Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dairy industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Background: Predictive analysis is a vital element to operations management as it facilitates real-time decision making and advanced planning on both strategy and performance. This paper identifies predictors to measure distribution performance in the dairy industry and to establish their importance. Methods: A distribution model is developed through exploratory structural equation modelling (SEM) techniques. The key performance predictors are marketing and distribution management, quality management, supply chain coordination, and brand management, which account for 71.5% of the variability in distribution performance. Results and conclusion: The predictors help improving the distribution performance, specifically in quality, order fill rate, and food safety. The outcomes of this research can help dairy professionals in managing their distribution channels, improving traceability, on-time delivery, and shipment accuracy. Consequently, these factors can improve distribution performance. Four predictors are elicited from the data to estimate the distribution performance and the relative importance of predictors is also established.
EN
The COVID-19 virus pandemic, which appeared in Poland at the beginning of March 2020, caused practically the entire economy to stop for almost 2 months. One of the food industries affected by the COVID19 pandemic is the dairy industry. The dairy industry is one of the basic sectors of the domestic agri-food sector. In Poland, milk is one of the most important agricultural products – it has the highest share (16.3% in 2015) in commercial agricultural production. In the preparation of the article, the literature on the subject was used, which was used to present and determine the significance of the introduced restrictions related to the COVID19 pandemic on the dairy industry in Poland. The article uses simple descriptive and causeeffect methods. Based on the analyzes, it was found that the slowdown in the economy and the closure of the borders caused by the COVID-19 pandemic contribu-ted to a decline in the value of exports of dairy products, and dairy companies were obliged to introduce detailed hygienic and sanitary restrictions in connection with the situation related to the coronavirus pandemic.in. on the obligation of each employee to wear a protective mask and gloves, as well as to observe hygiene by frequent disinfection of hands and main-taining distances between work stations.
PL
Pandemia wirusa COVID-19, która w Polsce pojawiła się na początku marca 2020 roku spowodowała, że na prawie 2 miesiące praktycznie cała gospodarka stanęła. Jedną z branż przemysłu spożywczego, która odczuwa skutki pandemii COVID19 jest branża mleczarska. Branża mleczarska tworzy jeden z podstawowych działów krajowego sektora rolno-spożywczego. W Polsce mleko należy do najważniej-szych produktów rolniczych – ma najwyższy udział (w 2015 roku 16,3%) w towarowej produkcji rolnej. W opracowaniu artykułu wykorzystano literaturę przedmiotu, która posłużyła do przedstawienia i określenia znaczenia wprowadzonych ograniczeń związanych z pandemią COVID19 na branżę mleczarską w Polsce. W artykule zastosowano proste metody opisowe i przyczynowo-skutkowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zahamowanie gospodarki oraz zamknięcie granic spowodowane pandemią COVID-19 przyczyniło się do spadku wartości eksportu artykułów mleczarskich, a przedsiębiorstwa mleczarskie w związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa zostały zobowiązane do wprowadzenia szczegółowych restrykcji higieniczno – sanitarnych, polegających m.in. na zobowiązaniu każdego pracownika do noszenia maseczki ochronnej oraz rękawiczek, a także do przestrzegania higieny poprzez częstą dezynfekcję rąk i zachowywania odległości między stanowiskami pracy.
EN
The dairy industry faces many challenges when compared to other sectors. On the supply side, due to the nature of the raw material, large inventories are not applied; during the manufacturing process, continuous production is highly sensitive to any sort of unplanned disruption; on the demand side, the market dictates the bulk powder commodity prices. In response to the growth in competition, dairy organizations’ strategy must incorporate technology into their daily processes in order to become more efficient, profitable and sustainable. To achieve desired levels of improvement, Modelling and Simulation (M&S) has been increasing in popularity in the decision-making process. Using a dairy company as a case study, this paper has highlighted the potential for M&S to be used as a powerful strategic tool for decision-making processes.
PL
W artykule omówiono zagadnienia racjonalnego wykorzystania wody w rolnictwie i w przemyśle spożywczym na przykładzie wyznaczania wskaźnika śladu wodnego produktów mlecznych. Przedstawiono przyczyny i konsekwencje niedoboru wody pitnej. Scharakteryzowano wskaźniki oceny zużycia wody. Przedstawiono założenia dotyczące wyznaczania śladu wodnego produktów mlecznych, a także uwzględniono ekonomiczną wydajność wody w produktach mlecznych takich jak: mleko, śmietana, serwatka, ser, maślanka i jogurt. Przeprowadzono analizę poszczególnych rodzajów śladu wodnego (niebieski, zielony, szary) w zależności od sposobu produkcji. Stwierdzono, że niezależnie od zastosowanego systemu wytwarzania produktów mlecznych największy wpływ wywiera zielony ślad wodny.
