Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały włókiennicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę aerożeli, ze zwróceniem uwagi na ich bardzo dobre właściwości izolacyjne w porównaniu z innymi materiałami. Wskazano zarówno zalety, jak i wady aerożeli. Przybliżono główne czynniki gorące występujące na stanowiskach pracy jak płomień, promieniowanie cieplne, rozpryski płynnego metalu, kontakt z gorącym przedmiotem i łuk elektryczny. Czynniki gorące sklasyfikowano jako czynniki szkodliwe wpływające na powstawanie mikroklimatu gorącego, na który narażeni są pracownicy instalacji przemysłowych, zajmujący się przerobem metali i stali, pracownicy odlewni szkła i ceramiki, pracownicy przemysłu spożywczego (piekarnie) oraz strażacy i spawacze. Omówiono przykłady zastosowania aerożeli w materiałach włókienniczych wykorzystywanych do ochrony przed czynnikami gorącymi. Dokonano analizy literatury pod kątem możliwości aplikacji aerożeli do włóknin i tkanin. Zamieszczono wybrane metody otrzymywania materiałów kompozytowych, najczęściej z udziałem aerożelu krzemionkowego o hydrofobowej powierzchni. Zwrócono uwagę na trwałość właściwości aerożelu po działaniu czynnika gorącego.
EN
The paper discusses the general characteristics of aerogels, with paying attention to very good insulation properties compared to other materials. Both the advantages and the disadvantages of aerogels were highlighted. The main heat factors occuring at workstations, such as a flame, thermal radiation, liquid metal splashes, contact with hot object and arcs, were approximated. Heat factors were classified as hazardous agents that affect the formation of hot microclimates, to which industrial workers, metal and steel workers, glass and ceramics workers, food service workers (bakeries) as well as firefighters and welders were exposed. Examples of aerogels used in textile materials for the protection against heat agents were discussed. Literature was analyzed for potential applications of aerogels to nonwovens and fabrics. Selected methods of obtaining composite materials, most commonly with silica aerogels with the hydrophobic surface. Attention was paid to the durability of aerogels properties after heat treatment with.
2
Content available remote Wykorzystanie polimerów superabsorpcyjnych w materiałach włókienniczych
PL
Przedstawiono charakterystykę i klasyfikację polimerów superabsorpcyjnych (SAP). Omówiono sposoby otrzymywania oraz ich zastosowania w specjalnych materiałach włókienniczych, odzieży i środkach ochrony osobistej.
EN
A review, with 68 refs., of properties, methods for prodn. and uses.
PL
Muzealnicy i archiwiści wciąż poszukują nowych metod dekontaminacji obiektów zabytkowych, które będą skuteczne i bezpieczne, zarówno dla traktowanych obiektów, ludzi oraz środowiska. Pod tym względem obiecującą wydaje się być metoda dekontaminacji za pomocą nadtlenku wodoru w fazie gazowej. W niniejszej pracy podjęto próbę określenia wpływu oddziaływania waporyzowanego nadtlenku wodoru na właściwości wytypowanych materiałów włókienniczych.
EN
Museologists and archivists still look for the new methods of decontamination of historic objects that will be effective and safe for both objects being treated, people and the environment. In this respect, the method of decontamination with hydrogen peroxide in the gas phase seems promising. This paper attempts to determine the influence of vaporised hydrogen peroxide on the properties of selected textile materials.
EN
A more detailed understanding of flat textile products’ internal structure opens up new possibilities for research on the application use of voids in the structure of flat textile products, i.e. the arrangement and structure of the channels between threads and voids between fibres. The work presented is a continuation of research on the channels between threads performed by research teams from IW, TUL and Texo Systems. It refers to the study on the structural segmental models of woven fabrics conducted by the late. Prof. J. Szosland. In further works, a product micro-scanning method using structured light was applied, focusing on the study of the inlet diameter of the channels between threads. Analysis of the air permeability test results showed an influence of the size of the channels between threads (approximate volume of the channel, spacing surface area, coefficient of spacings, angle of channel inclination) and parameters of woven fabrics (type of weave, sett of warp and weft or tightness) on this parameter. Creating a spatial model of the channel between threads would enable to estimate the media flows through these materials (air and water vapour permeability, heat resistance) and electromagnetic radiation, e.g. IR, UV. The directions for further research were defined.
