Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  low-carbon steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents results of test concerning reasons for the failure of a steel pipeline (DN 80) used for the injection of formation waters. The tests revealed that the perforation and subsequent material losses in the wall of the DN 80 pipeline made of steel L360NB were caused by deposit corrosion.
PL
Przedstawiono wyniki badań przyczyń awarii rurociągu stalowego DN 80 stosowanego do zatłaczania wód złożowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że przyczyną wystąpienia perforacji oraz kolejnych ubytków materiału w ściance rurociągu DN 80 wykonanej ze stali L360NB była korozja podosadowa.
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyse the effect of thermomechanical process with different cooling paths on microstructure and mechanical properties of low-carbon structural steel. Design/methodology/approach: The steel used for the investigation was subjected to two step deformation using a Gleeble 3800 simulator and then held at designed temperatures from 650ºC to 800ºC for different times. A final step included water cooling to room temperature to freeze the microstructure. Typical microscopic studies have been done. The analysis of the volume fraction of presented phases was carried out together with the measurement of grain size by means of image analysis. The last part of conducted research was hardness analysis of the steel after the different heat treatments. Findings: It was found that the microstructure constitution and grain size are strongly dependent on the temperature of isothermal holdings. The microstructure of steel held at 800ºC is composed of the mixture of bainite and two kinds of ferrite: globular and acicular. When the temperature was lowered by 50ºC the ferrite shows the globular morphology. When the temperature drops to 700ºC and below it, the microstructure is composed of ferritic-pearlitic mixture. It was observed that when the isothermal temperature was increased the grain size decreased and the opposite effect was observed for the holding time. The longer the time of the isothermal holding, the larger was the grain size. Research limitations/implications: For better understanding of the phase transformation kinetics in this steel the dilatometric test are planned. Practical implications: The knowledge of the microstructure evolution and hot deformation response of low-carbon structural steels is important from the industrial point of view. Originality/value: The combined effects of hot deformation and different cooling paths give the useful information on a microstructure evolution.
EN
The influence of different types of conversion phosphate coatings on the corrosion stability of top powder polyester coating on steel was investigated. The morphology of phosphate coatings was investigated using scanning electron microscopy (SEM), composition by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and surface coverage by voltametric anodic dissolution (VAD) technique. The corrosion stability of polyester coating on steel pretreated by phosphate coatings was investigated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). It was shown that small crystal nuclei of iron-phosphate coating have sporadically emerged on the steel substrate while zinc-phosphate coating had more compact structure with better surface coverage. After prolonged exposure, there was a significant decrease in Rp values for polyester/zinc-phosphate protective system, as a result of the disbondment of polyester coating, while Rp values for polyester coating on steel pretreated with iron-phosphate coating remained almost unchanged, pointing to a greater stability of this protective system.
PL
Zbadano wpływ różnych typów powłok fosforanowych na odporność na korozję stali pokrytej nawierzchniową powłoką poliestrową. Morfologię powłok fosforanowych badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), skład za pomocą dyspersyjnej spektroskopii rentgenowskiej (EDS), a pokrycie powierzchni metodą woltamperometrycznego roztwarzania anodowego (VAD).Odporność na korozję powłoki poliestrowej nałożonej na stal fosforanowaną badano za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Stwierdzono, że na podłożu stalowym pojawiły się sporadycznie niewielkie zarodki krystalizacji fosforanu żelaza, podczas gdy powłoka fosforanu cynku miała bardziej zwartą strukturę i wykazała lepsze pokrycie powierzchni. Po dłuższej ekspozycji nastąpił znaczący spadek wartości Rp dla układu powłoka poliestrowa / fosforan cynku, w wyniku odwarstwiania powłoki poliestrowej, podczas gdy wartości Rp powłok poliestrowych na stali z powłoką z fosforanu żelaza pozostały prawie niezmienione, wskazując na większą stabilność tego systemu ochronnego.
