Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usterka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Ocena jakości okien i drzwi po ich wbudowaniu
2
Content available Estimating probability of faults occurring in trucks
EN
This paper discusses the matter of fault detection by the diagnosticians of a Regional Vehicle Inspection Station (RVIS) in trucks. The analysis data were obtained directly from RVIS. The produced results were presented as bar graphs indicating the trend change from 2014 to 2018. Thus obtained trends were described by formulae and used to calculate the probability of a fault from the analysed group appearing. The obtained data dependency can be used to calculate the probability of a fault appearing in a truck during a year of operation.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wykrywania uszkodzeń przez diagnostów na Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów w pojazdach ciężarowych. Dane do analiz pozyskano bezpośrednio z OSKP. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci wykresów słupkowych z wskazaniem trendów zmian w okresie od 2014r. do 2018r. Uzyskane trendy opisano równaniami i obliczono prawdopodobieństwo zaistnienia usterki z analizowanej grupy układów. Dzięki uzyskanym zależnościom można szacować prawdopodobieństwo wystąpienia usterki pojazdu ciężarowego w rocznym okresie eksploatacji.
3
Content available remote Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych
PL
Autorzy przeanalizowali usterki wykryte w czasie odbiorów inwestorskich 172 mieszkań. Analizy dotyczyły przede wszystkim liczebności posiadanej grupy danych. W artykule sprawdzono, czy posiadane dane charakteryzują się rozkładem normalnym. Wyznaczono średnią liczbę usterek w poszczególnych grupach mieszkań. Ponadto artykuł miał za zadanie określić średni koszt naprawy pojedynczej usterki – na podstawie wyceny stwierdzono, że wynosi on 44,98 zł. Autorzy obliczyli także średni koszt usunięcia wykrytych usterek w całym mieszkaniu, który wyniósł 463,39 zł.
EN
Authors have analysed defects identified during taking possession of 172 new apartments focusing mainly on statistical analysis of input data. The analysis has determined if the data is characterized by a normal distribution as well as average number of defects in particular group of flats. Additionally the article aim to identify the average cost of a single repair – 44,98 PLN based on the valuation. The authors calculated also the average cost of removing defects from an apartment, this amounted to 463,39 PLN.
EN
This paper presents the main definitions relating to dependability. Basic definitions including reliability, security, maintainability, etc. are described first. They are then supplemented by additional definitions, which address to the threats of dependability (faults, errors, failures). Overlapping dependability standards, renumbering and integration can cause uncertainty when using of a certain definition. For this purpose, authors present complemented fault taxonomy for fault-tolerant real-time systems to eliminate inconsistencies and to unify existing fault taxonomies.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze definicje dotyczące słowności. Podstawowe definicje w tym niezawodność, bezpieczeństwo, obsługiwalność, itp. opisane są w pierwszej kolejności. Następnie są one uzupełniane dodatkowymi definicjami, które odnoszą się do zagrożeń słowności (usterki, błędy, awarie). Nakładające się standardy słowności, renumeracja i integracja mogą spowodować niepewność przy korzystaniu z pewnych definicji. W tym celu autorzy przedstawiają uzupełnioną taksonomię usterek w tolerujących błędy systemach czasu rzeczywistego. Celem jest wyeliminowanie niespójności oraz unifikacji istniejących taksonomii usterek.
EN
The main role of diagnosis is the real-time detection of the different types of faults on the physical system. Induction motors are nowadays used more frequently than any other electric motor in various kinds of electric drives. Incipient fault diagnosis is very important because if the fault is undetected, small motor failure can lead to serious motor failure. The objective of this work is the study and the realization of a diagnosis based on signal processing by the Park method of a wound rotor induction machine (in real-time). We have chosen for the realization of this diagnostic strategy the Arduino-UNO board and the ACS-720 current sensor as a signal acquisition system. The results obtained in practice show that this method of diagnosis is a very powerful and very sensitive technique for signaling and identifying the different types of faults and achieving the desired objectives.
EN
The production capacity of installed wind power greatly increases in worldwide. Hence the interest is focused on the reliability and efficiency of wind turbines; then to reduce the production cost and increase the yield. The main objective of our research in this work is to diagnose wind system. We presented a state of the art of diagnosis approach applied on wind turbines and various occurred faults which should be detected and isolated in the wind turbine parts. After that, an overview on this proposed solution for wind turbines, which opted for a diagnostic strategy based on support vector machines (SVM). A Benchmark of a wind power of 4.5 MW with faults on sensors, actuators and the systems was presented. Defects of the Benchmark are in the pitch system, the drive system, the generator and the converter. We tested then the effectiveness of the used method by visualizing simulation results of diagnosis in two different scenarios.