EN
The article discusses the issue of rational use of water in agriculture and in the food industry on the example of determining the water footprint of dairy products. The reason and consequences of drinking water shortages are presented. Water consumption assessment indicators have been characterized. Presents guidelines for determining water footprint of dairy products, as well as economic water productivity in dairy products such as milk, cream, whey, cheese, buttermilk and yoghurt were taken into account. Analysis of the various types of water footprint (blue, green, gray) was performed depending on the production method. It was found that regardless of the system used to produce dairy products, the greatest impact is on the green water footprint.
PL
Przemysł mleczarski jest jedną z ważniejszych branż przemysłu spożywczego w Polsce. W 2017 roku sytuacja podażowo-popytowa na rynku mleka i produktów mlecznych w Polsce była determinowana dobrą koniunkturą na rynku międzynarodowym, której odzwierciedleniem były wysokie światowe ceny produktów mlecznych, głównie masła i serów. Poprawa koniunktury na rynku światowym była głównym powodem wzrostu cen na wszystkich etapach krajowego łańcucha marketingowego przemysłu mleczarskiego. Duże dostawy surowca oraz wysokie ceny zbytu skutkowały wzrostem produkcji większości produktów mlecznych. Na krajowym rynku mleka utrzymuje się nadwyżka podaży nad popytem, stąd eksport produktów mlecznych odgrywa ważną rolę w kontekście bilansu rynkowego i sytuacji ekonomiczno-finansowej branży mleczarskiej w Polsce. Po czternastu latach członkostwa w UE polski przemysł mleczarski wyróżnia się na tle innych państw unijnych. Polska jest czwartym producentem produktów mlecznych w UE z 8% udziałem.
EN
The dairy industry is one of the most important sectors of food industry in Poland. In 2017, the supply-demand situation on the milk and dairy products market in Poland was determined by the good situation on the international market, which was reflected in the high global prices of dairy products, mainly butter and cheese. The improvement of the global market situation was the main reason for the increase in prices at all stages of the national marketing chain of the dairy industry. Large supplies of raw material and high sales prices resulted in an increase in the production of most dairy products. In the domestic milk market, the excess of supply over demand persists, hence export of dairy products plays an important role in the context of the market balance and the economic and financial situation of the dairy industry in Poland. After fourteen years of membership in the EU, the Polish dairy industry stands out from other EU countries. Poland is the fourth producer of dairy products in EU, with an 8% share.
PL
W przemyśle mleczarskim istnieją ogromne możliwości, ze względu na ilość zakładów oraz skalę produkcji. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim stężeniem związków organicznych oraz zmiennością dobową i sezonową składu i ilości, co wpływa niekorzystnie na proces ich unieszkodliwiania. W artykule omówiono stosowane obecnie metody oczyszczania ścieków mleczarskich szczególnie biologiczne w przepływowych reaktorach tlenowych lub beztlenowych a także w systemach hydrofitowych z przepływem powierzchniowym. Zwrócono również uwagę na metody pogłębionego utleniania i techniki membranowe.
EN
There are huge opportunities in the dairy industry, due to the number of plants and the scale of production. Dairy sewage is characterized by high concentration of organic compounds and the diurnal and seasonal variability of composition and quantity, which adversely affects the process of their treatment. The article discusses current methods of treatment of dairy sewage, especially biological ones in oxygen or anaerobic reactors as well as in wetlands systems with surface flow. Attention was also paid to the methods of deep oxidation and membrane techniques.
EN
The possibilities of using membrane filtration in the dairy industry are presented in this paper. It was found that the pressure membrane processes are successfully used for the processing of raw milk into milk products. However, based on the analysis of the technology for producing chosen milk products, it was found that the dairies are wastewater in the form of white water, milk water, and spent cleaning baths. It was proposed to use two-step systems based on membrane filtration to treat these types of wastewater. Regeneration of white water and milk water is possible in RO/ROP system. In turn, UF/RO or NF/RO systems are necessary for the regenerations of spent cleaning baths. However, based on studies of the compositions of dairy wastewaters and preliminary filtration studies, it was claimed that, before the treatment of this type of wastewater by membrane modules, it is important to appropriately prepare wastewater with pre-treatment techniques.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania technik filtracji membranowej w przemyśle mleczarskim. Stwierdzono, że ciśnieniowe procesy membranowe są z powodzeniem stosowane do przetwarzania mleka surowego na gotowe produkty mleczne. Jednak na podstawie przeprowadzonej analizy technologii wytwarzania wybranych produktów mlecznych stwierdzono, że w zakładach mleczarskich powstają ścieki w postaci białej wody, wody z mleka i zużytych kąpieli myjących. Do unieszkodliwiania tego typu ścieków zaproponowano wykorzystanie dwustopniowych układów opartych na technikach filtracji membranowej. Regeneracja białej wody i wody z mleka możliwa jest w układzie RO/ROP. Z kolei do regeneracji zużytych kąpieli myjących niezbędne jest zastosowanie układów UF/RO lub NF/RO. Jednak na podstawie przeprowadzonych badań fizykochemicznych ścieków mleczarskich oraz wstępnych badań filtracyjnych stwierdzono, że przed podaniem tego typu ścieków na moduł membranowy niezbędne jest odpowiednie ich przygotowanie.
