Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  colour
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Nylon fibres are commonly used in blends with elastane. One of the problems encountered in the printing of nylon/elastane blend fabrics is the necessity of long steaming times for fixation, which causes an increase in energy consumption. In this study, the possibility of printing polyamide fabrics with 1:2 metal complex dyes for short steaming times was investigated. For this aim, laboratory and sample scale trials were performed to develop a method of chemically modifying fibres so that polyamide fabrics can be printed in short steaming times. Based on the results obtained in both trials, it was noticed that the steaming time for fixation could be reduced from 30 minutes to 15 minutes by printing with 1:2 metal complex dyes without causing a loss of printing yield and without affecting the fastness adversly in case of applying cationisation pretreatment with a modified quaternary polyalkylamine compound based product.
PL
Włókna nylonowe są powszechnie stosowane w mieszankach z elastanem. Jednym z problemów napotykanych przy drukowaniu tkanin z mieszanki nylon/elastan są długie czasy parowania podczas drukowania, które powodują wzrost zużycia energii. W pracy zbadano możliwość drukowania na tkaninach poliamidowych barwnikami metalokompleksowymi 1:2 dla krótkich czasów parowania. W tym celu przeprowadzono próby laboratoryjne i produkcyjne. Opracowano metodę modyfikacji chemicznej włókien, tak aby tkaniny poliamidowe mogły być drukowane w krótkim czasie parowania. Na podstawie wyników uzyskanych w obu próbach zauważono, że czas naparowywania, utrwalania można skrócić z 30 do 15 minut. Pożądany efekt uzyskano drukując z użyciem barwników metalokompleksowych 1:2 z zastosowaniem obróbki wstępnej kationizacyjnej produktem na bazie modyfikowanego czwartorzędowego związku polialkiloaminy. Skrócenie czasu parowania nie powoduje utraty wydajności drukowania i nie ma negatywnego wpływu na trwałość druku.
EN
The use of chestnut wood (Castanea sativa Mill.) is highly relevant in Central Italy, as it is one of the most important and abundant broad-leaf species in this geographical area. The comprehension of the modifications induced by thermal treatment is of crucial importance to define the optimal temperature that could improve the mechanical and physical properties without affecting significantly the visual appearance. In this paper a careful and complete investigation on the effect of thermal treatment on chestnut wood (Castanea sativa Mill.) is reported. The aim of this study is addressed to understand the chemical-physical modifications occurred on the surface of wood samples, as a consequence of heating, in order to choose the most suitable temperature of treatment, also in the view of applying a possible coating. No such complete and homogeneous study on chestnut wood was found in the literature, so this paper contributes to add relevant scientific and technological information on it. Samples of chestnut were thermally treated 6 hours in a conventional oven at 140°C, 170°C and 200°C. Surface properties of heated wood, in comparison with untreated, were evaluated through the measurements of: roughness, colour, Vickers and Brinell hardness, surface profile and contact angle. The behaviour of earlywood and latewood was evaluated by studying separately the effect of heating on contact angle and surface micro- -hardness. Fourier transform infrared spectroscopy was also used to evaluate the chemical modification of wood components due to thermal treatment. Heating at 140°C has little influence on wood characteristics whereas 200°C has a great impact on colour, mechanical properties and hydrophobicity behaviour. The intermediate temperature, i.e. 170°C, seems to give the best results in term of improved mechanical properties and also aesthetical appearance of wood surfaces.
EN
In this study, pine and beech sapwood samples coated with 12 different waterborne acrylic resin coating systems were exposed to natural weathering in Trabzon, Turkey. The natural weathering test continued for 18 months. In these coating systems, water in different proportions, boric acid, two different acrylic resins and three different UV absorbers supplied by BASF were used. The aim was to compare the durability of 12 different coating systems in natural weathering in terms of colour change, surface roughness and macroscopic evaluation. These test methods were used to evaluate the appearance and physical properties of the coatings after the natural weathering test. The results led to the selection of the best coating formulation for wood durability in natural outdoor conditions. The appearance and physical values after 18 months of the weathering test showed that boric acid increases the durability of the coating for use in outdoor conditions. Additionally, the coating formulation containing especially acrylic resin and Tinuvin 400 DW provided the highest durability against outdoor conditions.
