Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żegluga promowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z kluczowych wyzwań sustensywnej transformacji jest głęboka redukcja emisji gazów cieplarnianych w transporcie. W tym celu doskonalone są nowe systemy napędowe – głównie hybrydowe i elektryczne. W ostatnich pięciu latach znajdują one coraz szersze zastosowanie na promach kursujących w portach oraz na wodach przybrzeżnych. Krótka trasa i stałe korzystanie z tych samych przystani promowych ułatwiają zastosowanie napędu hybrydowego lub elektrycznego. U podstaw niniejszego artykułu leży założenie, że cechy techniczno-eksploatacyjne tych promów są optymalizowane z uwzględnieniem warunków geograficzno-ekonomicznych. Jego celem jest natomiast identyfikacja tych warunków na podstawie analizy 15 przypadków wdrożenia promów hybrydowych lub elektrycznych na trasach portowych lub przybrzeżnych. Wskazano pięć głównych geograficznych uwarunkowań elektryfikacji żeglugi promowej: ukształtowanie linii brzegowej i warunki nautyczne, poziom rozwoju systemu transportowego, struktura zużycia pierwotnych nośników energii oraz poziom rozwoju systemu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, polityka rozwoju elektromobilności oraz zdolności projektowe i wytwórcze. Ostateczny kształt rozwiązań przyjętych dla konkretnej przeprawy promowej to efekt określonej konfiguracji tych współzależnych uwarunkowań. Zdecydowana większość studiów przypadków dotyczyła Europy, dlatego istnieje potrzeba dalszych badań kolejnych tego rodzaju inwestycji. Wraz z ich rozprzestrzenianiem się w innych częściach świata, możliwa będzie weryfikacja zidentyfikowanego katalogu uwarunkowań.
EN
One of the key challenges of the sustainable transitions is the deep reduction of greenhouse gas emissions in transport. That is why new propulsion systems are being improved – mainly hybrid and electric ones. In the last five years, they have been increasingly used on ferries on ports and coastal waters. The short route and the use of the same ferry ports facilitate the use of hybrid or electric propulsion. The basis of this article is the assumption that the technical and operational features of these ferries are optimized considering geographical and economic conditions. Its purpose, however, is to identify these conditions based on 15 case studies of hybrid or electric ferry implementations on port or coastal routes. Five main geographical conditions of the electrification of ferry shipping are indicated: the shape of the shoreline and nautical conditions, the level of development of transport system, the structure of primary energy consumption and the level of development of the electricity production and distribution system, the policy of electromobility development as well as electric or hybrid ferry design and production capabilities. The final solutions for each ferry crossing are the result of a specific configuration of these interdependent conditions. Most case studies concerned Europe, which is why there is a need for further research into this type of investment. Along with their spread in other parts of the world, it will be possible to verify the identified catalog of conditions.
PL
Rynek promowy Morza Bałtyckiego jest wrażliwy na zmienne uwarunkowania otoczenia. Jego cechą charakterystyczną jest obsługa ruchu pasażerskiego i potoków ładunkowych w obrębie jednego akwenu morskiego na stałych serwisach, co dodatkowo zmniejsza elastyczność operatorów. W artykule zanalizowano podstawowe wielkości charakteryzujące rynek oraz główne czynniki determinujące działalność operatorów.
EN
Ferry shipping at the Baltic Sea Region is sensitive to changes in the market environment. The distinctive feature of ferry business, which decreases the flexibility of operators, is transport of passengers and cargo on fixed links within one basin. The article presents the selected issues concerning passenger and cargo volumes and main determinants influencing carriers activities.
PL
W artykule dokonano przeglądu rozwiązań, jakie przyjęli armatorzy promowi i ro-ro w związku z obowiązywaniem w rejonach SECA nowych przepisów odnośnie do zawartości siarki w paliwach statkowych. Analizie poddano taryfy frachtowe, co pozwoliło na wskazanie kilku tendencji w kształtowaniu nowej polityki cenowej i wyodrębnienie najczęściej spotykanych modeli „nowego frachtu”, uwzględniającego ostatnie zmiany.
EN
The article reviews solutions adopted by ferry and ro-ro shipowners with regards to the new requirements for sulphur limits in ship fuel in SECAs. The analysis of freight tariffs made it possible to identify trends in pricing policy and to distinguish three models of the “new freight” resulting from the recent developments.