PL
Dokładniejsze poznanie struktury wewnętrznej płaskich wyrobów włókienniczych otwiera nowe możliwości badawcze w zakresie aplikacyjnego wykorzystania wolnych przestrzeni w strukturze płaskiego wyrobu włókienniczego tj. rozkładu i budowy kanałów międzynitkowych oraz przestrzeni międzywłókienkowych. Zaprezentowane prace są kontynuacją badań nad kanałami międzynitkowymi przez zespół pracowników Instytutu Włókiennictwa, Politechniki Łódzkiej i firmy Texo Systems i nawiązują do badań nad strukturalnymi modelami modułowymi tkanin przez Śp. prof. J. Szoslanda. W pracach, zastosowano metodę micro skanowania wyrobu z wykorzystaniem światła strukturalnego, koncentrując się na badaniu średnicy wejścia do kanału międzynitkowego. Analiza wyników badań przepuszczalności powietrza wykazała wpływ na ten wskaźnik: wielkości kanałów międzynitkowych (przybliżona objętość kanału, pole prześwitu, współczynnik prześwitów, kąt pochylenia kanału) oraz parametrów tkaniny (rodzaj splotu, liczność osnowy i wątku lub ścisłość oczek). Wyartykułowanie modelu przestrzennego kanału pozwoliłoby oszacować znane przepływy mediów przez te materiały (przepuszczalność powietrza i pary wodnej, opór cieplny) oraz promieniowania elektromagnetyczne np. IR, UV. Określono dalsze kierunki badań.
EN
The article presents information on updating of the laboratory proper testing method used for determination of hexavalent chromium in textile materials. UV-VIS spectrofotometry was described for the determination of chromium (VI) in extraction solutions.
EN
In the article the compilation of tests performed in Laboratory of Chemical Testing and Instrumental Analysis for commercial customers in years 2014 – 2015 was performed. The most popular testing methods giving the information about quality and safety of textile materials were discussed. The purposefulness of the tests performing was justified.
EN
The article presents the major types of hazards that can be caused by chemical used during cultivation, transport, processing phase of textile raw materials and in finishing processes. Acceptable criteria are presentd for a number of key indicators, resukting from the requirements of legal or normative documents. The data contained in the article can provide information base for textile manufactures, importers and average users.
EN
In the present work European Union legal regulations in the area of toy safety were discussed. The migration of certain elements from textile toy materials has been studied. Flame atomic absorption spectrometry was described for the determination of cobalt, copper, manganese and strontium in migration solutions.
EN
The study presents an investigation of thermoregulatory processes of ceramic-containing textile materials used in cold environments. Bio-ceramic additives have a heat-retaining function caused by its far-infrared (FIR) radiation. Storing heat at a high temperature, bioceramics can radiate heat to the body when the temperature outside drops. In order to improve the thermal efficiency of fabrics primarily worn next to the skin, our intention was to increase the active surface area of the ceramic-containing textile material. For this purpose a combined knitted PET fibre textile material was used, which was treated with ceramic additives using different application methods. Tests were performed where specimens were kept in a constant temperature oven, then placed on a cold surface, and the temperature decrease of the specimens was periodically recorded in a given time period. The results revealed that the highest heat accumulation was determined in screen-printed fabric with continuous coating, and the lowest – in PET fabric knitted of bio-ceramic containing fibres.
PL
W pracy przedstawiono badania procesów termoregulacji materiałów włókienniczych, modyfikowanych ceramiką, stosowanych w niskich temperaturach. Bioceramiczne dodatki charakteryzują się zdolnością zatrzymywania ciepła, dzięki promieniowaniu w dalekiej podczerwieni (FIR). Po zmagazynowaniu ciepła w wysokiej temperaturze, bioceramiczne materiały emitują ciepło do ciała ludzkiego, gdy temperatura zewnętrzna spada. W celu zwiększenia wydajności termicznej materiałów tekstylnych noszonych blisko skóry przy projektowaniu starano się żeby aktywna powierzchnia była jak największa. Dla tego celu zastosowano kombinację dzianiny z włókien PET modyfikowanych materiałami ceramicznymi za pośrednictwem różnych metod. Testy prowadzono w ten sposób, że próbki były przechowywane w piecu o stałej temperaturze, a następnie umieszczane na zimnej powierzchni i rejestrowano spadek temperatury próbki w określonych odstępach czasu. Badania wykazały, że najwyższą akumulację ciepła stwierdzono w próbkach z nadrukowanymi materiałami ceramicznymi i zachowaniu ciągłości powierzchni, przy czym najniższą w dzianinach z włókien PET modyfikowanych bioceramiką.
