Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  doświadczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wyniki oceny relacji pomiędzy sposobem kształtowania przestrzeni publicznej w aspekcie zapewniania zrównoważonej mobilności i doświadczeniami użytkowników, wpływającymi na postrzeganą jakość życia. Przedmiotem oceny był węzeł multimodalny, zorganizowany wokół stacji kolejowej w Nysie – mieście średniej wielkości, uznanym za zagrożone wykluczeniem. Celem badania było zidentyfikowanie wybranej, niewielkiej grupy głównych wyzwań i zaleceń mających na celu poprawę doświadczeń użytkowników w zakresie korzystania z węzła multimodalnego w mieście. Artykuł podkreśla rolę infrastruktury obsługowej (przystanki, dworce, punkty przesiadkowe) w ekosystemie mobilności miejskiej. Każdy element tego ekosystemu (zaprojektowanego zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego) może istotnie wpłynąć na poprawę postrzeganej (deklarowanej) jakości życia w mieście, jeśli zastosowane rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na doświadczenia użytkowników (w tym ich poczucie komfortu i opieki). Autorzy skupili się na obecnej sytuacji w celu zidentyfikowania głównych obszarów wymagających interwencji, mających na celu poprawienie doświadczenia użytkowników w zakresie korzystania z węzłów multimodalnych w małych i średnich miastach. Zwrócono uwagę nie tylko na aspekt dostępności infrastruktury, ale także na stosunki pomiędzy rozwiązaniami urbanistycznymi, architektonicznymi i inżynieryjnymi w kontekście ich wpływu na ocenę węzła multimodalnego dotyczącego jego użyteczności w trzech wymiarach: funkcjonalnym, racjonalnym i postrzeganym. W podsumowaniu przedstawiono proces prowadzący do osiągnięcia tego celu, od podstawowych rozwiązań po interoperacyjność. Wiedza ta umożliwi podejmowanie lepszych decyzji w procesie planowania projektów miejskich zorientowanych na użytkownika. Może to być szczególnie istotne w wypadku, gdy świadomym celem działania jest osiągnięcie poziomu interoperacyjności oczekiwanego przez użytkowników obiektów takich, jak m.in. węzły multimodalne, które są jednym z elementów publicznej przestrzeni miejskiej o znacznym wpływie na jakość życia mieszkańców.
EN
Methods and results of experimental determination of the two most important parameters for traction calculations of the DGK-type speeder are given in the article. The first parameter is the specific acceleration, i.e. acceleration from the action of unit of force per unit of weight of the train. The second one is the specific rolling resistance. The results can be used to determine these parameters for different types of OTM.
PL
W artykule podane zostały metody i wyniki eksperymentalnego określania dwóch najważniejszych parametrów do obliczeń trakcyjnych samobieżnego pojazdu typu DGK (spalinowy pojazd inspekcyjny). Pierwszym parametrem jest przyśpieszenie, tj. przyspieszenie liczone z działania jednostki siły na jednostkę masy pociągu. Drugim są opory ruchu. Wynik może być wykorzystany do określenia tych parametrów dla różnego typu OTM (on Track Machines).
EN
The model reclamation process of the studied fly ash deposits has been started in 2003 by formation of five different experimental surface layers containing fly ash and organic matter in various combinations. Then, grass mixture was sown on these surface layers. In 2015, selected properties of plant communities growing on different variants of surface layers applied in the reclamation process were assessed. It was assumed that the type of mineral and organic substrates used in the process and their quality were the main factors affecting the long term plant diversity present on different variants of restored surfaces. The aim of this analysis was the assessment of the effectiveness of ash waste reclamation (carried out on five different types of the surface layer) after 12 years since its initiation. The long term results of the reclamation process showed that the applied surface layers allowed for an effective reclamation of ashes since all variants of experimental surfaces were totally covered by dense vegetation. The predominance of plant species from ruderal and segetal habitats indicated that the soil of the experimental habitats was fertile with neutral and slightly alkaline pH, and texture of sandy loams. The experimental surface layers with a texture of sand of favourable C:N ratio, neutral or slightly alkaline did not limit the plant development. The use of organic waste markedly contributed to the floristic diversity of the spontaneously developed vegetation. Coniferous bark used in some experimental variants had a marked effect on their floristic distinctiveness due to the presence of species preferring habitats of lower pH values.
