Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rezystancja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Artifcial neural networks method (ANNs) is a common estimation tool used for geophysical applications. Considering borehole data, when the need arises to supplement a missing well log interval or whole logging-ANNs provide a reliable solution. Supervised training of the network on a reliable set of borehole data values with further application of this network on unknown wells allows creation of synthetic values of missing geophysical parameters, e.g., resistivity. The main assumptions for boreholes are: representation of similar geological conditions and the use of similar techniques of well data collection. In the analyzed case, a set of Multilayer Perceptrons were trained on fve separate chronostratigraphic intervals of borehole, considered as training data. The task was to predict missing deep laterolog (LLD) logging in a borehole representing the same sequence of layers within the Lublin Basin area. Correlation between well logs data exceeded 0.8. Subsequently, magnetotelluric parametric soundings were modeled and inverted on both boreholes. Analysis showed that congenial Occam 1D models had better ftting of TM mode of MT data in each case. Ipso facto, synthetic LLD log could be considered as a basis for geophysical and geological interpretation. ANNs provided solution for supplementing datasets based on this analytical approach.
EN
The article discusses the analysis of the propagation of current in resistance multispot welding machines and the adjustment of the cross-section of the welding machine arms aimed to compensate the asymmetry of welding current in individual welds. The analysis involved the effect of the length of multispot welding machines where the span of the arms (distance between welds) amounted up to 2 m, the arms were characterised by various cross-sections and the structural material was characterised by various resistivity (resulting from changes in temperature). The analysis was performed in relation to welding machines using a nominal welding current of 5 kA. The tests made it possible to determine the effect of changes in the value of current on the cross-section of the weld nugget.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie rozpływu prądu w zgrzewarkach rezystancyjnych wielopunktowych oraz doborowi przekroju poprzecznego ramion celem kompensacji asymetrii prądu zgrzewania w poszczególnych zgrzeinach. Przeanalizowano wpływ długości zgrzewarek wielopunktowych o rozstawie ramion (odległości między zgrzeinami) do 2 m przy różnych przekrojach poprzecznych ramion i różnej rezystywności materiału konstrukcyjnego (wynikającej ze zmiany temperatury). Analizę przeprowadzono dla zgrzewarek o prądzie znamionowym zgrzewania 5 kA. Wyznaczono wpływ zmiany wartości prądu na przekrój poprzeczny jądra zgrzeiny.
PL
Rezystancja układu człowiek-podłoże jest parametrem ważnym z kilku powodów. Z jednej strony jej odpowiednio wielka wartość odpowiada za ochronę człowieka przed rażeniem prądem elektrycznym na drodze ręka-noga, noga-noga, głowa-noga. Z drugiej jednak strony pamiętać należy, że wielka wartość tej rezystancji utrudnia bieżące odprowadzanie ładunków elektrycznych z człowieka, co prowadzi do pojawienia się zjawiska elektryczności statycznej i w konsekwencji powoduje powstawanie niekontrolowanych wyładowań elektrycznych. Zaistnienie takiego wyładowania w niesprzyjających okolicznościach może spowodować pożar lub wybuch. Ponadto, elektryczność statyczna może powodować zakłócenia procesów technologicznych, zakłócenia w działaniu przyrządów pomiarowych i automatyki, pogorszenie stanu zdrowia ludzi. Ważnym zatem jest, aby wybór obuwia był przemyślany, a samo obuwie dobrane stosownie do warunków przebywania i pracy człowieka (obuwie elektroizolacyjne, obuwie antyelektrostatyczne). Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na dwóch grupach obuwia, to znaczy obuwia codziennego użytku oraz obuwia roboczego. Badanym parametrem była rezystancja układu człowiek-podłoże.
EN
Human-ground resistance is an important parameter for several reasons. On the one hand, its great value corresponds to the protection of man from electric shock on the hand-leg, legt-leg, head-leg way. On the other hand, the great value of resistance impedes the current discharge of electrical charges from the human being. It leads to the appearance of static electricity and as a consequence produces uncontrolled electrical discharges. The occurrence of such discharge under unfavorable circumstances may result in fire or explosion. Additionally, static electricity can interfere with technological processes, disturbance in the operation of measuring instruments and automation, deterioration of human health. It is important that the selection of proper footwear and the footwear chosen in accordance with the conditions of hazards at the workplace (electrical insulating footwear, antistatic footwear). This article presents the results of a study for two groups of footwear (ordinary footwear and proffessional working footwear). The measured parameter was the resistance of the human-ground system be thought over.