EN
Magnetron sputtering is one of the methods which can be used for materials metallization. This paper demonstrates the construction of magnetron device and results of electromagnetic field attenuation by barrier materials obtained according to this method. Polypropylene nonwoven with deposited thin metal layers is the base of barrier material. The results of surface resistance showed that composite textile materials conduct electricity depending on the type of deposited metal alloys. Obtained metallic coatings are uniform on the whole surface of textile material. Barrier materials attenuate electromagnetic field (EMF) radiation of a broad frequency range (from a few MHz to several GHz). The best results of shielding effectiveness were obtained for the following coatings on polypropylene nonwoven: Cu/Sn (44-52 dB) and Cu/Zn/Ni (37-38 dB) for the frequency 27,12 MHz. This publication was prepared within the key project ENVIROTEX-PO IG no. 01.03.01-00-006/08 co-financed from the funds of European Regional Development Fund within the framework of the Operational Programme Innovative Economy 2007 - 2013.
EN
The assessment of the flammability of textile articles making up the equipment of the interior of buses and coaches was conducted. The materials, which could let the fire spread, particulary the materials applied in upholstery of seats, side upholstery and upholstery of ceilings, curtains, bol-sters, facings and carpets, as wellas in safety belts, were arbitrarily chosen for the analysis. As a result of the research, it was found, that the upholstery of armchairs and bolsters had highest flammability. In contrary, the carpets and the curtains were seats as making the smallest fire threat in the test of burning.
EN
A classification of fancy flame yarns has been presented, general concepts and terms contained in the norms have been given and an analysis of the literature relating to decorative yarns' classification and criteria for assessment of their properties has been performed. The large variety of fancy flame yarns according to their production process, the features of their decorative effect, the type of raw materials and the number of compounds need creating criteria of division of them and resystematization of the concepts relating to decorative yarns.
EN
In article flammability testing of the textile materials used for large tents, marquees and related products were described. Flammability test methods and apparatus were presented.
PL
Celem badań była ocena materiałów włókienniczych w zakresie przepuszczalności pary wodnej, będącej jedną z podstawowych właściwości materiałów włókienniczych z punktu widzenia ich zdolności do zapewnienia komfortu fizjologicznego. Badaniom poddano 29 próbek tkanin bawełnianych i bawełnianopodobnych o zróżnicowanej strukturze. Badania parametrów charakteryzujących przepuszczalność pary wodnej materiałów włókienniczych wykonano za pomocą zaizolowanej cieplnie pocącej się płyty oraz Permetestu. Oceniono zgodność wyników uzyskanych za pomocą obu metod pomiaru.
EN
The aim of the presented work is to investigate textile materials from the point of view of their ability to transport the moisture. The water-vapour permeability is one of the most important comfort-related properties of textiles. It determines an ability to keep a human body dry and ensures natural body thermoregulation. There are some parameters expressing the ability of textile to transfer the moisture. The water-vapour resistance can be considered as one of the most important ones. It can be determined with the sweating guarded-hotplate test called “skin model” and the Permetest. Both instruments enable also measurement of other parameters character-izing the textile materials from the point of view of the moisture transport. In the presented work the “skin model” and Permetest were applied to measure the water-vapour permeability of 29 samples of cotton woven fabrics of different structure. The diversification of fabric structure was achieved by changing the linear density of weft as well as the number of picks and ends. On the basis of the measurement results an agreement between the results from the “skin model” and Permetest was assessed. It was stated that there was strong correlation between the water-vapour resistance from the “skin model” and the Permetest (Table 1). The strong correlation also exists between the water-vapour permeability according to the “skin model” and parameters determined with the Permetest: the water-vapor resistance and the percentage water –vapor permeability (Fig. 3). The values of the water-vapor resistance according to the Permetest are higher than those of the same parame-ter determined with the “skin model” (Fig. 4).