EN
StarbucksTM Coffee Company has more than 25,000 retail stores in 75 countries and is the premier roaster and retailer of specialty coffee in the world. Starbucks’ mission is „to inspire and nurture the human spirit – one person, one cup and one neighborhood at a time” and its slogan has been to bring their customers exceptional experiences. McDonald'sTM, in turn, is one of the world's largest fast-food restaurant chains, serving approximately 69 million customers daily in over 120 countries across approximately 36,900 outlets. McDonald’s doesn’t mention any real mission in their company profile, but the strong slogan “I am loving it” describes well the company’s mission as well as the customer experience they hope to give their customers. The new trend in large international companies is that it is no longer customer satisfaction that is important, but customer experience, which along with products or services carries a lot of weight in customers’ final decision making. The purpose of this research was to examine the formation of and to measure customers’ conscious experience of products and services in the business to consumer environment with two student groups in Poznan, Poland. The research was carried out in a Starbucks coffee shop as well as in a McDonald’s fast food restaurant in Poznan, Poland with a fuzzy logic based customer experience application. The research clearly shows the possibilities to monitor, develop and improve the degree of conscious as well as unconscious areas of customer experience. Furthermore, the test results were used to verify and validate the usability and structure of the ontology and the used application. The application operated well, and the test groups were satisfied with both the operation of the application as well as the collective results, which are presented in this article. Finally, some possible future actions related to the customers’ conscious and unconscious experiences are suggested.
PL
StarbucksTM Coffee Company ma ponad 25 000 sklepów detalicznych w 75 krajach i jest wiodącym dystrybutorem kawy specjalnej na świecie. Misją Starbucks jest "inspirowanie i pielęgnowanie ludzkiego ducha - jednej osoby, jednego kubka i jednego sąsiedztwa naraz", a jego hasłem jest dostarczanie swoim klientom wyjątkowych doświadczeń. Z kolei McDonald's jest jedną z największych sieci restauracji fast food na świecie, obsługującą około 69 milionów klientów dziennie w ponad 120 krajach w około 36 900 placówkach. McDonald's nie wspomina o żadnej prawdziwej misji w profilu swojej firmy, ale silny slogan "Kocham to" dobrze opisuje także misję firmy, a także wrażenia klienta, które zamierza dać swoim klientom. Nowym trendem w dużych międzynarodowych firmach jest silna marka i szczególny sposób obsługi klienta. Ważna jest nie tylko satysfakcja klienta, ale także wrażenia klienta, wraz z produktami lub usługami, które mają duży wpływ na ostateczną decyzję i zaangażowanie klientów. Celem badań była ocena tworzenia i pomiaru świadomego doświadczenia klientów w biznesie do środowiska konsumenckiego. Badanie zostało przeprowadzone w kawiarni StarbucksTM oraz w restauracji fast food McDonald'sTM w Poznaniu z aplikacją obsługi klienta opartą na logice rozmytej. Badanie wyraźnie pokazuje możliwości monitorowania, rozwijania i poprawy poziomu świadomych i nieświadomych obszarów doświadczeń klientów. Aplikacja została przetestowana w dwóch grupach studenckich w Poznaniu. Ponadto wyniki testów i informacje zwrotne zebrane od grup testowych zostały wykorzystane do zweryfikowania i potwierdzenia przydatności i struktury użytej ontologii i aplikacji. Aplikacja działała dobrze, a grupy testowe były zadowolone zarówno z działania aplikacji, jak i zbiorczych wyników, które przedstawiono w tym artykule. Na koniec sugerowane są niektóre możliwe przyszłe działania dotyczące świadomych i nieświadomych doświadczeń klientów.
PL
Znajdująca uznanie na każdym etapie pracy inżyniera konstruktora metodyka projektowania, oparta na tzw. wirtualnym prototypowaniu i narzędziach mu towarzyszących, takich jak chociażby pozyskiwanie danych o obiekcie za pomocą skaningu laserowego, stanowi istotny element wsparcia projektów obudowy w Lubelskim Węglu „Bogdanka" SA. W artykule zaprezentowano doświadczenia z wdrożenia rozwiązań CAD.
EN
Design methodology, recognized at every stage of the work of constructing engineer, based on the so-called virtual prototyping and tools associated with it such as, at least, data acquisition about an object using laser scanning, is an important element of assistance of support's designs in Lublin Coal „Bogdanka" mine SA. The article presents the experience gained during the implementation of CAD solutions.
EN
The paper presents results of application of active and reactive power control algorithm at wind and photovoltaic power stations.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów realizacji algorytmu regulacji mocy czynnej i biernej w zastosowaniu do elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej.