PL
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja stopnia wykorzystania potencjału przewozowego statków zatrudnionych w żegludze promowej i zastosowanie ustalonych zależności do prognozowania rozwoju potencjału przewozowego na liniach promowych, a także oszacowanie korzyści skali, jakie pojawiają się w związku z wprowadzeniem do eksploatacji dużych promów morskich. Na promach uniwersalnych przewozy towarowe uzupełniają przewozy pasażerów podczas gdy na promach typu ro-pax, to przewozy pasażerskie stanowią uzupełnienie przewozów towarowych. Najważniejszym parametrem opisującym wielkość potencjału przewozowego promów jest powierzchnia ładunkowa wyrażona długością linii ładunkowej, jaką można wykorzystać do transportu jednostek frachtowych. Stopień zajętości linii ładunkowej przez jednostki toczne w rejsie lub w przyjętym okresie, to powszechnie stosowana miara wykorzystania możliwości przewozowych statków w żegludze promowej. Prognozowane zwiększenie potencjału przewozowego promów opiera się na równowadze dynamicznej, do jakiej dochodzi między przewidywanym wzrostem popytu na przewozy towarowe a wymaganym rozwojem potencjału przewozowego promów. W wyniku zatrudnienia na linii żeglugowej dużego promu, dochodzi do obniżenia kosztu jednostkowego przewozu. Są to korzyści kosztowe wynikające z eksploatacji dużych statków morskich (ang. economies of vessel size).
EN
The aim of this article is the empirical evidence for vessels transport capacity utilization deployed in ferry shipping also determining trade off between the effective utilisation of ferries capacity and the growing demand in forecasting the development of transport capacity of ferries as well as estimation of cost economies arising from deployment and operation of large ferries. Transportation may be performed by universal ferries (passenger-freight), where cargo transportation complements transportation of passengers or by freight-passenger ro-pax ferries, where in this instance transportation of passengers complements transportation of rolling stock units. The most important parameter that characterises the capacity of ferries is the length of their loading lines that can be used for transportation of cargo units. The rate of occupation of the loading line by rolling stock units on a voyage or in a given time period constitutes commonly accepted measure of utilization of vessels’ capacity in the ferry shipping. Feasible development of ferries capacity is based on dynamic equilibrium between growing demand for freight transport and required transport capacity of vessels in operation. As a result of introducing in operation ro-pax ferry with enhanced transport capacity, unit cost of transportation is decreasing. Cost savings come to play as a consequence of economies of vessel size.
PL
Główną przesłanką publikacji jest realne zagrożenie długofalowego utrzymania pozycji konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa promowe na rynku przewozów pasażersko-towarowych na Morzu Bałtyckim. Jest to spowodowane rosnącymi kosztami eksploatacyjnymi promów oraz niezbędnymi nakładami inwestycyjnymi i oczekiwanym wzrostem cen paliwa o zawartości 0,1% siarki, w związku z wdrażaniem, w warunkach trwającego kryzysu gospodarczego, nowej dyrektywy siarkowej Parlamentu Europejskiego. Treścią artykułu jest przedstawienie koncepcji badań mających na celu stworzenie modelu systemowej, wielokryterialnej oceny wpływu dyrektyw środowiskowych Parlamentu Europejskiego na sytuację ekonomiczną i działalność operacyjną przedsiębiorstw żeglugi promowej na Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy siarkowej, na przykładzie linii żeglugowych Świnoujście – Skandynawia Po upadku znaczących sektorów polskiej gospodarki morskiej oraz zahamowaniu przemysłowej, miastotwórczej i regionotwórczej funkcji portów morskich należy poszukiwać nowych rozwiązań pozwalających na utrzymanie i rozwój sektora usług transportowych i portowych, które będą konkurencyjne w stosunku do portów i przedsiębiorstw promowych operujących na Morzu Bałtyckim w relacji Polska – Skandynawia, ze szczególnym uwzględnieniem linii żeglugowych Świnoujście – Skandynawia.
EN
The critical premise for the publication is a real risk of losing the competitive position, in the long run, by ferry operators on the Baltic market of passenger and cargo traffic. This risk is due to growing costs of ferry operation, required investment effort and expected rise of prices of fuel with 0.1% sulphur content, related to the implementation of the new sulphur directive passed by the European Parliament, all falling on the time of economic downturn. The article presents concept of scientific research undertaken to create a model of a systems, multicriteria assessment of the impact of European Parliament's (EP) environmental directives on the economic situation and operations of ferry operators in the Baltic, particularly considering the sulphur directive, and examining the Świnoujście – Scandinavia shipping lines. After the collapse of leading sectors of Polish maritime economy and the reduction of industrial, city-forming and region-forming functions of seaports, we should seek new solutions aimed at maintaining and developing the area of transport and port services that will be competitive to ports and ferry companies operating in the Baltic Sea on Poland – Scandinavia routes, particularly shipping lines between Świnoujście and Scandinavian harbours.
