Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza FMEA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the procedure of performing the safety assessment using the FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) method, according to the latest version of the PN-EN IEC 60812:2018 standard. The attention was paid to the application of the method for the assemblies and subassemblies of rail vehicles, for which it is increasingly used. The example used in the following paper refers to the fire protection system of a rail vehicle that meets the requirements of the PN-EN IEC 60812:2018 standard. Performing the risk assessment at the design stage of railway products is a part of the customer’s requirements and is a key factor in the certification and placing them in service.
PL
W artykule opisano procedurę postępowania podczas oceny ryzyka z zastosowaniem analizy przyczyn i skutków uszkodzeń FMEA, zgodnie z najnowszym wydaniem normy PN-EN IEC 60812:2018. W pracy zwrócono uwagę na zastosowanie analizy dla zespołów i podzespołów pojazdów szynowych, w przypadku których jest ona coraz częściej wykorzystywana. Przykład zastosowania metody FMEA przedstawiono dla systemu kontroli i ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru pojazdu szynowego, spełniającego wymagania normy PN-EN IEC 60812:2018. Wykonywanie oceny ryzyka na etapie projektowania podzespołów pojazdów kolejowych jest kluczowym czynnikiem w procesie certyfikacji i wprowadzenia do eksploatacji.
EN
This paper presents the application of failure mode and effects analysis (FMEA) for the risk assessment of changes in the maintenance system of railway vehicles based on the example of the 6Dg type shunting locomotive. The application example is preceded with an introduction to the methodological basis of FMEA, which is specified in literature and standards. In order to ensure the comparability of the analysis results with vehicles of a similar type and to quantify the risk components (the probability of hazard occurrence, the consequences of the occurrence of a hazard and the possibilities of hazard detection) the classification which applies to shunting locomotives was used. Based on the conducted analysis, the possibility to make changes to the maintenance plan for 6Dg locomotives which would not be in breach of the acceptable safety level was demonstrated and preventive safety measures were determined.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie analizy przyczyn i skutków uszkodzeń (FMEA) do oceny ryzyka zmian w systemie utrzymania kolejowych środków transportu na przykładzie lokomotywy manewrowej typu 6Dg. Przykład aplikacyjny poprzedzono wprowadzeniem do podstaw metodycznych analiz FMEA, które są precyzowane w licznej literaturze i normach. W celu zapewnienia porównywalności wyników analizy z pojazdami podobnego typu do kwantyfikacji składowych ryzyka: prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, skutków zagrożenia i możliwości wykrycia zagrożenia, zastosowano klasyfikację odnoszącą się do lokomotyw manewrowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano możliwość wprowadzenia zmian w planie utrzymania lokomotyw, jak również określono prewencyjne środki bezpieczeństwa.
PL
W artykule podjęto próbę analizy rodzajów i skutków wad (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) podczas badań fizycznych cementu powszechnego użytku wykonywanych zgodnie z wytycznymi serii norm PN-EN 196. Umożliwiła ona wytypowanie obszarów o wysokim stopniu ryzyka, na etapie których wystąpienie błędu dało podstawy do podważenia wyniku oznaczenia. Ponadto pozwoliła zaszeregować błędy w zależności od ich znaczenia, co może ułatwić zaplanowanie odpowiednich działań zapobiegawczych i określić ich przewidywaną skuteczność. Kompleksowo przeprowadzona analiza może stanowić metodę sterowania jakością i zarządzania ryzykiem, a także podstawę systematycznej identyfikacji wielu zagrożeń przy uwzględnieniu poziomu ryzyka. Może przyczynić się to do poprawy jakości wykonywanych badań, zmniejszenia liczby reklamacji, a także pozwolić na lepsze dostosowanie się do wymagań klienta. Na jej podstawie możliwe będzie także wprowadzenie pewnych standardów pracy zespołu laborantów, które pozwolą zapewnić możliwie najwyższą ochronę przed przypadkowymi pomyłkami.
EN
The article attempts to analyse the types and effects of failures (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) during physical tests of common cement performed in accordance with the PN-EN 196 series of standards. FMEA enabled the identification of areas of high degree of risk, at the stage where the occurrence of an error gave the base to the undermining the test result. In addition, it allowed to classify errors depending on their importance, which may be helpful to plan appropriate preventive actions and determine their expected effectiveness. Comprehensive analysis can be a method of quality control and management of risk, as well as a basis for systematic identification of many threats taking into account the level of risk. This will help to improve the quality of the performed tests, to reduce the number of complaints, and also allows for better adaptation to the customer's expectations. On the basis of FMEA, it might also be possible to introduce some better standards for the work of a laboratory team that will ensure the highest possible protection against accidental mistakes.
