Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protection system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł zawiera informacje na temat możliwości zastosowania czynnych systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych. Podstawą opracowania są przepisy prawne oraz inne opracowania zawierające wytyczne dotyczące możliwości stosowania takich instalacji.
EN
The article provides information on the possibility of using active fire protection systems in buildings. The study is based on legal regulations and other studies containing guidelines on the possibility of using such installations.
EN
The article focuses on the system of protection for the State’s very important officials and objects in Poland. As in every country, there are specialized units designated for protective tasks of such people and objects. At the time of the revival of the Polish State after 123 years of outside dependence, the most essential national institutions were created, as it became indispensable to establish cells and services competent to protect its officials and objects in the State. The protection system is subject to constant evolution and successive modification. The protection model should evolve, and be adapt to new potential threats. This includes the process of transformation because of the use of modern tools and technologies. People in high positions and State officials may be at high risk of attacks on their life and health. Such persons require effective protection at an appropriate level, taking into account the available potential and its effective use. In order to guarantee effective protection of VIPs, it is necessary to properly organize this service, what is determined by State’s institutional structures, tools and appropriate management techniques.
PL
Artykuł dotyczy problematyki systemu ochrony najważniejszych osób i obiektów w Polsce. Jednostki wydzielone do zadań ochronnych mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa najważniejszych osób w Rzeczpospolitej Polskiej, jak i w innych krajach Europy oraz świata. W momencie odrodzenia się po 123 latach państwa polskiego, kiedy formowano i obsadzano najważniejsze urzędy, nieodzowne stało się powołanie komórek i służb właściwych do systemu ochrony najważniejszych osób i obiektów w państwie. System ochrony podlega ciągłej ewolucji i sukcesywnej modyfikacji. Model ochrony powinien być dostosowany do nowych potencjalnych zagrożeń i w adekwatny sposób podlegać procesowi transformacji przez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii. Osoby zajmujące wysokie pozycje w państwie mogą być bardzo narażone na ryzyko zamachów na życie i zdrowie, dlatego wymagają skutecznej ochrony na odpowiednim poziomie z uwzględnieniem dostępnego potencjału i jego efektywnego wykorzystania. W celu zagwarantowania efektywnej ochrony VIP-ów niezbędna jest właściwa organizacja tej służby, która determinowana jest strukturami, narzędziami oraz właściwymi technikami zarządzania.
PL
W artykule przedstawiono wyniki i wnioski z rozważań dotyczących optymalizacji doboru urządzeń zasilających potrzeby własne AC i DC dla SE na podstawie prac wykonanych przez autorów dla PSE w 2016 r. oraz zaproponowano konieczne, zdaniem autorów, analizy optymalizacyjne układów EAZ, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozrosły się.
EN
The article presents the results and conclusions from the considerations regarding optimization of selection of devices supplying AC and DC power system for station based on the work done by the authors for PSE in 2016, and propose optimization, necessary, according to the authors, was proposed protection systems, which have grown over the last dozen or so years.
4
Content available remote System ochrony praw człowieka w Polsce - wybrane instytucje
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę zdefiniowania wybranych instytucji chroniących prawa człowieka w Polsce, jako fundamenty systemu ochrony praw człowieka. Posługując się podstawową terminologią pojęcia i zakresem obszarowym, autor wskazuje na istnienie struktur i mechanizmów zapewniających obronę przed bezprawnym naruszeniem wymiaru praw człowieka. Do napisania artykułu autor posłużył się obowiązującymi aktami prawa w Polsce oraz wykorzystał aktualną literaturę przedmiotu.
EN
The purpose of the article is attempt to define the institutions intended to human rights protect in Poland, as a foundation of the human rights system. Using a basic terminology of the concept and range, author point to the existence of structures and mechanisms forms of protections against the by selected unlawful infringement in the basic human rights.
PL
W artykule przedstawiono opis układu sterowania prototypowego generatora służącego do nagrzewania indukcyjnego ze szczególnym naciskiem na elementy systemu zabezpieczeń. Układ ten składa się z zawansowanego systemu sterowania , umożliwiającego automatyczną realizację różnorodnych procesów technologicznych oraz wychwytywanie wszystkich stanów awaryjnych i reakcję na nie.
EN
The paper describes a prototype generator control system used for induction heating with particular emphasis on the elements of the protection system. This system consists of an advanced control system, enabling automatic implementation of various technological processes and capture all faults and react to them.
