Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Implementacja techniki MPPT (Maximum Power Point Tracking) w systemach fotowoltaicznych pozwala na zwiększenie efektywności przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. W ostatnich latach wiele wiodących firm produkujących półprzewodnikowe układy scalone opracowało i wdrożyło do produkcji dedykowane układy pozwalające na realizację tej techniki. W artykule dokonano przeglądu takich układów i dokonano wyboru kilku, zdaniem autorów, najciekawszych rozwiązań. Dla wybranych rozwiązań zaprojektowano i wykonano modele. Ograniczono się do rozwiązań relatywnie prostych, a co za tym idzie, niskokosztowych, przeznaczonych dla systemów o mocy do 200 W. Przy wyborze rozwiązań kierowano się również możliwością ich miniaturyzacji poprzez zastosowanie technologii SMD. Wykonane modele poddano badaniom na specjalistycznych stanowiskach badawczych, a ich wyniki zaprezentowano w artykule.
EN
Implementation of MPPT technology (Maximum Power Point Tracking) in photovoltaic systems can increase the efficiency of converting solar energy into electricity. In recent years many leading companies specializing in production of semiconductors has developed dedicated integrated circuits to implement that technique. The article reviews these systems and selects, according to the authors knowledge, several of the most interesting solutions. For selected solutions appriopriate models have been designed and manufactured. Only simple as well as low-cost solutions, intended for systems up to 200W, have been choosen. Process of solutions selection has been guided by the possibility of miniaturization by the SMD technology. Models were tested on specialized research station. The results are presented in the article.
PL
W artykule przedstawiono projekt i wstępne wyniki testowania automatycznej, mobilnej, multisensorowej stacji pomiarowej do monitorowania jakości wody w zbiornikach wodnych i alarmowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń skażeniami chemicznymi. Pierwszym użytkownikiem i weryfikatorem systemu będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Miejsce testowania - zbiornik wody pitnej w Dobczycach.
EN
The paper presents the design and results of preliminary testing of automatic, mobile, multisensors measuring stations for water quality monitoring in body of water and alerting in a case of chemical contamination risk. The Municipal Waterworks and Sewer Enterprise in Krakow will put the measuring station into exploitation in the drinking water reservoir in Dobczyce.
EN
An attempt to investigate the possibility of repeated rejuvenation of degraded electroluminescent (EL| lamps was undertaken. A set of samples of EL lamps with ZnS:Cu phosphor was fabricated. First, each of these samples worked for a period of time, driven by square voltage. After this process of degradation, samples were annealed in order to rejuvenate them. Such cycles of degradation and rejuvenation were repeated twice. Several parameters of investigated structures were estimated. Measurements were performed after fabrication of test samples, after degradation and after annealing. Luminance of EL lamps driven by voltage of different value of frequency was measured. Capacitance of these samples was measured to estimate the influence of changes in insulator layer of EL lamps on changes of luminance. Also an attempt to investigate the influence of degradation and rejuvenation on emission spectrum of electroluminescent thick film structures was undertaken.
PL
W ramach badań podjęto próbę wykonania wielokrotnej regeneracji zdegradowanych struktur elektroluminescencyjnych. Do tego celu został przygotowany zestaw testowych grubowarstwowych źródeł światła. Najpierw te źródła światła zostały zdegradowane przez starzenie przy zasilaniu napięciem prostokątnym. Następnie próbki wygrzano celem ich regeneracji. Taki cykl degradacji i regeneracji został wykonany dwukrotnie. Zmierzono wybrane parametry badanych struktur. Pomiary zostały wykonane po przygotowaniu próbek, po ich degradacji i po regeneracji. Zmierzono luminancję struktur zasilanych napięciem prostokątnym o różnej częstotliwości. W celu określenia wpływu zmian w warstwie izolacyjnej na luminancję struktury, zamierzono pojemność próbek. Dodatkowo, podjęto próbę określenia wpływu degradacji i regeneracji na widmo emisyjne elektroluminescencyjnych struktur grubowarstwowych.
PL
W artykule przedstawiono projekt demonstratora hybrydowego systemu autonomicznego zasilania bezprzerwowego, w którym źródłami energii są moduły fotowoltaiczne oraz ogniwa paliwowe. Energia elektryczna jest w nim gromadzona w baterii akumulatorów oraz w bloku superkondensato-rów. System zarządzany jest opracowanym przez autorów mikroprocesorowym sterownikiem pozwalającym na monitorowanie stanu akumulatora, poziomu paliwa w zbiorniku oraz komunikację z modułem umożliwiającym przesłanie tych informacji na odległość. Zaprezentowano przetwornicę DC/DC, która zamienia zmieniające się w szerokim zakresie napięcie na bloku superkondensatorów w stabilne napięcie wyjściowe. Omówiono również obszary aplikacyjne oraz uwarunkowania ekonomiczne proponowanego rozwiązania.
