Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zachowania konsumenckie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Chatbots in marketing
EN
The role of digital technologies, especially the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI), increasingly become a key element of diverse interactions between brands and consumers. Homo Cyber Oeconomicus, one of the potential stages of ongoing consumer’s evolution, lives between processes of dehumanization of the surrounding world and humanization of digital technologies. While remaining in a constant contact with smart devices, systems and algorithms, they are looking for new values and meanings, which are a metaphor of their desires, fears and behaviors. As a result, the digital ecosystem, as an attempt to combine the humanism idea with technologization processes, poses new challenges to companies/brands, both concerning the quality of interactions with an increasingly digital consumer and tools used in that process. Chatbots can prove to be an interesting solution here, as their spectrum of potential areas of implementation in business systematically increases. The paper attempts to identify the influence of chatbots on marketing taking into account their role in Human - to - Machine interaction process. A part of these considerations is of the character of philosophical discourse on the role of that technology in human life, which is a starting point for the presentation of preliminary assumptions for a model of consumer-chatbot interaction (digital technology) in marketing activity of companies/brands.
PL
Rola technologii cyfrowych, w tym w szczególności Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) staje coraz bardziej kluczowym elementem zróżnicowanych interakcji pomiędzy markami i konsumentami. Homo Cyber Oeconomicus, będący jednym z potencjalnych etapów trwającej ewolucji konsumenta, żyje między procesami dehumanizacji otaczającego go świata a humanizacji technologii cyfrowych. Pozostając w ciągłym kontakcie z inteligentnymi urządzeniami, systemami i algorytmami poszukuje nowych wartości i znaczeń, stanowiących metaforę jego pragnień, obaw i zachowań. W efekcie digital ecosystem, będący próbą zespolenia idei humanizmu z procesami technologizacji stawia przed firmami/markami nowe wyzwania, zarówno co do jakości realizowanych interakcji z coraz bardziej cyfrowym konsumentem, jak i narzędzi wykorzystywanych w tym procesie. Ciekawym rozwiązaniem mogą okazać się chatboty, których spektrum potencjalnych obszarów implementacji w biznesie systematycznie chatbotów na marketing, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w procesie interakcji Human – to – Machine. Część prowadzonych rozważań ma charakter filozoficznego dyskursu nad rolą tej technologii w życiu człowieka, co stanowi punkt wyjścia do prezentacji wstępnych założeń modelu interakcji konsumenta i chatbotów (technologia cyfrowa) w aktywności marketingowej firm/marek.
EN
The study aimed to analyse the relationship between consumer behaviour and new trends in the market environment. The authors presented various approaches to defining consumer behaviour in the context of dynamic changes in the market environment and made an attempt to answer the question to what extent new phenomena in consumer behaviour, such as New Balance and Normcore, influence the present consumer behaviour. The study made use of research focussing on secondary sources performed using the desk research method and participatory observations carried out by the authors. Among other materials used were secondary sources, results of quantitative studies performed with the use of the CAWI method, individual in-depth interviews and focus group interviews. The research focussed on new trends in consumer behaviour and its major motivators.
PL
W opracowaniu przedmiotem analizy było badanie relacji pomiędzy zachowaniami konsumentów a nowymi trendami w otoczeniu. Autorka przedstawiła różne podejścia do definiowania zachowań konsumenta w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym i podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu nowe zjawiska w zachowaniach konsumentów, takie jak New Balanse oraz Normcore, wywierają wpływ na aktualne zachowania konsumenckie. W opracowaniu wykorzystano przeprowadzone badania na źródłach wtórnych prowadzonych metodą desk research oraz własne obserwacje uczestniczące. Wykorzystano też jako źródła wtórne, wyniki badań ilościowych realizowanych techniką CAWI, indywidualne wywiady pogłębione oraz badania focus group interwiew. Przedmiotem badań były nowe trendy w zachowaniach konsumentów, jak również czynniki je determinujące.