4
Content available remote Diagnostyka Profibus
PL
Jednym z elementów diagnostyki maszyn w przemyśle, oprócz diagnostyki łożysk, silników czy układów mechanicznych, jest diagnostyka sieci przemysłowych. Choć praktyka pokazuje, że są to systemy bardzo stabilne, to w przypadku wystąpienia awarii potrafią przysporzyć sporo trudności w diagnostyce i usuwaniu problemu. Wynika to w dużej mierze z rozległości tych układów i ze sporej liczby komponentów. Opracowane nowe technologie w zakresie komunikacji przemysłowej sprawiają, że dla nowych aplikacji Profibus jest powoli wypierany przez swojego następcę - Profinet.
5
EN
The indicator of the quality of modern turbomachines is only the coefficient of efficiency, which characterizes the ratio of the useful work of compressors or fans to the energy expended on the drive. For the analysis of the quality of the motion, processes in flow parts, the values of resistances are used which are difficult to be considered as an indicator of the efficiency of dynamic processes. The report presents the results of visual diagnostics of the structure of flows during the movement in the elements of turbomachines, as well as options for improving the geometry of the flow parts - in the inlet pipes, impellers. For the analysis of the efficiency of the motion of liquids and gases in flowing parts, a calculated index is proposed - the coefficient of hydraulic efficiency of dynamic processes. The joint use of two indicators - the efficiency of transformation of different types of energy (efficiency of turbomachines) and the efficiency of dynamic processes in flowing parts allows us to develop and to analyze the results of reconstruction of turbomachines. Reconstruction of turbomachines with the purpose of improving the geometry of the flow parts provides an increase in productivity of turbines, compressors, fans and pumps, while reducing the specific energy consumption for the processes of compression and transport of liquids and gases. Optimization of turbomachines flow parts based of flow structure visual diagnostics allows to reduce noise and vibration, as well as to solve other problems.
EN
Cementitious composites with 0–1.5 wt.% Nano-SiO2 (NS), nano-TiO2 (NT), carbon nanotubes (CNTs), carbon nanofibers (CNFs) and carbon microfibers (CFs) are fabricated and tested. The enhancing effects of different fillers on the compressive strength and electrical resistivity of composites are compared, and the underlying modification mechanisms of fillers to composites are investigated by analyzing the difference in the morphology of fillers and rheology of composites. The compressive strength of composites containing 0.1% NS, 0.5% NT, 0.1% CNTs and 0.5% CFs by weight of cement presents approximately 12.5%, 20.8%, 16.8% and 21.4% higher than that of control sample, respectively. It is revealed that CFs also have improving effect on the compressive strength of composites besides flexural strength. When the composites with nano-fillers cannot be processed to ideal state, the reinforcing effect of nano-fillers is no better but even worse than that of micro-fillers. Composites with CNTs, CNFs and CFs possess good electrical conductivity. Composites with CNFs and CFs have a percolation threshold of electrical resistivity below 0.5%, while the percolation threshold of electrical resistivity of composites with CNTs is about 1%. Although CNFs do not have significant effect on compressive strength of composites, they have the best improvement to electrical resistivity.
EN
In this paper, electrostatic self-assembled carbon nanotube (CNT)/nanocarbon black (NCB) composite is employed as filler for developing multifunctional cement-based composites. The performances of the composites with different content of filler are investigated. The electrochemical impedance spectroscopy and equivalent circuit are used to explore the conductive and mechanical mechanisms of the composites. Experimental results indicate that the compressive strength and elasticity modulus of the composites sharply decrease when the filler content exceeds 0.77 vol.%. The percolation threshold zone of the electrical conductivity of the composites ranges from 0.39 vol.% to 1.52 vol.%. The piezoresistive properties of the composites with 2.40 vol.% filler are stable and sensitive, and the maximum fractional change of electrical resistivity is 25.4% when the stress amplitude is 10 MPa. The composites feature sensitive and linear thermal resistance effect when the filler content is 0.77 vol.%. Electromagnetic shielding effectiveness of the composites with 2.40 vol.% filler at 18 GHz is 5.0 dB, which is 2.2 times of that of the control samples. The composites exhibit high absorbing electromagnetic wave performances in the frequency range of 2–18 GHz, and the minimum reflectivity reaches −23.08 dB with 0.77 vol.% filler.
