Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 307

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
EN
Background: The key element for the success of construction projects in the era of tech-nology and information is knowledge. Knowledge management in the construction sectorhas become a necessary and vital matter, starting with the planning stage, designing,implementing and ending with operation and maintenance stage. One of the most promi-nent features of knowledge in the construction sector is the building knowledge modeling(BKM).Problem: Although the design stage is considered one of the most importantstages of the construction project in terms of eliciting the knowledge element, designers suf-fer from poor knowledge management, as well as their inability to exploit the capabilitiesand benefits of building information modeling (BIM), especially knowledge management.Objective: The main aim of this study is to present a conceptual model that integratesthe basic principles of knowledge management with contemporary principles of BIM inthe design stage and has the ability to store, classify and share the knowledge gener-ated from past designs into future projects.Methodology: The research methodologyis constructed on reviewing the pillars of the proposed conceptual model, namely: BKMparameters, BKM library, and BKM clash detection system, then a hypothetical case toprove the validity of the proposed conceptual model using Basmaya residential complexproject in the Republic of Iraq is presented as a case study.Results: New four definitions are introduced: client knowledge, context knowledge, standards knowledge and technicalknowledge. The conceptual model proposed in this study has shown great ability andhigh efficiency in improving and developing knowledge management in the design stage ofbuildings and projects. In addition, the knowledge stored in the BKM library can be reusedin designing new projects in the future.Novelty: The conceptual model has the abilityto update constantly itself over time by sharing the knowledge of designers, suppliers andother stakeholders.
PL
Chcąc zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku i zezwolić na beztroską zabawę dzieci na placu zabaw czy w skateparku, poszczególne urządzenia powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, które zostały określone w dedykowanych normach przedmiotowych.
EN
The main aim of presented article is present methodology how sophisticated products as compressor equipment can be considered and analyzed as a complex technical system which consists of jointly operating components – a set of hardware, software, operational staff and documented information. In process modeling, these components can be in different processes of inputs, outputs, mechanisms (resources) or management. Based on the regulatory requirements for each component of the system, a key indicator efficiency can be identified. This will allow to control the process and make appropriate decisions to improve the system. The application of the proposed methodology for the development and implementation of an integrated management system reduce the cost of resources and significantly improve the quality of the implementation of processes.
PL
Artykuł dotyczy wpływu niepewności pomiaru gęstości betonu o dwóch wskaźnikach wodno-cementowych na izolacyjność akustyczną przegrody betonowej. Wyznaczono rozkłady gęstości betonów dla wskaźników w/c = 0,5 oraz 0,4. Następnie, stosując wzór określający zależność izolacyjności akustycznej od masy powierzchniowej oraz twierdzenie o funkcji zmiennej losowej, wyznaczono parametry rozkładu izolacyjności akustycznej ściany betonowej o grubości 18 cm. Porównano wpływ wskaźnika wodno-cementowego betonu na odchylenie standardowe izolacyjności akustycznej.
EN
The article discusses the influence of concrete density uncertainty – based on two water-cement indicators – on the acoustic insulation of the concrete partition. Concrete density distributions were determined for the ratios w/c = 0.5 and 0.4. The parameters of concrete density normal distribution were determined by means of Pearson test. Then, using the formula determining the dependence of acoustic insulation on the area mass and the theorem of the random variable function, the parameters of the acoustic insulation distribution for the 18 cm thick concrete wall were determined. The influence of the water-cement indicator on the standard deviation of the acoustic insulation was compared.
5
Content available remote Prognozowanie izolacyjności akustycznej
PL
Autor analizuje materiałową izolacyjność akustyczną ścian z cegieł o różnej grubości w skali częstotliwości z wykorzystaniem modelu obliczeniowego w programie Insul, a następnie prezentuje wyniki uzyskane w sytuacji rzeczywistej in situ. Rozważania dotyczą sytuacji przewidzianych w przepisach określonych polskimi i międzynarodowymi normami.
EN
The Author analyses the material acoustic insulation of brick walls of different thicknesses in the frequency range using a calculation model including the Insul program, and then presents the results obtained in situ. The discussion concerns the situations provided for in the regulations defined by Polish and International standards.
6
Content available remote Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania
PL
W artykule omówione jest zagadnienie osiadania izolacji wdmuchiwanych w przestrzeniach zamkniętych i otwartych. Podane są też przykłady prawidłowego doboru grubości warstwy w zależności od klasy osiadania danego materiału.
EN
The article discusses the issue of subsidence of blown-in insulation in closed and open spaces. There are also examples of proper selection of layer thickness depending on the class of settlement of a given material.
7
Content available remote Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych
PL
Artykuł porusza kwestie metod badania wyrobów do iniekcji. Przywołuje zagraniczne normy mówiące o metodach iniekcji chemicznej. Opisuje różne rodzaje badania poziomu zawilgocenia murów. Przedstawia wyniki poziomu zawilgocenia badanych ścian.
