Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prestressed concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące produkcji belek i dźwigarów strunobetonowych. Elementy te stanowią szeroką grupę prefabrykatów budowlanych stosowanych przy budowie wielkopowierzchniowych hal. Artykuł opisuje m.in. genezę technologii konstrukcji sprężonych, w tym chronologiczny wykaz najważniejszych osiągnięć w zakresie technologii strunobetonu. Dodatkowo opisane zostały podstawowe charakterystyki strunobetonu oraz dokonano przeglądu wybranych belek i dźwigarów strunobetonowych na polskim rynku. Artykuł zawiera również podstawowe wymagania w zakresie betonu i stali stosowanych w konstrukcjach strunobetonowych oraz opis metod produkcji belek i dźwigarów strunobetonowych. Opisane zostały również straty przy naciągu zbrojenia belek i dźwigarów strunobetonowych.
EN
The article presents selected issues concer­ning the production of prestressed concrete beams and girders. These elements constitute a wide group of building prefabricates used in the construction of large area halls. The article presents, among others, the genesis of prestressed concrete elements technology, including a chronological list of the most important achievements in prestressed concrete technology. Moreover, the basic characteristics of prestressed concrete are described and selected beams and girders available on the Polish market are reviewed. The article also includes the basic requirements for concrete and steel used in prestressed concrete structures and a description of the production methods of prestressed concrete beams and girders. Finally, losses in the tension of the reinforcement of prestressed concrete beams and girders are described.
2
Content available remote Metody zabezpieczania kabli sprężających przed korozją
PL
W artykule omówiono metody zabezpieczania kabli sprężających przed korozją przed ich wbudowaniem w konstrukcję oraz po wbudowaniu. Scharakteryzowano m.in. iniekcję zaczynem cementowym, woskami i smarami. Prawidłowe zabezpieczenie kabli sprężających przed korozją zwiększa trwałość mostów. Warto zauważyć, że światową tendencją jest odchodzenie od iniekcji kanałów kablowych w mostach zaczynem cementowym na rzecz iniekcji smarami i woskami. Prowadzone są również badania nad poprawą odporności korozyjnej kabli sprężających, m.in. przez zastosowanie w produkcji stali nierdzewnej, czy bezpośrednie zabezpieczanie antykorozyjne drutów wykorzystywanych do produkcji splotów.
EN
In the paper the authors discuss methods of anti-corrosion protection before tendon installation and details concerning grouting – protection applied after installation. The authors describe details concerning cement grout, grouting with waxes, as well the grouting procedure itself. Durability of prestressed concrete structures is highly dependent on proper tendon anti-corrosion protection. It can be noticed that nowadays grouting with waxes is more common than cement grout. Research is also being done concerning production strands made of stainless steel or a direct anti-corrosion protection of steel that is used for strand production.
PL
W artykule autorzy prezentują opis uszkodzenia dużego obiektu mostowego sprężonego kablami swobodnymi, którego bezpośrednią przyczyną była korozja kabla sprężającego i jego zerwanie. W wyniku prowadzonych dalszych badań okazało się, że nawet jeśli nie doszło jeszcze do zerwania kolejnych kabli, to w niektórych z nich występuje zaawansowana korozja i wymagają one wymiany.
EN
In the paper, the authors describe a failure of a large prestressed concrete bridge. The direct cause of the failure was corrosion and eventually breaking of an external prestressing cable. Further tests proved that other external prestressing cables are extremely corroded and require to be replaced with new ones.
PL
Omówiono metody diagnostyki, napraw i wzmacniania silosów z betonu sprężonego. Przedstawiono kilka przypadków diagnostyki i napraw tych konstrukcji oraz przykładów wzmocnienia obwodowego za pomocą cięgien lub obejm sprężających. Opisano nowe systemy kotwienia i zabezpieczenia cięgien sprężających, a także nowe technologie sprężania konstrukcji odporne na korozję.
EN
The subject of the paper are the methods of diagnostics, repairs and strengthening of prestressed concrete silos. Several cases of diagnostics and repairs of these structures as well as examples of circumferential reinforcement by means of tendons or prestressed hoops are presented. New anchoring and protection systems for prestressing tendons as well as new corrosion-resistant prestressing technologies have also been described.