EN
In the article we assessed the in-plant transport on the soldering line. The assessment was based on three-month process observation, registration of non-conformities and a modified PFMEA analysis form. Among the 9 non-compliance groups, the so-called critical inconsistencies for which the reasons for their generation have been determined. Actions have been developed to eliminate the causes of non-compliance, aimed at improving the process and devices of in-house transport. The proposed solutions are implemented in the analyzed organization.
EN
Logistic analysis of procurement processes refers to the identification of logistics processes, public procurement, procurement purchases and the organization of the procurement process. This leads to the assessment of the condition of the existing supply processes in the selected coal mine and the determination of possible solutions relating to the improvement of supply logistics activities.
PL
Analiza logistyczna procesów zaopatrzenia dotyczy identyfikacji procesów logistycznych, zamówień publicznych, zakupów zaopatrzeniowych oraz organizacji procesu zaopatrzenia. Prowadzi to do oceny stanu istniejącego procesów zaopatrzenia w wybranej kopalni węgla kamiennego oraz określenia możliwych rozwiązań odnoszących się do poprawy działań w zakresie logistyki zaopatrzenia.
6
Content available remote Zastosowanie analizy FMEA w podejściu projektowym
PL
Analiza FMEA odgrywa istotną rolę w doskonaleniu procesu i produktu mając na celu zachowanie wymaganych standardów całych łańcuchach dostaw. Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania metody FMEA w podejściu projektowym.
EN
The FMEA analysis plays an important role in improving the process and product in order to maintain the required standards of entire supply chains. The aim of the work is to analyze the possibilities of using the FMEA method in a project approach.
PL
W pracy dokonano charakterystyki transportu wewnętrznego występującego w przedsiębiorstwie produkującym cukier. Przedstawiono proces produkcyjny cukru ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń transportu wewnętrznego. Wykorzystano dane pochodzące z tego przedsiębiorstwa uzyskane za pomocą metody obserwacyjnej i badania dokumentów oraz zebraną literaturę. Dodatkowo przeprowadzono analizę FMEA transportu wewnętrznego.
EN
Paper characterizes the internal transport occurring in a sugar-producing company. The production process of sugar is presented with special regard to internal transport equipment. The data from this enterprise were obtained using the methods of observation and examination of documents and using the collected literature. In addition, an FMEA analysis of internal transport was carried out.
EN
The paper presents an analysis of the defects and failures of a gear pump using the FMEA matrix analysis and error diagram. For each pump component, functions that are performed and potential defects were identified. Failures and defects that are typical for gear wheels were found as the main problem that influences pump malfunction. Therefore, using the error diagram, the main categories of causes were determined. In the next step, the identified causes and subcauses were assigned to defects with the highest possibility of occurrence, which allowed us to specify preventive and corrective actions.
PL
W pracy przedstawiono analizę wad i uszkodzeń pompy zębatej przy wykorzystaniu macierzowej analizy FMEA i diagramu błędów. Dla każdego analizowanego elementu pompy określono funkcje, jakie pełnią w pompie i potencjalne wady, jakie mogą wystąpić. Dla analizowanej pompy wady i uszkodzenia kół zębatych określono jako główną przyczynę wadliwej pracy. Wykorzystując diagram błędów, dokonano określenia głównych kategorii przyczyn, które następnie przypisano do wad o największym prawdopodobieństwie wystąpienia. Określono również zakres działań prewencyjnych i korygujących.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego wykorzystania założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym na poziomie operacyjnym w działalności systemu produkcyjnego. We wstępie wykazano ważność i utylitarność podejmowanej problematyki. Następnie przedstawiono pojęcie ryzyka organizacyjnego oraz zarządzania nim. W części badawczej przedstawiono koncepcję innowacyjnego podejścia do stosowania założeń metody FMEA wzbogaconej o podstawowe parametry statystyczne oraz cząstkowe wyniki przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwie produkcyjnym produkującym na zamówienie klienta. Wyniki zostały przeliczone za pomocą średniej arytmetycznej oraz mediany, a ich końcowa wartość wskazała na ważność problemu w działalności systemu produkcyjnego. Stanowiło to podstawę do wyciągnięcia wniosków oraz określenia możliwości wykorzystania założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym.