EN
In 2016, in 56% of shops with clothing and footwear, the percentage of returns was at the level of 10-25%. One of the main reasons for returns is the mismatch of product size to the customer’s size. Although there are standardized clothing sizes on the market, the same marks are often characterized by other parameters depending on the manufacturer’s brand. The aim of this study is to identify the scale of the problem concerning various sizes of clothing products in the opinion of customers. Almost half (46%) of respondents indicated that the right selection of clothing size is a problem for them. In this aspect, sex is not important, i.e. both for a group of women and men – every second respondent indicates this inconvenience. 26% of the surveyed women do not get angry at all when trying on clothing products, and only 16% of men showed the same feature.
PL
Jednym z istotnych problemów rynku odzieżowego jest duży odsetek zwrotów produktów, aż w 56% sklepów z odzieżą i obuwiem procent zwrotów kształtował się, w 2016 roku, na poziomie 10-25%. Jednym z głównych przyczyn zwrotów jest niedopasowanie wielkości produktu do wymiarów klienta. Mimo, iż na rynku funkcjonują znormalizowane oznaczenia wymiarów odzieży to bardzo często, te same oznaczenia charakteryzują się innymi parametrami w zależności od marki producenta. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja skali problemu różnych wymiarów produktów odzieżowych w opinii klientów w zależności od płci i wieku. Prawie połowa (46%) ankietowanych wykazała, że właściwy dobór rozmiaru odzieży jest dla nich problemem, w tym 16% potwierdziła to zdecydowanie. W tym aspekcie nie ma znaczenia płeć, czyli zarówno dla grupy kobiet i mężczyzn co drugi respondent zauważa tą niedogodność. Jednak determinanta w postaci czasu spędzanego w przy-mierzalni bez irytacji stanowi istotną statystycznie zależność od płci. 26% ankietowanych kobiet w ogóle nie irytuje się podczas przymierzania odzieży, gdzie jedynie 16% mężczyzn wykazało tą samą cechę.
EN
The article addresses the issue of upcycling as a new pattern of consumer behaviour, enabling the production of new goods from the previously used products, which prolongs their life. Such behaviour also leads to a reduction in the use of new products on a market basis and reduces the need to throw things out that have lost their former usefulness. Creativity is an important element of upcycling, which allows us to find new uses for things, which have previously been treated as useless rubbish or waste. Increasingly, large corporations take the example from individual and undertake activities related to upcycling of their products or convert things which have so far been treated as waste into starting material for manufacturing products. The activities described earlier are strengthened by the media, which promote the ideas of upcycling as a modern form of business, art and a new pattern of sustainable consumption. The following paper attempts to address these perspectives and indicates the opportunities and threats that are brought about by this phenomenon for the functioning of the communal services sector.
PL
Artykuł porusza zagadnienie upcyclingu jako nowego wzorca zachowań konsumenckich, umożliwiających wytworzenie z zużytych wcześniej produktów nowych dóbr co przedłuża ich życie. Zachowania tego typu prowadzą również do ograniczenia korzystania z nowych produktów na zasadach rynkowych oraz zmniejszają konieczność wyrzucania rzeczy, które straciły swoją dotychczasową przydatność. Ważnym elementem upcyclingu jest kreatywność, pozwalająca znaleźć nowe zastosowanie dla rzeczy, które wcześniej były traktowane jako bezużyteczny śmieć czy odpad. Coraz częściej wielkie korporacje biorą przykład z osób indywidualnych i podejmują działania związane z upcyclingiem swoich produktów lub przekształcają rzeczy dotychczas traktowane jako śmieci w materiał wyjściowy do wytwarzania produktów. Działania opisane wcześniej wzmacniane są przez media, które promują idee upcyclingu jako współczesnej formy biznesu, sztuki oraz nowego wzorca zrównoważonej konsumpcji. Poniższe opracowanie próbuje odnieść się do tych perspektyw oraz wskazuje szanse i zagrożenia jakie te zjawisko niesie dla funkcjnowania sektora usług komunalnych.
