Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroprzedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań związanych z dostępem do nowoczesnych technologii ICT z głównym uwzględnieniem wymagań finansowych. Opracowanie zawiera opis funkcjonalności oraz korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych rozwiązań ICT. Artykuł ma na celu uświadomienie mikroprzedsiębiorstwom, iż implementacja nowoczesnych rozwiązań ICT jest niezbędna w ich rozwoju i konkurowaniu na rynku.
EN
The aim of the publication is to assess how micro-enterprises use modern ICT. Present options of applications modern ICT solutions for micro-enterprises. Analysis of the requirements related to access to ICT Modern Technology with the main emphasis on financial requirements. The study contains a description of the functionality and benefits of modern ICT solutions. The belief that the implementation of modern ICT solutions is essential to their growth and compete in the market.
2
Content available remote Media społecznościowe w mikroprzedsiębiostwach
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw. We wstępie zostały scharakteryzowane mikroprzedsiębiorstw a oraz obawy z którymi się obecnie borykają. Następnie została przedstawiona definicja mediów społecznościowych. Przedstawiono wyniki badań dotyczących korzystania z mediów społecznościowych przez mikroprzedsiębiorstwa. W oparciu o studia literaturowe została przeprowadzona analiza możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw.
EN
The aim of this paper is to present the possibilities of using social media for the development and promotion of micro-enterprises. In the introduction we were characterized micro-enterprises and their concerns. Then was presents the definition of social media. Presented the results of studies on the use of social media by micro-enterprises. Based on the literature studies carried out an analysis of the possibilities of using the social media for the development and promotion of micro-enterprises.
EN
The paper found that mostly small and medium-sized enterprises (SMEs) prevailed in Latvia and the EU and their number increased year by year, particularly because various measures for the establishment and support of micro-enterprises, including financial ones, were implemented. In recent years, at the same time, activity in starting up entrepreneurship considerably declined, as well as students’ entrepreneurial attitudes to set up their own business and to associate their future careers with entrepreneurship significantly deteriorated as well. Therefore, the present paper aims to investigate Latvian high school students’ entrepreneurial attitudes to become self-employed and to set up their own business according to the challenges of the twenty-first century for entrepreneurship. To achieve the aim of the present research study, 5910 students aged from 15 to 22 years (2015) were questioned about the factors motivating as well as promoting and hindering the start-up of entrepreneurship. The results of the survey showed that in recent years, students had insufficient information and knowledge about entrepreneurship promotion measures, as well as about the demands of the labour market and further education in learning a profession. This means that there is a need to improve the teaching and training for entrepreneurship in Latvia and implement targeted career education measures.
PL
Przedstawione w artykule wyniki badań pokazują, że w większości małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) dominowały na Łotwie i w krajach europejskich. Ich liczba wzrastała z roku na rok, zwłaszcza, że zostały uruchomione różne środki w celu wspierania MŚP. W ostatnich latach aktywność w uruchamiania MŚP spadła w sposób znaczący. Dlatego w wyniku badań ustalono, że najważniejszy jest nacisk dotyczący edukacji, w zakresie tworzenia treści kształcenia w oparciu o kompetencje, włączając do niego elementy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i działalności zawodowych.
EN
In the article the problems of micro-enterprises (1-5 persons) and small companies, which deal with selling retail and they must adapt to changes in the environment, which are caused by the large number of newly created large-format stores are presented. The paper shows how to use selected quality tools to define new business strategy for micro-enterprise and reorganization of the company.
PL
W artykule przedstawiono problemy mikroprzedsiębiorstw (1-5 osób) i małych przedsiębiorstw, które zajmują się sprzedażą detaliczną i muszą dostosować się do zmian w środowisku, spowodowanych przez dużą liczbę nowo powstałych sklepów wielkopowierzchniowych. W artykule przedstawiono sposób użycia wybranych narzędzi jakości w celu określenia nowej strategii biznesowej dla mikroprzedsiębiorstw i reorganizacji firmy.
5
Content available remote Transgraniczne wspóldziałanie gospodarcze - rola przedsiębiorcy
PL
W przypadku małych i mikro przedsiębiorstw decyzję o współdziałaniu gospodarczym przedsiębiorstw podejmuje przedsiębiorca. W artykule starano się przenalizować jego rolę w kontekście podjęcia przez niego decyzji o nawiązaniu trwałych relacji gospodarczych z przedsiębiorstwem z obszaru transgranicznego. Szczególną uwagę zwrócono na pełnione przez niego role organizacyjne, niezbędne kompetencje a także typy osobowości sprzyjające współdziałaniu w ogóle.
EN
In the case of small and micro enterprises decide to economic cooperation companies take an entrepreneur. The article focused around specify his role in the adoption by the decision to initiate lasting economic relations with an undertaking from the border. Particular attention has been paid to the role performed by the organization, the necessary competence and personality types conducive to co-operation in general.
PL
Artykuł zawiera omówienie zagadnienia identyfikacji kultury organizacyjnej i świadomości ekorozwojowej mikroprzedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego w 2008 roku. Ekorozwój i związana z nim świadomość stanowi podstawę tworzenia kultury ekorozwojowej przedsiębiorstw.
EN
It concerns article problem of identification of organizational culture and in 2008 year consciousness region saint cross sustainable development microenterprises. Sustainable development and related with before consciousness presents base of creation of culture enterprise sustainable development.
EN
The presented paper discusses problems of small businesses economic co-operation defined as the establishment of lasting relationships and links between firms which do not represent typical market transactions. Particular attention was paid to specific interactions resulting from the occurrence of certain features distinguishing small firms from other market players. On the basis of available literature the following characteristics, differentiating interaction, were selected: the combination of an entrepreneur with the company and the owner/manager with the family. The first two characteristics determine the way of conducting business activities owing to personal characteristics of owner/manager who creates the specific organizational culture or has certain reasons for taking decisions about the company development. Attention was also paid to an important aspect, appreciated by entrepreneurs, namely financial and economic independence which affects the choice of economic cooperation forms. The knowledge of local market at which the company operates also constitutes an important attribute, as well as the network of personal contacts, which depending on an entrepreneur's experience may facilitate the establishment of cooperative relationships. The presented characteristics are revealed in the context of small businesses interaction analysis with other market operators distinguished on the basis of size. Empirical research shows that it is possible to extract characteristics of small-businesses interactions with other young and small to medium-sized and large companies. These first relationships are characterized by easy access to decision-makers, lack of communication barriers and cross-matching offer which results in both parties satisfaction. Negative aspects refer mainly to poor offer parameters which bring about minor financial benefit. Good commercial conditions and access to knowledge about new technologies, products and the absence or limited access to decision-makers and poor communication constitute the most important features of interaction between small enterprises and large as well as medium sized ones. The research illustrates that small businesses more easily interact with other small businesses, but if medium and large enterprises improve communication and accessibility of policymakers, then small businesses would prefer to interact with such entities at the market.
PL
Nie można zastosować klasycznych metod przy wycenie mikroprzedsiębiorstw. Autor w opracowaniu proponuje metodę wyprowadzoną z koncepcji opcji realnych pomiaru wartości działalności mikroprzedsiębiorstw.
EN
It is impossible to use the classical method in valuation of microenterprises. Therefore the author suggests to test a new method originated from ideas of real options.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.