Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza ergonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A basic need of every responsible man is to provide for own housing with the continual increase of world population energy consumption is growing continually as well and in parallel there is an increase in CO2 emissions. Buildings during their lifetime use approximately 40% of energy, while its operation concerning heating and cooling counts for 60-70% of this consumed energy. The most suitable solution means building houses with low energy demands which do not harm the environment Therefore the preferred solution has become to build houses with low-energy houses not burdening the environment. The aim of this chapter is to present the basic aspects and advantages of wood buildings as well as their requirements for the internal layout from the point of ergonomics changes. We can state that based on findings and research, that the current generation of people has significantly higher height and weight proportions. Based on linear regression equations we define the magnitude of secular changes for men and women. The change represents a 1.55 mm body height increase for men and 0.5 mm for women per year.
PL
W pracy zaprezentowano i przeanalizowano współczesne urządzenia informacyjne dedykowane pasażerom oraz urządzenia wizualizacji nowoczesnych systemów sterowania ruchem obsługiwane przez dyżurnych ruchu, w aspekcie ich widoczności i czytelności. Urządzenia informacyjne dla pasażerów powinny być umieszczane w punktach obsługi podróżnych takich jak: dworce, przystanki osobowe, a także wewnątrz taboru, w taki sposób, aby mogły realizować podstawowe zadania, jakim jest prawidłowe informowanie o ruchu pociągów. Można zaliczyć do nich komputerowe systemy wizualnej informacji podróżnych w postaci tablic informacyjnych o zmiennej treści: zbiorczych, peronowych, tunelowych oraz monitorów informacyjnych. Również dyżurny ruchu obsługuje komputer, który otrzymuje informacje o sytuacji ruchowej na stacji i przetwarza je na obrazy wyświetlane na monitorze.
EN
Then is presented and analyzed some modern devices dedicated to the passengers and the devices of the visualization of the modern systems of traffic control served by duty traffic, in the aspect of their visibility and legibility. Information devices for passengers should be placed in traveller service points such as: stations, personal halts, and also inside the rolling stock, in such way to solve basic tasks which are correct information about trains. You can include to then both computer systems of visual information and the figure information boards about changing content: summary, platform, tunnel and information monitors. The duty traffic operate computer which receives information about the traffic situation on the station and processes them on paintings displayed on the monitor.
PL
W artykule opisano wymagania dotyczące taboru dla osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych. Dokonano tego przede wszystkim na podstawie analizy literatury oraz wymagań prawnych w tym zakresie. Wykonano analizę ergonomiczną pasażerskich wagonów kolejowych z uwzględnieniem wymagań osób starszych i niepełnosprawnych oraz zaproponowano sposób usunięcia wykrytych nieprawidłowości. Prezentowane wnioski i wyniki zaczerpnięto z pracy magisterskiej pt. Ergonomiczna analiza pasażerskich wagonów kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań podróżnych z niepełnosprawnościami i starszych.
EN
The article describes the requirements for rolling stock for people with disabilities and the elderly. This was done primarily on the basis of literature and legal requirements in this regard. An ergonomic analysis was performed of railway passenger carriages including the needs of the elderly and disabled, and changes were proposed to the irregularities detected. This was done on the basis of a thesis titled Ergonomic analysis of railroad passenger cars with particular emphasis on the requirements of travelers with disabilities and the elderly.
PL
W artykule zawarto przykłady rozwiązań opracowanych w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii ITG KOMAG z zakresu kształtowania bezpieczeństwa pracy, z użyciem technologii informatycznych. Można je implementować zarówno na etapie projektowania maszyny, jak i podczas jej eksploatacji. W artykule przedstawiono także innowacyjne metody i środki informatyczne wspomagające bezpieczną realizację czynności utrzymania ruchu oraz realizację szkoleń.
EN
Examples of solutions developed in the Laboratory of Modelling Methods and Ergonomics at the KOMAG Institute of Mining Technology for shaping the work safety with use of information technologies are given. They can be implemented both at the stage of designing the machine as well as during its operation. Innovative methods and information tools aiding the safe maintenance as well as trainings are presented.