EN
With the rapid advancements in the Electronic Commerce sector, modern consumers are becoming increasingly aware of the prospects of the various pricing strategies, which have made their purchase decisions more sophisticated. Recent literature portrays an increased tendency among online shoppers to track product prices and wait for price markdowns prior to making their purchase decisions. This act of consumers is seen as strategic purchase behaviour, which is necessary for sellers to be aware of and frame their counter-strategies accordingly to prevent potential loss of revenue. This study aims at analyzing and measuring crucial factors that influence price tracking among online consumers. These include shopping experience, fair price perceptions and awareness about dynamic pricing. Using PLS SEM, this study also analyses the moderating effect of fair price perceptions on the overall shopping experience and price tracking behaviour of consumers. Statistical results reveal all three factors have significant direct and positive influence on price tracking behaviour and the moderation effect is significant and negatively influences consumer price tracking behaviour.
PL
Dzięki szybkim postępom w branży handlu elektronicznego, nowi konsumenci stają się coraz bardziej świadomi perspektyw różnych strategii cenowych, dzięki którym decyzje dotyczące zakupów stały się bardziej złożone. Najnowsza literatura opisuje zwiększoną tendencję kupujących online do śledzenia cen produktów i oczekiwania na obniżki cen przed podejmowaniem decyzji zakupowych. Ten akt konsumentów jest postrzegany jako strategiczne zachowanie zakupowe, które jest konieczne, aby sprzedawcy byli świadomi i dostosowywali swoje przeciw-strategie, aby zapobiec potencjalnej utracie dochodów. Celem tego badania jest analiza i pomiar kluczowych czynników, które wpływają na śledzenie cen wśród konsumentów internetowych. Należą do nich: wrażenia z zakupów, uczciwe postrzeganie cen i świadomość na temat dynamicznych cen. Wykorzystując PLS SEM, niniejsze badanie analizuje również moderujący wpływ uczciwej percepcji cenowej na ogólne wrażenia zakupowe i zachowanie cenowe konsumentów. Wyniki statystyczne pokazują, że wszystkie trzy czynniki mają znaczący bezpośredni i pozytywny wpływ na zachowanie cen, a efekt moderacji jest znaczący i negatywnie wpływa na zachowanie konsumentów przy śledzeniu cen.
EN
The research is undertaken to investigate the impact of brand equity on consumer willingness to pay the premium price by using an extended model of the theory of planned behavior. Role of consumer attitude, subjective norms, and perceived behavioral controls in shaping consumer intention towards paying a premium price for a brand are explored. The theory is further extended to demonstrate the role of brand equity towards consumer intention to pay a premium price. This research is conducted explicitly in Pakistan. The data was analyzed statistically by performing regression analysis with SPSS. The findings indicate that there is a significant impact of brand equity, attitude, subjective norms, and perceived behavioral controls on consumer intention to pay a premium price for the brand. The research findings depict that consumers are willing to pay a premium price for a brand if the high brand equity is established.
PL
Podjęte badania mają na celu przeanalizowanie wpływu wartości marki na skłonność konsumentów do płacenia ceny premium za pomocą rozszerzonego modelu teorii planowanych zachowań. Dokonano analizy roli postawy konsumenckiej, subiektywnych norm i postrzeganych kontroli behawioralnych w kształtowaniu intencji konsumenta w zakresie płacenia wyższej ceny za markę. Teoria ta jest dalej rozwijana, aby pokazać rolę marki w dążeniu konsumenta do zapłacenia wyższej ceny. Badania wykorzystane w niniejszym artykule przeprowadzono w Pakistanie. Dane analizowano statystycznie, przeprowadzając analizę regresji za pomocą oprogramowania SPSS. Ustalenia wskazują, że istnieje znaczący wpływ wartości marki, postawy, subiektywnych norm i postrzeganych kontroli behawioralnych na intencję konsumenta, aby zapłacić wyższą cenę za markę. Wyniki badań wskazują, że konsumenci są gotowi zapłacić wyższą cenę za markę, jeśli ustanowiony zostanie wysoki kapitał własny marki.