PL
Decydujący wpływ na poziom właściwości mechanicznych stali wywierają parametry przeróbki cieplno-plastycznej i szybkości chłodzenia po przeróbce. Właściwości stali mogą się istotnie zmieniać w zależności od wielkości odkształcenia w końcowych przepustach, temperatury końca walcowania oraz szybkości chłodzenia po walcowaniu. Celem badań było opracowanie półprzemysłowej technologii wytwarzania blach grubych wysokowytrzymałych ze stali niskowęglowych konstrukcyjnych przeznaczonych do zastosowań w obniżonych temperaturach. Wytypowano składy chemiczne stali, określono wstępne parametry procesu i przeprowadzono próby walcowania blach z obróbką cieplno-plastyczną i regulowanym chłodzeniem bezpośrednio po walcowaniu w module B Linii do Półprzemysłowej Symulacji Wytwarzania Metali i Stopów (LPS) budowanej w Instytucie Metalurgii Żelaza. Walcowano stale niskowęglowe o zróżnicowanej zawartości C, Mn i mikrododatków Nb, Ti, V o wartości równoważnika węgla w zakresie 0,36 do 0,50. Wykonano badania właściwości mechanicznych, udarności KV w zakresie temperatur od 20 do -60o C i mikrostruktury. Założoną do osiągnięcia wartość udarności KVmin = 27 J w temperaturze badania -60 C uzyskano dla blach o grubości 6÷7,5 mm. Mikrostruktura tych blach jest drobnoziarnista ferrytyczno-perlityczno-bainityczna, a ich właściwości spełniają wymagania dla kategorii S420ML i S460ML.
EN
The decisive effect on mechanical properties of steel is exerted by the parameters of thermo-mechanical treatment and rate of cooling after treatment. Steel properties can significantly vary depending on the volume of strain in final passes, end-of-rolling temperature and rate of cooling after rolling. The purpose of the research was to develop the semi-industrial technology for manufacturing of high-strength metal plates from low-carbon constructional steels for applications at reduced temperatures. Chemical compositions of steels were selected, initial process parameters were determined and testing of plate rolling with thermo-mechanical treatment and controlled cooling immediately after rolling in module B of the semi-industrial line for simulation of manufacturing metal and alloy products (LPS) being built in the Institute for Ferrous Metallurgy was carried out. Low-carbon steels with diverse content of C, Mn and micro-additions of Nb, Ti, V with carbon equivalent varying between 0.36 and 0.50 were rolled. The investigations of mechanical properties, impact resistance KV within the temperature range from 20 to -60° C and microstructure were carried out. The assumed impact resistance KVmin = 27 J at test temperature of -60° C was obtained for metal plates 6÷7.5 mm thick. These plates have fi ne-grained ferritic-pearlitic-bainitic microstructure and their properties meet the requirements for S420ML and S460ML category.
PL
Celem pracy było opracowanie parametrów niskotemperaturowego walcowania w zakresie ferrytycznym stali z grupy IF i regulowanego walcowania z obróbką cieplnoplastyczną niskowęglowych stali konstrukcyjnych i przeprowadzenie prób walcowania eksperymentalnego w LPS. Do walcowania wytypowano stal IF i 3 gatunki stali niskowęglowych z mikrododatkami Nb, Ti, V o zawartości węgla od 0,06 do 0,15 % wytopione w warunkach laboratoryjnych IMŻ i 3 gatunki w postaci odcinków blach o grubości od 40 i 44 mm ze stali S355, S420 i S500MC pobranych z blach walcowanych w warunkach przemysłowych. W wyniku stwierdzono, że blachy ze stali IF walcowane przy obniżonej temperaturze w zakresie ferrytycznym spełniają wymagane właściwości, a badania blach ze stali niskowęglowych należy kontynuować stosując wyższe temperatury końca walcowania i chłodzenie natryskiem wodnym po walcowaniu o parametrach zależnych od gatunku stali i grubości blachy.
EN
The purpose of the work was to develop parameters of low-temperature ferritic rolling of IF steels and controlled rolling with thermoplastic treatment of low-carbon constructional steels as well as to carry out the experimental rolling in LPS. For rolling the IF steel, 3 grades of low-carbon steel with micro-additives of Nb, Ti, V and carbon content ranging from 0.06 to 0.15%, cast under the Institute for Ferrous Metallurgy's laboratory conditions, and 3 grades in the form of S355, S420 and S500MC steel plate sections with thickness from 40 and 44 mm, taken from plates rolled under the industrial conditions, were selected. As a result, it was found that IF steels put to ferritic rolling at a reduced temperature met the required properties, while the investigations on low-carbon steel plates should be continued by using higher temperatures at the end of rolling and water spray cooling after rolling with parameters dependent on steel grade and plate thickness.