PL
Rozprawa jest poświęcona opracowaniu metody badania zależnych od temperatury właściwości cieplnych materiałów włókienniczych i wykonaniu badań weryfikujących przydatność metody oraz badań ich charakterystyk cieplnych. W niniejszej pracy sformułowano następującą tezę: Zależną od temperatury przewodność cieplną właściwą płaskich wyrobów włókienniczych można wyznaczyć bezkontaktową metodą termowizyjną. Dla udowodnienia tezy opracowano bezkontaktową metodę badań, którą wykorzystano do wyznaczenia zmieniającej się wraz ze zmianą temperatury przewodności cieplnej właściwej płaskich materiałów włókienniczych. W pracy omówiono istniejące metody badania właściwości cieplnych materiałów włókienniczych z uwzględnieniem wcześniejszych badań autorki dotyczących opracowania bezkontaktowej metody termowizyjnej. Zmodyfikowano bezkontaktową metodę termowizyjną z lustrami tak, aby umożliwiała badania w warunkach nieustalonych, w czasie przyjmowania i oddawania ciepła, stałych i zmiennych charakterystyk cieplnych płaskich materiałów włókienniczych. Dla celów modelu teoretycznego badany materiał włókienniczy zastąpiono materiałem jednolitym, czyli homogenicznym, wprowadzając zastępcze charakterystyki materiałowe i cieplne umożliwiające opisanie zachodzących procesów cieplnych w sposób uproszczony. Opracowano model teoretyczny, opierając się na równaniu Kirchhoffa-Fouriera. Model opracowano zarówno dla warunków ogrzewania próbki, jak i jej stygnięcia. W pierwszej części pracy materiał charakteryzował się niezmieniającą się w czasie dostarczania (odejmowania) ciepła przewodnością cieplną właściwą. Następnie model rozszerzono na materiały o zależnych od temperatury charakterystykach cieplnych. Do obliczeń zastosowano komercyjny program FLEX PDE 6. Następnie zweryfikowano model, posługując się specjalnie przygotowaną próbką wytworzoną z włókniny izotropowej o stałych charakterystykach cieplnych. W kolejnym etapie badań przystąpiono do pomiarów właściwości cieplnych specjalnie przygotowanych kompozytów włókninowych zawierających i niezawierających materiał przemiany fazowej. Zastosowano proszki firmy Rubitherm o temperaturze przemiany fazowej 27°C (PX27) i 35°C (PX35). Wyznaczono wartości przewodności cieplnej właściwej (λ) badanych materiałów, która w zależności od rodzaju materiału jest wartością stałą lub jest opisana odpowiednią zależnością funkcyjną. Przeprowadzono analizę niepewności pomiarów. Zgodność przebiegów temperatury od czasu otrzymanych z pomiarów i z obliczeń oceniono za pomocą współczynników determinacji. Badania wszystkich próbek wykonywano wg następującego schematu: - określenie niezbędnych do obliczeń numerycznych gęstości i ciepła właściwego materiału, - przeprowadzenie pomiarów termowizyjnych i otrzymanie przebiegów zależności temperatury od czasu, - obliczenia komputerowe przy zakładanych wstępnych wartościach przewodności cieplnej właściwej, - porównanie wyników obliczeń z wynikami zmierzonymi, - wprowadzenie zmiany wartości λ i ponowne obliczenie komputerowe iteracyjne aż do otrzymania wystarczającej zgodności wyników obliczeń z wynikami zmierzonymi. Część prezentowanych badań opisanych w rozprawie począwszy od rozdziału 3 została opublikowana [125-127].
EN
The thesis is devoted to developing the method of research of thermal properties, dependent on temperature, of textile materials and to performing the research verifying the usefulness of the method for research of their thermal characteristics. In the current work the following thesis was formulated: The heat conductivity, dependent on temperature, of flat textile products can be determined with a contactless thermovision method. In order to prove the thesis the contactless method of investigation was developed, which was used for determination of the flat textile products specific heat conductivity, changing together with the change of temperature. The existing methods of research of thermal properties of the textile materials are described in the work, with considering the previous research of the author concerning the development of a contactless thermovision method. The contactless thermovision method with mirrors was modified in the current work in such way that it enabled the research in unspecified conditions, during the time of receiving and dissipating of heat, of constant and changing heat characteristics of the flat textile materials. For the purposes of the theoretical model, the examined textile material was substituted by a uniform material, meaning the homogeneous, by implementing the substitute material and heat characteristics, enabling the description of the occuring heat processes in a simplified way. A theoretical model was developed, based on the Kirchoff-Fourier equation. The model was developed for the conditions of heating the sample, and also its cooling. In the first part of the work the material was characterised by a non-changing specific heat conductivity in time of delivering (dissipating) the heat. Then the model was extended to materials with thermal characteristics dependent on temperature. The commercial program FLEX PDE 6 was used for calculations. Then the model was verified with the use of a specially prepared sample made from isotropic nonwoven with constant thermal characteristics. In the next stage of the research the measurements of thermal properties, of specially prepared nonwoven composites containing and not containing the phase change material, were performed. The powders from Rubitherm company were used, with the temperature of phase change equal to 27°C (PX27) and 35°C (PX35). The values of specific heat conductivity of the examined materials were determined, which is, depending on the material used, a constant value, or a value described by a proper functional dependency. The analysis of measurements’ uncertainty was performed. The conformity of the course of temperature in the function of time obtained from the measurements and calculations was assessed with the use of determination coefficients. The research of all the samples was performed according to a scheme: - determining the values of materials’ properties necessary for numerical calculations (density and specific heat of the material), - performing the thermovision measurements and obtaining the course of temperature in the function of time, - computer iterative calculations at the assumed initial values of specific thermal conductivity, - comparison of the calculation results with the measured results, - performing of the calculations for changed values of λ until obtaining the conformity of the calculation results with the measured results, - accepting the determined specific heat conductivity. - analysis of measurements’ uncertainty. Part of the presented research, described in the thesis startiPng from chapter 3 was published [125-127].
