Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pył lotny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Using the alkaline fly ash after combustion of lignite as the acid soils neutralizer is a technique known for decades. Due to many disadvantages of the direct fly ash application it is sought to modify this material prior to its use. The process of fly ash modification in the magnetic activator involved breaking up fly ash to small grain sizes in order to obtain a material with a very large specific surface and modified properties. The purpose of the research was to compare the properties of unmodified fly ash with those of ash modified in the magnetic activator in terms of its usefulness in the neutralization of acidic soils. Unmodified fly ash was classified as a medium-grained calciferous material. The basic components of ash were silicates (33.28% of SiO2) and calcium compounds (31.26% of CaO). It has a low heavy metal content falling within a range characteristic of coal ash and meeting soil quality standard requirements. As a result of activation, the following changes were obtained in the properties of modified ash compared with unmodified ash: sand fraction content – reduced to 0.40, silt fraction content – increased by 1.40, silt fraction content – increased by 1.68, content of the sum of the dust and silt fractions – increased by 1.49, specific surface – increased by 1.65, fineness – reduced by 0.48. Modification of fly ash in the magnetic activator was found to have improved the physical properties of ash as acidic soil neutralizer, and its chemical properties make such an application possible.
PL
Wykorzystanie alkalicznego popiołu lotnego po spalaniu węgla brunatnego jako neutralizatora gleb kwaśnych to technika znana od dziesięcioleci. Ze względu na wiele wad bezpośredniego stosowania popiołu lotnego dąży się do modyfikacji tego materiału przed jego użyciem. Proces modyfikacji popiołów lotnych w aktywatorze magnetycznym polegał na rozbiciu popiołów lotnych na małe ziarna w celu uzyskania materiału o bardzo dużej powierzchni właściwej i zmodyfikowanych właściwościach. Celem badań było porównanie właściwości niezmodyfikowanego popiołu lotnego z właściwościami modyfikowanego popiołu w aktywatorze magnetycznym pod względem jego przydatności do neutralizacji kwaśnych gleb. Niezmodyfikowany popiół lotny został sklasyfikowany jako średnio ziarnisty materiał wapienny. Podstawowymi składnikami popiołu były krzemiany (33,28% SiO2) i związki wapnia (31,26% CaO). Odznacza się niską zawartością metali ciężkich, mieszczącą się w zakresie charakterystycznym dla popiołu węglowego spełniając wymagania normy jakości gleby. W wyniku aktywacji uzyskano następujące zmiany we właściwościach zmodyfikowanego popiołu w porównaniu z popiołem niemodyfikowanym: zawartość frakcji piaskowej – zmniejszona do 0,40, zawartość frakcji pylistej – zwiększona o 1,40, zawartość frakcji pylastej – zwiększona o 1,68, zawartość sumy frakcji pyłu i mułu – zwiększona o 1,49, powierzchnia właściwa – zwiększona o 1,65, rozdrobnienie – zmniejszona o 0,48. Stwierdzono, że modyfikacja popiołu lotnego w aktywatorze magnetycznym poprawiła właściwości fizyczne popiołu jako środka neutralizującego glebę, a jego właściwości chemiczne umożliwiają takie zastosowanie.
PL
Praca dotyczy badania statycznie wyznaczonej zależności moment zginający – ugięcie dla belek o wymiarach 1800 mm x 100mm x 200 mm, wykonanych z betonu o wytrzymałości 30 MPa, 50 MPa i 70 MPa zawierającego popiół lotny, pył krzemionkowy oraz szlam wapienny jak również dla betonu wzorcowego, bez dodatków mineralnych. Uzyskane wyniki pokazują znaczny wzrost maksymalnego momentu zginającego betonu z dodatkami w porównaniu z betonem wzorcowym. Zastąpienie części cementu w betonie dodatkami mineralnymi powoduje zwiększenie wartości naprężenia maksymalnego i odkształcenia przy naprężeniu maksymalnym w betonach z dodatkami, w porównaniu z betonami wzorcowymi. Ten korzystny wpływ wynika z równoczesnego zastosowania wybranych dodatków mineralnych. Zwiększenie wytrzymałości betonu powoduje zwiększenie odkształceń betonu oraz zmniejszenie odkształceń w stali w belkach z żelbetu. Większe ugięcie belek z betonu z dodatkami w porównaniu z belkami z betonu wzorcowego wskazuje na korzystny wpływ zastosowanych dodatków mineralnych.