EN
The paper presents a method of surface evaluation of steel strips formed by longitudinal cold rolling using the rolling mill DUO 210 SVa. The experiments were performed on samples of low carbon structural steel in order to determine the impact of grain size of material with respect to technological parameters, particularly with respect to the reduction and rolling force. Surface roughness of the steel strips was measured at three areas by an optical profilometer MicroProf FRT. Consequently, these three results were mutually compared.
PL
Artykuł przestawia metodę oceny zmian struktury geometrycznej powierzchni części stalowych po walcowaniu wzdłużnym na zimno na walcarce typ DUO 210 SVa. W badaniach zastosowano stal niskowęglową stosowaną w budowie samochodów w celu określenia zależności pomiędzy wielkością ziarna struktury metalograficznej i parametrami technologicznymi procesu walcowania, w szczególności relacji zmniejszenie wysokości próbki – siła walcowania. Chropowatość powierzchni mierzono w trzech obszarach na profilografometrze typ MicroProf FRT. Otrzymane trzy wyniki porównano.
7
PL
Praca przedstawia sposoby wytwarzania drobnoziarnistej struktury ferrytycznej w niskowęglowej stali konstrukcyjnej C15V. Wyznaczono za pomocą badań dylatometrycznych temperatury krytyczne A c1, A c3, A r1, A r3, oraz określono kinetykę przemian w badanej stali podczas nagrzewania i chłodzenia. Ustalono parametry obróbki cieplno-plastycznej w zakresie międzykrytycznym (rys. 3). Zastosowanie rożnych wariantów OCP (obróbki cieplno-plastycznej) pozwoliło otrzymać strukturę o rożnym stopniu rozdrobnienia. Efekty tych zabiegów oceniono na podstawie badań mikroskopowych z oszacowaniem wielkości ziarna oraz pomiarów twardości. Zaobserwowano, że odkształcanie w zakresie międzykrytycznym (? + ?) sprzyja występowaniu w uzyskanych strukturach dość licznych zarodków ferrytu, co powoduje otrzymanie większej dyspersji ziarna w stali niskowęglowej. Osiągnięto bardzo drobne ziarna o średnicy rzędu 1,4 @m do 3,9 @m. Ponadto stwierdzono, że próbka o najmniejszych ziarnach posiadała także najniższą twardość (197HV30).
EN
This paper presents the ways of producing of fine-grained ferrite structure in low carbon steel C15V. The critical temperatures A c1, A c3, A r1, A r3 were designated by means of dilatometric research. Transformation kinetics in the investigated steel during heating ang cooling was designated. Termomechanical proccess' parameters in the intercritical range were obtained (Fig. 3). Application of different variant of termomechanical proccess made it possible to achieve the structure of various refinement degree. The effects of these threatments were estimated based on microscopic researches and defining of a grain size as well as hardness measuremant. It was observed that deformation in the intercritical range (? + ?) promote the occurance of my ferrite nucleus in obtained structures. This results in greater grains dispersion in low carbon steel. Very fine grains of 1.4÷3.9 @m diameter were obtained. Moreover, it was stated that the speciment of the smallest grains had also the lowest hardness (197HV30).
PL
Za pomocą badań metodami głębokiego trawienia i próby Baumana wykazano, że jakość wlewków ciągłych ze stali niskowęglowej stosowanych do walcowania walcówki będącej wsadem do produkcji drutów spawalniczych, jest zależna od warunków odlewania i sposobu krzepnięcia. Badania plastyczności stali o strukturze pierwotnej oceniono w próbie skręcania na gorąco w zakresie temperatury od 800 do 1100 °C i szybkości odkształcenia od 0,1 do 10,0 s-1. Stwierdzono wysoką podatność stali do przeróbki plastycznej w analizowanym zakresie zmienności parametrów dkształcenia.
EN
It was proved by the deep etching and Baumann tests that the quality of continuous cast low-carbon steel billets used for rolling welding wire depends on casting and solidification conditions. Hot torsion tests of the steel in the as-cast state were carried out in the temperature range from 800 °C to 1100 °C and strain rate range from 0.10 to 10.0 s-1. It was found out that the investigated steel exhibits good formability in the analyzed range of deformation conditions.