EN
The aim of the article is to present the innovative use of FMEA for risk management at the operational level in organizational activities of the production system. In the introduction, the validity and utilitarian nature of the problem was demonstrated. The concept of organizational risk and management is then presented. Section 3 presents the idea of using the FMEA method and the partial results of the research carried out in the manufacturing company on the order of the customer. The results were converted using arithmetic mean and median and their final value indicated the importance of the problem in the production system. That was the basis to draw conclusions and identify opportunities for the use of FMEA for organizational risk management purposes.
10
Content available Analiza FMEA wybranego procesu logistycznego
PL
W artykule omówiona została analiza przyczyn i skutków wad w procesie logistycznym dostawy surowców, zgodnie z wytycznymi podręcznika referencyjnego AIAG. Przedstawiono mapę analizowanego procesu i zidentyfikowano czynniki wpływające na proces. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny wyliczono liczbę priorytetową ryzyka dla zdiagnozowanych niezgodności i zaproponowano działania korygujące celem ograniczenia wielkości ryzyka.
EN
The article discussed the analysis of the causes and effects of defects in the selected logistics process. It showed the process map and identified the factors influencing the process. It established evaluation criteria and calculated the risk priority number for the diagnosed failures. It proposed corrective actions to reduce the size of the risk.
PL
Zastosowanie analizy FMEA na przykładzie małego przedsiębiorstwa kaletniczego pokazuje, że niezależnie od wielkości każe przedsiębiorstwo może skorzystać z narzędzi zarządzania jakością. Znacząco może to poprawić cały proces produkcyjny, zachęcić do współpracy pracowników wszystkich szczebli, oraz w szybki sposób informować kierownictwo o występujących problemach, co pozwoli na szybką reakcję i zdecydowanie efektywniejszą produkcję.
EN
The use of FMEA analysis on the example of a small company demonstrates that regardless of the size of orders the company can benefit from quality management tools. Can significantly improve the entire production process, to encourage the co-operation of employees at all levels, and to quickly inform management about any problems, which will allow for quick response and definitely more efficient production.
EN
In the article presents the course development and implementation of the new system operating at hardening furnace for a car windows where the main objective was to increase the intensity and productivityon the position. Achieving a satisfactory final effect, required carry out a thorough analysis of the production process along with the technological processes used, thus it has been determined which one of them had to be changed in order to increase production efficiency.As the output parameters for the modernization uses the results of obtained from the analysis FMEA.
PL
W artykule przedstawiono metodologię przeprowadzenia analizy mającej na celu poprawę efektywności eksploatacyjnej transportu wewnętrznego surowca na linii do produkcji peletu. Metodologia ta opierała się na narzędziach i metodach wspomagających filozofię zarządzania jakością wdrażanych we współczesnych przedsiębiorstwach. W artykule opisano również etapy procesu technologicznego produkcji peletu. Wynikiem analizy są działania korygująco zapobiegawcze dla poszczególnych elementów analizowanej linii produkcyjne.
EN
The paper presents the analysis methodology of improving the exploitation efficiency of the internal transport of raw material for the pellet production line. The methodology was based on tools and methods supporting quality management philosophy implemented in modern enterprises. The article also describes the technological process of pellet production. The result of the analysis are corrective and preventive actions for each element of the analyzed production line.
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wstępnych oszacowań przyczyn i skutków zagrożeń występu-jących w transporcie ładunków skonteneryzowanych. W pierwszej części zostały zmapowane wszystkie procesy logistyczne, które pozwolą na zachowanie cią-głości procesu transportu intermodalnego, następnie w artykule zamieszczono metodę przeprowadzenia analizy FMEA, przeprowadzona została identyfikacja potencjalnych przyczyn i skutków zagrożeń, oraz został określo-ny wskaźnik RPN, dla wszystkich zmapowanych procesów potrzebnych do przeprowadzenia transportu inter-modalnego.
EN
The purpose of this article is to analyse of the preliminary assessments, causes and consequences of risks involved in the transport of cargo containers. In the first part of had mapped all logistics processes that will allow for execution of the process of intermo-dal transport. Then in the article was carried out the FMEA analysis to identify potential causes and effects of risks. The result had been rate the RPN, for all the mapped processes needed to carry out intermodal transport.
PL
Celem opracowania było ustalenie związków przyczynowo - skutkowych powstawania potencjalnych wad w procesie przetwarzania płyt meblowych w firmie BARTIX. Aby osiągnąć zamierzony cel postanowiono wykorzystać analizę FMEA. Przed jej zastosowaniem opracowano oryginalne, dedykowane do firmy meblarskiej BARTIX tabele doboru liczb priorytetowych, które pozwoliły umiejętnie tą analizę przeprowadzić. Wnioski z analizy mogą posłużyć również innym firmom z branży meblarskiej jako praktyczne wskazówki doskonalenia jakości procesów.
