Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protection relay
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Lokalizacja miejsca zwarcia na długich liniach przesyłowych na podstawie fal wędrujących (travelling waves) okazała się dokładną i niezawodną metodą. Zarówno zintegrowane z nowoczesnymi zabezpieczeniami linii, jak i specjalistyczne lokalizatory dostarczają użytecznych informacji dla operatorów, jak i pracowników technicznych. Testowanie oraz weryfikacja poprawnego działania tych urządzeń stanowi wyzwanie oraz najczęściej nie odbywa się podczas uruchomienia. O ile rozwiązania te są akceptowalne dla lokalizatorów miejsca zwarcia, zabezpieczenia nowych generacji będą używać informacji z fal wędrujących do określenia zwarcia i właściwego wyzwalania.
EN
Fault location using traveling waves has proven to be an accurate and reliable method for precise location of faults on long transmission lines. Both integrated into modern line protection relays and within separate fault location devices they provide useful information for operators and technicians. Testing and verification of correct operation of these devices is a challenging task and mostly not done during commissioning. While maybe acceptable for pure fault locators, new protection relay generations will use traveling waves to determine fault and trip accordingly.
PL
Elektrownie fotowoltaiczne w polskich sieciach stają się bardzo często spotykanym źródłem energii, których właściwości, szczególnie przy licznych obiektach na małym obszarze, są słabo rozpoznane. W artykule przedstawiono zabezpieczenia tych elektrowni, ale i sieci z nimi współpracujących, tak z punktu widzenia przepisów, jak i uzupełnione własnymi poglądami autorów. Na podstawie analiz przepisów i teoretycznych analiz zaproponowano terminal polowy CZIP-PV PRO, który powinien zapewnić wszystkie oczekiwane i potrzebne zabezpieczenia.
EN
Photovoltaic power plants are becoming a very common source of energy in Polish networks. Their properties are poorly recognized, especially for many objects in a small area. The article presents protection for these power plants, but also for networks working with them, from the point of view of regulations, but also supplemented by the authors’ own views. Basing on regulations analysis and theoretical analysis, the CZIP-PV PRO field terminal was proposed, which should provide all expected and necessary protection.
PL
W artykule opisano badania modelu sieci SN wyposażonego w przekaźniki REF615 Serii Relion firmy ABB oraz tester zabezpieczeń CMC 256-6 firmy OMICRON. Na stanowisku badawczym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przeprowadzono badania czasu przesyłania komunikatów GOOSE oraz retransmisji danych za pomocą testera zabezpieczeń CMC 256-6. Wyniki potwierdziły niezawodność oraz powtarzalność czasów przesyłu danych.
EN
The article describes the research of the SN network model equipped with REF615 relays of the ABB Relion Series and the CMC 256-6 security tester of the OMICRON company. The time of GOOSE messaging and data retransmission was tested using the CMC256-6 security tester. The results confirmed the reliability and repeatability of data transfer times.
PL
CZIP-PRO jest nową generacją cyfrowych zabezpieczeń produkowanych przez firmę Relpol S.A. od 1995 r. W tym roku firma Relpol S.A. obchodzi 60-lecie działalności, co stanowi okazję do podsumowań i zaprezentowania wprowadzonych innowacji i rozwiązań. Od początku produkcji naszych urządzeń szczególnie mamy na uwadze dbałość o jakość oraz nieustający rozwój. Dzięki doskonałej współpracy kadry naukowej i naszych inżynierów oraz wieloletniemu doświadczeniu na rynku energetycznym powstały produkty zgodne ze światowymi standardami, spełniające równocześnie wymagania rodzimej energetyki. W artykule zaprezentowane zostały główne cechy systemu CZIP-PRO, jak również innowacyjne rozwiązania wprowadzone w ostatnim czasie.
