (own) performance. The experimental character of the game leads to a reinterpretation of the meaning (or even necessity to change it) that the space has. Such an approach breaks with the patterns embedded in a collective imaginarium, which promote safe, comfortable behaviours – an unofficial, alternative space must be created each time from scratch, such space is a process. It is not treated as a product, it becomes space of commitment – it becomes political space, but as such, it is a challenge and thus it is interesting only for few people. By meeting each other and being with others we fulfill our basic psychological need, but simultaneously we enter into different roles in a social game in which our own “win” often counts above all. Our private satisfaction can also be valued by a sense of community, collaboration, having something in common, and this obviously can bring benefits to everyone. However, without a deeper thought practices that seek and provide best possible conditions for staying in space can lead to a certain inertia, which can turn into “algorithmization” in satisfying space users, specialized only in passive satisfaction of thoughtless users.
PL
W tekście, kontynuując moje rozważania dotyczące sensu przestrzeni publicznych, odnoszę się do nieoficjalnych przestrzeni aktywności, które można nazwać przestrzeniami nieformalnymi, alternatywnymi lub może nawet nieco na wyrost „przestrzeniami oporu”, których niezmiernie istotnymi wyróżniającymi od innych przestrzeni cechami są brak kontroli i brak reguł. Najważniejszą zaletą dla korzystających z tych miejsc jest możliwość nadawania swoich znaczeń przestrzeni, co zmienia ich pozycję z użytkowników na „będących-w-posiadaniu”. Zmianie ulega również ich relacja do przestrzeni, która przestaje być jedynie oddanym do użytkowania „zamkniętym obiektem”. Powstaje i jest związana regułami/relacją jedynie na czas podjętej przez aktorów-użytkowników (ich własnej) gry. Eksperymentalny charakter tej gry skłania do reinterpretacji (a nawet konieczności) zmiany znaczenia przestrzeni. Takie podejście zrywa ze wzorami osadzonymi w zbiorowym imaginarium, które promują bezpieczne, wygodne zachowania – przestrzeń alternatywną, nieoficjalną trzeba tworzyć za każdym razem od nowa, taka przestrzeń jest procesem. Nie jest traktowana jak produkt, staje się miejscem zaangażowania – staje się „polityczna” (ideologiczna), jednak jako taka stanowi pewien kłopot, wyzwanie, a przez to interesuje niewielu. Spotykając się z innymi ludźmi, realizujemy swoją podstawową psychologiczną potrzebę, ale równocześnie wchodzimy w różne role w społecznej grze, w której liczy się często przede wszystkim nasza własna „wygrana”. Nasza prywatna satysfakcja też może być wartościowana przez poczucie wspólnoty, współdziałanie, posiadanie czegoś wspólnego a to oczywiście może przynieść korzyści dla wszystkich. Jednak bez pogłębionej refleksji praktyki poszukujące i zapewniające jak najlepsze warunki do przebywania w przestrzeni mogą doprowadzić do pewnej bezwładności, która z kolei może się przerodzić w „algorytmizację”, wyspecjalizowaną jedynie w biernym zadowalaniu bezrefleksyjnych użytkowników.