EN
Present investigation is focused on statically determinate moment - curvature relationship for bended quaternary reinforced cement concrete beams of size 1800 mm x 100 mm x 200 mm for different grades namely 30 MPa, 50 MPa and 70 MPa containing fly ash, silica fume and lime sludge in different proportions and compared to control mix beams. Results showed, that there was a significant increase in the moment carrying capacity of ternary blended cement concrete compared to that of control mix. Addition of mineral additives have resulted in enhancement of peak stress and strain at peak stress in quaternary blended concrete specimens compared to control mix, due to the presence of overall combination effect of mineral additives. Increase in compressive strength of the concrete resulted in increased strain in concrete and decrease in strain of steel in reinforced concrete beams. The corresponding curvature of blended concrete reinforced beams has shown superior performance, indicating the positive effect of mineral additives.
3
Content available remote Wpływ uziarnienia popiołów lotnych na wytrzymałość spoiw geopolimerowych
PL
Artykuł opisuje wpływ mielenia popiołów lotnych na wytrzymałość geopolimerów. Uzyskane wyniki wykazały, że zmniejszenie uziarnienia popiołu lotnego powoduje zwiększenie wytrzymałości spoiw geopolimerowych z nich otrzymanych. W miarę zwiększania wytrzymałości spoiwa na ściskanie jej stosunek do wytrzymałości na rozciąganie ulega zmniejszeniu. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepszymi właściwościami charakteryzuje się spoiwo geopolimerowe, które uzyskano po zmieszaniu popiołu lotnego niezmielonego i mielonego przez 15 i 30 s.
EN
The article describes the influence of fly ashes grinding on the geopolymer strength. Obtained results showed that the reduction of granulometry of fly-ash caused the enlargement of geopolymer binders strength from them received. During increasing of the compression strength of the binder its relation to the tension strength subject to diminish. From carried out research it results that the best properties characterized the geopolymer binder which was obtained after the mix of the non grinded fly-ash and grinded through 15 and 30 s.
PL
Celem pracy była sprawdzenie możliwości wykorzystania matrycy geopolimerowej do immobiliazacji metali ciężkich z popiołów i żużli pochodzących ze spalania odpadów. W pracy wykorzystano odpady z polskich spalarni oraz popiół lotny z pochodzący ze spalania węgla w jednej z polskich elektrociepłowni. Scharakteryzowano badane materiały pod kątem możliwości ich zastosowania w procesie alkalicznej aktywacji. Przygotowano mieszanki geopolimerowe zawierające 60, 50 i 30% popiołów i żużli ze spalania odpadów komunalnych oraz popiołów pochodzących ze spalania osadów ściekowych. Resztę mieszanki stanowił popiół lotny ze spalania węgla. Alkaliczna aktywacja przeprowadzona została z wykorzystaniem 14M roztworu NaOH i szkła wodnego sodowego. Próbki o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 206–1 poddane zostały procesowi wygrzewania w temperaturze 75°C przez 24h. Uzyskane rezultaty wskazują na możliwość immobilizacji metali ciężkich w matrycy geopolimerowej przy zachowaniu właściwości na ściskanie zbliżonej do betonu.
EN
This paper regards the possibility of using geopolymer matrix to immobilize heavy metals present in ash and slag from combustion of waste. In the related research one used the fly ash from coal combustion in one Polish CHP plant and the waste from Polish incineration plants. It was studied if the above-named waste materials are useful in the process of alkali-activation. Therefore, three sets of geopolymer mixtures were prepared containing 60, 50 and 30% of ash and slag from the combustion of waste and fly ash combustion of sewage skudge. The remaining content was fly ash from coal combustion. The alkali-activation was conducted by means of 14M solution of NaOH and sodium water glass. The samples, whose dimensions were in accordance with the PN-EN 206–1 norm, were subjected to 75°C for 24h. According to the results, the geopolymer matrix is able to immobilize heavy metals and retain compressive strength resembling that of concrete.
PL
W Polsce według danych GUS w oczyszczalniach ścieków komunalnych w 2013 roku wytworzono 540,3 tys. ton suchej masy osadów ściekowych. Jedną z możliwości zagospodarowania popiołów ze spalania osadów jest ich wykorzystanie do produkcji materiałów budowlanych, jakim jest beton zwykły. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości betonów, zawierających różny dodatek popiołów lotnych pochodzących ze spalania komunalnych osadów ściekowych. Beton z dodatkiem popiołów lotnych w ilości 10%, 12% i 15% popiołu jako zamiennika cementu powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie, które jest znaczne w przypadku 12% i 15% popiołu po 2, 7 i 14 dniach. Po 56 dniach twardnienia różnice te są bardzo małe, a nawet beton z dodatkiem 12% popiołu ma o 2 MPa większą wytrzymałość. Natomiast zmniejszenie wytrzymałości na zginanie jest większe. Także nasiąkliwość betonu ulega znacznemu zwiększeniu.