EN
The aim of this paper was to determine cause and effect relations which might result in potential failures during processing of furniture boards in BARTIX company. FMEA was chosen as a method to achieve this aim. Before conducting it, for this particular case there was designed the original worksheet with severity rating scale, dedicated for BARTIX company. Conclusions of this analysis may be used by other enterprises in a furniture sector as a guidance to improve quality of the processes.
16
PL
W niniejszej publikacji przedstawiony został sposób oceny ryzyka wystąpienia uszkodzeń na etapie produkcji produktu jakim jest wózek dziecięcy z funkcją roweru. Analizy ryzyka dokonano metodą FMEA, powszechną i uznawaną w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Taki sposób oceny innowacyjnego produktu pozwala w sposób dość dokładny oszacować ryzyko, a także ustalić priorytety jakości zarówno dla kluczowych podzespołów, jak również dla całego urządzenia
EN
The article presents the risk assesment of damages occurance in production stage of a babycarriage with a bike function. The analysis of risk is done by using the FMEA – Failure Made and Effect Analysis that is used in aviation and automotive industry. This way of innovative product assessment allows to evaluate the risk of defects and indicate the priorities of quality for key parts as well as the device.
17
Content available remote Czy potrafimy stosować metodę FMEA?
PL
Metoda FMEA jest znana i stosowana od wielu lat w przedsiębiorstwach, które rozumieją potrzebę zapobiegania błędom w procesach i wadom w wyrobach. W niniejszym artykule przedstawiono, skąd wywodzi się metoda, a następnie zaprezentowano metodykę prowadzenia analizy FMEA i zilustrowano ją przykładem.
PL
Wybór CCP (Critical Control Point - krytycznych punktów kontroli) i CP (Control Point - punktów kontroli) jest jednym z zasadniczych zadań systemu HACCP. Dokonanie wyboru nie jest specjalnie złożone, ale konsekwencje nieprawidłowego wyboru mogą być bardzo istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu. W artykule wskazano etapy optymalnego wdrożenia systemu HACCP, a następnie opisano dwie alternatywne metody wyboru krytycznych punktów kontroli. Omówiono metodę podstawową, najczęściej stosowaną, tzw. metodę drzewka decyzyjnego, oraz metodę FMEA. Porównano ich właściwości oraz wskazano wady i zalety.
EN
The selection of Critical Control Points (CCP) and Control Points (CP) is one of crucial and elementary tasks of HACCP system. These tasks are not particularly complex, however, incorrect selection of points may bring significant consequences for health safety of the product. The article shows the stages of optimal HACCP implementation and presents two alternative methods of CCP selection. The author discusses the most frequently used method of decision tree and FMEA method, presents their characteristics and shows both advantages and disadvantages of the methods.
19
Content available remote Prediction of potential failures in hydraulic gear pumps
EN
Hydraulic gear pumps are used in many machines and devices. In hydraulic systems of machines gear pumps are main component of supply unit or perform auxiliary function. Gear pumps opposite to vane pumps are less complicated. They consists of such components as: housing, gear wheels, bearings, shaft, seal for rotation motion which are not very sensitive for damage and that is why they are using very often. However, gear pumps are break down from time to time. Usually damage of pump cause shutting down of machines and devices. One of the way for identifying potential failures and foreseeing their effects is a quality method. On the basis of these methods a preventing action might be undertaken before failure appear. In this paper potential failures and damages of a gear pump were presented by the usage of matrix FMEA analysis.
PL
Streszczenie: Właściwe utrzymanie stanowiska pracy jest nieodłącznym składnikiem dobrego zarządzania. Do porządkowania i modelowania procesów na stanowisku pracy można wykorzystać metodę 5S, dzięki której uzyskuje się czyste, uporządkowane i sprawnie działające stanowisko pracy. W referacie omówiono istotę, znaczenie praktyk 5S oraz diagram Ishikawy, wykres Pareto - Lorenza i analizę FMEA. Zaprezentowano również praktyczne zastosowanie wybranych technik i narzędzi TQM przy wdrożeniu praktyk 5S.
EN
Proper maintenance of a place of work is an inherent component of a good management. To tidy and to model processes at a place of work, the 5S method can be used, thanks to which a clean, ordered and efficiently operating place of work is achieved. Essence and importance of the 5S program together with Ishikawa diagram, Pareto - Lorenz chart and FMEA analysis has been discussed in this paper. Practical application of selected TQM techniques and instruments during implementation of the 5S program has been also presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.