5
Content available Rozwiązania budowlane w Wilczym Szańcu
EN
The technology of erecting war shelters has been evolving over the centuries alongside the development of technology and building-oriented requirements. Many papers have been published on this subject in recent times. The ruins of the Wolf's Lair war fortress prompted the authors to write this wark with a slightly different emphasis than the previous papers. In addition to a brief history of the objects, the work presents the design guidelnes used in their construction and describes the construction solutions applied. In addition, where appropriate, the advantages and disadvantages of these construction solutions from an engineering point of view are highlighted.
PL
Trwałość konstrukcji z betonu sprężonego, obok bezpieczeństwa i użytkowalności, jest analizowana jako jeden z trzech filarów niezawodności. W najnowszych normach i zaleceniach technicznych coraz większy nacisk kładzie się na zapewnienie trwałości konstrukcji już na etapie projektowania. W pracy przedstawiono typowe przyczyny uszkodzeń konstrukcji sprężonych. Omówiono aktualne zasady normowe uwzględniające aspekty trwałości w projektowaniu konstrukcji sprężonych, na podstawie przepisów krajowych i zagranicznych.
EN
The durability of prestressed concrete structures, besides their safety and serviceability, is considered as one of the three components of structural reliability. In the latest standards and technical recommendations, more and more emphasis is placed on ensuring the durability of structure during design process. The typical causes of damage to prestressed structures were presented. The current principles and rules for prestressed structures design considering the durability aspects were discussed on the basis of national and foreign standards.
PL
Beton jest materiałem już od ponad stu lat powszechnie stosowanym na terenie Polski, także do budowy mostów. Teraźniejszość i przyszłość, którą można przewidzieć, wskazują, że nie będzie inaczej. Zastosowanie betonu w mostownictwie jest coraz większe. Jest to trwała tendencja nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie.
EN
Concrete is a material which has been commonly used in Poland for over 100 years, also for bridge construction. The present day and future that can be predicted allow to point out that this will not change. The application of concrete in bridge construction is increasing. It is a permanent trend, not only in Poland, but also in Europe and in the world. The last quarter of the 20th century and the beginning of the 21st century saw a lot of changes in the concrete technology and the composition of the concrete mixture. More and more attention is being paid to special concretes, including concretes of the composition, fabrication technology and characteristics that significantly differ from the features of ordinary cement concrete.
PL
Wykorzystywane w praktyce metody oceny stanu konstrukcji sprężonych, które mogą występować w konstrukcjach betonowych, polegają na wykryciu zarysowań, wtrąceń, korozji lub innych uszkodzeń. Na ogół metody te są ukierunkowane na znalezienie miejsca ich występowania. Proponowane w artykule podejście do oceny stanu elementów sprężonych polega na obserwacji charakterystyk dynamicznych elementów konstrukcji pod wpływem zmian w rozkładzie naprężeń. Przedstawiono metodę bazującą na analizie propagacji fali w betonowych konstrukcjach sprężonych na potrzeby predykcji stanu naprężenia w przekrojach poprzecznych belki. Badania eksperymentalne poparte są symulacjami komputerowymi z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych.
EN
Used in practice methods of prestressed concrete state identification which can occurred in the structures base at a detection of cracks, inclusions, corrosion or other small damages. Mostly they are targeted at detecting of their localization. An alternative approach consisting an observation of changes in dynamical characteristics of construction elements, due to a change in a structure of internal stresses. In the present paper an analysis of wave propagation in concrete prestressed structures for needs of stress state prediction in beam cross-sections is presented. Experimental approach is aided by means of computer simulations with a use of Finite Element Method.
PL
Istniejący w projektowaniu kościołów trend dążący do tworzenia delikatnych i smukłych form wymusza poszukiwanie nowoczesnych form konstrukcyjnych. Wobec powyższego, po raz pierwszy w Polsce, zastosowano cięgna sprężające bez przyczepności w projektach dwóch kościołów. W pierwszym z nich zaprojektowano smukłą płytę antresoli dla chóru, wspartą na stalowych podporach. W drugim zastosowano sprężony wieniec obwodowy. W pracy przedstawiono przyjęte założenia, wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej oraz szczegóły przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
The church design trends, driven towards creating delicate and slim forms, force the designers to make use of modern solutions within that scope. Considering the above, pre-stressing ties without attachment have been applied in designs for two churches. First one includes a slim slab for choir mezzanine, based on steel supports. In the second case, a pre-stressed tie-beam has been used. The article presents the assumptions adopted, results of the static-strength analysis and detailed overview of the design solutions applied.
