Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic disturbances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Omówiono najczęściej występujące zaburzenia elektromagnetyczne, które mają wpływ na poprawność działania urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. Wyjaśniono pojęcie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i przedstawiono możliwe skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych. Dokonano przeglądu metod badania odporności urządzeń przeciwpożarowych, które odgrywają fundamentalną rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym.
EN
A review, with 20 refs., of common electromagnetic disturbances that affect the correct operation of elec. devices used in chem. industry and the methods for testing the immunity of fire protection devices which play a fundamental role in ensuring safety in the chem. industry.
PL
W artykule omówiony został pomiar emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych generowanych przez podmiejskie elektryczne zespoły trakcyjne w trakcji wielokrotnej. Przedstawiono metodykę pomiarową, dopuszczalne wartości natężenia pola magnetycznego i elektrycznego wg normy PN-EN 50121-3-1 w trakcie jazdy i podczas postoju elektrycznych zespołów trakcyjnych. W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki badań oraz przeprowadzono ocenę otrzymanych wyników pomiarów według obowiązujących unormowań.
EN
This paper discussed the measurement of radiated emissions of electromagnetic disturbances generated by suburban electric traction units in multiple traction. The measurement methodology, permissible strength values of a magnetic and electric field according to PN-EN 50121-3-1 standard during the running and during the layover of the Electric Multiple Units are presented. The article presents sample results from the measurements, interpretation and evaluation of the obtained results.
PL
Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne – pracujące w dowolnym środowisku elektromagnetycznym – muszą spełniać wymagania kompatybilności elektromagnetycznej. Szczegółowe wymagania zawarte są w europejskich i krajowych standardach normalizacyjnych, które w tym zakresie są obowiązkowe dla wszystkich producentów i użytkowników sprzętu.
EN
This paper presents basic mode of limitations for electromagnetic transient disturbance level. The disturbances may appearing electronics device track circuits as a result of lightning in contact line system due to the coupling presence between this circuits and rail.
4
Content available Electromagnetic compatibility of smart installations
EN
The paper presents the problem of protection of smart houses against electromagnetic disturbances. The technology associated with intelligent buildings was explained in detail. Attention was drawn to possibility of using specific technologies installed in different places. Electromagnetic disturbances that may affect the operation of sensitive electronic of intelligent building were characterized. The spread way of these disturbances and their methods of reduction were described.
PL
Energia elektryczna ulega degradacji pod wpływem zaburzeń elektromagnetycznych, a więc zjawisk, które sprawiają, że wartości wskaźników – cech jakości energii – różnią się od znamionowych, odnoszących się do układów sieci symetrycznych z przebiegami sinusoidalnymi oraz pracujących w stanie ustalonym.
PL
W środowisku przemysłowym, gdzie występują liczne układy napędowe, sterowniki i automaty spawalnicze, mogą powstawać zakłócenia elektromagnetyczne (EMC) wpływające na działanie innych urządzeń. Problemy pojawiają się szczególnie przy zastosowaniu długich przewodów zasilających lub do transmisji danych pomiędzy urządzeniami. Aby temu zapobiec, stosuje się odpowiednie środki ochrony w postaci filtrów i ekranów oraz przez zastosowanie kabli ekranowanych.
PL
W referacie przedstawiono niektóre problemy dotyczące badań zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez odnawialne źródła energii. Omówiono rodzaje tych zaburzeń, koncentrując się głównie na zaburzeniach impulsowych, podano skutki ich oddziaływania na ludzi i środowisko. Przedstawiono metody badań zaburzeń, stosowane urządzenia pomiarowe oraz przykładowe wyniki pomiarów zaburzeń, występujących w obwodach sieci energetycznej generatorów wiatrowych i elektrowni wodnej.
EN
The paper presents some problems concerning the tests of electromagnetic disturbances produced by renewable energy sources. There is a description of the disturbances types, focusing mainly on impulse disturbances and the possible impact on people and the environment. Next, the evaluation methods and measurement equipment are discussed, followed by results of measurements of disturbances occurring in the main power circuits of wind and small hydro-electric power plants.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe rodzaje zagrożeń dla aparatury elektronicznej oraz podstawowe sposoby służące do ograniczenia ich skutków, w tym charakterystykę zewnętrznych elementów ograniczających poziom zaburzeń elektromagnetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na właściwy dobór tych elementów do poszczególnych obwodów elektrycznych.
EN
The article presents the basic types risks to electronic equipment and basic methods used to limit their consequences, including the characteristics of the external components of reducing electromagnetic disturbances. Particular attention was paid for the right selection of these elements to the individual circuits.
PL
Zbudowano cyfrowy światłowodowy system do pomiaru i rejestracji napięć i prądów, którym towarzyszą silne szybkozmienne pola elektromagnetyczne. System składa się z przetwornika analogowo-cyfrowego, przetwornika elektrooptycznego, kabla światłowodowego oraz przetwornika optoelektronicznego. Istotną zaletą zbudowanego systemu jest wysoka dokładność pomiarów oraz niewrażliwość na silne zaburzenia elektromagnetyczne.