EN
CZIP-PRO is a new generation of digital security devices manufactured by Relpol SA since 1995. This year Relpol S.A. celebrates 60 years of activity, which is an opportunity to summarize and present innovations and solutions recently introduced. From the beginning of the production of our equipment, we care for quality and continuous development. Thanks to the excellent cooperation of the scientific staff and our engineers as well as many years of experience on the energy market, products have been created that comply with global standards, while meeting the requirements of domestic energy. The article presents the main features of the CZIP-PRO system as well as innovative solutions introduced recently.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne kryteria zabezpieczeniowe od skutków zwarć doziemnych w sieciach SN. Nowoczesne funkcje zabezpieczeniowe są propozycją rozwiązania problemów związanych z zakłóceniami w polu transformatora uziemiającego oraz trudno wykrywalnymi zjawiskami wysokooporowymi. Oba algorytmy zostały zaimplementowane i wdrożone w systemie CZIP®-PRO - cyfrowych zabezpieczeń, automatyki, pomiarów, sterowania, komunikacji i rejestracji dla stacji elektroenergetycznych SN produkowanych przez firmę RELPOL S.A. przy współpracy z naukowcami z Politechniki Poznańskiej.
EN
The article presents innovative protection criteria against the effects of earth faults in MV network. Modern protection functions are a proposal to solve problems related to interference in the field of the earthing transformer and difficult to detect high-resistance phenomena. Both algorithms were implemented and developed in the CZIP®-PRO - system of digital protection, automation, measurement, control, communication and registration for MV power substations manufactured by RELPOL S.A. in cooperation with scientists from the Poznan University of Technology.
6
Content available Testing of digital protection relay REF543
EN
This article describes the digital protective relay REF 543 and its testing possibilities. The aim of this work is to verify overcurrent, undervoltage and overvoltage protection functions by indirect method using test equipment CMC 156. Among other things, IED REF 543 will be presented along with its features. The work is a space reserved for the description of the testing methods of protective relay.
PL
Artykuł opisuje cyfrowy terminal zabezpieczeniowy REF 543 i możliwość jego testowania. Celem tej pracy jest sprawdzenie funkcji nadprądowej, podnapięciowej i ochrony przed przepięciami metodą pośrednią z wykorzystaniem urządzenia testującego CMC 156. Wśród innych elementów pracy przedstawiono wykorzystanie REF 543 z jego funkcjami. Praca obejmuje opis metod testowania terminalu zabezpieczeniowego.
PL
W artykule zaprezentowano architekturę urządzenia kontrolno-pomiarowo-zabezpieczeniowego z wbudowanym systemem operacyjnym LINUX, przeznaczonego do współpracy z sieciami Smart Grid. Przedstawiono zalety i wady zaproponowanego rozwiązania.
EN
In the article the architecture of the control, measurement and protection unit with built-in operating system LINUX, designed to work with the Smart Grid networks, has been presented. The advantages and disadvantages of the proposed solution have been pointed out.
PL
W artykule opisano koncepcję systemu zasilania układów urządzeń automatyki zabezpieczeniowej EAZ, zasilanego z dwóch niezależnych źródeł zasilania i wyposażonego w superkondensatorowy zasobnik energii. Zastosowanie takiego rozwiązania układowego w elektronicznych zabezpieczeniach energetycznych zapewnia większą funkcjonalność urządzeń w sytuacjach awaryjnych związanych z zanikiem zasilania głównego.
EN
In the paper the conception of power supply system for protection relay devices powered from two independent sources and equipped with supercapacitor energy storage system has been described. Implementation of such a solution in protection relay devices provides better functionality in emergency situations when the main power supply goes off.
PL
W artykule przedstawiono trzy algorytmy całkowania sygnału wyjściowego cewki Rogowskiego: algorytm trapezów z usuwanie składowej stałej, algorytm wykorzystujący opadające zbocze filtra dolnoprzepustowego z usuwaniem składowej stałej oraz algorytm wykorzystujący charakterystykę filtra pasmowo-przepustowego typu Bessela. Wszystkie filtry realizują charakterystykę idealnego filtra całkującego w zakresie częstotliwości <50 Hz, 700 Hz> z podobną dokładnością. Algorytm trapezów charakteryzuje się najkorzystniejszą odpowiedzią w stanach przejściowych, natomiast algorytm oparty o filtr pasmowo-przepustowy wymaga najmniejszego nakładu obliczeniowego.
EN
In the paper three algorithms for integration of Rogowski coil output signal have been presented: the trapezoid algorithm with the removal of DC term, an algorithm based on falling edge of a low pass filter with DC term removal and an algorithm using band-pass Bessel filter. All filters realize with comparable accuracy the freguency characteristic of ideal integrating filter in the freguency range <50 Hz, 700 Hz>. The trapezoid algorithm has the best transient response and the band pass filter algorithm has the lowest computational demand.