EN
This work presents a procedure for bearing degradation monitoring at an early stage. The analysis of variance (ANOVA) coupled with Tukey’s test is used to single out the suitable parameters to follow the fault size evolution ranging from 50 µm to 150µm. The Tukey's criterion is adopted in this case to study the ability of time and frequency indicators. The rotational speed, centrifugal load and fault size are considered as independent variables while the time and frequency indicators are taken as dependent variables. The experiments are performed on bearings having a fault on outer race. Based on the results of this study, the Kurtosis and Skewness show a good ability to assess the evolution of degradation in the bearings at an early stage. The paper discusses the weakness of the time and frequency indicators.
EN
The article presents results of the reliability study of controlled groups of vehicles possessed by two road transport enterprises working in the international transport sector (truck tractors – VOLVO FH 1242Т – 50 unit and MERCEDES-BENZ 1844 ACTROS LS -100 units, semi-trailers SCHMITZ, KRONE and KÖGEL – 50 units from each of the semi-trailers company). Possibilities for reliability increasing and reduction of the maintenance and repair cost are defined. The results of the reliability evaluation of vehicles during three years of operation with a different annual run (from brand new up to 440·103 km, including warranty period) are presented. Based on the conducted studies of failures and details malfunctions, units and systems of the vehicles, the average operating time to failure or occurrence of malfunctioning, the probability of failure-free operation, and the time spent on repairs were determined. Asymmetric graphs of working capacity disturbance were obtained, which allowed determining the level of const uction design perfection, the technological accuracy of equipment assembly and the quality of fastening works. The inadequate adaptability to operate on the roads of the CIS was reflected by symmetric distribution laws. The least reliable aggregate and assembly elements were identified.
PL
Przedstawiono przykład badań pod obciążeniem przyczółka z gruntu zbrojonego wiaduktu drogowego nad linią kolejową. Opisano sposób przeprowadzenia próbnego obciążenia oraz kryteria oceny wyników badań. Przedstawiono główne wyniki badań.
EN
Full scale load test of road bridge abutment made from reinforced earth at railway line is presented. The method of test load and criteria for results assessment is described. Main results are also presented.
10
Content available remote Najczęstsze usterki budowlane wykrywane w trakcie odbiorów końcowych mieszkań
PL
W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące końcowego odbioru nowego mieszkania zakupionego od dewelopera. Autorzy przeprowadzili analizę ilościową najczęstszych błędów ujawnionych w trakcie odbiorów mieszkań w ostatnich 2 latach – dane zebrano z protokołów odbiorów mieszkań zlokalizowanych w powiecie poznańskim i okolicach. Dodatkowo wskazano najważniejsze elementy mieszkania, które powinny być kontrolowane podczas odbioru i omówiono, jak powinny być oceniane.
EN
The article presents the most important aspects of a procedure for a final acceptance in case of buying a new apartment from the developer. Authors conducted a quantitative analysis of the most common mistakes and remarks revealed during execution of acceptances in housing in the last two years. Data were collected from final acceptance protocols of flats from the city of Poznan (Poland) and its environs. Article identifies key elements and describes a way in which they should be monitored when conducting final acceptance of building premises.
PL
Stan techniczny pojazdu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponowne zastosowanie części pochodzących z demontażu jest najbardziej efektywną metodą recyklingu pojazdów. Jednakże jakość tych części jest między innymi pochodną jakości nowych części, które zostały użyte do naprawy podczas eksploatacji auta. W artykule przedstawiono wybrane aspekty recyklingu pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem odzysku części. Omówiono również bezpieczeństwo ruchu drogowego ze zwróceniem uwagi na techniczne przyczyny wypadków wraz z odniesieniem do ogólnego stanu technicznego parku pojazdów jeżdżących po polskich drogach. W tym kontekście omówiono wyniki badań części zamiennych znajdujących się w handlu. Przedstawiono również wybrane aspekty prawa polskiego i UE dotyczące wprowadzania do obrotu handlowego części i podzespołów.
EN
Technical condition of the vehicle has direct influence on the road safety. Reuse of parts from the dismantled cars is the most effective method of recycling vehicles. However, the quality of these parts is the effect from, among other things, the quality of new parts that were used for repair during car exploitation. The article describes selected aspects of the recycling of vehicles with special consideration to the parts recovery. Also the road safety has been discussed focusing on the technical causes of accidents together with a reference to the general condition of the vehicles’ fleet on Polish roads. In this context, the tests results of spare parts available in the trade, have been discussed. Selected aspects of the Polish and the EU law concerning bringing the spare parts and components on to the market have been also presented.
12
Content available remote [Bez]błędne ocieplanie
EN
The article discusses the selected failures in the insulations systems of buildings often caused by low awareness of the performers. Divided into two groups: failures directly related to warming functionality and aesthetic failures. While in the literature there is knowledge in dealing with the commission of errors by operators in the correct functionality of insulation, it is still difficult to explain the causes of many aesthetic shortcomings, which may be a sign of serious threats. This paper explains same of the causes of such failures, as well as same hints to help you prevent them.