PL
W artykule przedstawiono badania plastometryczne nowego gatunku stali niskowęglowej niestopowej. Badania przeprowadzono na plastomerze skrętnym w zakresie temperatur od 600 stopni C do 1100 stopni C z prędkości. odkształcenia 0,1, 1 i 10 s-1. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono krzywe płynięcia w układzie naprężenie uplastyczniające odkształcenie rzeczywiste. Analizie poddano punkty charakterystyczne dla krzywej płynięcia: maksymalna wartość naprężenia uplastyczniającego, odpowiadająca jej wartość odkształcenia oraz wartość odkształcenia granicznego. Wyznaczono energię aktywacji odkształcenia plastycznego. Badania zmian mikrostruktury stali po próbie skrecania na gorąco wykonano przy użyciu techniki mikroskopii świetlnej. Wykazano nadplastyczne płynięcie stali dla temperatury odkształcenia od 900 do 1100 stopni C w całym zakresie zmienności parametrów odkształcenia.
EN
The article shows plastometric research of new low-carbon steel grade. Investigation was carried out using torsion plastometer in temperature range from 600 °C to 1100 °C with a strain rate 0.1and 10 s-1. The analysis of obtained results the flow curves in the flow stress – true strain system, was determined. Characteristic points: peak stress (ópp ), strain, limit deformation value of obtainted curves were analized. The activation energy of plastic deformation was determined. Structural extermination after torsion plastometric test was carried out using light microscopy. The superplasticity flow of steel for deformation from 900 to 1100 °C in whole range of strain rate parameters.
PL
Omówiono zależność pomiędzy stężeniem tlenu w stopiwie elektrod otulonych rutylowych i zasadowych a wielkością wtrąceń niemetalicznych. Wyprowadzono wzór matematyczny pozwalający obliczyć średnicę wtrącenia niemetalicznego w stopiwie w zależności od ilości tlenu.
EN
Relation between concentration of oxygen in basic and rutile weld metal deposit and size non metalic inclusions were discussed. Furthermore mathematical equation allowing to calculate diameter of non metalic inclusion in metal weld deposit in terms of oxygen concentration in MWD have been done.
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektowania parametrów technologicznych procesu nawęglania próżniowego stali niskowęglowej DC4 w celu uzyskania założonych parametrów warstwy nawęglanej, tj. powierzchniowego stężenia węgla IcSurf, efektywnego stężenia węgla IcEfect oraz efektywnej grubości warstwy nawęglanej DcEfect. Proces projektowania parametrów technologicznych nawęglania próżniowego przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego SimVac Plus v.2.7.3(EN). Dla otrzymanych warstw nawęglanych przeprowadzono badania zmian zawartości węgla (GDOES) oraz rozkłady zmian twardości (Vickers) w funkcji odległości od powierzchni. Dokonano porównania rzeczywistych zmian zawartości węgla w wytworzonych warstwach nawęglanych ze zmianami wyznaczonymi w procesie symulacji. Dla wytworzonych warstw nawęglanych przeprowadzono również analizę zmian twardości w funkcji odległości od powierzchni, na podstawie której określono przedziały twardości uzyskiwane w stali DC4 dla danej wartości stężenia węgla i parametrów obróbki cieplnej.
EN
This paper presents the results of the research work concerning the design of the vacuum carburising processes of low carbon steel grade DC4, in order to obtain the required parameters of carburising zone, i.e. surface concentration of carbon IcSurf, efficient concentration of carbon IcEfect and the efficient thickness of carburising zone DcEfect. The special simulation software SimVac Plus v.2.7.3(EN) was used in this research. For all the investigated structures, the authors carried out chemical composition analysis with the use of the GDOS method and hardness patterns in the changes of depth of the carburising zone with the use of the Vickers method. The results of investigations into chemical composition of carbon were compared with the results obtained by the simulation method. The authors carried out the analysis of the range of hardness of low carbon steel grade DC4, which was obtained for different chemical compositions of carbon and for the selected parameters of heat treatment.
PL
Przedstawiono opis realizacji projektu celowego, wspomaganego ze środków Komitetu Badań Naukowych (MNi-SW), którego głównym celem było opracowanie i praktyczne zastosowanie, w warunkach Stalowni Ferrostal Sp. z o.o., technologii wytwarzania wlewków ciągłych z niskowęglowych stali bezkrzemowych, przeznaczonych do du­żej redukcji przekrojów w procesie ciągnienia na druty o małej średnicy, pokrywane powłokami antykorozyjnymi. Cel ten zrealizowano poprzez gruntowne badania laboratoryjne i przemysłowe. W wyniku realizacji projektu uzyskano poprawę efektywności ekonomicznej Stalowni Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. wskutek rozszerzenia portfela zamówień na cztery gatunki stali bezkrzemowych (H8-35 Al, H10-40 Al, St37-3FSG, S137-3 Al mod.). Wytworzono 15,4 tys. ton wlewków ciągłych z tych gatunków stali, przy zwiększeniu wartości dodanej wlewków ciągłych, wynoszącym 115 zl/t wlewka ciągłego.