EN
The article deals with an impact of the type of a contaminant in track ballast on the value of its electric resistance. The authors propose to treat crushed stone with organic materials before laying it down onto the track to decrease the sticking of contaminants to the ballast layer. The study has determined that electric resistance changes according to the type of coating on crushed stone grains and the type of mineral fertilizers transported by rail. Such coating can be proposed for treating clean crushed stone before laying it down onto the track during repair periods in order to extend the life cycle of a ballast layer, prevent its adhesion contamination and eliminate the erroneous occupancy of track circuit.
PL
W artykule rozpatrzono wpływ rodzaju zanieczyszczenia żwiru balastowego na wielkość jego rezystancji. Zaproponowano dla zmniejszenia przylepiania się zanieczyszczeń do warstwy balastowej obrabiać żwir przed układaniem do drogi kolejowej materiałami organicznymi. Ustalono, ze rezystancja zmienia się w zależności od rodzaju pokrycia na ziarnkach żwiru i od rodzaju nawozów mineralnych, jakie są transportowane koleją. Takie pokrycie może być zaproponowano dla obróbki czystego żwiru przed jego układaniem do drogi kolejowej podczas remontów dla przedłużenia terminów eksploatacji warstwy balastowej, uprzedzenia adgezyjnego zabrudzenia i likwidacji wypadków błędnej pracy obwodu torowego.
PL
W artykule poruszono tematykę włókien elektroprzewodzących. Opisano ich rodzaje i możliwości zastosowania w wyrobach tekstronicznych. Ponadto przedstawiono wyniki pomiarów rezystancji wybranych tkanin zawierających elementy elektroprzewodzące. Na podstawie pomiarów oraz rodzaju zastosowanego komponentu elektroprzewodzącego określono przydatność zastosowania omówionych tkanin w odzieży inteligentnej.
EN
In the article, the issue of electrically conductive fibers was described. The types and uses of the fibers in Textronics materials were shown. In addition, the results of measurements of the resistance of selected fabrics containing electrically conductive elements were described. On the basis of the measurement and the type of used electrically conductive component the usefulness of these textile in smart clothing were discussed.
PL
Cel: Tworzywa sztuczne zakwalifikowane do izolatorów elektrycznych nie spełniają kryteriów polskich i międzynarodowych norm [1], [2], [3], [4] oraz polskiej legislacji [5] odnośnie właściwości antyelektrostatycznych, wobec czego nie mogą być dopuszczone do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem. W celu spełnienia wymagań wyżej wymienionych norm i przepisów, uzyskania wyrobu antystatycznego oraz obniżenia ryzyka wyładowania elektrostatycznego mogącego być inicjatorem wybuchu tworzywa sztuczne poddaje się antystatyzacji, czyli poprawianiu właściwości antyelektrostatycznych (głównie zmniejszeniu rezystancji i rezystywności). Projekt i metoda: Przedstawiono wyniki prowadzonych badań właściwości elektrostatycznych wyrobów. Z analizy parametrów elektrycznych, statycznych (rezystancja powierzchniowa, skrośna oraz między punktami) i dynamicznych (czas zaniku ładunku, zdolność do elektryzacji, natężenie pola elektrycznego), analizy stabilności w czasie parametrów elektrycznych, wpływu na środowisko wyrobów antystatyzowanych uzyskano autorską charakterystykę procesu antystatyzacji, którą przedstawiono w publikacji. Wybrano wyroby reprezentujące różne metody i sposoby realizacji tego procesu. Pomimo że technologia antystatyzacji jest znana, to nie jest ona gruntownie rozpoznana i opisana między innymi w zakresie trwałości w czasie. Antystatyzacja jest procesem polegającym na zwiększeniu szybkości rozpraszania (odprowadzania) ładunków. Na szybkość rozładowania decydujący wpływ ma pojemność elektryczna wyrobu i jego rezystancja. Antystatyzacja polega na modyfikacji dwóch parametrów wyrobów: zmianie pojemności elektrycznej oraz zmianie rezystancji elektrycznej wyrobów. Wyniki: W ramach pracy badawczej, realizowanej w Głównym Instytucie Górnictwa od 2012 roku, przeprowadzono szereg kompleksowych badań, które zaowocowały zaproponowaniem podziału technik antystatyzacji z uwagi na jej różnorodny charakter i typy. Na podstawie szeregu badań dużej liczby różnorodnych wyrobów i materiałów zaproponowano podział technik antystatyzacji, który jest rozszerzeniem i uzupełnieniem dotychczas istniejących w specjalistycznej literaturze klasyfikacji. Wnioski: Wyniki pracy mogą być wykorzystane przy projektowaniu procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych celem opracowania technologii produkcji wyrobów antystatycznych, których właściwości antystatyczne są trwałe w czasie oraz celem analizy ryzyka związanego z elektryzacją wyrobu.