EN
The paper presents the design of hybrid autonomous system demonstrator for uninterruptible power supply in which energy sources are photovoltaic modules and fuel cells. Electrical energy is stored in the batteries and in a block of supercapacitors. Management system, developed by the authors, is a microprocessor controller that allows to monitor battery condition, fuel level in the tank and provides communication with the module that enables wireless transfer of information. Presented DC / DC converter turns changing in a broad range voltage on block of supercapacitors into a stable output voltage. Article also discusses areas of application and economics of proposed solution.
PL
W pracy omówiono specjalizowane detektory cząstek alfa do osobistych dozymetrów promieniowania neutronowego oraz ekspozymetrów radonu, opracowane i wykonane w ITE we współpracy z Institut fur Strahlenschutz, Helmholtz Zentrum Munchen.
EN
In this paper, we present the specialized alpha particle detectors for personal dosimeters of neutron radiation and for radon exposimeters. The presented detectors have been developed and manufactured at the ITE in collaboration with the Institut fur Strahlenschutz, Helmholtz Zentrum Munchen.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z doborem komponentów i monitorowaniem autonomicznych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych do zasilania mobilnych stacji pomiarowych, oświetleniowych, sygnalizacyjnych, ostrzegawczych i innych. Zaprezentowano bardzo przydatny system, przeznaczony do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz projektowych, umożliwiający symulację parametrów wyjściowych różnych modeli modułów fotowoltaicznych pracujących w odmiennych warunkach pogodowych oraz różnie usytuowanych.
EN
The article discusses selected issues relating to the choice of components and monitoring of autonomous, photovoltaic installations intended for the supply of mobile stations for measuring, lighting, signaling, alert and other applications. The paper presents a very useful system, designed to carry out research and design, which allows the simulation of output parameters for different types of photovoltaic modules working in different weather conditions, and variously located.
PL
Przedstawiono rozwiązanie techniczne pozwalające na skuteczne monitorowanie i alarmowanie o skażeniach wód powierzchniowych, które może być wykorzystane przez służby zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, w szczególności dla akwenów stanowiących zbiorniki wody pitnej dla aglomeracji miejskich. Opracowany system obejmuje zarówno środki techniczne służące zbieraniu i gromadzeniu, w centralnej bazie danych systemu, parametrów opisujących stan biochemiczny monitorowanego akwenu, jak również pełną strukturę informatyczną, zapewniającą poprawne działanie systemu i możliwość przekazywania informacji do wszelkich służb zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska. Struktura systemu obejmuje sieć stanowisk obserwacyjno-pomiarowych z bezprzewodowym dostępem (radiolinie, GSM, łącza satelitarne) do sieci www, służących do obserwacji stanu chronionego obiektu. Stanowiska są elastycznie konfigurowane i wyposażone w dedykowane inteligentne sensory, pozwalające zbierać dane o otoczeniu z indywidualnie zadawanym odstępem czasu między kolejnymi pomiarami.
EN
A new technical solution for effective monitoring and alarming of surface water contamination has been presented. Described system can be used by professionals to ensure environmental safety, particularly for reservoirs of drinking water for urban agglomerations. The developed system includes both, the technical means for collecting in a central database system, information described the biochemical state of monitored basin, as well as the full structure of information technology, protecting the proper functioning of the system and the ability to inform to all staff involved in the environment protection. The structure of the system includes a network of observation and measurement devices with wireless access (radio lines, GSM, satellite links) to the web, used for observation of the protected areas. The measurement devices are flexibly configured and equipped with a dedicated intelligent sensors that allow to collect data about the environment contamination in the individually inflicted intervals between consecutive measurements.
12
Content available remote Studies of rejuvenation of electroluminescent thick film structures
EN
A set of samples of electroluminescent (EL) lamps with ZnS phosphor was fabricated. These samples were degraded in different working conditions. Next, an attempt to rejuvenate these structures by annealing was undertaken. Several parameters of investigated structures were estimated. Then, measurements were performed after fabrication of test samples, their degradation and annealing. The luminance of the test structures as a function of applied voltage frequency was measured. Also, the spectrum of light emission before and after the degradation and rejuvenation processes was investigated.