EN
This article presents the description of realisation of the research project, financed by the State Committee for Scientific Research's funds (MNiSW), the main objective of which was to develop anduse inpractice, under the Ferrostal Sp. z o.o. Steelworks' conditions, the technology for making low-carbon siliconless steel cast strands for large reduction of cross sections in the process for drawing of small-diameter wires covered with anti-corrosion coatings. This objective was realised by laboratory tests and industrial studies. As a result of the project implementation, the economic efficiency of Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. Steelworks was obtained due to the extension of the order portfolio to include four grades of siliconless steels (H8-35AI, H10-40AI, St37-3FSG, St37-3Al mod.). 15.4 thousand tons of cast strands were made from these steel grades, with increase in the value added of the cast strands to PLN 115/t of cast strand.
13
Content available Simulation of fatigue process
EN
In the paper are shown the results of fatigue crack propagation in the microstructure of material and the dependence da/dN - DKapl by finite - element software ADINA. These results are confronted with the results of fatigue tests. The aim was to elaborate on the crack initiation and growth in the microstructure containing a stress concentrator and redistribution of stress during propagation.
PL
W artykule pokazano wyniki propagacji pęknięć zmęczeniowych w mikrostrukturze materiału oraz zależności da/dN - DKapl uzyskanych metodą elementów skończonych w pakiecie ADINA. Wyniki te porównano z rezultatami laboratoryjnych badań zmęczeniowych. Celem było wypracowanie pęknięcia inicjującego i jego rozwinięcie w mikrostrukturze z koncentratorem naprężeń oraz obserwowanie zmian rozkładu naprężeń w trakcie propagacji pęknięcia.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych własności mechanicznych nowej stali nisko węglowej, bainityczno-martenzytycznej 10MnCrMoV8. Badania te obejmowały: próbę rozciągania, udarności, ocenę skłonności stali do starzenia po zgniocie oraz pomiary twardości. Wyniki badań uzyskane w próbie udarności uzupełniono dokumentacją fraktogranczną przełomów. Wykazano, że badana stal cechuje się silną skłonnością do starzenia po zgniocie, związaną z jej składem chemicznym, tj. znacznym niedomiarem glinu rozpuszczonego w stosunku do zawartości azotu. Możliwości poprawy odporności na pękanie nowej stali w stanie po starzeniu upatruje się w dokładnym zbilansowaniu stężeń wymienionych pierwiastków drogą doświadczalną.
EN
This paper presents the results of selected mechanical properties ofa new low-carbon bainitic-martensitic 10MnCrMoV8 steel. The steel was examinedfor its tensile properties, impact toughness, ability to strain ageing andhardness as well. Impact toughness results were also supplemented with fracture surfaces observations. It has been proved that this steel is characterized by strong ability to strain ageing, what is associated with steels chemical composition: an amount of dissohed aluminium was insufficient to nitrogen content. It is expected that after strain ageing the impact toughness ofthis new steel can be improved if aluminium and nitrogen contents will be correctly balanced, what can be obtain by experimental route.
PL
Za pomocą przedstawionych wzorów oszacowano ewolucję struktury austenitycznej w czasie walcowania blach o grubości 12 mm z kontrolowaną rekrystalizacją ze stali niskowęglowej z mikrododatkiem wanadu i podwyższoną zawartością azotu (16 MnV6). Dokonano oceny rekrystalizacji między przepustami oraz wielkości ziarna po walcowaniu z przyspieszonym chłodzeniem. Otrzymano drobnoziarnistą strukturę ferrytyczno-perlityczną, która rekompensuje niekorzystny wpływ umocnienia wydzieleniowego na temperaturę przejściowej kruchości w badanej stali. Pozwoliło to na uzyskanie wysokiej wytrzymałości - Remm=540 MPa, Rm >675 MPa i dobrej ciągliwości - A =23 %, w blachach ze stali 16 MnV6.