EN
Purpose: of the article is to investigate the theoretical rules of thermal transformer eddy current converter (TTC) during the preparation of ecological monitoring of brewery sewage samples based on the implementation of contactless two-parameter eddy current method of testing of the specific electrical conductivity λt and the temperature t of the beer sewage sample. It should be noted that this makes it possible to simultaneously prevent the causes of beer sewage samples deviation from the specified environmental safety indicators and to take adjustments. Design/methodology/approach: The theory of TTC operation concerning the electrical and temperature characteristics testing of beer sewage samples has been further developed by implement new universal transformation functions Δφt = f (Gt) and Δφ = f (xt), which relate the normalized difference components of the converter signals to physical and chemical characteristics of the sample. Due to this, it is possible to simultaneously prevent the causes of beer sewage samples deviation from the specified ecological safety indicators and to take appropriate adjustments. Findings: The method of two-parameter measuring test of the specific electrical conductivity λt and the temperature t of the beer sewage sample was developed on the basis of new universal transformation functions. Analysing the numerical data of electrical conductivity λ, TDS and pH at the initial temperature t1 = 15°C, the alkaline nature of beer sewage was determined. Research limitations/implications: The frequency range of the magnetic field f = 80-100 MHz, it is difficult to maintain in laboratory conditions, so the proposed method requires the use of modern high-frequency equipment, the radius of the probe depends on the radius of the primary converter frame. And therefore is quite a complicate to find appropriate tank. Practical implications: is to determine the nature of beer sewage based on the results of electrical and temperature parameters measurements during implementing a two-parameter eddy current method, which allows to prevent the reasons for beer sewage samples deviations from the specified environmental safety measures and to take appropriate adjustments. An important practical result is also the determination of the signal components and the normalized characteristics of the primary eddy current converter with a sample of beer sewage. They allow to calculate, design and create multi-parameter automated devices for measuring test of the physicochemical parameters of beer sewage samples. In turn, as a result of the physicochemical composition analysis of the sample, improving the accuracy of measurements of physicochemical parameters - there is an opportunity to improve and create advanced methods of wastewater purification on a weak electrolytic basis. Originality/value: The article originality is the investigation of the theoretical rules of thermal TTC by implementing a new multi-parameter eddy current method of measuring the specific electrical conductivity λt and the temperature t of the beer sewage sample based on the implementation of universal transformation functions Δφt = f (Gt) and Δφ = f (xt) that relate the converter signals to the physicochemical characteristics of the beer sewage sample, which helps to prevent the causes of the beer sewage samples deviation from the specified environmental safety indicators and take appropriate adjustments.
EN
The main tasks to be addressed when developing computerized systems for control and diagnostics of industrial objects are considered. The synthesis of computerized information-measuring system for control and diagnostics of industrial objects is carried out. As the result, auto-coherence objective function is formulated and four components of the objective function, two noise and two functional components, are obtained by variance expansion. The obtained theoretical foundations have been implemented using industrial object - extruder, for controlling heating processes in extruder zones and studying diagnostics of the distributor gear technical condition. Conclusions are made regarding the possible practical application of obtained theoretical foundations.
PL
Rozważane są główne zadania, które należy rozwiązać, tworząc skomputeryzowany system kontroli i diagnostyki obiektów przemysłowych. Przeprowadzono syntezę skomputeryzowanego systemu pomiaru informacji kontroli i diagnostyki obiektów przemysłowych. W syntezie docelową funkcją autokoherencji i rozszerzenia dyspersji są cztery składniki funkcji docelowej, dwa funkcjonalne i dwa szumy. Uzyskane podstawy teoretyczne opracowano na obiekcie przemysłowym - wytłaczarce, w sterowaniu procesami termicznymi stref wytłaczarki oraz badaniach diagnostyki stanu technicznego przekładni zębatej. Wnioski dotyczą możliwości praktycznego zastosowania uzyskanych podstaw teoretycznych.
PL
Przestrzeganie wymagań zawartych w zharmonizowanej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) PN-EN 1090 jest elementem niezbędnym do zgodnego z prawem wytworzenia i wprowadzenia na rynek konstrukcji budowlanych. W artykule przedstawiono przykłady zmian w wymaganiach podyktowanych opublikowaniem w grudniu 2018 nowego wydania PN-EN 1090-2. Wprowadzone zamiany dotyczą w różnym stopniu wszystkich punktów normy począwszy od zmian redakcyjnych i aktualizujących przywołane normy aż po wprowadzenie nowych wymagań i usunięcie niektórych. Z normy usunięto np. wymagania dotyczące elementów cienkościennych ze względu na ujęcie tych wymagań w PN-EN 1090-4. Zmieniono definicję klas wykonania EXC4. Wprowadzono wymagania np. dotyczące spawania stali zbrojeniowej ze stalą konstrukcyjną oraz dodatkowe wymagania dla stali nierdzewnych (austenitycznych, ferrytycznych i austenityczno-ferrytycznych). Zmianami objęto również załączniki do normy, i tak usunięto np. załączniki B i J, wprowadzono natomiast nowe załączniki D i I. Niezmiennie ważnym elementem pozostaje specyfikacja wyrobu, w której powinny zostać określone wszystkie wymagania dla wyrobu.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.