EN
The digital optical fiber system was built for registration of voltages and currents accompanied by strong quickly changing electromagnetic fields. The system consists of analog-digital converter, electro-optical converter, optical cable and optoelectronic converter. The high accuracy and insensitiveness to strong electromagnetic disturbances is the essential advantage of constructed system.
10
Content available remote Analysis of multiport broadband amplifiers with antenna arrays
EN
New structures of original multiple broadband amplifiers for radiocommunication systems are proposed in the work. These amplifiers consist of several amplify blocks and special multiple phase commutators. Base properties, characteristics and results of computer simulation of the multiple amplifiers with antenna and antenna arrays are presented. These devices may be used for reduction of electromagnetic disturbances in different radio systems.
PL
Proponowano struktury oryginalnych szerokopasmowych wielowrotnikowych wzmacniaczy dla systemów radiowych. Wzmacniacze zawierają bloki wzmacniające oraz specjalne komutatory fazowe. Przedstawiono właściwości, charakterystyki i wyniki symulacji komputerowej wzmacniaczy razem z anteną i układem antenowym.
PL
Ochrona systemów informatycznych przed dostępem do informacji niejawnych przez osoby niepowołane jest zagadnieniem niezwykle ważnym. Praca traktuje o pewnym aspekcie tego problemu wynikającym stąd, iż twórca na przykład oprogramowania systemu wbudowanego nie zdaje sobie sprawy z tego, iż możliwe jest, jeśli nie w całości to w pewnym zakresie na pewno, poznanie kodu programu bez bezpośredniej ingerencji w pamięć programu. Prezentowana praca ma charakter eksperymentalny. Analiza zmian napięcia na bazie prezentowanych założeń badawczych pozwoliła na dość znaczną skuteczność rozkodowania programu bez ingerencji w strukturę wewnętrzną. Uzyskane rezultaty zwracają uwagę na możliwości niekontrolowanego dostępu do kodów programów. Uzyskane rezultaty uzasadniają konieczność szukania i opracowywania odpowiednich metod zabezpieczania oprogramowania.
EN
Protection of computer systems from an unauthorized access to the classified information is a very essential issue. The research deals with some aspect of this problem resulting from the fact, that for instance, an author of a software for embedded system is not aware that it is possible to identify partly or entirely, program code. This paper has an experimental character. The research focuses on analysis of microprocessor voltage supply changes. Such analysis based on the presented research assumptions allowed for a rather high efficiency of decoding program without interference in the internal structure of microprocessor. The obtained results show, that there is a possibility of uncontrolled access to program codes. Thus, it is necessary to search for and develop appropriate methods used for protecting program.
EN
In paper problem of strength (reliability) determining of electronic elements and circuit on normalized disturbing signal has been formulated in theoretical and practical aspects. The method of strength (reliability) coefficient estimation for chosen system and its components has been proposed. The theoretical considerations were experimentally verified by analysis of the test system (dimmer of halogen lamps) for selected 1.2/50 žs surge levels.
PL
Podjęto problematykę szacowania deterministycznego współczynnika wytrzymałości elementów i układów elektronicznych na znormalizowane rodzaje zaburzeń. Dla przykładowego układu elektronicznego i jego komponentów przedstawiono metodę estymacji współczynnika wytrzymałości dla indywidualnych elementów, jak i kompletnego układu. Rozważania teoretyczne zweryfikowano doświadczalnie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi. W tym celu opracowano modele poszczególnych elementów układu: sieć trakcyjna, sieć szynowa, kabel, słup, izolator, odgromnik, udar. W analizie prowadzonej w programie LTSPICE uwzględniono model czteroprzewodowej wzajemnie sprzężonej linii długiej.
EN
The paper presents the results of simulation of pulse electromagnetic disturbance caused by atmospheric discharges. Models of individual elements of the system were worked out: contact line, track circuits, cable, pole, insulator, lightning arrester, current surge simulation. Model of mutually coupled four-wire line was used for the analysis performed by means of the LTSPICE simulation program was taken into consideration.
14
PL
Artykuł omawia działalność Zakładu Przewozów (wcześniej Zakładu Ruchu) CNTK w latach 1974-2003. Pokazuje warunki realizacji procesów przewozowych w tych latach, tj. wielkości pracy przewozowej oraz opisuje wybrane zagadnienia związane z projektowaniem pracy transportu kolejowego na potrzeby rynku przewozowego i minimalizacji kosztów. Efektem planowania pracy transportu kolejowego jest rozkład jazdy pociągów. Omówiono przebieg procesu automatyzacji opracowania poszczególnych składników rozkładu jazdy oraz jego oceny.
EN
The activities conducted by the Rail Transport Division (earlier Traffic Division) of the CNTK in 1974-2003 are presented in the paper. Conditions of execution of transport processes in this period, i.e. amount of traffic services are shown, and also selected issues related to the planning of rail transport services to satisfy transport market requirements, as well as to achieve minimization of costs. Timetable is an effect of the rail transport planning work. Process of automating the work on individual components of the timetable and its assessment are discussed.