PL
W artykule przedstawiono metodykę weryfikacji poprawności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych admitancyjnych. Omówiono podstawowe kryteria działania zabezpieczenia admitancyjnego i wpływu błędu estymacji pomiarów wartości admitancji, konduktancji i susteptancji na poprawność działania zabezpieczenia.
EN
In the article the methodics of the verification of the correctness of the activity earth-fault protections has been presented. The main operation criteria of the activity earth-fault protections and the error influence of the appraisal value of measurement of the value admittance, conductance and susceptance on the operation correctness of the protection relay have been discussed.
PL
W artykule omówiono niektóre problemy i uwarunkowania związane ze sterowaniem lokalnym i zdalnym wielofunkcyjnych urządzen zabezpieczeniowych stosowanych w elektromagnetyce. Przedstawiono szczegółowe rozwiązania zastosowane w sterownikach rodziny MUPASZ.
EN
Some technical problems connected with local and remote control in multifunctional protection realys for electrical power engineering have been discussed. Some details of solutions implemented in MUPASZ bay controllers have been presented.
EN
The network enables automated and on-line diagnostics of switchgear equipment, especially low and medium voltage circuit breakers (CB). The communication in the network, within each substation, conforms to IEC 61850. The controlling devices connected with each CB collect sampled data of all electrical signals available at the CB and send them to the CONCENTRATOR that parameterizes them and carries out an analysis based on the rules contained in an expert system. Methods of CB diagnostics, based on optical technology have also been implemented. The first consists of the detection and conversion to temperature of the infrared emission from the contact bulk. For contact evaluation it is necessary to have an a priori determined heat distribution pattern during normal operation with healthy contact for comparison. The second of the new CB diagnostic methods uses spectral emission analysis and detection of special spectral lines during contact breaking. The contact is composed of two layers made from different materials, one for the contact itself and one for the contact base. The wear of the contact caused by subsequent closures and openings exposes its base layer so that emission lines that characterize the material in the base layer appear in the emission spectrum.
PL
System oparty na standardzie IEC 61850 pozwala na automatyczne diagnozowanie elementów rozdzielni, a zwłaszcza wyłączników średniego i niskiego napięcia. Sterowniki polowe współpracujące z wyłącznikami zbierają próbki wszystkich sygnałów elektrycznych z wyłącznika i przesyłają je do koncentratora, gdzie podlegają one analizie zgodnie z regułami systemu ekspertowego. Zastosowano metody diagnozowania wyłącznika oparte na technologii optycznej. Pierwsza polega na detekcji promieniowania podczerwonego generowanego przez styki wyłącznika. Do oceny stanu wyłącznika niezbędne jest posiadanie danych pochodzących od wyłączników nieuszkodzonych. Druga z metod diagnostycznych polega na analizie linii widmowych w czasie otwierania wyłącznika. Styk jest zbudowany z dwóch warstw wykonanych z różnych materiałów; jedna stanowi część stykową, a druga podstawę styku. Zużycie części stykowej na skutek zadziałań wyłącznika prowadzi do odsłonięcia podstawy styku, co znajduje swoje potwierdzenie w pojawieniu się dodatkowych linii spektralnych w obserwowanym widmie.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problemy związane z integracją rozproszonych źródeł energii odnawialnej z systemem energetycznym, w szczególności wymagania i propozycje rozwiązań w zakresie kompleksowego elektronicznego systemu integrującego funkcje monitorowania, sterowania, zabezpieczeń i analizy jakości sieci. Źródła energii odnawialnej dołączone do sieci energetycznej przez konwertery napięcia i częstotliwości, generują całą gamę harmonicznych napięcia i prądu. W artykule przedstawiono propozycje zastosowania zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów w urządzeniach zabezpieczeniowych EAZ, pozwalających wyznaczyć harmoniczne do 40-tej włącznie, zarówno dla potrzeb automatyk zabezpieczeniowych, oraz niezbędnych do analizy jakości sieci czy też dokładnego pomiaru mocy. W oparciu o technologie informatyczne przedstawiono sposoby zarządzania źródłami energii odnawialnej rozproszonymi terytorialnie.