4
Content available remote Landscape dominant element – an attempt to parameterize the concept
EN
A “landscape dominant element” – an object with the greatest range of visual impact on the surrounding space, of a strong form that integrates the entirety of a composition, distinguished by its height, dimensions, colour, material, texture or the variety of its details. The attempts to define the concept presented herein, and which is intuitively perceived as obvious, illustrate its ambiguity. They bring to mind a visual contrast between this subject and others that surround it. This article attempts to analyse views using the author’s computer program. The objects in the photos are characterized by their interference in a panorama silhouette or skyline, size, colour, height, and shape. This helped to identify those that clearly stand out from the other forms, with which they come into visual interaction. The purpose of these considerations is to create tools that allow for a partial objectification of the landscape composition assessment.
PL
Dominanta krajobrazowa – obiekt o największym zakresie wizualnego oddziaływania w otaczającej go przestrzeni, o formie silnej, integrującej kompozycję, wyróżniający się wysokością, gabarytami, barwą, materiałem, fakturą czy bogactwem detalu. Te próby definicji pojęcia, które intuicyjnie odbierane jest jako oczywiste, obrazują jego niejednoznaczność. Wpisany jest w nie także wizualny kontrast pomiędzy tym przedmiotem a innymi, które go otaczają. W artykule podjęto próbę oceny widoków z wykorzystaniem autorskiego programu komputerowego. Obiekty widoczne na zdjęciach scharakteryzowano pod względem stopnia ingerencji w sylwetę panoramy lub „linię nieba”, rozmiaru, barwy, wysokości i kształtu. To pomogło wskazać te z nich, które wyraźnie odróżniają się od innych form, z którymi wchodzą w wizualną interakcję. Celem tych rozważań jest stworzenie narzędzi umożliwiających częściową obiektywizację ocen krajobrazowej kompozycji.
EN
Research was undertaken in order to examine the ways colour has been coordinated in urban design in Poland and Slovakia – especially reasons and conditions under which colour planning started and thereafter operated. The methodology employed included an analysis of archival materials, interviews with designers and public officials as well as field studies. Five colour plans were analysed from the following points of view: the circumstances of their initiation, the methodology and process of their elaboration, the method and degree of implementation and their ‘life’ over the following years. The aim of this study is to compare and analyse the impact of individual colour plans in order to get an input for strengthening the professional and scientific approach to colour planning through lessons learnt from these examples.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy sposobów koordynowania koloru w architekturze i urbanistyce w Polsce i na Słowacji, w tym badania powodów i warunków, w jakich podjęto się planowania koloru w architekturze w tych krajach. Metodologia badań objęła szczegółowe zapoznanie się z materiałami źródłowymi i wywiadami z projektantami i urzędnikami oraz badania terenowe. Pięć przykładów planowania koloru przeanalizowano pod kątem okoliczności ich powstania, metod projektowania, sposobu i stopnia zastosowania. Porównanie i analiza wpływu poszczególnych planów kolorystycznych pomogły wyciągnąć wnioski, które powinny przyczynić się do rozwoju planowania i koordynowania koloru w przestrzeni publicznej.
PL
Wpływ barwy na środowisko życia w miastach, w tym środowisko mieszkaniowe jest ogromny, ale rola tego czynnika jest zbyt mało doceniana w kształtowaniu krajobrazu miasta. Artykuł przedstawia zagadnienie roli barwy w kompozycji najnowszych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych w miastach. Główne cele badań prezentowanych w artykule są następujące: 1) wskazanie możliwości wykorzystania barwy w kompozycji urbanistycznej oraz 2) wskazanie współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych, stanowiących wybitne przykłady wykorzystania i zastosowania barwy w przestrzeniach publicznych współczesnych miast. Podjęte badania zostały zrealizowane przy uwzględnieniu istniejącego stanu wiedzy i zastosowaniu metod badawczych odpowiednich dla morfologicznych badań przestrzeni miejskiej: 1) metoda analizy i krytyki źródeł (dokumentów planistycznych, literatury, projektów), 2) metoda obserwacyjna (zastosowana do oceny stanu istniejącego), 3) metoda porównawcza.