EN
Digital resolution is currently one of the most important forces determining changes and their dynamics in the social, cultural and economic dimension. Digital technologies such as the Internet of Things and Artificial Intelligence will, according to Gartner’s Hype Cycle for Emerging Technologies 2017, play an increasingly important role while creating a new quality of the market space. Yet, these are multidimensional issues whose potential should be considered both, from the perspective of enterprises that create and/or adapt such technologies in their production, logistics or sale processes as well as in consumer perspective taking into account a degree of awareness, interest and fascination of potential buyers, users with such devices and solutions. This is determined by dualism of approach to digital technologies (economic approach vs. humanistic approach) and evaluation of their potential benefits and threats. It seems, however, that virtualization of consumer behaviour as a consequence of impact of technologies such as the Internet of Things and Artificial Intelligence, can at the same time be a significant driving force of further processes of digitalization, its dimensions and dynamics. The article attempts to identify the impact of digital technologies (IoT and AI) on attitudes, preferences and decisions of consumers and presented discussion was based on the results of own studies in the analysed area.
PL
Rewolucja cyfrowa jest obecnie jedną z najważniejszych sił determinujących zmiany i ich dynamikę w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Technologie cyfrowe, jak Internet of Things i Artificial Intelligence będą, zgodnie z Gartner’s Hype Cycle for Emerging Technologies 2017, odgrywały w najbliższych latach znaczącą rolę, kreując nową jakościowo przestrzeń rynku. To jednak pojęcia wielowymiarowe, których potencjał należy rozpatrywać zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstw kreujących i/lub adaptujących te technologie w swoich procesach produkcyjnych, logistycznych czy sprzedażowych, ale także w ujęciu konsumenckim, uwzględniając stopień świadomości, zainteresowania i fascynacji potencjalnych nabywców, użytkowników tego typu urządzeniami i rozwiązaniami. Determinuje to dualizm podejścia do technologii cyfrowych (ujęcie ekonomiczne versus ujęcie humanistyczne) i ocenę ich potencjalnych korzyści i zagrożeń. Wydaje się jednak, że wirtualizacja zachowań konsumentów, jako następstwo wpływu technologii takich jak: Internet of Things i Artificial Intelligence, może być jednocześnie znaczącą siłą sprawczą dalszych procesów cyfryzacji, jej kierunków i dynamiki. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania wpływu technologii cyfrowych (IoT i AI) na postawy, preferencje i decyzje konsumentów, a prowadzone rozważania zostały poparte wynikami badań własnych w omawianym zakresie.
PL
W artykule przeprowadzono analizę skali produkcji substytutów na rynku żywności i wykazano, jak kosztem substytutów żywności zmniejsza się spożycie pieczywa. Podjęte zagadnienia opracowano na podstawie ogólnych danych statystycznych GUS i wyliczeń własnych oraz wykazu i badania treści literatury – badaniami objęto lata 2013-2016. W badaniach uczestniczyli konsumenci pieczywa i substytutów żywności, czyli osoby pracujące w zawodach wymagających dużego wysiłku fizycznego, młodzież i dzieci, osoby starsze, zwolennicy diet wegańskiej i wegetariańskiej. Do badań zastosowano pieczywo i pozostałe produkty piekarskie oraz ich substytuty. Można zatem przyjąć tezę, że przyswojenie pozytywnych zachowań żywieniowych w dzieciństwie staje się swoistym gwarantem utrzymania zdrowia i dobrej kondycji psychofizycznej aż do późnej starości.
EN
In the present paper, the analysis of the scale of production of the substitutes on the food market was carried out; the decrease of the bread consumption in favour of food substitutes was indicated. The undertaken problems were developed on the grounds of general statistical data of the Main Statistical Bureau (GUS) and own calculations as well as of the list and studies of the available literature – the studies included the period of 2013-2016. The research included the participation of the consumers of the bread and other food substitutes, that is, blue collar workers, teenagers and children and old people who preferred vegan or vegetarian diets. The object of the studies was bread and other baker’s products, and their substitutes. The author of the paper may state that the adoption of positive nutritional behaviours at the young age becomes a specific guarantee of good health and psycho-physical condition until the old age.
