Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PFN
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of research on the influence of sintering temperature on microstructure, DC electrical conductivity, dielectric, ferroelectric and magnetic properties of PbFe1/2Nb1/2O3 ceramics doped by Li in the amount of 5.0% wt., in the abbreviation PLiFN. The ceramic samples of the PLiFN material were obtained by the two-stage synthesis – columbite method and sintered by free sintering methods. Introduction to the basic PbFe1/2Nb1/2O3 composition of the lithium admixture to decrease the electrical conductivity and reduction of dielectric loss. The tests have shown that the increase in sintering temperature orders the PLiFN ceramic microstructure, which has a positive effect on its electrophysical properties. At room temperature, the PLiFN ceramic samples show both ferroelectric and ferromagnetic properties. Considering the functional parameters of the obtained ceramic samples, the optimal technological conditions are 1100°C/2 h.
2
Content available remote Fizyczne procesy odpowiedzialne za rozpraszanie energii w ceramice PFN
PL
W pracy określono fizyczne procesy odpowiedzialne za rozpraszanie energii sprężystej drgań mechanicznych oraz określono wpływ domieszek twardych na tarcie wewnętrzne w ceramice PFN. Poznanie właściwości tych materiałów jest istotne z uwagi na ich szerokie zastosowanie, jako kondensatory, detektory piroelektryczne, czy przetworniki piezoelektryczne. Badany materiał stanowiły próbki ceramiki PFN, Pb(Fe0,5Nb0,5)O3, niedomieszkowanej i domieszkowanej chromem (1% - 3% Cr). W pomiarach właściwości mechanicznych wykorzystano metodę tarcia wewnętrznego (TW). Duże zainteresowanie tą metodą w badaniach rzeczywistej struktury materiałów ceramicznych spowodowane jest tym, że obserwując makroskopowe drgania próbki można uzyskać informacje o zachowaniu się materiału na poziomie atomowym. W pracy przedstawiono temperaturowe zależności tarcia wewnętrznego dla badanego multiferroika, otrzymane przy szybkości nagrzewania 3 K/min i przy różnych częstotliwościach pomiarowych. Opisano również wpływ zawartości chromu na właściwości mechaniczne badanej ceramiki takie jak dynamiczny moduł Younga i tarcie wewnętrzne w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze przemiany fazowej.
EN
In the work, physical processes responsible for dispersing the elastic strain energy of mechanical pulses were determined as well as an influence of hard additives on the internal friction was determined in PFN ceramics. Getting to know the appropriateness of these materials is significant due to their wide applications, as condensers, piroelectric detectors, piezoelectric transducers. Samples of PFN ceramics were composed of Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 material which was non-doped and doped with chromium (1-3 at.%). In measurements of mechanical properties, a method of the internal friction was used (TW). Great interest in this method in the research on the real structure of ceramic materials is caused by a fact that it is possible to obtain information about the behaviour of material on the atomic level by watching macroscopic pulses of the sample. In the work, temperature dependences of internal friction were described for the examined multiferroik ceramics that were received at a heating speed of 3 K/min and different frequencies. An influence of the chromium content on mechanical properties of inspected ceramics was also described, including dynamic Young’s modulus and internal friction both at room temperature and at a temperature of the phase transition.
EN
In the work the (1–x)NiZnFeO4-(x)Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (NZF-PFN) composite of ferroelectromagnetic properties for x = 0.6 was obtained. The nickel-zinc ferrite as a magnetic component of the composite was to increase the magnetic properties of Pb(Fe1/2Nb1/2)O3, and at the same time to increase a coupling between the magnetic and electric sub-systems in the NZF-PFN composite. The synthesis of the NZF-PFN composite components was performed by the powder calcination method, whereas compacting of the synthesized composite powder by the free sintering method. Derivatographic, X-ray, microstructural, dielectric, magnetic, magnetoelectric examinations have been done for the obtained specimens. The results were presented in the Figures from 1 to 11. Magnetoelectric properties of NZF-PFN are eminently suitable for applications in sensors, actuators and transducers. The examinations showed occurrence of an influence of the magnetic subsystem on the electric properties in the NZFPFN composite.
PL
W pracy otrzymano kompozyt (1–x)NiZnFeO4-x)Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (NZFPFN) dla x = 0,6, o właściwościach ferroelektromagnetycznych. Niklowocynkowy ferryt jako magnetyczny składnik kompozytu miał za zadanie zwiększenie magnetycznych właściwości Pb(Fe1/2Nb1/2)O3, a tym samym zwiększenie sprzężenia pomiędzy podukładami: magnetycznym i elektrycznym w ferroelektromagnetycznym kompozycie NZF-PFN. Syntetyzowanie składników kompozytu NZF-PFN przeprowadzono metodą kalcynacji proszków, natomiast zagęszczanie zsyntetyzowanego kompozytowego proszku metodą spiekania swobodnego. Dla otrzymanych próbek przeprowadzono badania derywatograficzne, rentgenowskie, mikrostrukturalne, dielektryczne, magnetyczne, magnetoelektryczne oraz mechaniczne próbek kompozytowych. Wyniki zostały zaprezentowane na rysunkach od 1 do 11. Właściwości elektromagnetyczne kompozytów NZF-PFN są szczególnie odpowiednie do zastosowań praktycznych w sensorach, mechanizmach napędowych i przetwornikach. Badania wykazały występowanie wpływu podukładu magnetycznego na właściwości elektryczne w kompozycie NZF-PFN.