EN
Stock right investment decision is expected to provide the expected profit. This research aims to determine the influence of education and experience toward investment decision with moderated financial literacy by individual investors in the city of Medan. This study used primary data by questionnaire and the sample consisted of 250 respondents who are investor active in the city of Medan – Indonesia. Data analysis using descriptive statistical analysis and Structural Equation Modelling. The results showed that investors with the highest level of education is undergraduate 46.80%. The experience of investors invest in stocks that have been investing in shares over 3 years is the largest number as many as 36.00%. Education and investment experience have no significant relationships directly at alpha 5% toward the investment decision. Financial literacy is found to strengthen the links between education and experience toward investment decisions. The implication is that financial literacy is indispensable for the right investment decision.
PL
Oczekuje się, że właściwa decyzja inwestycyjna zapewni oczekiwany zysk. Niniejsze badanie ma na celu określenie wpływu edukacji i doświadczenia na decyzję inwestycyjną określaną przez wiedzę finansową w przypadku inwestorów indywidualnych w Medan, Indonezja. Badanie wykorzystało pierwotne dane zebrane poprzez kwestionariusze badawcze, a próba składała się z 250 respondentów, którzy są aktywnymi inwestorami. Eksploracja danych przeprowadzona została za pomocą opisowej analizy statystycznej oraz modelowania równań strukturalnych. Wyniki pokazały, że inwestorzy o najwyższym poziomie wykształcenia są studentami studiów pierwszego stopnia 46,80%. Największy udział - 36,00% wszystkich inwestorów ma ponad trzy letnie doświadczenie w działaniu na rynkach finansowch. Doświadczenia edukacyjne i inwestycje nie mają znaczących relacji wspólnych i stanowią 5% decyzji inwestycyjnej. Okazuje się, że wiedza finansowa wykazuje silne więzi z wykształceniem i doświadczeniem w decyzjach inwestycyjnych. Wynika to z tego, że wiedza finansowa jest niezbędna do podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej.
8
Content available remote Niewykorzystane orzecznictwo techniczne
EN
The aim of the study was to evaluate the level of weed infestation of maize cultivated in organic farming depending on natural fertilization (20 and 40 t of composted manure per 1 ha) and cultivation method: A - control object (without weed control), B - brush weeder (three times during the vegetation season), C - weeding hoe (three times during the season), D - brush weeder (two times during the season) and hiller. The study was conducted at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - Agricultural Experimental Station Grabów (Mazowieckie Voivodeship). The study showed that the largest weed infestation was on control objects whereas the mechanical cultivation of maize has contributed to significant reduction of number and weight of weeds. The smallest number of weeds was recorded on the object cultivated by brush weeder and hiller. This method of mechanic cultivation of sorghum allowed destruction of weeds mass in about 76%, which should be considered as an effective method of weed control in organic farming conditions. The dose of organic fertilization didn’t influence the number and composition of weed species. In all the years of experiment Echinochloa crus-galli and Chenopodium album were dominant weed species, as in the first and second period of the determination.
PL
Celem badań była ocena różnorodności gatunkowej flory segetalnej oraz skuteczności wybranych metod mechanicznej regulacji zachwaszczenia w ekologicznej uprawie kukurydzy przy różnych dawkach nawożenia organicznego. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2011-2013 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Grabów IUNG-PIB. W doświadczeniu uwzględniono sposoby pielęgnacji kukurydzy: A - kontrola bez zwalczania chwastów; B - pielnik szczotkowy; C - opielacz; D - pielnik szczotkowy oraz obsypnik. Czynnikiem II rzędu była dawka nawożenia organicznego: (20 i 40 t/ha przekompostowanego obornika). W badaniach wykazano, że najbardziej skuteczną metodą mechanicznej pielęgnacji było zastosowanie pielnika szczotkowego wraz z obsypnikiem, które eliminowały średnio 76% chwastów w łanie. Największą liczbę oraz różnorodność gatunkową chwastów zanotowano na obiektach kontrolnych, na których nie stosowano mechanicznej pielęgnacji. Wielkość dawki nawożenia organicznego nie wpływała znacząco na liczebność i różnorodność gatunkową chwastów w uprawie kukurydzy. Skład gatunkowy chwastów był podobny we wszystkich latach badań. W łanie kukurydzy rozpoznano łącznie 36 gatunków chwastów, w tym 4 gatunki jednoliściennych. We wszystkich latach prowadzenia doświadczeń dominującymi gatunkami chwastów, tak w pierwszym, jak i drugim terminie oznaczeń, były chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) oraz komosa biała (Chenopodium album).
PL
Projekty to unikalne działania powodujące konieczność wypracowania nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych. Bardzo częstą sytuacją jest brak działań zmierzających do wykorzystania tak zdobytej wiedzy do udoskonalania własnej organizacji. W artykule zaprezentowane zostały zasady wykorzystania nowej wiedzy, proponowane przez cztery najpopularniejsze systemy zarządzania projektami lub zespołami projektowymi, poparte przypadkami ilustrującymi stosowanie (lub nie) tych zasad i ich efekty dla organizacji.