EN
The influence of colour on the living environment in cities, including the housing environment is huge, but the role of this factor is too little appreciated in shaping the townscape. The article presents the issue of the role of colour in the composition of the newest urban and landscape design solutions in cities. The main purposes of the research presented in the article are following: 1) indication of the possibility of the use colour in urban composition and 2) indication of contemporary urban and landscape solutions, which are outstanding examples of the use and application of colour in public spaces of contemporary cities. The research undertaken has been implemented taking into account the existing state of knowledge and the use of research methods appropriate for morphological research of urban space: 1) method of analysis and criticism of sources (planning documents, literature, projects), 2) observation method (used to assess the existing state), 3) comparative method.
7
Content available remote Od neonów do rzeźb plazmowych
8
Content available remote Dominanta krajobrazowa – próba parametryzacji pojęcia
PL
Dominanta krajobrazowa – obiekt o największym zakresie wizualnego oddziaływania w otaczającej go przestrzeni, o formie silnej, integrującej kompozycję, wyróżniający się wysokością, gabarytami, barwą, materiałem, fakturą czy bogactwem detalu. Te próby definicji pojęcia, które intuicyjnie odbierane jest jako oczywiste, obrazują jego niejednoznaczność. Wpisany jest w nie także wizualny kontrast pomiędzy tym przedmiotem a innymi, które go otaczają. W artykule podjęto próbę oceny widoków z wykorzystaniem autorskiego programu komputerowego. Obiekty widoczne na zdjęciach scharakteryzowano pod względem stopnia ingerencji w sylwetę panoramy lub „linię nieba”, rozmiaru, barwy, wysokości i kształtu. To pomogło wskazać te z nich, które wyraźnie odróżniają się od innych form, z którymi wchodzą w wizualną interakcję. Celem tych rozważań jest stworzenie narzędzi umożliwiających częściową obiektywizację ocen krajobrazowej kompozycji.
EN
A “landscape dominant element” – an object with the greatest range of visual impact on the surrounding space, of a strong form that integrates the whole composition, distinguished by its height, dimensions, colour, material, texture or a variety of details. These attempts to define the concept, which is intuitively perceived as obvious, illustrate its ambiguity. They bring to mind a visual contrast between this subject and others that surround it. This article attempts to analyse views using the author’s computer program. The objects in the photos are characterized by their interference in a panorama silhouette or skyline, size, colour, height, and shape. This helped to identify those that clearly stand out from the other forms, with which they come into visual interaction. The purpose of these considerations is to create tools that allow for a partial objectification of the landscape composition assessment.
PL
Truskawki uznaje się za żywność dietetyczną o cennych właściwościach odżywczych. Jednym z procesów, który ma bardzo duży wpływ na późniejsze właściwości surowców roślinnych, jest suszenie, które z jednej strony przedłuża trwałość surowca, z drugiej może mieć destrukcyjny wpływ na właściwości fizykochemiczne. W artykule zaprezentowano wpływ sposobu suszenia na zawartość wody, aktywność wody, właściwości mechaniczne, strukturę oraz barwę truskawek. Zalety stosowania suszenia próżniowego wynikają stąd, że zachodzi ono bez udziału powietrza jako czynnika suszącego. Suszenie liofilizacyjne w najmniejszym stopniu wpływa na degradację wymienionych własności w truskawkach. Brak fazy ciekłej i niska temperatura suszenia sprawiają, że nie zachodzi większość niepożądanych zjawisk i w efekcie otrzymuje się produkt o wysokiej jakości.