EN
Aim: Plastics used as electrical insulators do not fulfil the criteria for Polish and international standards [1], [2], [3], [4] and Polish legislation [5], with regard to anti-static properties. Therefore, such materials cannot be approved for use in potentially explosive environments. In order to satisfy the requirements of the aforementioned standards and regulations, and produce a product with anti-static properties, thus reducing the risk of an electrostatic discharge, which could initiate the explosive fragmentation of plastic materials, there is a need to improve anti-static properties of plastics mainly by reducing their level of resistance and resistivity. Method: The paper presents research results for electrostatic properties of products. From an examination of electric parameters; static (surface, cross-sectional and point to point resistance) and dynamic (discharge lead time, capability to electrify, electrical field strength), and based on the stability of electrical parameters over a time period as well as impact on the environment involved with the manufacture of anti-static products, the authors identified a production process for anti-static products, which is revealed in the publication. Selected products represented a range of different approaches and methods of realising the process. Although technology for manufacturing antistatic products is known, nevertheless, it is not thoroughly recognised or described, among other things, in context of durability over time. An anti-static condition is a process of increasing the dissipation (discharge) of static electricity over time. The decisive influence on the speed of dissipation is the electrical capacitance and electrical resistance of the product. Attainment of an anti-static condition is dependent on the modification of two product parameters. Namely, a change to electrical capacitance and change to electrical resistance of products. Results: As part of research work, performed at the Central Mining Institute since 2012, a series of extensive studies were conducted, which, in view of their diverse nature and type, culminated in a proposed partition of anti-static approaches. Based on several studies of a vast range of products and materials, the proposed partition of techniques to achieve anti-static conditions extends and complements existing methods revealed in specialist literature. Conclusions: Results from this work can be used in the design of plastic manufacturing processes, with a focus on developing technology for the production of anti-static products, which remain stable over time and to analyze the risk associated with the use of such products.
EN
The aim of this work was to study the effects of Ag and Cu on the thermal properties and microstructure of Sn-Zn-Ag-Cu cast alloys. Solders based on eutectic Sn-Zn containing 0.5 to 1.0 at.% of Ag and Cu were developed for wave soldering. DSC measurements were performed to determine the melting temperatures of the alloys. TMA and electrical resistivity measurements were performed between -50 and 150°C and between 30 and 150°C, respectively. Small precipitates of Cu5Zn8, CuZn4, and AgZn3 were observed in the microstructures, and their presence was confirmed by XRD measurements. The inclusion of Ag and Cu improved the electrical resistivity and increased the melting temperature, as well as the CTE, of the alloys. However, tests performed to measure the mechanical properties of the alloys demonstratedthat the addition of Ag and Cu caused the mechanical properties to decrease.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu dodatku Ag i Cu na właściwości termiczne i mikrostrukturę stopów Sn-Zn-Ag-Cu. Stopy lutownicze na bazie eutektyki Sn-Zn zawierające od 0,5 do 1,0 % at. Ag oraz Cu zostały opracowane do lutowania falowego. Pomiary DSC wykonywano w celu określenia temperatury topnienia stopów. Badania współczynnika rozszerzalności liniowej przeprowadzono w temperaturach -50 i 150 °C, a oporu elektrycznego od 30 do 150 °C. W mikrostrukturze zaobserwowano drobne wydzielenia Cu5Zn8, CuZn4 i AgZn3, a ich obecność potwierdzono pomiarami XRD. Dodatek Ag i Cu do eutektyki SnZn obniża rezystywność elektryczną, a podnosi temperaturę topnienia oraz współczynnik rozszerzalności liniowej stopów. Przeprowadzone badania mechaniczne odlanych stopów wykazały, że dodanie Ag oraz Cu spowodowało obniżenie właściwości mechanicznych.
12
Content available remote Układ aktywnego mostka zrównoważonego
PL
Artykuł przedstawia oryginalny układ mostka rezystancyjnego równoważonego za pomocą elementu aktywnego, którego rezystancja jest włączana w jedno z jego ramion. Cechą znamienną tego układu jest występowanie prądu, który można mierzyć nie obciążając mostka. W podanym równaniu równowagi iloraz iloczynów rezystancji naprzeciwległych ramion mostka jest równy ilorazowi czasów, który może być w prosty sposób digitalizowany.