EN
In companies oriented toward marketing, consumers are at the centre of attention and learning about their market behaviour and preferences is the starting point in the process of shaping the marketing strategy. An organization, thanks to the right marketing strategy, can better adapt to its environment, which is a key element of strategic management. Therefore, this article addresses the issue of consumer behaviour relative to festivals. The first part of the paper features a brief description of consumers of music, film, and theatre festivals in Poland based on surveys, and the second part describes cultural consumers’ market behaviour. The researchers collected data for this study on N=891 consumers of five Polish festivals in 2016/2017.
PL
W firmach zorientowanych na marketing, konsumenci znajdują się w centrum uwagi, a rozpoznanie ich zachowań rynkowych i preferencji jest punktem wyjścia w procesie kształtowania strategii marketingowej. Organizacja, dzięki odpowiedniej strategii marketingowej, może lepiej dostosować się do swojego otoczenia, które jest kluczowym elementem zarządzania strategicznego. Dlatego w artykule rozważano kwestię zachowań konsumenckich w odniesieniu do festiwali. Pierwsza część artykułu zawiera krótki opis konsumentów festiwali muzycznych, filmowych i teatralnych w Polsce, a druga część w oparciu o badania ankietowe, opisuje zachowania rynkowe konsumentów usług kulturalnych. Autorzy zebrali dane do tego badania na próbie (N = 891) konsumentów pięciu polskich festiwali w roku 2016/2017.
10
Content available Pro-environmental activities of consumers
EN
The aim of the study is to compare pro-environmental activities between consumers in Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, FYR Macedonia, Slovenia and Montenegro. Empirical research was conducted on a sample of 1,550 participants from these countries. The results indicate that there are differences between consumers from: Montenegro and Serbia, Montenegro and Macedonia, Montenegro and Slovenia, Bosnia and Herzegovina and Slovenia and Bosnia and Herzegovina and Macedonia. Consumers from Montenegro and Bosnia and Herzegovina achieve significantly lower scores in the pro-environmental activities. Also, results indicate that there are no differences in gender, age and professional qualification related to pro-environmental activities between consumers. Differences in monthly incomes by households exist but post hock test not indicate to the exactly differences. The received data can be used by all market participants from these countries for increase pro-environmental activities of consumers.
PL
Celem badania jest porównanie działań proekologicznych między konsumentami w Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Słowenii i Czarnogórze. Badania empiryczne przeprowadzono na próbie 1550 uczestników pochodzących z wymienionych krajów. Wyniki wskazują, że istnieją różnice między konsumentami z: Czarnogóry i Serbii, Czarnogóry i Macedonii, Czarnogóry i Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Słowenii i Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii. Konsumenci z Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny osiągają znacznie niższe wyniki w działaniach prośrodowiskowych. Ponadto wyniki wskazują, że nie ma różnic pod względem płci, wieku i kwalifikacji zawodowych związanych z działaniami prośrodowiskowymi między konsumentami. Różnice w dochodach miesięcznych według gospodarstw domowych istnieją, jednak test post hoc nie wykazał konkretnych różnic. Otrzymane dane mogą być wykorzystywane przez wszystkich uczestników rynku z tych krajów w celu zwiększenia działań prośrodowiskowych konsumentów.
PL
W artykule opisano wyniki pilotażowych badań, dotyczący zakupów spożywczych w Internecie. W odróżnieniu od większości publikacji, prezentowane badania przeprowadzono w formie ustrukturalizowanego wywiadu pogłębionego na grupie 30 polskich e-konsumentów. Opisano dominujące style dokonywania zakupów, czynniki decydujące o wyborach konsumenckich oraz kategorie produktowe, celowo pomijane przy e-zakupach. Większość badanych kupuje żywność online raz na tydzień i pomija niektóre produkty. Jako najistotniejszy czynnik wpływający na decyzje zakupowe respondenci uznali promocje. Stwierdzono wyższą racjonalność deklarowanych zachowań konsumentów w sklepach spożywczych internetowych w porównaniu ze sklepami tradycyjnymi.