EN
According to Central Statistical Office of Poland, 540.3 thousands of tons of sewage sludge in respect to dry mass, have been produced in Poland in 2013. One of possible ways of utilization of sewage sludge is its incorporation in building materials, e.g. concrete. Paper presents results of investigations on basic properties of concrete incorporating fly ash from municipal sewage sludge thermal treatment. Use of fly ash as cement replacement in the amounts 10%, 12% and 15% resulted in decrease of compressive strength which is significant in case of 12% and 15% of fly ash after 2, 7 and 14 days. After 56 days of hardening, differences are very small, and in case of 12% of fly ash addition concrete has strength higher by 2 MPa. Decrease of flexural strength is larger. Also sorptivity of concrete is increasing significantly.
PL
Artykuł przybliża zarys wymogów mających na celu zapewnienie odporności na mróz i odwilż betonu, bruku, mostów i konstrukcji hydraulicznych. Przedstawia wymogi zawarte zarówno w kodeksie, jak i w specyfikacjach technicznych, ze szczególnym naciskiem na te dotyczące właściwości pustek powietrznych. W tekście opisana jest metodologia badań oraz aktualne problemy związane z wymogami w zakresie właściwości pustek powietrznych dla betonu stwardniałego, obowiązujące w celu zapewnienia jego odporności na mróz i odwilż. Ponadto w artykule przytoczono przykłady zmian w strukturze porowatej w przypadku stosowania superplastyfikatorów, dodatku pyłów lotnych lub transportu agregatu w skrzynkach aluminiowych.
EN
The paper provides an overview of the requirements both of code and contained in the technical specifications for ensuring the freeze-thaw resistance of ordinary concrete, paving, bridges and hydraulic engineering, with particular emphasis on requirements for air void characteristic. Research methodology and contemporary problems related to the requirements as regards the air void characteristics in the hardened concrete used in order to ensure their freeze-thaw resistance are presented. In addition, there are examples of changes in the porosity structure in the case of application of superplasticizers, addition of fly ash or transport of aggregate in aluminum boxes.
PL
Nierównomierne osiadanie podłoża może spowodować przerwanie warstwy uszczelniającej i stworzenie drogi uprzywilejowanego przepływu, które jest inicjowane przez powstawanie i propagację spękań spowodowanych przez naprężenie rozciągające. Wytrzymałość na rozciąganie określono na zagęszczonych próbkach popiołu lotnego i popiołu z dodatkiem 5, 10 i 15% bentonitu sodowego, a także porównawczo–zagęszczonego iłu. Badania wykonano metodą bezpośrednią (rozrywanie) na próbkach walcowych. Ustalono wpływ czasu pielęgnacji na wytrzymałość na rozciąganie. Otrzymane wartości odkształcenia i wytrzymałości na rozciąganie zagęszczonego popiołu lotnego z dodatkiem nawet 5% bentonitu są porównywalne do uzyskanych w przypadku iłu stosowanego do uszczelnień mineralnych.
EN
The uneven settling of the ground can cause breaking of the layer and the creation of a preferential flow path which is initiated by the process of the formation and propagation of cracks caused by tensile stress. Tensile strength was determined for samples of: compacted fly ash and ash with 5, 10 or 15% addition of sodium bentonite, as well as for clay, for comparison. Tests were performed using the direct method (breaking) on cylindrical specimens. The effect of storage time on tensile strength was established. The obtained values of strain and tensile strength of compacted fly ash containing up to 5% bentonite, are similar to those obtained for the clay used in mineral sealing.
8
Content available remote Składy mieszanek z betonu geopolimerowego
PL
Opracowano metodę projektowania geopolimerowego betonu o spoiwie złożonym z popiołu lotnego i mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego (MGŻW) i sprawdzono ją doświadczalnie. Ustalono najkorzystniejsze stosunki: roztwór zasadowy/spoiwo, spoiwo/kruszywo, drobne kruszywo/grube kruszywo. W spoiwie stosunki krzemionkowego popiołu lotnego do MGŻW były następujące: 70:30, 60:40 i 50:50. Ustalono, że dodatek granulowanego żużla wielkopiecowego do betonu geopolimerowego skraca znacznie czas wiązania i przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości. Wytrzymałość betonu geopolimerowego wzrasta ze zwiększeniem zawartości MGŻW w mieszance. Beton geopolimerowy daje zadowalające wyniki w przypadku dojrzewania w warunkach polowych gdy popiół lotny zastępuje się żużlem. Ze wzrostem stosunku roztwór zasadowy/ spoiwo powyżej pewnego poziomu wytrzymałość na ściskanie zmniejsza się zamiast rosnąć. Ten maksymalny stosunek przekracza 0,45 a jest mniejszy od 0,55.