PL
Funkcje turystyczne żeglugi promowej ściśle związane są z usługami, które świadczone są przez przewoźników promowych na rzecz pasażerów. Usługi te obejmują czynności na promie, a także zadania, które przewoźnicy organizują od strony obsługi lądowej. Na przestrzeni lat ograniczeniu ulega funkcja transportowa. Obecnie na szeregu rynkach bałtyckich podstawowe znaczenie ma funkcja turystyczna. Żegluga promowa na Bałtyku jest głównym segmentem turystyki morskiej w stosunku do mieszkańców RMB.
EN
The article presents the selected issues concerning the passenger services in ferry operations. Ferry shipping is the main form of maritime tourism in the Baltic Sea Region. It handles mainly inhabitants of Baltic states, who take a short sea voyages. Concerning the main aim of the trip, passengers can be selected as follows: liner passengers, shopping passengers, pleasure passengers, conference passengers, business passengers. The range of services handle by ferry operators has been increasing due to the passenger demand.
PL
Bałtycki rynek promowy jest wysoce konkurencyjny. Na przestrzeni ostatniej dekady doszło do szeregu fuzji i przejęć, co doprowadziło do ograniczenia liczby samodzielnie działających operatorów i osiągnięcia dominującej pozycji przez kilka przedsiębiorstw: Finnlines, Tallink, Stena Line, DFDS Seaways. Ich udział w rynku szacowany jest na ok. 70% przewozów pasażerów i ładunków dokonywanych w Regionie Morza Bałtyckiego. Celem artykułu jest prezentacja procesu konsolidacji w tym sektorze żeglugi oraz pozycji głównych przewoźników.
PL
Żegluga promowa spełnia szereg funkcji. Wśród najważniejszych należy wymienić funkcje transportowe, handlowe, turystyczne, dochodotwórcze, miastotwórcze oraz regionotwórcze. Nadrzędne zadania żeglugi promowej wynikają z realizowanych przewozów, pozostałe są pochodną funkcji transportowych. Przy tak szerokiej funkcjonalności, połączenia promowe mają zasadniczy wpływ na szereg segmentów działalności gospodarczej i wymagają zastosowania rozwiązań logistycznych, wspierających obsługę pasażerów, ładunków oraz samych promów
EN
Economic functions of ferry shipping – services from ports of Trojmiasto case Ferry shipping accomplishes some important economic functions. Among them the most important are such as transport, trade, tourism, profitability. It creates also cities and regions. Ferry links have a great influence on number of activities and require logistic solutions to improve services for passengers, cargo and ferry ships.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza struktury oraz wielkości ruchu pasażerskiego jak również identyfikacja motywów podróży i preferencji pasażerów podróżujących promami morskimi w relacjach pomiędzy Polską a Skandynawią. Podstawą analizy są dane statystyczne obrazujące wielkości ruchu pasażerskiego na w/w relacjach oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pasażerów podróżujących na linii Świnoujście-Ystad.
EN
The aim of this article is to analyze the structure and volume of passenger traffic between Poland and Scandinavia, and also to identify the travel purposes and preferences of ferry shipping passengers on route between Poland and Scandinavia. The analysis was performed based on the passenger traffic statistics and results of a questionnaire research among passengers travelling on route Świnoujście-Ystad.
PL
W artykule przedstawiono analizę bezpieczeństwa systemu statek-port w odniesieniu do operacji manewrowych promów typu ro-pax. Kompleksowy charakter analizy związany jest z szerokim spektrum zagadnień związanych z zagrożeniami zewnętrznymi systemu podczas manewrów portowych w zmiennych warunkach hydrometeorologicznych oraz modelowaniem zachowania się statku, jako elementu systemu statek-port. Rozpatrywane są manewry krytyczne z punktu widzenia oddziaływania elementów systemu statek-port: żegluga na torze podejściowym oraz podchodzenie i odchodzenia od nabrzeża.
EN
The paper presents the safety analysis of ship-port system with respect to manoeuvring operations of ro-pax ferries. The complex character of the analysis is related to the wide spectrum of external hazards concerning harbour manoeuvres in different hydrometeorological conditions and modelling of ship performance in the ship-port system. The manoeuvres critical from the interactions in ship-port system point of view are investigated: navigation along the approach channel, berthing and unberthing operations.
11
Content available remote Żegluga promowa w regionie Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem polskiego rynku
PL
Żegluga promowa odgrywa istotną rolę we współczesnym handlu międzynarodowym. Do wzrostu znaczenia przewozów promowych w światowym handlu morskim przyczynił się intensywny rozwój motoryzacji i ruchu turystycznego w latach powojennych oraz rozpowszechnienie kontenerów w międzynarodowych przewozach drobnicy. W artykule przedstawiono oferowane usługi i tendencje rozwoju żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim oraz charakterystykę polskiego rynku żeglugi promowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.