PL
Dekoniunktura na światowym rynku produktów mlecznych, spowodowana wzrostem podaży mleka w warunkach ograniczenia popytu przez kraje rozwijające się, wywołała spadek cen na rynku krajowym. Powtarza się sytuacja z kryzysowych lat 2008-2009. W 2015 r. ceny skupu mleka spadły o 17,3% pod wpływem dynamicznie rosnącej podaży, ceny zbytu średnio o 9,1%, a ceny detaliczne nabiału o 3,1%, podczas gdy ceny detaliczne masła spadły o 10,1%. Tendencje spadkowe cen utrzymały się także w pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. Mimo to utrzymuje się wysoka dynamika skupu mleka spowodowana wysokimi cenami w latach 2013-2014 i wcześniejszym rozpoczęciem przygotowań do likwidacji kwot mlecznych przez najbardziej ekspansywne gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka.
EN
Bearish tendencies on the world market of dairy products, caused by a strong increase in milk supply, overlapping with weakening demand in developing economies were transferred onto domestic market. The situation is similar to that one observed in crisis years of 2008-2009. As affected by a dynamic rise in supply, raw milk prices (farm gate) in 2015 declined by 17.3%, factory gate prices by 9.1% and retail prices of milk products by 3.1% while retail prices of butter declined by 10.1%. Downward tendencies were also observed in the first 5 months of 2016. Despite it, the growth rate of procurement, triggered by high prices in 2013-2014 as well as by preparations to quota withdrawal, conducted at large dairy farms remains at a high level.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule była analiza zgodności dokumentów produktów biobójczych, dostarczanych do zakładów przemysłu mleczarskiego w Polsce, z wymaganiami rozporządzenia CLP (2008) w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i pracowników. Zakres pracy obejmował analizę właściwych przepisów prawnych oraz wymaganych dokumentów, tj.: kart charakterystyk, etykiet, informacji technicznych, oznaczenia graficznego oraz ocenę bezpieczeństwa pracowników. Badania przeprowadzono metodą ankietową w pięciu wybranych zakładach. Stwierdzono, że obowiązujące Rozporządzenie CLP (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zapewnia prawidłowy poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania środków biobójczych w badanych zakładach, z zastrzeżeniem potrzeby odpowiedniego wdrożenia i przestrzegania procedur.
EN
The aim of this article was to analyze the compatibility of documentation concerning biocidal products supplied to dairy industry plants in Poland with the constraints of the CLP Regulation from 2008. The research area included analisis legal requirements and documentation such as: material safety data sheet, labels, technical data, graphic signs as well as assessing the safety of workers. The study has been carried out in five selected plants by means of questionnaires. It has been concluded that the CLP Regulation (WE) no. 1272/2008 from 16th Dec. 2008 ensures appropriate level of safety while using biocidal products in the selected plants.
10
Content available remote Specyfika zarządzania w branży mleczarskiej : włoski model klastra
PL
Proces globalizacji ma zasadniczy wpływ na trendy pojawiające się we współczesnej gospodarce. Jednym z wyzwań zarządzania strategicznego jest modelowanie rozwoju firmy, czyli określenie kierunków zmian. Ważnym czynnikiem funkcjonowania współczesnych podmiotów na rynku jest ich otoczenie makroekonomiczne. Podmioty działające w tym samym sektorze nie tylko ze sobą konkurują, lecz także nawiązują współpracę, tym samym tworzą sieci organizacyjne. Sytuacja ta wymusza zmiany w strukturach organizacyjnych firm oraz zasadach zarządzania nimi. Artykuł przedstawia obecną sytuację przemysłu mleczarskiego w Polsce oraz kierunki rozwoju zarządzania w branży mleczarskiej.