EN
The method for designing of geopolimer concrete mix proportioning was presented and experimentally verified. The binder was composed of siliceous fly ash and ground granulated blastfurnace slag (GGBS). The best relations of the following ratios was establish: alkaline solution/binder, binder/aggregate, fine aggregate/coarse aggregate. Siliceous fly ash - GGBS in the binder was varied as: 70-30, 60-40 and 50-50 and it was shown that the addition of GGBS in geopolymer concrete significantly reduces the setting time and helps in attaining strength. The strength of geopolymer concrete was increased with increase in percentage of GGBS in a mix. Geopolymer concrete gives satisfactory result at outdoor temperature by the replacement of fly ash with GGBS. When the alkaline liquid to binder ratio is increased up to a certain point, instead of the compressive strength increasing it actually decreases. The ratio of this maximum has been found to be above 0.45 and below 0.55.
PL
Wolne wapno w lotnych popiołach fluidalnych jest jedną z ważnych przyczyn ograniczających ich powszechne wykorzystanie, jako dodatków do cementu. Podjęto zatem próbę przekształcenia wolnego tlenku wapnia w węglan, wykorzystując do tego celu gazowy dwutlenek węgla. Za cel badań przyjęto sprawdzenie przydatności, przetworzonych w procesie karbonatyzacji lotnych popiołów fluidalnych, jako dodatek mineralny do cementu i jego wpływ na wytrzymałość zaprawy. Przeprowadzone badania wykazały, że proces karbonatyzacji CaO jest możliwy, a uzyskany produkt poprawia wytrzymałość na ściskanie normowych próbek zapraw cementowych.
EN
Free lime in fly ash from fluidized bed combustion is one of the major reason which drastically decreases the application of this ash as the additive to cement. Then the experiment was undertaken of free lime transformation in carbonate with the gaseous carbon dioxide. As a main goal of this study was the verification of the applicability of transformed fly ash from fluidized bed combustion as a mineral additive to cement and its influence onto mortar strength. The experiments have shown that the carbonation process is possible and the obtained product increase the compressive strength of cement mortar.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość stosowania popiołów lotnych z Elektrowni Pątnów do otrzymania zapraw tynkarskich. Ze względu na zmienny skład chemiczny tych popiołów utylizacja tego typu surowca jest trudna. W trakcie przeprowadzonych badań napotkano problem wzrostu objętości wywołany zbyt szybkim wiązaniem anhydrytu oraz krystalizacją wodorotlenku magnezu. Konsekwencją tych procesów jest niszczenie stwardniałej zaprawy. Badaniom poddano właściwości reologiczne oraz podstawowe parametry stwardniałej zaprawy. Wykonane badania wybranych właściwości zapraw, wskazują, że popiół lotny może być wykorzystany do otrzymania zapraw tynkarskich i murarskich.
EN
In the article a possibility of applying fly ashes from Pątnów Power Station was analysed for obtaining masonry mortars. On account of the changeable chemical composition of these ashes the recycling of the raw material of this type is difficult. In the course of the conducted examination a problem of the volume increase triggered by too fast anhydrite setting and the crystallization of the magnesium hydroxide was encountered. A decay of hardened mortar is a consequence of these processes. Rheological properties and basic parameters of hardened mortar were tested. The performed research on the chosen properties of mortars shows that the fly ash can be used for obtaining masonry mortars and bricklaying.
11
Content available remote Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania w Polsce
PL
W artykule przedstawiono strukturę, ilość i miejsca wytwarzania ubocznych produktów spalania węgla, a także ich kierunki gospodarczego zastosowania. Zaprezentowano analizy na podstawie różnych źródeł danych, dzięki którym dokonano usystematyzowania wykorzystania ubocznych produktów spalania w latach 2010 – 2014. Na tej podstawie, przy wykorzystaniu dodatkowych źródeł danych i wiedzy autorów, przedstawiono perspektywy dla ubocznych produktów spalania z uwzględnieniem ich wytwarzania i gospodarczego wykorzystywania w różnych obszarach gospodarki do 2019 r.