EN
Projects are unique actions that will need to develop new technical or organizational. A very common situation is the lack of efforts to use such knowledge to improve their own organization. The paper presented the principle of the proposed use of the new knowledge provided for the four most popular project management systems and project teams supported by the cases illustrating the use (or not) of these rules and their effects on the organization.
PL
W artykule przedstawiono sposób rozruchu georeaktora podziemnego zgazowania węgla przez zapalenie węgla w wydzielonej części pokładu oraz warunki, jakie powinny być spełnione w początkowym etapie prowadzenia procesu zgazowania. Opisane rozwiązanie zapoczątkowania pracy podziemnego georeaktora oparte zostało na doświadczeniach z badań i prób na powierzchni i pod ziemią oraz z przeprowadzonych eksperymentów zgazowania węgla w Głównym Instytucie Górnictwa, Kopalni Doświadczalnej „Barbara" i „Wieczorek".
EN
The article shows the manner of starting up of a geo-reactor of underground coal gasification by inflammation of coal in a separated part of a seam and the conditions that should be met in the initial stage of the gasification process. The described solution of the initiation of the operation of the underground geo-reactor was based on the experience gained in the tests and trials on the surface and underground and from the conducted experiments of coal gasification in the Central Mining Institute, the Experimental Mine „Barbara" and „Wieczorek" mine.
PL
W artykule podjęto - na postawie badań ankietowych - próbę analizy wpływu ćwiczeń ratowniczych na zachowania ratowników górniczych. Ćwiczenia ratownicze są ważnym elementem szkolenia ratowników górniczych, a wyciągnięte z nich doświadczenia mogą mieć wpływ na ich pracę zawodową. Analiza zachowania swoich kolegów podczas akcji jest ważnym aspektem, który może przydać się każdemu ratownikowi podczas innych akcji ratowniczych.
EN
The article undertakes' - on the basis of surveys - an attempt to analyze the impact of rescue training on the behavior of mines rescue men. Rescue training is an important element of the training of mines rescuers, and the experiences gained during such training can affect their professional work. The analysis of the behavior of rescue team's members during an emergency operation is an important aspect that might be useful to every rescue man during other emergency rescue operations.
EN
The paper presents a selection of numerical and theoretical results of the cross wedge rolling process for producing stepped shafts made of aluminum alloy 6061. The numerical modeling was performed using the FEM-based Simufact Forming simulation software. In the simulations, we examined the kinematics of metal flow and determined the distribution patterns of effective strains, temperatures, axial stresses and the Cockroft-Latham damage criterion. Variations in the rolling forces were determined, too. The numerical results were verified experimentally using a universal rolling mill designed and constructed by the present authors. This machine can be used to perform such processes as cross wedge rolling, longitudinal rolling and round bar cropping. During the experiments, we examined process stability and finished product geometry and recorded the torques. The experimental results confirm that axisymmetric aluminum alloy shafts can be produced by cross wedge rolling with two rolls. Last but not least, the experiments served to evaluate the technological potential of the rolling mill used.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań teoretyczno – doświadczalnych procesu walcowania poprzeczno – klinowego odkuwki wałka stopniowanego ze stopu aluminium w gatunku 6061. Analizę teoretyczną przeprowadzono w programie Simufact Forming, bazującym na metodzie elementów skończonych. W trakcie symulacji analizowano kinematykę płynięcia materiału, wyznaczono rozkłady intensywności odkształcenia, temperatury, naprężeń w kierunku osiowym oraz kryterium zniszczenia wg Cockrofta Lathama. Ponadto określono parametry siłowe podczas walcowania. Weryfikacji doświadczalnej wyników modelowania numerycznego procesu walcowania dokonano w uniwersalnej walcarce kuźniczej, która stanowi własna konstrukcję. Zastosowana walcarka umożliwia realizacje takich procesów jak: walcowanie poprzeczno-klinowe, walcowanie kuźnicze wzdłużne oraz dzielenie bezodpadowe. Podczas eksperymentu analizowano stabilność procesu, geometrie ukształtowanych odkuwek oraz rejestrowano wartość momentów obrotowych. Uzyskane wyniki prowadzonych badań potwierdziły możliwość kształtowania osiowosymetrycznych odkuwek ze stopów aluminium metodą WPK dwoma walcami. W trakcie eksperymentu określono również możliwości technologiczne walcarki.