EN
Strawberries are considered to be dietetic foods with valuable nutritional properties. One of the processes that has a very large impact on the later properties of plant raw materials is drying, which on the one hand extends the life of the raw material, but on the other can have a destructive effect on physicochemical properties. This article presents the influence of the drying method on water content, water activity, mechanical properties, structure and colour of strawberries. The advantages of using vacuum drying result from the fact that it takes place without the use of air as a drying agent. Drying lyophilization has the slightest effect on the degradation of the aforementioned properties in strawberries. The lack of liquid phase and low drying temperature mean that most of the undesirable phenomena do not take place and as a result a high quality product is obtained.
PL
W obiektach mostowych istotne są nie tylko parametry techniczne, ale także estetyka, w tym kolor obiektu. Projektanci i wykonawcy muszą zwracać uwagę nie tylko na to, jak wygląda on teraz, ale jak będzie się zmieniał w czasie. W artykule omówiono problematykę stabilności różnych barw w zależności od czasu i działania warunków atmosferycznych.
EN
Colour is one of the most crucial characteristics influencing the aesthetics of a structure. Designers often do not pay attention to the conditions in which the structure will be exposed and how they will effect the stability of the gloss and colour of coatings. The durability of colour and gloss depends both on the used binder and pigment, and this is surely connected with the price of the material. Therefore technical durability requirements for these two parameters should be specified. The article discusses how to define these requirements, what is possible for which kinds of paint, which colours are durable and which are the most susceptible to change. The examples of the appropriate and inappropriate applications of colour coatings on bridge structures are also presented.
EN
Membrane technologies are very popular both in drinking water and wastewater treatment due to their significant advantages. However, colloidal fouling is one of the main disadvantages of low-pressure membranes. Fine particle ferric oxyhydroxide effectively protected membrane and adsorb humates, phosphates, arsenates, etc. Dividing of adsorption and microfiltration into two stages was the recommended regime. Mixing with adsorbent was the first one and separation on the membrane was the second stage. The adsorbent with immobilized impurities formed protective layer on the membrane surface. The non-adsorbed organic matter was left on this thickness. During backwash, water flow removed the adsorbent with immobilized pollutants. Afterwards, membrane was as clean as before filtration.
EN
In this study, samples of wood from black locust (Robinia pseudoacacia Lipsky), wild pear (Pyrus communis L.), linden (Tilia platyphyllos), alder (Alnus glutinosa L. Gaertn.) and willow (Salix alba) were treated at 212°C for 1 hour and 2 hours according to the ThermoWood heat treatment procedure at the Novawood Factory in Gerede, Bolu (Turkey). Colour and glossiness were tested and compared with untreated samples. The results showed that overall, lightness decreased, while the behaviour of a* and b* values depended on the species and on the initial colour. Differences in lightness and a* between species were equalized by heat treatment. Gloss at 20° and 60° angles decreased with heat treatment for both perpendicular and parallel directions, while at 85° an equilibrium was reached between the decrease in gloss due to the heat treatment and the increase due to the lower roughness of the heat-treated surface.
PL
Barwa i kruchość należą do najważniejszych wyróżników jakości mięsa wołowego podlegających ocenie konsumenckiej i to one decydują o podjęciu decyzji nabywczych. Istnieje wiele czynników technologicznych kształtujących barwę i kruchość mięsa wołowego. Wśród nich możemy wyróżnić czynniki genetyczne, przyżyciowe i poubojowe. Proces kształtowania barwy i kruchości wołowiny jest złożony, albowiem popełnienie błędu na jednym z etapów może spowodować obniżenie jakości mięsa, a w konsekwencji brak akceptacji ze strony konsumenta.
EN
Colour and tenderness are among the most important distinguishing factors of beef quality subject to consumer assessment and making meat purchase decisions. There are a number of technological factors shaping colour and tenderness of beef. Among them, we can distinguish genetic, post-life and post-mortem factors. The process of shaping colour and tenderness of beef is complex because making a mistake at one of the stages can decrease quality of meat and, consequently, cause a lack of acceptance by a consumer.