PL
W artykule autorzy prezentują alternatywne rozwiązanie, w którym dodatkowym generatorem energii elektrycznej jest komercyjne ogniwo paliwowe zasilane metanolem. Dla znacznej poprawy efektywności działania systemu, zwłaszcza w okresie zimowym oraz w przypadku głębokiego rozładowania akumulatora, zaproponowano i przedyskutowano zastosowanie regulatora wykorzystującego technikę MPPT (Maximum Power Point Tracking). Aby rozwiązać te problemy stosuje się fotowoltaiczne systemy hybrydowe, w których generatory PV łączy się z innymi generatorami, najczęściej spalinowymi. W artykule wskazano możliwość rozbudowy systemu o baterię uperkondensatorów, umożliwiającą pobieranie z niej prądu o dużej wartości chwilowej. Omówiono obszary zastosowań, zwłaszcza w systemach monitorowania zanieczyszczeń wody, powietrza, systemach sygnalizacyjnych oraz oświetleniowych.
EN
In most countries solar radiation demonstrates variation in daily, monthly and yearly cycles. This fact forces autonomous photovoltaic systems designers to increase the number of modules, increase the regulator power and battery capacity, therefore raising the PV installation cost. To overcome these problems hybrid photovoltaic systems are used. In these systems PV modules are combined with other generators, mostly combustion engines. In this article the authors present an alternative solution in which the additional generator is a commercially available fuel cell powered by methanol. For a significant improvement of the system's effectiveness, especially in winter conditions or in case of a deep battery discharge, using of MPPT (Maximum Power Point Tracking) controller was suggested and discussed. The authors also analyzed the possibility of furnishing the system with a battery of super capacitors, that allows high, instant current output. Application areas were discussed, especially in water and air pollution monitoring systems as well as in signalization and lighting equipment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu czynników eksploatacyjnych (wilgoć, napięcie zasilania) na przebieg procesu starzenia grubowarstwowych struktur elektroluminescencyjnych. Autorzy zaproponowali nowy model matematyczny procesu starzenia, który określa w jakim stopniu proces ten wpływa na wartości współczynników B₀ i b w empirycznej zależności Alfrey'a-Taylora, opisującej luminancję B.
EN
The authors present in the paper the results of investigations concerning the influence of exploitational factors (humidity, supply voltage) on course of ageing process of thick film electroluminescent structures. Humidity performs the role of a medium conducting the ions and in result decomposes ZnS what leads to the deterioration of optical- electrical parameters of electroluminescent structures. It depicts to what degree the ageing process influences the value of B₀ and b coefficients in Alfrey-Taylor empirical equation connecting the luminance B with supply voltage and properties of materials composing the electroluminescent light source.
17
EN
In the presented paper the authors propose a new mathematical model of aging process proceeded in thick film electroluminescent structures. The impact of humidity, temperature and supply voltage parameters (amplitude, frequency) on luminance changes during long time exploitation tests was taken into consideration. It was observed that the electroluminophore in Destriau electroluminescent cells exhibit very fast decrease in luminance in the initial phase of exploitation. The results of investigations indicate that the increase of amplitude and frequency of supply voltage accelerate the aging process. The rate of the aging process is also significantly influenced by the ambient temperature and elevated humidity combined with a supply voltage. The proposed model enables to estimate the life-time of electroluminescent structures on a base of exploitation tests in their initial stage.
PL
Autorzy proponują w artykule nowy matematyczny model procesu starzenia zachodzącego w grubowarstwowych strukturach elektroluminescencyjnych. Uwzględniono wpływ wilgoci, temperatury i parametrów napięcia zasilającego (amplituda, częstotliwość) na zmiany luminancji podczas prób eksploatacyjnych. Zaobserwowano, że w początkowej fazie eksploatacji elektroluminofor w strukturach Destriau - warstwowych strukturach elektroluminescencyjnych, bardzo szybko zmniejsza luminancję. Wyniki badań wskazują, że wzrost wielkości amplitudy napięcia zasilającego i częstotliwości przyspiesza proces starzenia. Szybkość procesu starzenia struktur elektroluminescencyjnych w istotny sposób zależy od temperatury otoczenia i podwyższonej wilgotności w powiązaniu z napięciem zasilania. Zaproponowany model umożliwia oszacowanie czasu życia struktur elektroluminescencyjnych w oparciu o wyniki badań eksploatacyjnych, już w początkowej ich fazie.