15
Content available remote Ekranowanie i zabezpieczanie urządzeń oraz systemów : wymagania i badania
PL
W artykule omówiono zagadnienie badania skuteczności ekranowania urządzeń. Dokonano przeglądu norm i dokumentów normatywnych, dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych oraz metodykę ich pomiaru. Opisano wymagania na tłumienność struktur ekranujących (NO-06-A501, NO-06-A201, IEEE 299) w kontekście ograniczania emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, a także ochrony przed dostępem do informacji niejawnych, istotnych z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa, oraz ochrony informacji gospodarczych. Przedstawiono metodykę badania tłumienności struktur ekranujących. Zaprezentowano techniki obniżania emisyjności urządzeń. Na wybranych przykładach omówiono dostosowanie komercyjnych urządzeń informatycznych do wymagań środowiska pracy.
PL
Badania odporności na zaburzenia w postaci serii szybkich elektrycznych stanów przejściowych, przeprowadzono na podstawie normy PN-EN 61000-4-4, na zestawie demonstracyjnym mikrokontrolera MP56F8025 z interfejsem EIA232. Zaburzenia elektryczne spowodowały chwilową utratę funkcjonalności układu oraz błędy w transmisji danych, które ustąpiły po zakończeniu ich generacji. Ograniczenie tego wpływu jest możliwe poprzez zmianę konfiguracji układów peryferyjnych mikrokontrolera i pozwala na normalne działania układu.
EN
Electrical fast transient / burst immunity test was based on the standard IEC 61000-4-4 on demo board of MP56F8025 microcontroller with serial communication interface compatible with EIA232 standard. Electrical disturbances caused temporary lose of functionality of the printed circuit board and errors in transmission of data, which subsided after termination of its generation. Reduction of this influence is possible by proper configuration of peripheral circuits of microcontroller and enables normal operation of the device.
17
Content available remote Software for Computer Simulation on Multiple Broadband Amplifiers
EN
Program for computer-aided design of new different multiple broadband amplifiers for radiocommunication systems with phase and frequency channel and spatial multiplexing (SDMA) are presented in the paper. The software may be used for electromagnetic disturbances analysis for different radio systems.
PL
W pracy zaprezentowano oprogramowanie komputerowe do projektowania i analizy wielowrotnikowych szerokopasmowych wzmacniaczy mocy do zastosowań radiokomunikacyjnych, z fazowym i częstotliwościowym podziałem kanałów. Przedstawione oprogramowanie może by wykorzystane do analizy zakłóceń elektromagnetycznych w różnych systemach radiokomunikacyjnych.
18
Content available remote A New Multiport Broadband Amplifier
EN
A new structure of original multiple broadband amplifier with different modes of operation for radiocommunication systems is proposed in the work. This amplifier consist of eight amplify blocks and special multiple phase and frequency commutators. Base properties and characteristics of multiple amplifier are presented. These devices may be used for reduction of electromagnetic disturbances in different radio systems.
PL
W pracy jest proponowana nowa struktura oryginalnego wielowrotnikowego szerokopasmowego wzmacniacza realizującego różne tryby pracy dla systemów radiokomunikacyjnych. Wzmacniacz ten zawiera osiem bloków wzmacniających oraz specjalne fazowe i częstotliwościowe komutatory. Przedstawiono podstawowe właściwości i charakterystyki wzmacniacza. Takie urządzenia mogą być zastosowane dla zmniejszenia zakłóceń elektromagnetycznych w różnych systemach radiowych.
PL
System Personal Rapid Transit eksploatowany jest w różnych warunkach otaczającego go środowiska elektromagnetycznego. Występujące na rozległym obszarze "kolejowym" zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone /stacjonarne lub ruchome/ mogą być przyczyną zakłócenia systemu sterowania PRT. System sterowania odpowiada za bezpieczeństwo transportu PRT - proces przemieszczania ludzi i/ lub ładunków. Zakłócenie podstawowych funkcji systemu sterowania może być przyczyną wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia ludzi. Niniejszy referat przedstawia sposoby minimalizacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na system sterowania PRT.
EN
Personal Rapid Transit control system is exploited in diverse electromagnetic enlivenments. The unintentional or intentional electromagnetic disturbances on a vast railway area can disturb operation of PRT control system. The security systems are responsible for security of humans and goods transpiration and therefore their disturbance can threaten life or health their disturbance can threaten life or health of people. exploitation decisions in the reference to these systems. The paper presents the ways of minimization of the influence of electromagnetic disturbances on PRT control system.
PL
Artykuł prezentuje wyniki pomiarów emisji zaburzeń przewodzonych oraz promieniowanych, wykonanych na stanowiskach pracy drążarki i wycinarki elektroerozyjnej. Pomiary wykonano podczas biegu jałowego maszyn oraz podczas erodowania, przy zastosowaniu w obwodach zasilania obrabiarek filtrów przeciwzaburzeniowych jedno- i dwustopniowego.
EN
The paper presents results of measurements of conducted and radiated electromagnetic emissions of EDM and WEDM machines. Measurements have been executed in the place of machines work during idling and EDM machining. Performance of EMI suppression was tested, using filters with one and two stages of attenuation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.