4
Content available remote Kompozyty multiferroikowe na bazie proszku PFN i żywicy epoksydowej
PL
W artykule przedstawiono technologię wytwarzania oraz podstawowe właściwości fizyczne kompozytu o cechach multiferroikowych, których podstawowym składnikiem był ferroelektromagnetyczny proszek PbFe0,5Nb0,5O3 (PFN) wiązany za pomocą żywicy epoksydowej. Proszki PFN otrzymano dwuetapową metodą syntezy, tzw. metodą kolumbitu, oraz mokrą metodą chemiczną - wytrącania z roztworu. Zawartość składników kompozytu wynosiła 80% proszku PFN i 20% żywicy epoksydowej. Przeprowadzono badania mikrostrukturalne, tarcia wewnętrznego i podstawowych właściwości dielektrycznych. Badania wykazały, że mikrostruktura i właściwości kompozytu zależą od metody przygotowania proszku PFN. Żywica epoksydowa zmniejsza gęstość i obniża w znaczny sposób przenikalność elektryczną próbek kompozytowych. Przy zastosowanej metodzie otrzymywania kompozytów epoksydowo-ceramicznych próbki otrzymane z proszku PFN syntetyzowanego dwuetapową metodą kolumbitu wykazały optymalne właściwości.
EN
There are presented the technology and the basic physical properties of a multiferroic composite in the paper. Ferroelectromagnetic powder of PbFe0.5Nb0.5O3 (PFN) was a basic component of the composite, and epoxy resin has been used as a binding material (matrix). Two techniques were used to obtain the PFN ceramic powder: (i) a two-stage columbite method, (ii) a wet chemical method of solution precipitation. Contents of the components were as follows: 80% PFN powder and 20% epoxy resin. Microstructural, internal friction and basic dielectric investigations of the composites have been performed. These investigations showed that the microstructure and properties of the composite depend on the method of PFN powder manufacturing. The epoxy resin decreases density of the material and considerably reduces its dielectric permittivity. Epoxy/ceramic composites originated from PFN obtained by the two-stage columbite method showed the optimal properties.
EN
Within our work a ceramic of the PFN type was obtained by a single stage method and it was subjected to a cobalt modification in the amount of: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 and 6.0 mol%. Studies of the influence of the cobalt admixture on the crystalline structure, microstructure and ferroelectric properties of PFN ceramics were performed. It was shown that the iso-valence PFN admixing with cobalt had a positive influence on the density and ceramic microstructure. Higher cobalt admixtures (above 1.0 mol%) in PFN eliminate pyrochlore phase formation, and at the same time they reduce maximum electric permittivity values. The ferroelectric to paraelectric phase transition in the modified PFN compositions undergoes diffusion.
PL
W pracy otrzymano ceramikę typu PFN metodą jednoetapowej syntezy, modyfikowaną kobaltem w ilości: 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 i 6,0% mol. Przeprowadzono badania wpływu domieszki kobaltu na strukturę krystaliczna, mikrostrukture i podstawowe właściwości ceramiki typu PFN. Wykazano, że izowalencyjne domieszkowanie PFN kobaltem wpływa pozytywnie na gęstość i mikrostrukturę ceramiki. Większe ilości domieszki kobaltu (pow. 1,0%mol) w PFN eliminują powstawanie fazy pirochlorowej, a jednocześnie zmniejszają wartości maksymalnej przenikalności elektrycznej. Przemiana fazowa z ferroelektrycznej do paraelektrycznej fazy, w modyfikowanych składach PFN, ulega rozmyciu.
EN
In the study, the method of high-energy powder milling - mechanical activation (MA) was used for synthesizing Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (PFN) powders. For the purpose of comparing the influence of high-energy milling on PFN synthesis, two groups of powder samples were used. The first mixture consisting of simple oxide powders; the second one consisting of compound oxide powders. The obtained powders were subjected to structural analysis with the use of XRD and Mőssbauer spectroscopy. Tests revealed that during the process of high-energy milling of initial constituents a partial synthesis of PFN material phases occurs. By comparing the two methods of PFN synthesizing it may be stated that mechanical activation in the case of a simple oxide mixture (PFN1) is equally effective as for a compound oxide mixture (PFN2).
PL
W pracy, w procesie technologicznym, wykorzystano metodę wysokoenergetycznego mielenia proszków – mechanicznej aktywacji (MA) do syntezowania proszków Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (PFN). Do porównania wpływu wysokoenergetycznego mielenia na synteze PFN wykorzystano dwie grupy próbek proszkowych. Pierwsza mieszanine stanowiły proszki prostych tlenków (jednoetapowa metoda otrzymywania – PFN1), druga stanowiły proszki złozonych tlenków (dwuetapowa metoda otrzymywania – PFN2). Otrzymane proszki poddano analizie strukturalnej przy użyciu XRD i spektroskopii Mossbauera. Badania potwierdziły, ze podczas procesu wysokoenergetycznego mielenia składników wyjsciowych zachodzi czesciowa synteza faz materiału PFN. Porównujac dwie metody syntetyzowania PFN można stwierdzić, że mechaniczna aktywacja jest jednakowo skuteczna w przypadku mieszaniny prostych tlenków (PFN1) jak i dla mieszaniny złożonych tlenków (PFN2).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.