6
Content available remote Cyberbezpieczeństwo systemów zabezpieczeń i sterowania
PL
W artykule opisano, postrzegane przez inżynierów i techników zabezpieczeń i sterowania, stojące przed nimi wyzwania związane z zarządzaniem systemami zabezpieczeń i sterowania w obliczu konieczności zarządzania środkami cyberbezpieczeństwa w zakresie zastosowań w skali systemów, podsystemów i elementów. Celem jest objaśnienie problemów zarządzania cyberbezpieczeństwem, poprawy jakości szkolenia rozpoznawania ataków cybernetycznych i dostarczenie wskazówek do interpretacji i stosowania odpowiednich norm i wytycznych.
EN
This paper describes, through the eyes of protection and control engineers and technicians, the challenges they face when required to manage cybersecurity applications and process for their systems, subsystems, and components. The objective is to demystify cybersecurity management, improve training to recognize cyber-induced faults, and to provide some guidance to interpret and apply the relevant standards and guidelines.
7
Content available remote Błąd metody oszacowania skuteczności systemu ochrony fizycznej obiektu
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny błędu metody oceny skuteczności systemu ochrony fizycznej obiektu. Przyjęto, że różnica czasu działań ochronnych i czasu działań przeciwnika jest zmienną losową, której wartość dystrybuanty w zerze określa prawdopodobieństwo skutecznej ochrony obiektu. Zaprezentowano wyniki obliczeń błędu dla wybranych rozkładów zmiennej losowej.
EN
The paper presents a mathematical model of error of the evaluation method of the effectiveness of the object’s physical protection system. It was assumed that the difference between protection actions time and enemy actions time is a variable whose distribution function value at zero determines probability of object’s effective protection. Results of the error calculation for selected distributions of random variable were presented.
PL
W artykule przedstawiono opis układu sterowania prototypowego generatora służącego do nagrzewania indukcyjnego ze szczególnym naciskiem na elementy systemu zabezpieczeń. Układ ten składa się z zaawansowanego systemu sterowania, umożliwiającego automatyczną realizację różnorodnych procesów technologicznych oraz wychwytywanie wszystkich stanów awaryjnych i reakcję na nie.
EN
The paper describes a prototype generator control system used for induction heating with particular emphasis on the elements of the protection system. This system consists of an advanced control system, enabling automatic implementation of various technological processes and capture all faults and react to them.
PL
Ważnym elementem systemu ochrony obiektów są techniczne środki wspomagające ochronę. Zastosowanie zabezpieczeń technicznych w postaci barier mechanicznych wraz z elektronicznymi systemami detekcji w strefie ochrony obwodowej podnosi poziom bezpieczeństwa chronionego obiektu poprzez wczesne wykrycie i lokalizację intruza. W artykule omówiono elektroniczne systemy ochrony obwodowej, a w szczególności system zintegrowany z taśmą ostrzową.
EN
The important element of the protection system are technical means. The use of technical safety devices in form of mechanical barriers together with electronic detection systems in the perimeter protection zone improves the security level of the protected object by early detection and location of the intruder. The electronic perimeter protection systems, but particularly the system integrated with the barbed tape have been discussed in the paper.
10
Content available remote Towards systemic functional safety and security management in hazardous plants
EN
The aim of this article is to identify and discuss some issues related to functional safety and security management in hazardous industrial plants. The safety functions are to be realised using the electric / electronic / programmable electronic systems (E/E/PESs) or the safety instrumented systems (SISs) that are designed and operated respectively according to IEC 61508 and IEC 61511 requirements in life cycle. Although the role of functional safety solutions in effective reducing and controlling the individual and/or societal risks has been widely recognised, the substantial problems emerge when E/E/PEs or SISs operate in industrial distributed computer networks. Thus, the security-related problems appear that can introduce some additional risks. An integrated systemic functional safety and security concept is proposed, which includes general requirements as well as appropriate using specified methods and international standards.
11
PL
System Karty Miejskiej to elektroniczny system przepływu danych i środków finansowych oraz innych informacji umożliwiających pobieranie opłat. Celem wdrożenia systemu karty miejskiej jest optymalizacja kosztów funkcjonowania miejskiego transportu i usług wraz z bezgotówkowym sposobem pobierania opłat. Istnieją zagrożenia nieprawnego korzystania z usług miejskich poprzez przełamywanie zabezpieczeń systemowych, stąd jest potrzebne określenie minimalnych wymagań funkcjonalnych systemu karty miejskiej, który sprawi duże trudności osobom mającym na celu nieprawne korzystanie z zasobów karty miejskiej.