10
Content available remote Trwałość podstawowych elementów nawierzchni kolejowej
PL
Trwałość elementów nawierzchni kolejowej jest istotnym elementem wpływającym na budowę i utrzymanie drogi kolejowej. Stosowanie materiałów bardzo dobrej jakości, sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii wytwarzania dają gwarancję wykonania elementów spełniających wymagania eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Jakość ma podstawowy wpływ na trwałość elementów nawierzchni kolejowej, co bezpośrednio wpływa na koszty utrzymania oraz napraw w cyklu życia toru. W artykule szczególną uwagę poświęcono podkładom kolejowym wykonanym z różnego rodzaju materiałów, które są krytycznym punktem nawierzchni. Podkład kolejowy przenosi naciski od szyn i przekazuje je na podsypkę, utrzymuje szyny w odpowiedniej odległości, zapewnia opór poprzeczny oraz podłużny rusztu torowego w podsypce. W artykule przeanalizowano jakość podkładów wykonanych z betonu sprężonego, drewna oraz stali.
EN
The durability of the track elements is an important element which influence on construction and maintenance of the railway track. The use of materials of the highest quality, proven construction solution and manufacturing technology guarantee of the performance of components which fulfil the operational and rail safety requirements. Quality has a fundamental impact on the viability of the railway track components, which directly affects maintenance costs and lifecycle repair. In this article we will focus on the railway sleepers made of different materials, which are a critical point of the track. The track carried loads from the rails to the ballast, keeps the rails at the right gauge, provides resistance: transverse and longitudinal of track in the ballast. The article has analyzed the quality of sleepers made of: prestressed concrete, wood and steel.
PL
We współczesnym budownictwie technologia prefabrykacji betonowej ponownie zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę. Przyczynia się ona do przyspieszenia procesu budowlanego, poprawy jakości obiektu, optymalnego wykorzystania właściwości poszczególnych materiałów, a także lepiej spełnia ograniczenia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Rozwój betonowego budownictwa prefabrykowanego w najbliższych latach powiązany zapewne będzie z działaniami zmierzającymi do poprawy jakości, przy czym pojęcie „jakości” rozumiane jest nie tylko jako odpowiadająca wysokim standardom jakość materiałów i wykonania, ale również jako komfort korzystania z budynku w całym okresie jego trwałości. Będzie on także powiązany z rozwojem budownictwa o bardzo małym zużyciu energii, postępem w zakresie ochrony akustycznej, a także ochrony przed drganiami. Bez wątpienia, spośród wszystkich dziedzin budownictwa, właśnie obszar prefabrykacji jest jednym z najbardziej otwartych na tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, zarówno w zakresie stosowanych materiałów i akcesoriów, doskonalenia urządzeń produkcyjnych, jak i nowych koncepcji projektowania i wznoszenia obiektów.
EN
Technology of concrete precast re-starts playing an increasingly important role in contemporary construction. It contributes to acceleration of building process, improvement of building quality, optimal usage of the properties of particular materials, as well as it better fits into the constraints related to the broadly understood environmental protection. The development of concrete precast construction in next years will be probably related with actions aimed at improving quality, where "quality" means not only materials and production quality but also as a comfort of the building usage, during its sustainability. It will be also related with development of structures with very low energy consumption, progress in the range of acoustics or vibrations protection. Undoubtedly, from all construction fields, the precast area is one of the most open to the creation and implementation of innovative solutions, both in the range of materials and accessories, which are used, and also in the improvement of production equipment, as well as in the new concepts concerning design and buildings construction.
PL
W artykule przedstawiono proponowany sposób szacowania nośności drogowych mostów sprężonych. Opisane zostały ogólny algorytm postępowania oraz przykład obliczeniowy, wykonany dla obiektu powstałego na początku lat 60. ubiegłego wieku.