EN
People with visual impairments make up a very large part of society. Elderly people, as well as children and young people, are affected by sight impairments that sometimes continue until they lose their sight. These people should be facilitated as to their functioning in the environment through appropriate space design. It is reasonable and advisable to adapt the living quarters in particular to meet their needs. In this study, the authors investigated the preferences for colours and textures in living space, with particular emphasis on the kitchen.
EN
Assessment of the colour with the use of many parameters is used with reference to evaluation of the quality changes of products resulting from application of specific technological treatments. The paper investigates the effect of relations between parameters of irradiation of potato bulbs with UVC on selected coefficients of assessment of the colour of fries determined with CIE L*a*b* method. It was statistically significantly proved that UV-C radiation affected brightness of fries, change in colour, recognition of the difference in colour and intensity of the colour reception. Statistical analysis of results was carried out at the assumed level of significance α=0.05.
PL
Ocena barwy, z wykorzystaniem jej wielu parametrów, wykorzystywana jest w odniesieniu do oceny zmian jakościowych produktów, wynikających z zastosowania określonych zabiegów technologicznych. W pracy badano efekty relacji pomiędzy parametrami naświetlania bulw ziemniaka ultrafioletem w paśmie C na wybrane współczynniki oceny barwy frytek wyznaczone metodą CIE L*a*b*. Wykazano statystycznie istotny wpływ naświetlania UV-C na jasność frytek, zmianę barwy, rozpoznawalność różnicy barwy oraz intensywność odbioru barwy. Analizę statystyczną wyników wykonano na założonym poziomie istotności ε = 0,05.
PL
W artykule przedstawiono wpływ marki herbaty oraz zastosowanego aromatu na wyniki konsumenckiej oceny jakości sensorycznej herbat czarnych aromatyzowanych, a także na właściwości przeciwutleniające i parametry barwy mierzonej w systemie CIEL*a*b* w stosunku do herbat czarnych bez dodatków. W pracy podjęto również próbę wyznaczenia takich atrybutów smaku, posmaku i barwy, które wykazują statystycznie istotny wpływ na stopień pożądalności naparów herbat aromatyzowanych w zależności od ich smakowitości i barwy. Wykazano, że dodatek substancji aromatyzujących nie wpłynął znacząco na aktywność przeciwutleniającą. Konsumenci jako najbardziej pożądane pod względem smakowitości wskazali napary herbat z dodatkiem aromatów jeżyny, czarnej porzeczki, jagody i maliny. Najniższym stopniem pożądalności charakteryzował się napar herbaty cynamonowej, który oceniono jako najbardziej cierpki. Wykazano, że głównie smak słodki może wpływać na ocenę stopnia pożądalności naparów w aspekcie ich smakowitości.
EN
The present paper is set to analyze an influence of the brand of tea and flavour additive on the evaluation of sensory quality attributes, assessed by tea consumers and also on antioxidant activity and colour parameters (CIEL*a*b*). An attempt has also been made to designate attributes such as taste, aftertaste and color which reveal a statistically significant effect on the desirability of flavoured teas in terms of their tastiness and appearance. It was found, that the addition of the aromatic substances did not statistically significant influence on the antioxidative activity of researched samples of tea. The flavoured tea beverages with aroma additives of blackberry, blackcurrant, blueberry and raspberry were the most attractive for consumers. The lowest degree of desirability was characterized by the beverages of tea with aroma additives of cinnamon that was noted as the most astringent one. It was found that among the sensory quality attributes, the sweet flavour was indicated as the most important determinant of the sensory properties, being attractive of flavoured tea beverages.
17
Content available Cechy kształtujące jakość mięsa drobiowego ®
PL
Mięso drobiowe jako produkt spożywczy musi odznaczać się pewnymi cechami, które określone jako pożądane będą sprzyjać jego konsumpcji. Jakość mięsa drobiowego w punkcie sprzedaży określa barwa tuszki i mięsa, stopień umięśnienia, zawartość widocznego tłuszczu, zapach, świeżość, a w momencie konsumpcji wartość odżywcza i cechy sensoryczne (barwa, tekstura, smakowitość i soczystość). W artykule przedstawiono stan wiedzy na temat cech kształtujących jakość mięsa drobiowego. Dla współczesnych konsumentów wartość odżywcza i cechy sensoryczne są ważnymi wyznacznikami jakości mięsa drobiowego, a duże jego spożycie potwierdza preferencje konsumenckie.