EN
The City Card is an electronic data transfer system and financial and other information to enable charging. Purpose of implementation of the card is to optimize the cost of municipal operation of urban transport and services with cashless toll way. Dangers exist unlawful use of municipal services bybreaking security system hence it is necessary to determine the minimum functional requirements of transport card system, which will make it very difficult for those who have unlawful use of the resources of the city card.
12
Content available Wybrane uwarunkowania bezpieczeństwa
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania bezpieczeństwa w obszarze techniki i w obszarze społecznym. Przedstawiono relacje wyzwanie – zagrożenie. Zdefiniowano pojęcie bezpieczeństwa w technice i bezpieczeństwa w społeczeństwie. Podano sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w technice na przykładzie systemu informatycznego. Przedstawiono sytuację w systemie społecznym na podstawie faktów opisujących zagrożenia ze strony środowiska naturalnego na przykładzie zjawisk powodziowych na Dolnym Śląsku.
EN
The paper presents the issues of the safety of the society at human and environment level. Safety results from the relation of challenge vs. threat. Challenges are technical systems and the environment. In technical systems, safety, event, risk, design faults and random faults are qualified. In the social system, elements of the safety protection system before flood are presented.
13
Content available remote Systemy ochrony infrastruktury krytycznej w portach morskich
PL
Rozwój infrastruktury morskiej, budowa nowych miejsc dostaw i przeładunku surowców energetycznych o znaczeniu strategicznym dla państwa, wymagają szczególnego nadzoru i ochrony. Dodatkowo wprowadzone nowe regulacje prawne, wymuszają zastosowania szeregu rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo zachodzących procesów w portach, instalacjach przeładunkowych i przesyłowych. Artykuł jest próbą przedstawienia przykładowych Systemów Ochrony Infrastruktury Morskiej, jako efektywnego sposobu ostrzegania przed zagrożeniem w porcie morskim, do wykorzystania między innymi w trakcie zarządzania kryzysowego oraz w ramach współpracy militarno-cywilnej. W oparciu o budowane systemy monitoringu zarówno sytuacji podwodnej jak i nawodnej, a następnie przetworzenia posiadanej wiedzy, powstaje kompleksowy obraz sytuacyjny. Zarządzający dzięki wykorzystaniu platformy wymiany informacji i współdziałania, posiada możliwości reagowania, oceny zaistniałego zdarzenia jak również otrzymania wsparcia przez stosowne instytucje.
EN
OBR CTM S.A. has developed a system to monitor under and above water situation in areas of critical maritime infrastructure. It is the integrated, multi sensor system dedicated for monitoring marine, river and lake borders, critical sea structures and infrastructure. The system utilizes a unique sensors configuration supplemented by external information sources. The solution is based on a combination of passive magnetic and active acoustics barriers and chosen, complementary sensors as cameras, infrared cameras, radars, passive acoustic antennas, sonars, etc.
PL
Artykuł przedstawia zarys aplikacji 4 końców obejmującej linię 110 kV z dołączonymi w odczepach dwoma farmami wiatrowymi. Układ taki stanowi wyzwanie wobec doboru zabezpieczeń oraz ich wzajemnej komunikacji.
EN
The article briefly presents 4-end application including the 110 kV line with 2 wind farms attached to the taps.
PL
W artykule omówiono wybrane problemy przyłączania do sieci ŚN elektrowni biogazowych. Po przedstawieniu ogólnych zasad postępowania mającego na celu realizację procedury przyłączeniowej, skupiono uwagę na konfiguracji rozdzielnic ŚN i nn elektrowni oraz wyposażeniu ich w urządzenia zabezpieczeniowe. Przedstawiono także niezbędny zakres modernizacji EAZ w polu liniowym magistrali, do której przyłączona jest elektrownia biogazowa.
EN
The paper describes selected problems of connecting biogas power plants to a grid. Starting from general principles of connecting procedures, the attention was focused on configuration of medium and low voltage substations and protection systems of considered power plants. Requirements for protection upgrading of switchyards where lines from power plant are connected, is also presented.
PL
W artykule zostanie omówiony cyfrowy układ sterowania i zabezpieczeń przekształtników przeznaczonych do zasilania przekształtnikowych układów napędowych maszyn wyciągowych z silnikami prądu stałego. W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem przekształtnika w oparciu o algorytmy sterowania 12-pulsowego sekwencyjnego oraz równoczesnego. Ponadto zostanie omówiony system sterowania maszyn wyciągowych dwusilnikowych największych mocy pracujących w układzie Punga oraz w układzie z dwoma obwodami głównymi, opracowany w ITI EMAG.