EN
An advanced transient CFD model of a positive displacement reciprocating pump was created to study its behavior and performance in cavitating conditions throughout the inlet stroke. The “full” cavitation model developed by Singhal et al. was utilized and a sensitivity analysis test on two amounts (1.5 and 15 parts per million) air mass fraction content was carried out to study the influence of the air content in water on the cavitation phenomenon. The model was equipped with user defined functions to introduce the liquid compressibility which stabilizes the simulation and to handle the two-way coupling between the pressure field and the inlet valve lift history. Estimation of the pump performance is also presented in both cases.
EN
In this article the authors draw attention to the possibilities of treatment for complicated bone fractures. They present their own design, laboratory tests and numerical solutions (i.e. strength analyses and reliability assessments) of the various types of internal and external fixators applied in traumatology and orthopaedics (i.e. intended for fractures of limbs, pelvis and calcaneus). The new design of external fixators is based on the development of Ilizarov and other techniques (i.e. shape and weight optimization based on composite materials, application of smart materials, nanotechnology, low x-ray absorption, antibacterial protection, patient comfort, reduction in the duration of surgical treatment, and cost). Similarly, the new intramedullary nail C-NAIL (i.e. an example of an internal fixator) is intended for minimal-invasive fixation of intra articular calcaneal fractures.
PL
W pracy określono warunki cieplne stosowania suchych mas ogniotrwałych w obmurzu kadzi stalowniczych jako warstwy ochronnej. W oparciu o metodę planowania doświadczeń oceniono ilościowo wpływ wybranych spoiw na właściwość mas po wypaleniu. Temperatury wypalania próbek z mas ogniotrwałych przyjęto na podstawie przeprowadzonych obliczeń cieplnych w warunkach stacjonarnego przepływu ciepła. Przedstawiono wpływ: sumarycznego udziału spoiw (fosforanowego i boranowego) – czynnik X1 oraz ich wzajemnego stosunku (czynnik X2) na wytrzymałość na ściskanie (Y, A) próbek mas po wypaleniu. Wykazano, że maksymalne wartości wytrzymałości na ściskanie (67,5 MPa) uzyskuje się przy następujących wartościach czynników: X1 = 8% mas. i X2 = 5.
EN
In this paper the thermal conditions of the refractory mixes, using as a protective layer of steel ladles, were defined. Based on the experimental design method, the influence of selected binder on the property of the mixes after firing was quantified. Firing temperature of the samples of refractory mixes was derived from the thermal calculations under conditions of steady thermal flow. The influence of the total binder content (phosphate and borate) – factor X 1, and their ratio (factor X2) on the compressive strength (Y, A) of the fired samples were presented. It was found that the maximum value of the compressive strength (67,5 MPa) was obtained at the following factors: X1 = 8%wt. and X2 = 5.
PL
Bazując na 40-letnim doświadczeniu w zakresie prób, badań, projektowania, robót ziemnych, utrzymania i eksploatacji sieci kolejowej dużej prędkości, niniejszy artykuł przedstawia zdobytą wiedzę oraz najważniejsze etapy rozwoju w odniesieniu do planowania przebiegu tras, prac ziemnych, torowiska oraz systemów odwodnieniowych.
EN
The 40 years experiences in research, building works and operation of high-speed rail network have been presented in the paper. Routes planning process, earthworks, tracks, equipment have been considered.
20
Content available remote Architektoniczny mecz Polska-Europa 0:1
PL
18 kwietnia 2007 roku Michel Platini ogłosił, że organizatorami Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku zostały Polska i Ukraina. W tym samy roku rozpoczęto w naszym kraju przygotowania do tego bezprecedensowego wydarzenia. Istotnym elementem tych prac jest realizacja 6 aren sportowych. Jedną z nich jest Stadion Śląski w Chorzowie. Na początku 2012 roku, nad jego widownią, na konstrukcji kablowej zawieszony zostanie jeden z największych polikarbonowych dachów na świecie. Prezentacja tej wyjątkowej i specyficznej pod wieloma względami konstrukcji jest również pretekstem do refleksji nad relacją pomiędzy konkursem architektonicznym a doświadczeniem.
EN
On the 18th of April 2007 Michel Platini announced that the organizers of the European Championship in football in 2012 were Poland and Ukraine. In the same year they started in our country some preparations for this unprecedented event. An important element of this work is the implementation of six sports arenas. One of them is the Silesian Stadium in Chorzow. At the beginning of 2012 over his audience there will be hanged one of the largest in the world polycarbon roof. It will handed on the cable construction. The presentation of this very unique and specific structure is also an opportunity to reflect on the relationship between architectural competition and experience.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.