Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieki ziemniaczane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opracowanie zawiera materiały dotyczące funkcjonowania tzw. leśnej oczyszczalni ścieków Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie. Ścieki ziemniaczane, z dużym ładunkiem zanieczyszczeń organicznych, były odprowadzane rurociągiem na powierzchnie leśne (bór świeży Peucedano-Pinetum), a następnie zraszano nimi siedlisko leśne za pomocą systemu rurociągów i zraszaczy. W pracy przedstawiono reakcję roślinności i siedliska leśnego na oddziaływanie ściekami oraz konsekwencje ekologiczne tego oddziaływania. Ponadto ukazano proces spontanicznej regeneracji zaburzonego siedliska leśnego po zaprzestaniu nawadniania ściekami.
EN
The study contains materials on the functioning of the sewage treatment plant of the Potato Industry Plant in Iława. Potato wastewater, with a large load of organic pollutants, was discharged via pipeline to forest areas (fresh coniferous forest Peucedano-Pinetum), and then sprinkled in forest habitat using a system of pipelines and sprinklers. The paper presents the reaction of vegetation and forest habitat to the impact of sewage as well as the ecological consequences of this impact. In addition, the process of spontaneous regeneration of disturbed forest habitat after cessation of irrigation with sewage was shown.
EN
The legal regulations governing the water and wastewater management in enterprises and the announcements of their changes have been discussed. Potato processing water (PPW), resulted from potato chips processing line, was examined. The possibility of PPW treatment using ultrafiltration was investigated. A laboratory filtration plant and polysulfone flat sheet membranes (cut-off - 100 kDa; effective surface area - 1.4·10-2 m2 ) were used. Filtration was carried out in a cross flow system at 2 and 4 bar operating pressures. The formation of the fouling layer was minimized by applying centrifugation prior to the filtration process and washing the membrane with NaOH and H2O2 solutions. The use of ultrafiltration for the treatment of examined PPW decreased the turbidity and total suspended solids by 97-100% and other determined physico-chemical parameters by 12-96%. Możliwość zastosowania ultrafiltracji do oczyszczania ścieków przemysłu ziemniaczanego
PL
W pracy przedstawiono przepisy prawne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zapowiedzi ich zmian. Badano możliwość zastosowania do oczyszczania ścieków przemysłowych procesu ultrafiltracji. Oczyszczaniu poddano poużytkowe ścieki ziemniaczane emitowane w procesie produkcji chipsów ziemniaczanych. W badaniach stosowano laboratoryjną instalację filtracyjną i płaskie membrany polisulfonowe (punkt odcięcia - 100 kDa, efektywna powierzchnia filtracyjna - 1,4·10-2 m2 ). Filtrację prowadzono w układzie „krzyżowym” przy ciśnieniu roboczym 2 i 4 bary. Powstawanie warstwy foulingowej ograniczano poprzez zastosowanie wirowania przed procesem filtracji oraz mycie membrany z użyciem roztworów NaOH i H2O2 . Zastosowanie ultrafiltracji do oczyszczania badanych ścieków pozwoliło na zmniejszenie mętności i zawiesiny ogólnej o 97-100% oraz innych oznaczanych parametrów fizykochemicznych o 12-96%.
PL
W artykule omówiono technologie oczyszczania ścieków powstających w zakładach przetwórstwa ziemniaków. Specyficzny skład tych ścieków charakteryzujących się wysokimi wartościami BZT5, i ChZT spowodował, że w ostatnich latach prowadzone są badania nad nowymi metodami ich oczyszczania. Zmieniające się przepisy prawne i zaostrzające się wymagania w rolniczym wykorzystaniu wspomnianych ścieków, zmusiły środowisko naukowe do poszukiwania optymalnych rozwiązań. W pracy obok tradycyjnych metod przedstawiono również niekonwencjonalne możliwości oczyszczania ścieków skrobiowych. Nowatorskim rozwiązaniem jest wykorzystanie grzybów strzępkowych i mieszanych kultur bakterii.
EN
Waste water treatment technologies developed in potato processing plants are discussed in the article. In recent years, research has been carried out on new methods of potato waste water treatment. Potato waste water characterized by a high COD and BOD. Changes in legislation have forced the scientific community to seek optimal solutions. The article presents traditional and unconventional options for the treatment of starch waste water. The innovative solution is the use of filamentous fungi and mixed cultures of bacteria.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.