EN
The articles describes a digital control and protection system for converters used to supply converter driving systems of hoisting machines with DC motors. The article features the issues related to the control of a converter based on the algorithms of 12-pulse sequential and simultaneous control. Additionally, the articles presents a control system of two-motor high-power hoisting machines working in the Punga system and in the system with two main circuits which was developed at EMAG.
PL
Zachowanie stabilności systemu elektroenergetycznego stawia coraz większe wymagania zabezpieczeniom częstotliwościowym. Skuteczność działania automatyki częstotliwościowego odciążania zależy od szybkości zbilansowania mocy w systemie, a zatem odłączenia odpowiedniej grupy odbiorców w jak najkrótszym czasie. Zabezpieczenia częstotliwościowe muszą podejmować decyzję o wyłączeniu odbiorów podczas trwania stanów przejściowych w sieci. Dość często takie stany inicjowane są niestabilnymi zwarciami doziemnymi. Z potencjałem ziemi połączona jest reaktancja indukcyjna przekładnika napięciowego oraz pojemności doziemne linii ŚN a w sieciach kompensowanych – dodatkowo cewka dławika gaszącego. Tworzy się, więc układ LC połączony z ziemią. Oscylacje wynikające z tego obwodu nakładają się na napięcia systemu elektroenergetycznego, powodując zmianę częstotliwości mierzonej przez przekaźniki częstotliwościowe. Biorąc powyższe pod uwagę opracowanie zawiera analizę zjawisk zachodzących w sieci średniego napięcia w oparciu o zarejestrowane przebiegi napięć i częstotliwości z wyłonieniem wniosków dotyczących minimalizacji wpływu stanów nieustalonych na prawidłowe działanie automatyki.
EN
Stability of Electrical Power System has influence on a Load Shedding function in protection relays. The time delay used in under frequency criteria has to as short as possible to switch the burden off in the proper time. So sometimes the decision of frequency criteria have to be made in the transients time. The most of a such transients are caused by intermediate earth faults which initiate resonance phenomena between inductive reactance of VT in parallel with Petersen coil (in compensated networks) and with earth capacitance of MV lines. The next reason of danger transients (from frequency criteria point of view) is Autoreclose function executed on HV side. All above aspects should be taken into account during configuration of the frequency criteria.
PL
Omówiono referaty dotyczące wpływu szyny procesowej (IEC 61850-9-2) na system zabezpieczeń i automatyki stacji oraz strategii utrzymywania w ruchu systemów zabezpieczeń i sterowania.
EN
Discussed are papers concerning influence of process bus (IEC 61850-9-2) on substation automatic and protection systems as well as the strategy to keep automatic control and protection systems in operation.
PL
Jedynym z podstawowych elementów nowoczesnych układów napędowych pojazdów elektrycznych jest odpowiedni przekształtnik energoelektro-niczny. W artykule przedstawiono jeden z aspektów przekształtnikowego układu napędowego małego pojazdu elektrycznego, jakim jest system zabezpieczeń i regulacji. Pokazano główne źródła zagrożeń dla całości systemu pojazd - napęd i sposoby ich eliminacji. Artykuł został zilustrowany wynikami pomiarów wykonanych w trakcie prac wdrożeniowych pojazdu elektrycznego ELIPSA.
EN
One of the most important parts of an electric vehicle modern drive is a suitable power electronic converter. In the paper a problem of a protection and control system of the power electronic drive of a small electric vehicle is presented. There are shown the main sources of faults for a system: car - drive and the ways of their elimination. The paper is illustrated with the measurement results obtained during implementation works on the electric vehicle ELIPSA.
PL
Treść artykułu dotyczy opisu metod badawczych, stanowiska laboratoryjnego i urządzeń zastosowanych w testach przesyłania danych z zabezpieczeń przez urządzenia PDH – Plesiochronous Digital Hierarchy (Plezjochroniczna Hierarchia Systemów Cyfrowych). Opracowanie powstało w wyniku współpracy Instytutu Elektroenergetyki PW oraz Spółki PSE Operator. W jej ramach wykonano szerg prac obejmujących badania funkcjonalne zabezpieczeń i urządzeń PDH prowadzone pod kątem określenia możliwości, warunków i problemów jakie występują lub mogą wystąpić w trakcie ich współdziałania. Artykuł recenzowany.
EN
The paper presents the testing me­thods, laboratory stand and devices used in tests of protection devices exchanging data through PDH network devices. The paper arise as result of Institute of Power Engineering and PSE Operator cooperation. In this cooperation many tests have been made. The range of tests cover the protection functionality tests and PDH devices test focused on determination of possibilities, conditions and problems that existence or may happen during their cooperation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.