EN
The paper presents the original active balanced bridge circuit which can be balanced by means of an active element, whose resistance is incorporated into one of the bridge branches. The characteristic feature of the active balanced bridge (AMZ) is the presence of a measuringaccessible current which can be measured without loading the bridge. In the provided balance equation the quotient of products of the opposite bridge arms resistances equals the quotient of time-intervals which can be easily digitalized.
13
Content available remote Modelowanie efektów pasożytniczych w kondensatorach polimerowych
PL
Artykuł poświęcono porównaniu nowych kondensatorów polimerowych, charakteryzujących się bardzo małymi rezystancjami ESR, z rozpowszechnionymi kondensatorami elektrolitycznymi aluminiowymi. Zaproponowano rzeczywiste modele dla elementów obu typów oraz oszacowano dokładność tych modeli. Przeprowadzono symulacje stanów przejściowych w typowym podukładzie aplikacji kondensatorów przy założeniu ich idealności oraz przy uwzględnieniu występujących w nich efektów pasożytniczych.
EN
In the paper a comparison of new polymer capacitors, characterized by a very small Equivalent Series Resistance (ESR), and of widespread aluminum capacitors is presented. Real and effecitve models are developed for components of both types, and the accuracy of these models is estimated. Simulations of transient states in a typical for capacitors application subsystem have been performed with their ideality assumed and, as well, with the parasitic effects taken into account.
14
Content available remote Model i bilans mocy czynnej przełączalnego silnika reluktancyjnego
PL
Parametrem modelu symulacyjnego przełączalnego silnika reluktancyjnego decydującym o jego działaniu jest indukcyjność zależna od kąta obrotu. Duży wpływ na pracę silnika ma również rezystancja stojana. Przeprowadzono identyfikację parametrów tego silnika w funkcji kąta obrotu wirnika zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz. Na podstawie zidentyfikowanych parametrów opracowano model silnika wraz z układem sterowania w systemie Matlab - Simulink. W modelu uwzględniono nieliniowości parametrów oraz nieholonomiczność przełączalnego silnika reluktancyjnego. Dla otrzymanego modelu silnika przedstawiono bilans mocy czynnej. Zaprezentowano charakterystyczne przebiegi w stanie przejściowym i stanie ustalonym modelowanego silnika.
EN
The inductance of switched reluctance motor depends on the rotation angle is a parameter which decide about functioning of the motor. The significance effect on the operation of the engine has also the stator resistance. The identification of the parameters of the engine a function of the angle of rotation of the rotor was carried out for the winding supplying alternating current 50Hz. Based on the identified parameters of the engine model the engine and the control system were simulated in the Matlab – Simulink system. The model takes into account the parameters nonlinearity and nonholonomity of switched reluctance motor. For the engine model is presented the active power balance. The waveforms of the transient state and steady-state of modeled engine are presented.
PL
W pracy podjęto się oceny właściwości elektrostatycznych tkaniny antystatyzowanej przeplotem nitką metalową. Tkanina jest wykorzystywana w przemyśle, w tym w górnictwie, gdzie kluczowe jest spełnienie kryteriów polskiego i europejskiego prawa odnośnie parametrów elektrostatycznych. Przeprowadzono badania podstawowe zgodnie z polskimi przepisami prawa, a ponadto zaproponowano i przeprowadzono badania dodatkowe. Większość metod badań jest znormalizowana i wykonywana w laboratoriach akredytowanych. W pracy wykorzystano innowacyjne urządzenia pomiarowe. Na podstawie kompleksowych badań wyciągnięto wnioski i sformowano tezy, których na podstawie standardowych badań rezystancji powierzchniowej nie da się sformułować.