EN
Poultry meat, as a food product, must have certain characteristics which, if considered as desired, will favour its consumption. The quality of poultry meat at the point of sale is determined by the colour of the carcass and poultry meat, the degree of musculature, visible fat content, odour, freshness, and at the time of consumption, the nutritional value and sensory characteristics (colour, texture, palatability and juiciness). The article presents the knowledge about the characteristics that affect the quality of poultry meat. For modern consumers, nutritional value and sensory characteristics are the important determinants of the quality of poultry meat and its large consumption responds to consumer preferences.
EN
In this study, hornbeam (Carpinus betulus L.), poplar (Populus deltoides), chestnut (Castanea sativa Mill.) and Uludağ fir (Abies bornmülleriana Mattf.) were heat treated at 212°C for 1 hour and 2 hours by the ThermoWood® method. Colour and glossiness were determined and compared with untreated samples. Results showed that lightness (L*) decreased for all tested samples and that the decrease was higher with more intense treatments. Colour parameter a* (red/green) initially increased with heat treatment, then decreasing afterwards. The colour parameter b* (yellow/blue) on the other hand, decreased for Hornbeam and Chestnut and increased for Poplar and Uludag fir. Generally, the glossiness decreased with heat treatment for both measurements, along and across the grain. All factors and interactions were found to be significant (according to α = 0.05) with the exception of interaction (AB) for parallel (//) glossiness in 60°. The highest total colour change was achieved for Hornbeam (ΔE* = 41.58).
EN
An analysis was made of the hues of the wood of Norway maple (Acer platanoides L.) resulting from processes of thermal treatment (colour modification) with saturated steam: tI = 112.5 ±2.5°C for τ = 5.5 hours (mode I), tII = 127.5 ±2.5°C for τ = 6.5 hours (mode II) and tIII = 137.5 ±2.5 °C for τ = 7.5 hours (mode III). Mode I produced a darker brown hue of Norway maple wood described with the following coordinates in the CIE-L*a*b*colour space: LI * = 77.2 ±1.8, aI * = 9.1 ±1.7, bI * = 18.9 ±1.5. Mode II led to a light brown-pink colour with the coordinates LII * = 70.9 ±1.5, aII * = 11.0 ±0.6, bII * = 18.9 ±0.8. Maple wood thermally modified in mode III acquired a unique brown-red colour with the coordinates LIII * = 63.3 ±1.9, aIII * = 11.1 ±0.5, bIII * = 19.2 ±0.6. When the temperature of the saturated steam used in the thermal treatment process is increased, and the exposure time of the wood is prolonged, the colour of the wood becomes darker. Specific hues are achieved through increases in the values of the red coordinate a* and yellow coordinate b* in the CIE-L*a*b*colour space. The irreversible changes in the colour of Norway maple wood achieved in some modes of colour modification with saturated steam broaden the possibilities for its use in the fields of construction and carpentry, as well as in art and design.
20
Content available remote Zanieczyszczenie światłem barwnym obrazu miast
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z oświetleniem barwnym występującym w przestrzeni miejskiej. Na przykładzie miasta stołecznego Warszawa zostały pokazane aplikacje barwnych iluminacji oraz omówiona została zasadność użycia barwy w poszczególnych przypadkach. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej negatywnego wpływu niepożądanego światła na organizmy żywe. W artykule zwrócono również uwagę na właściwe planowanie i modernizację oświetlenia w taki sposób, aby ograniczyć negatywne ingerencje światła w ekosystem.
EN
The article touches on issues related to colour lighting which occurs in the urban space. For example in Warsaw colour floodlighting applications was discussed and the legitimacy of the use of colour in individual cases. Reviewed of literature on negative effects of unwanted light on organism. Pointed out on proper planning and modernization of lighting in such as way as to reduce the negative interference of light in the ecosystem.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.