EN
The results of an exploratory study for online grocery shopping are described in the article. In contradistinction to other research, the study was conducted as a structured in-depth interview among thirty Polish e-consumers. The dominant style of shopping, factors determining consumer choices, and product categories intentionally omitted in online shopping are discussed. Most of the respondents make online grocery shopping once a week and they resign from some kind of food by purpose. Surprisingly, respondents found promotions as the most important factor influencing both online and offline grocery shopping A higher declared rationality of grocery consumer behavior was stated in online shops in comparison with conventional shops.
PL
Turystyka jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki światowej, jednocześnie turyści stają się coraz częściej obiektem ataków terrorystycznych oraz innych, niebezpiecznych zdarzeń. Zdarzenia te mają miejsce zarówno w miejscu pobytu turystów, jak i w środkach transportu. Artykuł podejmuje próbę identyfikacji kluczowych zjawisk w sferze gospodarki i zachowań konsumenckich, będących wynikiem zaburzenia bezpieczeństwa w transporcie turystycznym. Rozważania oparte są na analizie literatury tematu oraz na analizie dwóch przypadków – zamachów terrorystycznych skierowanych w transport turystyczny, których dotyczą przywołane dane statystyczne, raporty i artykuły internetowe. W oparciu o zebrane informacje, zostają wskazane zaobserwowane skutki tych zdarzeń oraz działania podejmowane w celu zminimalizowania ich negatywnych efektów, jak również reakcje turystów. Przeprowadzona analiza wskazuje, że kluczowym działaniem podejmowanym przez rządy państw dotkniętych atakami terrorystycznymi oraz przez kraje pochodzenia turystów, jest przywrócenie bezpieczeństwa (w tym również komunikowanie tego faktu szerokiej publiczności), a także wspieranie lokalnej gospodarki turystycznej poprzez różne inicjatywy. Wśród turystów wskazać można na różnorodne zachowania, w tym na brak poczucia zagrożenia.
EN
Tourism is a leading industry on the global market, at the same time tourists are becoming more and more targeted by terrorist attacks and other dangerous events. Security events occur at destinations and in transportation services (transport facilities and means of transport). The article main purpose is to identify the effects of security disruption in travel. These effects are observed in the field of economic performance of the travel industry and in consumer behaviour. The methods used are literature review, statistical data analysis and analysis of reports and articles concerning two case studies (terrorist attacks aimed at tourists). The results show the most important actions undertaken by governments and reactions among tourists. Governments of receiving and sending countries concentrate on resuming high security levels and supporting local business. Tourists react in different ways: from cancelling their vacations to travelling to risky destinations.
PL
Konsumenci wobec nowej żywności reprezentują dość sceptyczne postawy i mimo, że wartością najbardziej przez nich cenioną jest zdrowie, to wykazują umiarkowane zainteresowanie żywnością, która wyposażona jest w dodatkowe atrybuty świadczące o jej funkcjonalnym i korzystnym dla zdrowia charakterze. Przykładem żywności innowacyjnej jest m.in. żywność funkcjonalna, wobec której zauważa się dość silne zróżnicowanie jej zakupem wśród ogółu konsumentów, którzy bardziej niż korzystny wpływ na zdrowie cenią sobie aspekty hedonistyczne. Wyniki badań zrealizowanych w Projekcie „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka27 oraz badań własnych Zakładu Badań Konsumpcji SGGWZ, zarówno jakościowych jak i ilościowych, zauważa się, że konsumenci najbardziej zainteresowani są „naturalną żywnością; bez ulepszaczy, taką jaką znają z dzieciństwa”. Bardziej są skłonni akceptować zmiany w żywności, polegające na zmniejszaniu zawartości niektórych, negatywnie konotowanych w aspekcie zdrowotnym, składników odżywczych, aniżeli wzbogacanie żywności. Stąd też w komunikowaniu marketingowym wobec produktów innowacyjnych należy unikać treści takich jak „wzbogacone, czy ulepszone”. Odnotowano też, że młodzi konsumenci, reprezentujący wyższy relatywnie poziom wykształcenia są bardziej skłonni do akceptacji zmian w żywności, jak również w większym stopniu są zainteresowani zakupem innowacyjnych produktów żywnościowych, zwłaszcza w kategorii jogurtów probiotycznych i innych przetworów mlecznych, upatrując w nich przykładu funkcjonalnej żywności.