EN
The work was undertaken to assess the electrostatic properties of anti-static fabric interlaced with metal thread. The fabric is used in industry, including mining, where are the key criteria for electrostatic parameters. Basic research were conducted in accordance with the Polish law, and also proposed and carried out additional tests. Most of the test methods are standardized and accredited in the GIG. The work uses innovative measuring devices. Based on comprehensive research and draws conclusions were formed thesis, which, based on standard test surface resistance can’t be formulated. Objective of the study was a polypropylene fabric interlaced metal, made by interlacing technique. A characteristic of the fabric was interlaced conductive thread. The fabric interlaced is shown in Figure 1. The aim of the study was to determine the parameters of electrostatic polypropylene fabric interlaced metal. Conducted basic research - to determine the parameters of the fabric resistance (surface resistance, Cross and the surface between the points). The study was carried out in a variety of climatic parameters (temperature and relative humidity) in a climatic chamber. Also studied the electrical conductivity of the metal braid fabric. Additional studies were conducted - to determine the parameters of electrostatic fabric (time decay, leakage resistance, the amount and distribution of the applied surface load). The tests were performed in a series of samples at different climate conditions. Studies have demonstrated the dependence of the parameters of the fabric ambient weather conditions.
16
Content available remote The assessment of friction process of model kinematic pair worked under DC voltage
EN
The subject of this paper is assessment of friction process of model kinetic pair worked under DC voltage. The friction under this conditions may take place in case of triboelectrical phenomena and in friction pairs of electrical motors. The significant influence of electric current flow on friction resistance and boundary film thickness was presented. Results of the research were compared to the results of research under load and without electric current applied.
PL
Tematem publikacji jest ocena procesu tarcia w węźle kinematycznym pracującym pod napięciem elektrycznym. Tarcie w takich warunkach może mieć miejsce w przypadku występowania zjawiska triboelektrycznego lub też w węzłach tarcia silników elektrycznych. W publikacji wskazuje się na istotny wpływ prądu elektrycznego przepływającego przez węzeł tarcia na opory ruchu oraz grubość warstwy granicznej. Wyniki badań węzła tarcia przez który przepływa prąd elektryczny porównano z efektami tarcia układu pracującego tylko pod obciążeniem.
PL
Rezystancja i impedancja to wielkości elektryczne, które występują w praktycznie każdym zagadnieniu związanym z szeroko rozumianą elektryką. Dla elektryków najpopularniejszymi tematami związanymi z tymi wielkościami są zagadnienia pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji przewodów ochronnych czy też pomiar impedancji pętli zwarciowej. W poniższym artykule przypomniano podstawowe definicje obu tych wielkości, różnice pomiędzy nimi oraz metody i przyrządy służące do ich pomiaru.
PL
W artykule opisano skutki występujące w organizmie człowieka powodowane działaniem prądu stałego. Uwzględniono wpływ czynników środowiska na wartość rezystancji ciała człowieka.
EN
The paper presents the influence of the direct current on a human organizm. The influence of the climate, environment and the electrocuton voltage value on the human body resistance is taken into consideration.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad możliwością niekonwencjonalnego przetwarzania rezystancji na napięcie z wykorzystaniem nieautonomicznego generatora oscylacji chaotycznych o układzie szeregowym RL-dioda. Podano podstawowe zależności dla wartości chwilowych procesów zachodzących w tym generatorze i dokonano symulacji chaotycznego przebiegu i widma częstotliwościowego jego prądu. Zbadano też zależność wartości szczytowej spadku napięcia i czułość na zmiany rezystancji R i indukcyjności L tego generatora oraz zaprojektowano układ detektora do pomiarów amplitudy tych zmian. Uzyskano potwierdzenie, że układ z generatorem RL-dioda można będzie wykorzystać do przetwarzania rezystancji na napięcie o dużej czułości w zakresie do 250 Ω.
EN
The results of research on the possibility of unconventional resistance -voltage conversion based on use of the no autonomic serial RLdiode generator of chaotic oscillations is given.. The basic relationships of processes in the generator circuit are given and changes of its current in time and frequency are simulated. Relations between the resistance peak voltage and its sensitivity to resistance changes were examined on the designed model of this circuit. It is confirmed that this system can be used for resistance-voltage conversion with high sensitivity in the range up to 250 Ω.
PL
Jednym z parametrów mających bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest rezystancja osi zestawów kołowych. Ma ona decydujące znaczenie dla bocznikowania obwodów torowych, będących jednym ze stosowanych w kolejnictwie sposobów wykrywania taboru kolejowego oraz jego lokalizacji. Wartość rezystancji zestawu kołowego jest bardzo istotna dla prawidłowej pracy urządzeń sterowania ruchem kolejowym przeznaczonych do stwierdzania niezajętości torów. Chodzi tu przede wszystkim o obwody torowe klasyczne 50 Hz i bezzłączowe, stosowane między innymi na torach zarządzanych przez PKP PLK S.A.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.