EN
The globalization process has essential influence for appearing trends in contemporary economy. One of the strategic management challenges is modeling of company development, determine way of changes. An important factor of functioning modern entities on the market is their macroeconomic environment. Entities operating in the same sector not only competing against each other, but also they are establishing cooperation, creating organizational networks. This situation forces a changes in the organizational structures of companies and their management principles. This article presents current situation of the dairy industry in Poland and management development trends in the dairy industry.
PL
Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka (OSM Kalisz) wdrożyła w I kwartale 2016 roku kompleksowy system transportu, paletyzacji, pakowania i składowania produktów, będący obecnie jednym z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań w całej branży mleczarskiej w kraju. Trwającą pół roku realizacją projektu, wartego osiem milionów złotych, zajęła się firma PROMAG SA z Poznania - producent i dostawca wyposażenia magazynowego. Inwestycja objęła swoim zasięgiem takie obszary, jak: przechowywanie surowców, produkcja, pakowanie i magazyn wyrobów gotowych, przy czym inwestor nie przerywał produkcji, trwającej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
EN
Energy consumption during waste water treatment is a very important factor affecting food industry plants. Apart from highly efficient treatment of dairy and meat sewage, a low energy consumption is required in order to lower its costs. During the research period, parameters of raw and treated sewage were tested (BOD,COD, N-total, P-total). Also, the energy consumption from selected processes as well as total consumption were measured. Indicators of energy consumption per m3 and removed load were calculated. It was found that biological treatment and aeration played the main role in energy consumption in both objects. It was respectively 40 and 47% for Bielmlek and JBB plants. The second biggest energy consuming stage of treatment in both objects was sludge processing. Energy required to process excessive sludge equaled 30% of the total energy usage in both plants. Energy consumption factors related to hydraulic flow gave results in the range from 2.05 to 3.3 kWhm-3and from 2.72 to 3.23 kWhm-3 for Bielmlek and JBB plants respectively. The research will be continued in order to optimize energy consumption, while retaining high efficiency treatment in food industry WWTPs. Finally, a mathematical model will be prepared for optimizing energy consumption in food industry WWTPs.
PL
Celem pracy było przedstawienie charakterystyki jakościowej oraz metod oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim stężeniem związków organicznych oraz zmiennością dobową i sezonową składu i ilości, co wpływa niekorzystnie na proces ich unieszkodliwiania. Oczyszczane są one przede wszystkim metodami biologicznymi w przepływowych reaktorach tlenowych lub beztlenowych. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem metod pogłębionego utleniania i technik membranowych do oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Prowadzone są także badania nad wykorzystaniem oczyszczalni hydrofitowych, głównie z przepływem powierzchniowym.
EN
The aim of the study was to present wastewater quality and treatment technologies for the dairy industry. Dairy wastewater are characterized by high levels of volatile organic compounds and daily and seasonal composition and quantity variation, which affect negatively treatment processes. They are purified mainly by biological methods, flow reactors in aerobic or anaerobic conditions. In recent years, a growing interest is noticed in using the methods of advanced oxidation and membrane technology to purify wastewater from the dairy industry. They are also conducted research into the constructed wetlands, mostly surface flow ones.
PL
The aim of this article is to assess the processes of modernization of the Polish dairy industry in the period of Poland’s membership in the European Union. In the years 2004-2014 the dairy industry enterprises made the investments worth more than 8.4 billion PLN. These investments were the basis of structural change and contributed to the modernization of milk processing and to the restructuring of employment. The increase in the concentration of production, improvement of work efficiency and productivity of assets, as well as a gradual improvement in the efficiency of milk processing reflect these changes. Constant pressure of the competitors and consumers forces to continue to improve management in food processing and trade.
EN
Unit and integrated membrane operations were investigated for purification of a spent alkaline single-phase detergent from a CIP system in a milk production plant. The filtration experiments were performed in a concentration mode with the use of UF and NF modules differing in their configuration, MWCO, and polymer material. The performance of the modules was characterised in terms of their retention characteristics, hydraulic efficiency, and tendency to fouling. The results revealed that unit and integrated membrane processes were suitable for the recovery of spent cleaning baths containing single-phase detergents, and the permeates maintained their basic cleaning properties. Due to the greater selectivity of the NF module, integrated membrane operations resulted in a much greater modification of the composition of the single-phase detergent in comparison with unit UF processes.