EN
Consumers represent quite skeptical attitude towards novel foods. Although health is the most appreciated value for them, they represent the moderate interest in novel foods with additional functional and health-promoting components. The example of innovative foods are functional food products, however the purchase of such products is influenced by the fact, that for consumers, more important than healthpromoting values are hedonistic aspects, that causes diversification of purchase. At the same time, it was found, especially in own research, that in the field of marketing communications of innovative products, statements negatively perceived by consumers are "enrichment” and “improvement”. It was also found, that consumers are most interested in "natural food”, “without any enhancers”, “remembered from childhood ". In order to verify mentioned observations, quantitative and qualitative survey was conducted and results are presented in this article. Young consumers, representing a relatively high level of education are more likely to accept changes in food, as well as there are more interested in purchasing innovative food products. The results were confirmed by the results of the "BIOŻYWNOŚĆ - innovative, functional products of animal origin" Project, co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Innovative Economy and own research of Chair of Consumption Research, WULS-SGGW.
PL
E-commerce, zarówno na świecie, jak i w Polsce rozwija się bardzo intensywnie. Wartość rynku ecommerce z okresu na okres wzrasta i zdobywa znaczne udziały w całym rynku detalicznym. Przyczynia się do tego coraz szerszy dostęp konsumentów do Internetu poprzez różne nośniki. Dzisiejszy konsument jest e-konsumentem, który staje się prosumentem i ma ogromny wpływ na rynek e-commerce.
EN
In today's world of information society has become a fundamental e- consumer working in the area of e – commerce. The article presents an analysis of operating in the consumer e-commerce market in Poland in 2010-2014.
PL
Zróżnicowanie ocen produktów, usług oraz postaw i zachowań konsumentów w zależności od informacji i przekonań jakie posiada konsument o kraju pochodzenia danego produktu bądź usługi określa się jako efekt kraju pochodzenia. Wyróżnia się w nim takie wymiary jak nowoczesność, różnorodność, prestiż i jakość. Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy ocena poziomu nowoczesności usługi wpływa na gotowość do jej zakupu i czy siła tego wpływu różni się pomiędzy krajami? Następujące kraje europejski zostały uwzględnione w analizach: Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Dane zebrano wykorzystując technikę audytoryjnych badań ankietowych. Kwestionariusz wypełniło 56 respondentów. Wyniki uzyskano wykorzystując analizę regresji. Potwierdzono, że ocena poziomu nowoczesności usługi wpływa na gotowość do jej zakupu- im wyższa ocena tym większa gotowość do zakupu usługi. Ponadto, siła tego wpływu jest zróżnicowana w zależności od kraju. Nowoczesność w największym stopniu determinuje gotowość do zakupu usługi jeśli pochodzi ona z Litwy bądź Polski, w najmniejszym stopniu, gdy pochodzi z Hiszpanii i Włoch.
EN
The country of origin (COO) effect is defined as differentiation in products’/services’ evaluation, and consumer attitudes and behavior dependent on the information and beliefs a consumer has got about the country of origin of the product or service. Four dimensions of COO have been distinguished: innovativeness, diversity, prestige and quality. The aim of the study was to answer the following questions: (1) Does the evaluation of the level of service innovativeness influence the readiness for purchasing this service, (2) Does the power of that influence differ between given countries. The following European countries have been introduced to the study: France, Germany, Great Britain, Hungary, Italy, Lithuania, Poland, Spain, Sweden. The study was conducted on the base of a questionnaire which consisted of 5 parts. Data obtained from the two following questions have been analyzed: (1)“How would you rate on a scale of 1 - 6 innovativeness (understood as the use of the latest knowledge and technology) of products and services according to the country of origin?”, (2) “Evaluate in a scale of 1 - 6 whether you would purchase following services dependently on their country of origin”. 56 participants were involved to the study. Regression analysis has been applied. It was confirmed that the evaluation of the level of service innovativeness influences a readiness to purchase the service - the higher evaluation, the greater readiness to purchase the service. In addition, the power of this influence varies depending on the country. Modernity to the greatest extent determines the readiness to purchase the service if it originates from Lithuania and Poland, in a lesser degree when it originates from Spain and Italy.