PL
W artykule opisano nowe rozwiązania dla infrastruktury transportu miejskiego w Poznaniu, jakimi są przystanki wiedeńskie. Zaprezentowano krótką charakterystykę schematu budowy tegoż przystanku. Ponadto szczegółowiej opisano poddany analizie przystanek wiedeński na ulicy Gwarnej. Główny element artykułu stanowi ergonomiczna analiza tego przystanku za pomocą metody Scamper oraz analiza źródeł zagrożeń w komunikacji tramwajowej za pomocą listy kontrolnej. Na tej podstawie wskazano poziom bezpieczeństwa, dostępność oraz komfort korzystania z danej infrastruktury miejskiej. Dana analiza pozwoliła także wskazać newralgiczne punkty zabudowy, które należałoby poprawić, aby uzyskać zadowolenie użytkowników. Szczegółowiej zatrzymano się przy problemie systemu informacyjnego dla podróżującego oraz kierowcy, ponieważ jest to nowe rozwiązanie w tym mieście i stanowi to istotnym problem. Ważnym elementem artykułu jest punkt zawierający propozycję modyfikacji, jakie można wprowadzić, aby ulepszyć korzystanie z przystanku wiedeńskiego. W podsumowaniu dokonano analizy wykonalności proponowanych zmian.
EN
This article describes a new solution for public transport infrastructure in Poznan, a Viennese stop. A brief description is presented of the construction scheme of this type of tram stop. Moreover, described in more detail is the analyzed Viennese stop on Gwarna Street. The main part of the article is an ergonomic analysis of this stop with the help of the Scamper method and an analysis of sources of danger in tram transport through the use of checklist. On this basis, indicated is the level of safety, availability and comfort in use of the given urban infrastructure. Data analysis also allowed to indicate critical points of infrastructure that need to be improved to achieve user satisfaction. More specifically the focus was on the information system for the traveler and the driver because it is a new solution in this city and poses a big problem. An important part of the article is the proposed modifications one can make to improve the use of Viennese stops. In the summary, an analysis is made of the feasibility of the proposed changes.
PL
W artykule omówiono podstawowe rodzaje analiz ergonomicznych stosowanych w praktyce inżynierskiej. Zaproponowano ich podział na trzy grupy: analizy ergonomiczne proste, złożone oraz analizy systemowe. Pozwoli to na łatwiejszy dobór rodzaju analizy do danego zagadnienia projektowego. W opracowaniu zawarto przykłady realizacji badań ergonomii maszyn i systemów maszynowych o różnym stopniu złożoności.
EN
Basic types of ergonomic analyses used in engineering practice are presented in the article. Division types of these ergonomic analyses into three groups, which allows easier selection a type of analysis for a given design issue, was proposed. Examples of carrying out of analysis of ergonomics of machines and machine systems of different levels of complexity are also described in the article.
PL
Produkcja mleka jest ważną gałęzią gospodarki w Polsce. Rynek ten nieustannie się rozwija, dlatego też istotne jest powiększanie i rozbudowa linii technologicznych w zakładach mleczarskich. Szybki rozwój wiąże się również ze zmianami na stanowiskach pracy w mleczarniach. W artykule przedstawiono wyniki oceny warunków pracy na stanowiskach pakowania mleka w woreczki foliowe oraz w kartony. Analizy ergonomicznej dokonano na podstawie oceny obciążenia fizycznego pracowników, obciążenia psychicznego ora pomiarów wybranych fizycznych czynników materialnego środowiska pracy. Praca w mleczarni w sektorze pakowania mleka odbywa się w systemie dwuzmianowym.
EN
Milk production is an important branch of industry in Poland. This market continues to develop it is important to enlarge and expand production lines in dairy plants. Rapid development is also associated with changes at work in dairies. The article presents the results of the assessment of working conditions in positions of milk packaging in plastic bags and cardboard boxes. Ergonomic analysis was based on the assessment of physical load of workers, the mental and physical measurements of selected physicalfactors of environment. Careers in the dairy sector, milk packaging takes place in two shifts.