EN
Post-production whey has a high concentration of proteins and lactose that has to be decreased 500-fold before disposal in the environment. The paper describes goat whey biodegradation in a continuous stirred tank reactor (CSTR) using a Bacillus licheniformis strain. The data obtained emphasize the effect of excess organic compounds on growth rate. Accordingly, the Luong equation was applied to describe the batch process while accounting for substrate inhibition; the constants vmax = 2.29·10–4 1/s, Km = 4.79 g/dm3, Ki = 6.03 g/dm3, and n = 1.1 were experimentally obtained. According to accepted theory, the continuous process can be expressed using Monod’s equation (only for the rising side of the kinetic graph) in a restricted range of substrate concentrations (for glucose, up to 2.16 g/dm3). The estimated values of the constants were vmax = 8.52·10–5 1/s and Km = 0.45 g/dm3. The selected strain effectively decreased the lactose content in whey. At residence times above 30 h, almost total decrease in lactose content was observed that met the requirements of the Polish Ministry of Environmental Protection. The biodegradation of proteins was much slower, but their content does not greatly influence the required BOD and COD values.
PL
Przemysł mleczarski jest znaczącym działem produkcji artykułów żywnościowych i napojów. Jego produkcja stanowi ok. 13% wartości produkcji sprzedanej całego przemysłu spożywczego, przy udziale w zatrudnieniu i eksporcie rolno-spożywczym wynoszącym po ok. 9%. Przetwórstwo mleka charakteryzuje się stosunkowo niezłą sytuacją ekonomiczną oraz stabilnym i bezpiecznym stanem finansowym, ale wskaźniki rentowności nie są wysokie. Ostatnio obniżyły się i są stale mniejsze niż w całym przemyśle spożywczym, ale rentowność kapitału jeszcze przekracza oprocentowanie lokat bankowych czy obligacji skarbowych.
EN
The dairy industry is a major production sector of food and beverages. Its production accounts for about 13% of the value of sold production of the whole food industry, with participation in employment and agri-food exports at the level of about 9%. Milk processing is a branch characterized by relatively good economic situation and a stable and secure financial state, but profitability indicators are not high. Recently, the mentioned indices have decreased and they are constantly lower than in the whole food industry, but the profitability still exceeds the return on capital of bank deposits or government bonds.
PL
Procesy membranowe należą do szybko rozwijających się przetwórczych technik separacyjnych w przemyśle spożywczym. Postęp w produkcji membran oraz projektowaniu instalacji membranowych przekłada się na coraz szersze i bardziej wyspecjalizowane ich zastosowanie, zwłaszcza w przemyśle mleczarskim. Jednak mimo tych wysiłków zjawisko foulingu membranowego, nieuniknione w filtracji membranowej i niekorzystnie wpływające na jej wydajność, może stanowić ważny element decydujący o powodzeniu wdrożenia tych technik w skali przemysłowej. Dlatego celem niniejszego artykułu jest próba zawężenia luki między praktyką przemysłową a pracami badawczymi w zakresie poszerzenia wiedzy o mechanizmach rządzących foulingiem membranowym.
EN
Membrane processes are fast developing, processing separation techniques in the food industry. Progress in the production of membranes and membrane installations’ design is reflected in their wider and more specialized application, especially in the dairy industry. However, despite these efforts, the phenomenon of membrane fouling, inevitable in membrane filtration and negatively affecting its performance can be a key factor in the success of the implementation of these techniques on an industrial scale. Therefore, the aim of this study was to attempt to narrow the gap between the industrial practice and research work in the field of the knowledge of the mechanisms, governing membrane fouling.
EN
The objective of this article is to highlight the possibilities of utilizing dairy wastes. The study is based on secondary data sources. It has been confirmed that liquid and solid wastes from food industries are ideal sources for production of bio-energy. Furthermore, the possibilities of whey should be noted and its application in food, pharmaceutical, chemical and cosmetic industries. These are undertakings conforming to the principles of ecologistics whose principles concern neutralizing negative impacts of industries on the environment considering both economic and ecological aspects.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na sposoby służące optymalizacji procesów transportowych w jednej z badanych mleczarni województwa Lubelskiego. W powyższej pracy skupiono się na przeglądzie dotychczasowych istniejących już metod pewnych modyfikacji i uzupełnień, jak również dokonano próby optymalizacji jednej z przykładowych tras badanej mleczarni. Praktyczne zastosowanie wskazanych metod wymaga doboru algorytmów obliczeniowych. W zależności od tego, z jakim problemem mamy do czynienia w zarządzaniu, decyzja dotycząca go może mieć charakter programowalny lub nieprogramowalny.
EN
This article aims to draw attention to ways to optimize transport processes in one of the dairies surveyed the region of Lublin. The following study focuses on a review of the current existing methods for certain modifications and additions, as well as an attempt to optimize one of the sample test routes dairy. The practical application of these methods requires selection algorithms. Depending, of which problem we face in managing, decision concerning it may be either programmable or not programmable.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.