EN
The article presents the structure, the quantity, the place ofmanufacture by-products of coal combustion and their directions of economic use. Analysis was based on various data sources through which the systematize the use of coal combustion products in the years 2010 – 2014. On this basis, with additional data sources and the authors' knowledge, presents the outlook for coal combustion products in regard to their production, economic exploitation in different areas of the economy until 2019.
EN
Purpose: The introduction of flue gas denitrification technologies by selective catalytic reduction (SCR) or selective non-catalytic reduction (SNCR) in coal fired plants resulted in an increase of ammonia content in fly ash. The utilization of fly ash in fire and ventilation prevention of hard coal mines causes the release of ammonia from a fly ash-water mixture. In the applied technology of the ash and water mixture, ammonia in gaseous form is discharged and mixes with the air flowing through the mine airways. In this article, reference is made to the risk assessment of gaseous ammonia in the longwall area during the application of the fly ash-water mixture to the gobs in the U-tube ventilation system. Methods: The test methods include: ammonia release from ash and water mixtures at various temperatures and in respect to different proportions of water to ash with use of a multigas analyzer with an FTIR detector. Results: The results of the laboratory tests helped to determine the size of the ammonia stream released from the fly ash-water mixture in respect to different ratios of water to ash. Practical implications: Laboratory studies allow for ventilation and gaseous analysis to assess the level of ammonia risk, in the mine airways, from exhaust air discharged from the longwall area. Originality/ value Based on the literature review, this type of research has not been carried out so far.
PL
W artykule omówiono wyniki badań betonów zwykłych o typowym składzie, w których 25% cementu CEM I 32,5 N zastąpiono popiołami lotnymi. W jednym przypadku był to popiół krzemionkowy, z którego odsiano frakcję większa od 100 μm (PO/100), w drugim popiół fluidalny, pozbawiony frakcji większej od 30 μm (T > 30). Wytrzymałość betonów nie uległa znaczącym zmianom, podobnie jak nasiąkliwość. Zbliżone były także wartości przepuszczalności wody, jednak nieco lepsze wyniki uzyskano w przypadku betonów zawierających popiół T > 30. Napowietrzone betony z popiołami, po 28 dniach dojrzewania w wilgotnym powietrzu (wilgotność względna >90%), wykazały po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania spadki wytrzymałości wynoszące: w przypadku popiołu PO/100 9%, a T > 30.
EN
In the paper the results of ordinary concretes with typical composition are presented. In these concretes 25% of cement CEM I 32.5 N was replaced by fly ash: in one case it was siliceous fly ash which fraction over 100 μm was separated and in second case fly ash from bed combustion with fraction under 30 μm separated. The compressive strength of all concretes were practically very similar as well as water absorption. Similar was also the results of water permeability measurements, however, concrete with T > 30 fly ash was slightly better. The air-entrained concretes with fly ash, after 28 days of curing in moist air (>90% RH), have shown the strength decrease of 9% - for PO/100 and 3% - for T > 30.
14
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń z trzema popiołami lotnymi o różnym składzie chemicznym i fazowym, stosowanymi jako zamiennik cementu w betonie. Ilość dodatku wynosiła od 7,5% do 22,5%, natomiast stosunek w/s był stały i wynosił 0,53. Powierzchnia właściwa popiołów wynosiła około 270 m2/kg, a tylko jednego 210 m2/kg. Uzyskane wyniki wykazały, że wzrastająca ilość dodatku zmniejsza urabialność, a zwiększa zawartość powietrza mieszanek betonowych. Także wytrzymałość na ściskanie i zginanie była mniejsza. Najlepsze wyniki dał popiół lotny o największej zawartości krzemionki a najmniejszej wapna, była ona nawet większa niż próbki kontrolnej po 90 dniach twardnienia. Najgorsze wyniki dał popiół o dużej zawartości wapna [49%], występującego głównie w fazie anhydrytu.
EN
The experiments with three fly ashes of different chemical & phase composition used as cement replacement in concrete are presented. The replacement level was from 7.5 to 22.5 % and the w/b ratio was constant equal 0.53. The specific surface area of fly ashes was about 270 m2/kg, and only for one ash 210 m2/kg. The results show that the increasing replacement level causes the decrease of workability and increase of air content of the mixes. Also compressive and flexural stregths were lower. The best results was obtained with fly ash having the highest silica and lowest lime content and the stregth was even higher than control samples, after 90 days of hardening. The worst results gave the fly ash with the highest lime content [49%], principally present as anhydrite.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.