EN
Using equations presented in the paper the evolution of the austenitic structure during recrystallization rolling 12 mm plates made from low-carbon steel with microaddition of Vand increased nitrogen content (16MnV6) was estimated. Recrystallization between passes and grain size after rolling with accelerated cooling was evaluated. Fine grained ferrite-pearlite structure was obtained which compensate detrimental effect of precipitation strengthening on impact transision temperature in the tested steel. This allowed to obtain high strength - Remm=540 MPa, Rm>675 MPa and advantageous elongation - A5=23 %for 16 MnV6 steel plates.
EN
This paper presents the project, which solved development and verification of production of line pipes grade X65 PSL2 according to API 5L. The authors describe basic period of solution: design chemical composition of steel, steel making, continuous casting and line pipes production. The pipes were quenched and tempered according to requirement of specification. Final properties of line pipes (yield strength, tensile strength, ductility, notch toughness) were attested. All mechanical values matched the requirements for grade X65 PSL2. The line pipes may be used for sour service.
PL
W artykule zaprezentowano projekt, którego celem było opracowanie i weryfikacja technologii produkcji rurze stali X65 PSL2 zgodnie z normą API 5L. Autorzy opisują zasadnicze etapy rozwiązania problemu: zaprojektowanie składu chemicznego stali, wytworzenie stali, proces ciągłego odlewania stali oraz produkcję rur Rury były chłodzone oraz hartowane zgodnie z wymaganymi warunkami. Końcowe właściwości rur przewodowych (umowna granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, plastyczność, udarność) zostały potwierdzone w badaniach. Właściwości mechaniczne były zgodne z wymaganiami dla stali X65 PSL2. Rury przewodowe mogą być zastosowane w przemyśle chemicznym, naftowym (do transportu cieczy agresywnych).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych dla dwu wytopów stali nisko węglowej: zawierającej mangan i krzem (0,2 %C, 1,5 %Mn, 1,5 %Si), oraz mangan, krzem i miedź (0,2 %C, 1,5 %Mn, 1,5 %Si, 1,0% Cu). Badania prowadzono po chłodzeniu z zakresu dwufazowego i przemianie izotermicznej przebiegającej przy temperaturach z zakresu 400-700 °C. Własności mechaniczne po przemianie perlitycznej (500-650 °C) były zbliżone, natomiast próbki, w których strukturze pozostawał jeszcze austenit, charakteryzowały się niższą granicą plastyczności i wyższą wytrzymałością na rozciąganie (wyższy stosunek Rm/Re) Odmiennie zachowywały się również próbki po przemianie izotermicznej przy najwyższej temperaturze (700 °C). Kształt krzywych rozciągania i zmiany chwilowego wykładnika umocnienia wskazywały na obecność w strukturze austenitu (potwierdzono to również badaniami magnetycznymi). Próbki te wykazywały własności podobne do tych po przemianie w dolnym zakresie temperatur (poniżej 450 °C).
EN
In this paper results of mechanical properties measurement for two melting's of low-carbon steel containing manganese and silicon (0.2 %C, 1.5 %Mn, 1.5 %Si), and manganese, silicon and copper (0.2 %C, 1.5 %Mn, 1.5 %Si 1.0 %Cu) are presented. Research were performed after cooling from the two-phase range and the isothermal transformation proceeded in the temperature range from 400 to700 °C. Mechanical properties after the pearlitic (500-650 °C) transformation were similar, however samples, the structure of which stayed still the austenite range were characterized with the lower yield stress and with the higher tensile strength (the higher Rm/Re ratio). In a different manner behaved also samples after the transformation in the highest temperature (700 °C). The shape of curves and changes of the instantaneous strengthening exponent indicated the presence of austenite in the structure (it was confirmed also by magnetic investigations). These samples showed similar properties to those transformed in the low temperature range (below 450 °C).
18
Content available remote Local laser marking - new technology in the identification of steel parts
EN
The importance of identification of machines in the field of maintenance becomes more and more significant. In the field of mechanical maintenance or especially in large-scale production serious difficulties cause to identify various metal parts which have similar form and/or size during technological process. The paper based and printed barcode seemed a safe resolution to this purpose. Unfortunately during the repairing or renewal process the paper based barcodes of steel parts very often were destroyed or damaged, the currently applied paper based and painted codes can cause data losses. This is the fact which indicated the research of steel marking system. In this type of marking the material contains the signs. Other advantage of this system is the readability beneath from painted layer.