PL
Konsumpcja kolaboratywna stanowi jedną z mniej zbadanych empirycznie i jednocześnie najszybciej rozwijających się innowacji w zachowaniach konsumentów. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały głównie te aspekty konsumpcji kolaboratywnej, które stanowią bodziec dla innowacji produktowych i procesowych w działalności współczesnych przedsiębiorstw. Główna teza niniejszego artykułu wyraża się w stwierdzeniu, że konsumpcja kolaboratywna stanowi zarówno zagrożenie dla tradycyjnej sprzedaży nowych produktów jak i szansę dla tych przedsiębiorstw, które umiejętnie dostosują się do obserwowanych zmian.
EN
Collaborative consumption is the consumer innovativeness example that is both: strongly underinvestigated and dynamically growing in terms of worldwide popularization. This paper presents mainly these aspects of collaborative consumption that may be treated as innovation impulse (i.e. process and product innovativeness impulse). The main thesis of this paper is that collaborative consumption is both: the treat for traditional sales of new products and the opportunity for these companies that are able to adapt to changes being observed in the environment.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie kierunku niektórych zmian, które zachodziły i ciągle zachodzą w działalności marketingowej przedsiębiorstw. Zaprezentowano w nim działania związane z wykorzystaniem inbound marketingu w wymiarze marketingu kontentu oraz mediów społecznościowych. Treści te przedstawione zostały w kontekście zachowań konsumentów. W związku z tym w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy działania marketingowe przedsiębiorstw mogą wpływać na zmiany w zachowaniach konsumpcyjnych, czy też zmiany zachodzące w zachowaniach konsumpcyjnych oddziałują na tworzenie innowacji w marketingu.
EN
The aim of the article is to present the course of changes which have been occurring and still take place in marketing activity of enterprises. The attention has been mainly paid to the use of inbound marketing within content marketing and social media. The matter has been presented in the context of customer behavior. In this connection Author tries to answer the question if the marketing activity of enterprises may emphasize changes of consumer behavior or, inversely, changes in customer behavior have influence on the creation of marketing innovations.
EN
A balanced development is the new pattern of the socioeconomic development; it provides the citizens with a high standard of living through a balanced protection of the environmental capital, human capital and the capital produced by people. The rules of a balanced development are also being introduced into the field of marketing which is called "balanced" or "green". The implementation of such rules into the field of marketing has a significant influence on the changes in consumers' attitudes in the market, which is the subject of the following research. Special attention has been paid to the influence of ecology on consumption, to consumers' ecological awareness, and to the influence of balanced marketing on the attitudes of Polish consumers.
19
Content available remote Marka i jej wizerunek
PL
W pracy przedstawiono cel markowania produktów, sposoby tworzenia nazwy marki i znaku markowego. Opisano relacje, jakie wywołuje marka między właścicielem marki a konsumentem. Przedstawiono sposoby markowania oraz korzyści dla producenta, konsumenta i handlowca wynikające ze stosowania marki produktu.
PL
Studium przypadku jest metodą, która została wielokrotnie sprawdzona. Szczególną użytecznością wykazuje się w nauczaniu prawa, medycyny, zarządzania ale także logistyki. W referacie zaprezentowano istotę metody studium przypadków (tj.: cele stosowania studium przypadku, umiejętności menedżerskie doskonalone przez tą metodę, rodzaje przypadków logistycznych) oraz przykład przypadku dotyczącego logistycznych aspektów zachowań konsumenckich.
EN
Case study, is the method which has been checked several times. It shows special usefulness in teaching law, medicine, management and also logistics. In the paper was presented essence of case study(i.e.: aims of usage of case study, management skills refined by this method, different kinds of logistic cases) and the example of case concerning the logistic aspects in the face of consumer behaviour.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.