PL
Ciągły wzrost liczby osób niepełnosprawnych na świecie wymusza konieczność zwrócenia większej uwagi na warunki, w jakich przychodzi im pracować. Niestety, wciąż nie są one zadowalające. W dalszym ciągu pracodawcy zwracają większą uwagę na wydajność pracy, nie łącząc jej z warunkami pracy. Dla osób niepełnosprawnych jest to szczególnie uciążliwe; połączenie trudności życia codziennego z niekorzystnymi warunkami pracy wywołuje bardzo negatywne skutki. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy to sprawa priorytetowa i każdy pracodawca powinien zdać sobie z tego sprawę. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: „Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności" [2]. Zbadanie uciążliwości pracy na stanowiskach użytkowanych przez osoby niepełnosprawne to proces czasochłonny, ale niezbyt skomplikowany. Należy go rozpocząć od przeprowadzenia badań na wybranych stanowiskach, w dalszej kolejności ocenić uciążliwość oraz w końcowym etapie zaproponować ewentualne modyfikacje mogące ją zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować, a co za tym idzie, również zwiększyć wydajność i zadowolenie z pracy osób niepełnosprawnych.
EN
The constant increase in the number of the disabled people In the World draws the attention to the conditions in which these people are to work. These conditions still are not, unfortunately, satisfactory. Still the employers pay more attention to the efficiency of their employees' work without associating the results with work conditions. For the disabled people this issue is particularly difficult since their everyday life itself is troublesome enough, therefore additionally inconvenient work conditions cause very negative consequences. Providing proper work conditions is a priority issue and every employer should be aware of that. The official announcement of the Minister of Economic Affairs, Labour and Social Policy of 28 August 2003 concerning coherent text of the regulation by the Minister of Economic Affairs, Labour and Social Policy concerning general regulations on health and safety At work says: 'An employer employing disabled employees should provide adaptation of work stations and fulfil these employees' needs and possibilities resulting from their reduced abilities' [2]. Researching the inconvenience of work occurring at workplaces used by the disabled is a time - consuming but not too complicated process. First, research at chosen work stations is carried out and furthermore this inconvenience will be evaluated and In the last stage possible modifications can be proposed to decrease or even eliminate it completely and as a consequence increase the efficiency and work satisfaction of a disabled employee.
9
Content available Ergonomiczne aspekty produkcji deserów mlecznych
PL
W ostatnich czasach mleczarnie , aby utrzymać się na rynku zmuszone są do doskonalenia metod przerobu mleka oraz inwestowania w nowe linie technologiczne. Nowe linie technologiczne stwarzają inne niż dotychczas warunki pracy. W artykule przedstawiono ergonomiczną ocenę warunków pracy przy produkcji deserów mlecznych. Praca na ocenianej linii odbywa się w systemie dwuzmianowym przez cały rok. Analizy ergonomicznej dokonano na podstawie oceny obciążenia fizycznego oraz pomiarów czynników materialnego środowiska pracy.
EN
Nowadays, dairies, in order to keep on the market are forced to improve the methods of milk processing to invest in new technological lines. New technological lines create different work conditions than the old ones. In the article, ergonomic assessment of work conditions in milk desserts has been presented. The work on the assessed line is done in two-shift system throughout the year. The ergonomic analysis was done based on the assessment of physical load and measurement of factors of material work environment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny warunków pracy na linii rozlewu piwa. Ocena ta jest kontynuacją szerszego zamierzenia obejmującego ergonomiczną analizę warunków pracy w przemyśle rolno-spożywczym. Analizy ergonomicznej dokonano na podstawie oceny obciążenia fizycznego, obciążenia psychicznego oraz pomiarów czynników materialnego środowiska pracy.
EN
The paper presents results of ergonomic assessment of workplace at the beer bottling line. It is a continuation of work conditions analysis in food processing industry. Ergonomic analysis concerned physical effort and psychic load estimation and measurements of work environment factors.