EN
This paper presents the methods of injection product testing with reference to foreign standards concerning chemical injection methods. It also describes various methods to check the level of wall dampness and presents the results of performed wall dampness measurements.
PL
W artykule przedstawiono metodologię obliczania maksymalnych napełnień instalacji chłodniczych czynnikami chłodniczymi w zależności od ich palności i toksyczności. Metodologia została zaczerpnięta z ISO 817:2014 i EN 378-1:2016. Pokazano również przykłady obliczeń oraz przykłady rozwiązań technicznych, dzięki którym można rozwiązać problemy związane z projektowaniem wieloparowaczowych instalacji chłodniczych, postępując zgodnie z normami i praktyką inżynierską.
EN
The article presents the methodology for calculating the maximum refrigerant charge in refrigeration installations depending on refrigerants flammability and toxicity. The methodology is taken from ISO 817: 2014 and EN 378-1: 2016. Examples of calculations and examples of technical solutions are also shown, thanks to which it is possible to solve problems related to the design of multi-evaporator refrigeration installations by following the standards and engineering practice.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Badania przeprowadzono korzystając z danych literaturowych oraz wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety, który przeprowadzono z 53 pracownikami przedsiębiorstwa produkcyjnego.
EN
The process of creating an organizational culture becomes very complicated and complex. Its nature is influenced by internal and external factors. The first can include: valued values, respected by all standards, artifacts, created organizational climate and also the prevailing management style. On the other hand, external factors include the impact of a culture characteristic of the organization's environment and the employees employed in it. Organizational culture helps to build an advantage over competitors and increases the chances of success in a company on the market
EN
The concept of corporate social responsibility (CSR) since several dozen years has been recognized as one of the most important solutions used by companies that want to build competitive advantage through concern for economic effects, people and the environment. Important role in the management of CSR by these companies is the implementation of its standards and norm and their reporting. However, the question arises whether such activities are sufficient to actually talk about the company as a socially responsible organization. In the presented article, a broader analysis of this problem was undertaken, trying to answer what determines the company's recognition as socially responsible.
PL
Dostosowanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZ BHP) do wymagań nowej normy będzie wymagało dokładnej analizy już wdrożonych procesów i praktyk zarządzania. W artykule przedstawiono ogólną strukturę Systemu Zarządzania BHP według nowej normy i zwrócono uwagę na wymagania w odniesieniu do wybranych procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które zostały rozszerzone lub uszczegółowione w stosunku do wymagań formułowanych w normach obecnie istniejących.
EN
The adjustment of the OSH Management Systems to the requirements of the new standard will take a thorough analysis of the already imple-mented processes and management practices. The article presents a general structure of the OSH Management Systems in accordance to the new standard and underlines requirements specific to chosen OSH management processes – either broadened or refined in relation to requirements formed in the presently existing standards.
EN
The main aim of presented article is to present methodology how sophisticated products as compressor equipment can be considered and analysed as a complex technical system which consists of jointly operating components – a set of hardware, software, operational staff and documented information. In process modelling, these components are interacting in different processes of inputs, outputs, mechanisms (resources) or management. Based on the regulatory requirements for each component of the system, a key efficiency indicator can be identified. This allows to control the process and make appropriate decisions to improve the system. The application of the proposed methodology for the development and implementation of an integrated management system reduce the cost of resources and significantly improve the quality of the implementation of processes.
PL
Wywiad z Elżbietą Sadowską, kierownikiem akredytowanego Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich na temat doświadczeń związanych z wdrożeniem wymagań wydania 3. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
EN
The appearance of collaborative robots is a natural stage of development of industrial robotics. Research aimed at enabling the work of robots and people in the common area (collaborative workspace) have been conducted for several decades. However, only recently the research results are implemented in industrial conditions. This is mainly due to the introduction of lightweight robots of low payload, which are equipped with special construction solutions and functions in the control area. Thanks to this, these devices can safely collaborate with people in a common workspace. The application of a collaborative robot in the robotization project of an industrial process creates new technical problems and more. The robots themselves, as well as robotic installations, must continue to comply with the applicable safety requirements, in accordance with the relevant directives. Introduction to the use of collaborative robots also creates new legal problems. The article presents the current state of development of collaborative robots in the technical, legal and standardization aspect. The presented material is based mainly on information from the Polish market.
PL
Wymagania prawne dotyczące dostępności infrastruktury kolejowej dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM) zawarte są w specyfikacji TSI PRM [16]. W 2017 roku zostały przyjęte normy dotyczące niektórych parametrów określonych w TSI PRM. W artykule zaprezentowano wybrane wymagania norm dotyczących tras wolnych od przeszkód, kontrastu, informacji dla podróżnych, właściwości przeszkód przezroczystych i rozwiązań do przeciwdziałania poślizgom.
EN
Legal requirements regarding the accessibility of rail infrastructure for persons with reduced mobility (PRM) are contained in the TSI PRM [16]. After the publication of this technical specification, in 2017 standards for some of the parameters specified in the TSI PRM were adopted. The article presents selected requirements on obstacle free routes for infrastructure, contrast, information for travellers, optical and friction characteristics.