EN
The SSL-LEDs (Solid State Lighting LEDs), often of several watts consumed unit power are generally fixed to a cooling substrate to increase the on LEDs' durability, reliability and light efficiency. The size, shape, cooling area and ventilating properties of the substrate, made mainly of aluminum or copper, have to be taken into account. The next problem is the thermal resistance minimizing between the LEDs body and the substrate. Here the out growth is the choice of a LEDs fixing method. The work deals with six fixing methods and reports their properties, achieved by reducing the thermal resistance between LED and the radiator's substrate. The first method consists in purely mechanical fixing by screws. The second is completed by a silicon film. The third one utilizes a foil of excellent thermal resistivity, covered on both sides with an acrylic glue. The fourth simple method bases solely on of an acrylic glue. The fifth method consists in using a resin with aluminum powder and cured at room temperature. The last method makes use of a special silicon CAF-1 type glue. In all cases identical LEDs, radiators and applied powers were used and results compared.
PL
Półprzewodnikowe diody mocy LED bywają mocowane zwykle do chłodzącego podłoża celem zwiększenia ich trwałości, niezawodności i sprawności. Rozmiary, kształt, powierzchnia chłodzenia i własności chłodzące podłoża, wykonanego zwykle z aluminium lub miedzi winny być starannie analizowane. Dalszym problemem jest rezystancja termiczna pomiędzy korpusem diody, a podłożem. Wiąże się ona ze sposobem jej mocowania. Praca omawia sześć metod mocowania i relacjonuje ich wpływ na rezystancję termiczną pomiędzy diodą a podłożem radiatorowym. Metoda pierwsza polega na czysto mechanicznym mocowaniu wkrętami. Druga wprowadza cienką warstewkę silikonu. Metoda trzecia stosuje folię o dobrej przewodności cieplnej, pokrytą obustronnie klejem akrylowym. Czwarta, prosta metoda bazuje wyłącznie na spoiwie akrylowym. Piąta metoda polega na sklejaniu żywicą zmieszaną z pyłem aluminiowym i utwardzaną w temperaturze pokojowej. Metoda szósta wykorzystuje specjalny klej silikonowy typu CAF-1. We wszystkich przypadkach użyto identycznych diod LED, radiatorów i aplikowanych mocy świecenia, a rezultaty prób przedstawiono i skomentowano.
PL
Podstawową technologią wytwarzania elektroluminescencyjnych źródeł światła, bazujących na elektroluminescencji luminoforów proszkowych w montażu izolowanym jest technologia grubowarstwowa, polegająca na wytworzeniu kolejnych warstw struktury elektroluminescencyjnej techniką sitodruku. Szeroka gama materiałów obecnie dostępnych i ciągle opracowywanych otwiera dla tej techniki możliwości doboru rozwiązań konstrukcyjnych i doskonalenia technologii, zapewniających wytworzenie bardziej efektywnych i trwałych elektroluminescencyjnych źródeł światła. Autorzy przedstawili na przykładzie standardowej konstrukcji wielowarstwowych struktur elektroluminescencyjnych wpływ parametrów warstw: luminescencyjnej i dielektrycznej oraz sposobu ich nanoszenia na wartość luminancji, napięcie przebicia oraz trwałość eksploatacyjną struktur. Badania struktury elektroluminescencyjnej oparto na luminoforze z siarczku cynku, aktywowanym miedzią i koaktywowanym chlorem. Wykazano, że dla określonych granulacji proszków elektroluminoforu istnieje pewien optymalny przedział grubości warstwy elektroluminescencyjnej, zapewniający uzyskanie najwyższej wartości luminancji początkowej.
EN
Thick-film technology is a primary method of manufacture of electroluminescent light sources, based on electroluminescence of powder luminophores in isolated assembly. Thick-film technology consists in deposition of successive layers of the electroluminescent structure with screen-printing. Broad range of materials currently available and continuously elaborated opens for this technique the possibilities of selection of constructional solutions and improvement in the technology, thus ensuring more effective production and durable electroluminescent light sources. Based on realized investigations of standard multilayer electroluminescent structure, authors presented in this paper the influence of parameters of luminescent and dielectric layers (thickness, dielectric constant) and methods of deposition on luminance value, breakdown voltage and exploitation life. Tests results of electroluminescent structures based on zinc sulphide luminophore, activated with copper and coactivated with chlorine, are presented on diagrams. It has been proved, that for well defined granulation of electroluminescent powders, it exists an optimal range of thickness of the electroluminescent layer, leading to the highest value of initial luminance.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.