PL
W artykule przedstawiono propozycje czterech nowych współczynników barierowości materiałów włókienniczych przed UV, które uwzględniają skuteczność aktyniczną, erytemalną, kancerogenną i uszkodzenia DNA. Na podstawie wyników badań 19 próbek różnych materiałów włókienniczych naświetlanych dwoma różnymi źródłami UV (lampą halogenową i deuterową) określono kryteria oceny barierowości materiałów włókienniczych przed sztucznym promieniowaniem UV. Przyjęto, że przy ocenie barierowości przed sztucznym UV najbardziej odpowiednim jest współczynnik AUPF. Jednak ze względu na duże zróżnicowanie wartości liczbowych AUPF, które mogą wskazywać na dobrą barierowość przy naświetlaniu różnymi źródłami promieniowania UV, proponuje się wyznaczać jego wartości graniczne indywidualnie dla każdej grupy promienników o określonej charakterystyce widmowej.
EN
The article presents proposition of four new textiles barrier factors against UV, which taking into account the following biological effectiveness: actinic, skin cancer, DNA damage and erythema. Results of 19 textile samples measurements irradiated by two different UV sources (halogen and deuterium lamps) were the base to determine criteria of assessment of textiles barrier against artificial UV. It was stated that AUPF is the most appropriate barier factor against artificial UV. However, because of big differences between AUPF values, which reflect good protection for different UV sources, it was recommended to determine limit values for each group of UV sources of specific spectral characteristic.
EN
Textile materials destined for the protective clothing belong to the group of textiles, which are the most exposed on the Sun radiation and atmospherical factors. In result of it different changes, worsening the physical and physico-chemical fabric properties as well as clor changes (fading). For measurements there were selected two groups of fabrics applied in the protective clothing constructions: materials of modified surface and resistant on the chemical means, flame resistant, of antielectrostattic properties and fluorescent fabrics of background of warning clothing. There is described the range and methodoogy of ageing measurements i.e. color change, change of strength properties, flameretardancy, thermoinsulation, electrostatic properties and penetration and repellency by acids and alkali after the fabric exposition on the Sun radiation and atmospherical factors in the natural conditions.
EN
Textile materials destined for the protective clothing belong to the group of textiles, which are the most exposed on the Sun radiation and atmospherical factors. In result of it different changes, worsening the physical and physico-chemical fabric properties as well as clor changes (fading). For measurements there were selected two groups of fabrics applied in the protective clothing constructions: materials of modified surface and resistant on the chemical means, flame resistant, of antielectrostattic properties and fluorescent fabrics of background of warning clothing. There is described the range and methodology of ageing measurements i.e, color change, change of strength properties, flameretardancy, thermoinsulation, electrostatic properties and penetration and repellency by acids and alkali after the fabric exposition on the Sun radiation and atmospherical factors in the natural conditions.
EN
Textile materials destined for the protective clothing belong to the group of textiles, which are the most exposed on the Sun radiation and atmospherical factors. In result of it different changes, worsening the physical and physico-chemical fabric properties as well as clor changes (fading). For measurements there were selected two groups of fabrics applied in the protective clothing constructions: materials of modified surface and resistant on the chemical means, flame resistant, of antielectrostattic properties and fluorescent fabrics of background of warning clothing, There is described the range and methodology of ageing measurements i.e. color change, change of strength properties, flameretardancy, thermoinsulation, electrostatic properties and penetration and repellency by acids and alkali after the fabric exposition on the Sun radiation and atmospherical factors in the natural conditions.
EN
Textile materials destined for the protective clothing belong to the group of textiles, which are the most exposed on the Sun radiation and atmospherical factors. In result of it different changes, worsening the physical and physico-chemical fabric properties as well as clor changes (fading). For measurements there were selected two groups of fabrics applied in the protective clothing constructions: materials of modified surface and resistant on the chemical means, flame resistant, of antielectrostatic properties and fluorescent fabrics of background of warning clothing, There is described the range and methodology of ageing measurements i.e., color change, change of strength properties, flameretardancy, thermoinsulation, electrostatic properties and penetration and repellency by acids and alkali after the fabric exposition on the sun radiation and atmospherical factors in the natural conditions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.