EN
The NATO Munitions Safety Information Analysis Center (MSIAC) is a multinational collaboration that collects, stores, and analyses technical information related to Munitions Safety (MS) and Insensitive Munitions (IM). MSIAC supports its member nations through a variety of products and services. Poland is becoming a MSIAC member nation during 2018. MSIAC has a diverse programme of work aimed at developing and sharing the related underpinning scientific knowledge. This is then applied to support policy implementation and development related to munition safety. This paper provides an overview of: NATO policies for MS related to the storage and transport of munitions; NATO IM requirements and testing; and how they relate to Poland. In particular, a comparison of NATO munitions storage policy with Poland munitions storage regulations has identified some differences. These differences are discussed.
PL
Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat jakości w branży transportowej oraz wykorzystania wybranych norm w realizacji procesów transportowych. Wyspecyfikowano normy związane z jakością w transporcie, podając ich dodatkowe wymagania. Przedstawiono przykład praktyczny zastosowania wybranych norm w odniesieniu do transportu pasażerów. Uwagę skupiono na przykładowych charakterystykach jakości w tym obszarze. Przywołując stosowną literaturę krajową i zagraniczną, w tym normy, omówiono pojęcie jakości w transporcie i jej wpływ na doskonalenie realizowanych procesów transportowych. W podsumowaniu artykułu wskazano obszary naukowe, w których zaprezentowane normalizacyjne aspekty jakości w transporcie mogą być wykorzystane. W pracy nad artykułem wykorzystano metodologię badawczą opartą na dedukcji, indukcji, analizie i syntezie systemowej, w tym wnioskowaniu.
EN
The aim of the article is to systematize knowledge about quality in the transport industry and the use of selected standards in the implementation of transport processes. Quality-related standards in transport have been specified also quoting their additional requirements. A practical example of the application of selected standards with regard to passenger transport has been presented. Attention was focused on exemplary quality characteristics in this area. Recalling the relevant domestic and foreign literature, including standards, the concept of quality in transport and its impact on the improvement of transport processes have been discussed. To sum up the article, the areas of science in which the presented normalization aspects of transport quality can be used. The work on the article involved a research methodology based on deduction, induction, analysis and system synthesis, including inference.
EN
The article analyses the possibilities of using the kamishibai audit in the area of quality inspection process implementation. The kamishibai audit is a tool of lean and visual management concept used, among others, in the Toyota automotive company in order to verify their compliance with standards. This audit can, in effect, contribute to the improvement of processes. In the article, the kamishibai audit was characterised, the characteristics of the audit that determine its usefulness in the area of quality inspection processes were identified, and an example procedure for the implementation of the kamishibai audit in the examined area was presented. The article also presents the characteristics of the successful implementation of kamishibai audits and ways of enhancing their effectiveness. It has been proven that kamishibai audits can be successfully used to evaluate standards in the area of quality inspection processes.
EN
This issue is a subject of works and studies at the Civil Engineering and Geodesy Faculty of the Military University of Technology. The presented proposals of the modern facilities meeting the NATO standards are based on the technical solutions and the components manufactured in Poland. Moreover, they are fully compliant with the Unified Facilities Criteria published by the DoD USA and the International Building Code. It should be emphasized that the presented solutions of temporary mobile structures of accommodation for soldiers can be used in the near future in the Armed Forces of the Republic of Poland. The components are made in Poland and have the required certificates. Additional operating tests can be made at the Faculty of Engineering and Geodesy of the Military University of Technology. Currently, some works are being conducted concerning the preparation of documents for the Armed Forces. Field tests will determine the time needed for assembly and disassembly of variously configured objects and mobile, modular command posts.
PL
Jednym z ważnych współczesnych problemów infrastruktury wojskowej jest budowa i eksploatacja mobilnych obiektów dla zakwaterowania żołnierzy SZ RP i sojuszniczych [13]. Zagadnienie to jest przedmiotem prac badawczych i kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej [4] [6] [7] [8]. W ostatnim czasie wykonywane są wstępne badania na ten temat we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej [1]. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że przedstawione rozwiązania tymczasowych, mobilnych obiektów zakwaterowania żołnierzy i stanowisk dowodzenia mogą być zastosowane w najbliższym czasie w Siłach Zbrojnych RP. Informacje i propozycje rozwiązań technicznych zawarte w przedstawianym artykule zostały zebrane od producentów elementów obiektów oraz z dostępnej literatury poruszającej zagadnienia obiektów i instalacji tymczasowych związanych z zakwaterowaniem w warunkach polowych [12]. Przedstawione propozycje nowoczesnych obiektów spełniających standardy NATO oparte zostały o rozwiązania techniczne i elementy produkowane w Polsce i posiadające akceptację DoD USA [3]. Wdrożenie tak nowoczesnych obiektów wymagać będzie z całą pewnością dodatkowych badań i testów eksploatacyjnych, które są planowane do wykonania na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.