PL
Systemy elektroenergetyczne należą do klasy dużych systemów dynamicznych odgrywających ogromną rolę we współczesnym świecie. Aby mogły spełniać swoją rolę muszą pracować bez większych zakłóceń. Dlatego konieczne jest zapewnienie im odpowiedniej ochrony na poziomie programowym i sprzętowym. Jednym z rozwiązań jest użycie szybkich algorytmów wykrywania usterek, które mogą być jednym z komponentów systemów SCADA sterujących i monitorujących systemem elektroenergetycznym. W pracy przedstawiono algorytm wykrywania usterek w systemach elektroenergetycznych. Opisano podstawy diagnostyki usterek dla metod stosujących liniowy model systemu, a w szczególności skupiono się na metodach bazujących na obserwatorach stanu i filtrze Kalmana. W rezultacie przedstawiono koncepcję filtru Kalmana i możliwość jego implementacji jako narzędzia do wykrywania usterek w systemach elektrenergetycznych. Eksperymenty wykonano na modelu dziewięcio-magistralowego systemu wyposażonego w trzy maszyny synchroniczne przy użyciu Power System Analysis Toolbox w środowisku Matlab. Pokazały one, że metody estymacji stanu, takie jak filtr Kalmana mogą być z powodzeniem stosowane w wykrywaniu usterek w systemach dynamicznych, w szczególności systemach elektroenergetycznych.
EN
Power systems are large dynamic systems which are relevant infrastructure to our society. To keep them operating without long blackouts sufficient and reliable protection is necessary at hardware and software level. It can be accomplished by the implementation of the rapid fault detection algorithms which can be added to the SCADA systems controlling and monitoring power systems. In the following paper the fault detection algorithm for electric power systems is presented. The rudiments of the fault diagnosis concept for model-based methods are introduced with strong emphasis on the state-observer-based and Kalman-filter-based methods. Moreover, the Kalman filter idea is discussed with the application possibility as a fault detection tool to electric power systems. The experiments done on the 9-bus, 3-machine system with Power System Analysis Toolbox in Matlab showed that state estimation methods like Kalman filter can be successfully deployed in the fault detection in dynamic systems in particular in electric power systems.
PL
Podczas budowy jednego z osiedli mieszkaniowych na terenie Gdańska, dokonano zmian w pierwotnym projekcie konstrukcyjnym. Projekt zamienny przewidywał wykorzystanie poddaszy na cele mieszkalne. W tym celu zmieniono konstrukcję dachową i wykonano na poddaszach ściany o wysokości 1 metra. Wskutek popełnionych błędów projektowych, w ścianach tych wystąpiły poziome zarysowania, które wymagały naprawy.
EN
During the construction of a housing estate in Gdańsk, certain changes were made to the original structural plans. The new plans provided for the use of lofts as living space. To this end, changes were made to the structural design of the roof, and metre-high walls were built in the lofts. Due to design errors, horizontal cracks appeared in these walls, which made repair work necessary.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budynków budownictwa wiejskiego, realizowanych na podstawie indywidualnych opracowań projektowych z zastosowaniem prefabrykowanych elementów systemów wielkopłytowych. Połączenie technologii tradycyjnej i metod uprzemysłowionych miało za zadanie intensyfikację tempa wykonawstwa budynków mieszkalnych realizowanych na terenach wiejskich. Brak katalogowych rozwiązań projektowych w zakresie realizacji szczegółów konstrukcyjnych budynków oraz często spotykane stosowanie w obszarze jednego budynku elementów prefabrykowanych pochodzących z różnych systemów wielkopłytowych doprowadziło do powstania licznych błędów i niedociągnięć, zarówno na etapie projektowania, jak i późniejszej realizacji. W artykule zaproponowane zostały sposoby naprawy wybranych usterek i uszkodzeń.
EN
In the paper structural-material solutions of rural housing building. performed on the basis of the individual design projects with the application of elements of the large-panel systems are presented. Combining of the traditional technology with the semi-industrial methods were expected to intensificate the time of contractors of housing buildings located on the rural area. Lack of the typical, catalogue solutions in the subject matter of the architectural and structural solutions, and wide application of different large-panel building systems to one building caused the number of defects and drawbacks. The aim of the paper is the sample of the systemize of the damages and defects which are typical for building housing, system with the large-panel system application. Moreover the conception of the revitalisation of the buildings were analysed, with the special stress put on the repairing the three layers external panel walls.
17
Content available remote Usterki pracy zaworów zwrotnych ślimaków uplastyczniających.
EN
Described are the processes related to functions of the valves and their behaviour in response to changing operational parameters. Also described are typical faults occuring to the check valves.
19
Content available remote Ocieplanie budynków - niedostatki sukcesu
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.