19
Content available remote Reduction macrosedregation in concast slabs of deep drawing steel
EN
Results of laboratory and industrial tests related to development and implementation of the comprehensive technology of production and continuous casting of Bw11 low carbon steel for cold drawing of special products are presented. The aim of material tests was to assess the impact of the applied technological processes on reduction of central macrosegregation in slabs and plates. Segregation of alloying elements and impurities in steel, occurring during the process of concast slab solidification, results in formation of the central segregation zone. In heavy plates rolled from concast slabs, the zone is disclosed during the deep etch test, and constitutes material faults which disqualifies plates from application for cartridge cases. In the segregation band of higher hardness, revealed by means of the Oberhoffer’s reagent, intensified pearlite banding, characteristic strips of fine pearlite and numerous non-metallic inclusions – mostly elongated MnS sulphides, were found. In order to reduce central segregation in concast slabs, the following treatments were performed: – reduction of P and S content in steel, – modification of non-metallic inclusions by means of Ca addition, – using Ti and B microadditives for the purpose of modification of steel solidification structure, – reduction of the degree of steel overheating prior to casting, – increasing intensity of concast slabs cooling, – soft reduction of concast slab in the final phase of solidification. By means of the standard technology modified in the above manner, plates without the central segregation were manufactured in the steel plant (Huta Stali Czestochowa). The produced plates fulfil conditions of the acceptance test specifications, moreover, their usability was verified by means of laboratory press forming tests as well as tests of industrial cartridge casing forming.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i przemysłowych, związanych z opracowaniem i wdrożeniem kompleksowej technologii wytwarzania i odlewania ciągłego stali niskowęglowej Bw11, przeznaczonej do tłoczenia na zimno wyrobów specjalnych. Celem badań materiałowych była ocena wpływu zastosowanych procesów technologicznych na redukcję makrosegregacji środkowej we wlewkach i blachach. Zachodząca podczas krzepnięcia wlewka ciągłego segregacja pierwiastków stopowych i zanieczyszczeń zawartych w stali powoduje utworzenie środkowej strefy pasm segregacyjnych. W blachach grubych walcowanych z wlewków ciągłych strefa ta ujawnia się podczas próby głębokiego trawienia i stanowi wadę dyskwalifikujacą blachy do zastosowań na łuski amunicyjne. W paśmie segregacyjnym, o podwyższonej twardości, ujawnianym za pomocą odczynnika Oberhoffera, stwierdzono zintensyfikowaną pasmowość perlitu, charakterystyczne pasemka drobnopłytkowego perlitu oraz liczne wtrącenia niemetaliczne, w głównej mierze wydłużone siarczki MnS. W celu ograniczenia segregacji środkowej w wlewkach ciągłych zastosowano: – ograniczenie poziomu P i S w stali, – modyfikacje wtrąceń niemetalicznych za pomocą wapnia, – mikrododatki Ti i B w celu modyfikacji struktury krzepnięcia stali, – zmniejszenie stopnia przegrzania stali przed odlewaniem, – zwiększenie intensywności chłodzenia wlewków ciągłych, – zabieg miękkiego dogniatania wlewka ciągłego w ostatniej fazie krzepnięcia. Za pomocą tak zmodyfikowanej technologii wytworzono w Hucie Stali Częstochowa blachy bez segregacji środkowej, które spełniły wymagania odbiorowe, a ich przydatność została zweryfikowana za pomocą laboratoryjnych prób tłoczności oraz prób przemysłowego tłoczenia łusek.
EN
The fatigue fracture of structural details subjected to cyclic loads mostly occurs at a critical cross section with stress concentration. The welded joint is particularly dangerous location because of sinergetic harmful effects of stress concentration, tensile residual stresses, deffects, microstructural heterogeneity. Because of these reasons many methods for improving the fatigue resistance of welded joints are developed. Significant increase in fatigue strength and fatigue life was proved and could be attributed to improving weld toe profile, the material microstructure, removing deffects at the weld toe and modifying the original residual stress field. One of the most useful methods to improve fatigue behaviour of welded joints is TIG dressing. The magnitude of the improvement in fatigue performance depends on base material strength, type of welded joint and type of loading. Improvements of the fatigue behaviour of the welded joints in low-carbon structural steel treated by TIG dressing is considered in this paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.