PL
Ergonomiczna analiza środowiska pracy była i jest nadal powszechnie stosowana jako narzędzie służące do oceny warunków pracy na stanowisku roboczym. Początkowo wykorzystywano ją w zasadzie wyłącznie wtedy, gdy występowały czynności robocze, w których przeważał wysiłek fizyczny. Jednakże w ciągu ostatnich lat nastąpił znaczący rozwój tego typu analizy, tak że obecnie, obserwując światowe tendencje w ergonomii, można dojść do wniosku, że główne założenia metodologii analizy ergonomicznej powinny być zmodernizowane i dostosowane do współczesnych wymagań. Wydaje się, że głównym motorem rozwoju ergonomii, podobnie zresztą jak wielu innych dziedzin naukowych oraz życia codziennego, stał się dziś dynamiczny rozwój techniki i informatyzacji. Udoskonalenie istniejących metod oceny ergonomicznej środowiska pracy z wykorzystaniem osiągnięć nowoczesnej techniki odkrywa przed badaczami wiele nowych możliwości; do najbardziej interesujących zagadnień w tej dziedzinie należy zastosowanie technologii rzeczywistości wirtualnej oraz systemów opartych na sztucznej inteligencji.
EN
The ergonomics analysis of working enviromnent was and still used as tool which is designed for assessment of working conditions on working (labour) position. Initially, it was madę use in principle and only when working activities occurred in which physical effort prevailed (predominated) But in the course of a latest (finał) years significant development of this kind of analysis ensued (followed) in a such way that observing world-wide trends in ergonomie, we may come to a conclusion, that methodology which is nów existing, deserved finally moderniza-tion its major assumptions and adjustment it to contemporary reauirements. It seems that dynamie development of technology and computer science was the major driving force behind ergonomics development similarly in any case to many other domains (disciplines) of science and daily life. The improvement of existing methods ergonomics assessment of working environment by exploitation achievements in modern techniąue. Discovers many new (different) possi-bilities before researchers one of the most interesting issues concerning this domain arę applications of the virtual reality technology and systems having rested again artificial intelligence.
12
PL
W artykule przedstawiono ergonomiczną analizę warunków pracy na wybranych stanowiskach w linii technologicznej wyrobów czekoladowych, na których praca trwa cały rok w systemie trzyzmianowym i na których było zatrudnionych 70% kobiet. Wykorzystując metody szacunkowe dokonano ergonomicznej oceny, obejmującej ocenę obciążenia fizycznego, obciążenia psychicznego oraz pomiar i ocenę hałasu, oświetlenia i czynników mikroklimatu. Ocena ta jest traktowana jako jeden z elegantów niezbędnych do ustalenia sposobu i zakresu przeprowadzania auditu w zakładach przemysłu spożywczego.
EN
Paper described the ergonomic analysis of working conditions on selected work-stands in technological line of manufacturing chocolate products. The labour on these stands is continued over the whole year in three-shift system; about 70% of employed there are the women. Using estimation methods the ergonomic assessment was made including evaluation of the physical and physical burden intensity as well as the measurements and evaluation of noise, lighting and microclimatic factors. Such an assessment is considered as one of the elements necessary to establish the procedure and range of audit in food industry enterprises.
EN
The low back pain risks in a beef skinning operation at a high stand kill floor workstation was evaluated. The increases in compressive forces at lower back (L5/S1) between normal slump (back angle 25°, measured in the sagittal plane) and severe (45°) and between normal slump and very severe (70°) bent back postures were 387 N or 28% and 616 N or 45%, respectively. The high spine load coupled with high level of repetition can have a high probability of fatigue failure in the spine structural members. Non-neutral back posture for a large portion of the total work time can be a low back pain risk factor. The videotape analysis showed that the times involved during the task performance for the bent back (more than 25°) and severe bent back (more than 45°) were 48.4 and 33.5% of the total cycle time, respectively. The upper limit from OWAS (Ovako Working Posture Analysis System) for bent back posture is 30% of the total cycle time. The bent and twisted back posture (both more than 25°) time was 10.4% compared to OWAS limit of 5%. This indicated that actions are needed in the near future to alleviate the risk of low back pain. Ergonomics redesign of the workstation was recommended for the operation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.