EN
Tele-information system for MV electrical distribution grid is based on multifunctional bay controllers with integrated protection and power quality analysis functions. In the present article there are presented research areas and solutions allowing for integration of particular elements of electrical grid with accumulators of energy and various scattered energy sources. Reasons for development of comprehensive solutions involving new energy accumulators and co-operating with them indispensable elements of the electronic system are discussed
PL
W artykule został przedstawiony opis niskomocowego układu buforowego zasilania awaryjnego, jego parametry, charakterystyki napięciowo-prądowe z trybami pracy, możliwości zastosowania. Również zawarte zostały wnioski z badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC jakim poddany został zasilacz buforowy.
EN
In the article a low power buffer emergency supply system, its parameters, voltage-current characteristics with modes of operation as well as its possibility of use have been presented. Conclusions from electromagnetic compatibility tests of the buffer supply have also been included.
PL
W artykule omówiono algorytmy automatyki samoczynnego powtórnego załączania zaimplementowane w elektronicznych zespołach zabezpieczeniowych MUPASZ. Przedstawiono szczegółowo przykładowe algorytmy dostosowane zwłaszcza do nietypowych konfiguracji systemów energetycznych.
EN
Sophisticated algorithms of the reclosure function implemented in MUPASZ multifunctional protection relays are presented. Examples of algorithms designed especially for non-typical power system configurations are discussed in detail.
PL
W artykule opisano najczęściej spotykane sposoby określania zawartości harmonicznych, występujące w zabezpieczeniach elektroenergetycznych. Przedstawiono także wyniki analizy zawartości harmonicznych powstałe w trakcie załączania transformatora. Wszystkie wyniki pochodzą z symulacji.
EN
In the paper the most common methods of harmonic content determination in protection relays have been described. The analysis of harmonic content during transformer switch-on has been presented. All the results have been obtained by simulation.
EN
In the paper the implementation of power quality analysis functions in protection relay has been presented. The main focus of the research has been on the development of efficient algorithms for voltage and current signals frequency spectrum determination with harmonic and interharmonic content up to 2 kHz. The technique that enables efficient implementation of frequency spectrum determination in protection relay employed in systems with varying line frequency is resampling in the digital domain. The accuracy analysis of the resampling technique applied in a protection relay, taking into account implementation issues, has been carried out.
PL
W artykule przedstawiono implementację funkcji analizy jakości sieci w urządzeniu zabezpieczeniowym. Główny wysiłek prac badawczych skupił się na opracowaniu algorytmów wyznaczania harmonicznych i interharmonicznych sygnałów napięciowych i prądowych w paśmie częstotliwości do 2 kHz. Metoda umożliwiająca wydajną implementację funkcji pomiaru widma sygnałów w urządzeniu zabezpieczeniowym, pracującym w systemie ze zmienną częstotliwością sieci zasilającej, polega na zmianie efektywnej częstotliwości próbkowania wyłącznie w dziedzinie cyfrowej. W artykule przedstawiono analizę dokładności pomiaru widma w urządzeniu zabezpieczeniowym wykorzystującym opracowane algorytmy.
18
Content available remote Metoda automatycznego testowania przekaźników zabezpieczeniowych
PL
W artykule przedstawiona jest metodologia automatyzacji testów przekaźników zabezpieczeniowych. Pokazany jest model pozwalający na elektroniczną reprezentację sekwencji testowych, odpowiadających tradycyjnym specyfikacjom testów. Opisywana metodologia została wykorzystana przy realizacji oprogramowania używającego opartej na IEC 61850 informacji o testowanym systemie.
EN
A method for test automation of protection relays is presented in the paper. A model allowing for software representation of test sequences corresponding to traditional test specifications is discussed. A software environment, using IEC 61850-based information about the system under test has been created based on this method.
PL
W systemach elektroenergetycznych występują różne stany przejściowe, które mogą być przyczyną zbędnych wyłączeń przez zabezpieczenia. W artykule omówiono problemy, jakie występują podczas załączania transformatora.
EN
In electroenergetic systems there appear various transient states that may cause unnecessary switching off by protection relays. In the paper the problems during transformer switch-on have been presented.
PL
Przedstawiono problematykę realizacji nietypowych algorytmów w urządzeniach zabezpieczeniowych dla elektroenergetyki. Omówiono przykłady takich algorytmów i sposoby rozwiązywania problemów związanych z ich implementacją w urządzeniach zabezpieczeniowych.
EN
Problems connected with implementation of non-typical algorithms in protection relays designed for electrical power engineering are presented. Examples of such algorithms are discussed and methods of solving typical problems are suggested.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.