EN
The article describes the proposed method of the load bearing capacity estimation for road bridges made of prestressed concrete. The author has presented a general algorithm and a computational example for a bridge built in the early 1960s.
PL
Projektowanie mostów z betonu sprężonego jest jednym z bardziej złożonych i wymagających zadań w inżynierii lądowej [1-11, 13, 14]. Metody obliczeniowe wspomagane komputerem są dzisiaj integralną częścią procesu projektowania tego typu konstrukcji. Ich efektywna analiza nie może obejść się bez nowoczesnych narzędzi numerycznych. Artykuł prezentuje niektóre funkcje oraz zalety oprogramowania SOFiSTiK do modelowania konstrukcji sprężonych.
EN
Computer calculation methods are an integral element of prestressed concrete bridges design process. The article presents the possibilities of the computer modeling of these structures in SOFiSTiK FEM. The methods of bridge numerical models generating are characterized. The paper presents the basic approaches to the modeling of the bridge structures compression in the numerical calculations by means of this programme. Moreover, the methods of defining and combining of loads, as well as the modeling of the construction stages of prestressed bridges are described. Finally, the possibility of analyzing the calculations results offered by the software is presented.
PL
W artykule poruszono temat betonów sprężonych – opisano cechy stali sprężającej oraz systemy sprężania elementów kablobetonowych. Przedstawiono również problem domieszek przyspieszających twardnienie betonu oraz opisano cement jako najważniejszy składnik betonu. Publikację kończy krótki przegląd nowych rozwiązań związanych ze sprężaniem betonu kablami.
16
Content available remote Produkcja strunobetonowych wież wirowanych
PL
W artykule przedstawiono technologię produkcji wirowanych elementów strunobetonowych przeznaczonych do budowy wież telekomunikacyjnych i słupów linii wysokiego napięcia. Omówiono wykonywanie szkieletu zbrojeniowego, układanie mieszanki betonowej w otwartej formie i rozformowanie elementów gotowych.
EN
In the paper the technology of production of pretensioned prestressed spun concrete elements for construction of telecommunication towers and columns of high voltage power lineswas presented. The execution of reinforcement cage, pouring of concrete in open form and pulling the hardened elements out of form were discussed.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza zależności wybranych parametrów sprężonych płyt prefabrykowanych na czas ich realizacji oraz budowa modelu pozwalającego szacować czas produkcji. Stwierdzono zależność m.in. stopnia złożoności kształtu elementu, jego objętości, ilości zbrojenia, liczby akcesoriów, cykliczności wykonania elementu jednego rodzaju na czas wykonania płyty. Zaprezentowano próbę wykorzystania możliwości modelu neuronowego, który pozwala na modelowanie zjawisk o różnym stopniu złożoności. Wykorzystano symulator SNN Statistica Statsoft, w ramach którego zastosowano sieci perceptronowe. Sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania sieci neuronowych w budowie systemu wspomagającego planowanie produkcji sprężonych elementów prefabrykowanych.
EN
The article is based on an analysis of selected parameters of components and the duration of the production process of slabs with the construction of model to estimate the time of production of slabs assuming specific design characteristics. A correlation was found between the complexities of the shape of the item, its volume, the amount of reinforcement, the amount of accessories, cyclicality of making a single type of on-time performance element. The article presents an attempt to exploit the neural model, which allows under certain conditions, to model phenomena of varying complexity. SNN Statistica Statsoft simulator was used, under which perceptron network were applied. Conclusions were drawn about usefulness of neural network in building support system in production planning of precast concrete slab.
18
Content available remote Prestresssed concrete usage in church buildings construction in Poland
EN
restressed concrete was used to raise building constructions in Poland at the beginning of 1950s. Firstly, large span post-tensioned roof girders were made in industry halls, warehouses, airport hangars ....and so on, and also they were used to construct large capacity liquid tanks and bridges. The new form of post-tensioning, which means unbonded tendons, was used in buildings after 2000. Lately, the first time in Poland, prestressing has been used in project of two churches. As a result of using the unbonded tendons attractive forms were received. The slender prestressed slab supported on the steel “sapling” was constructed in the first of them. A prestressed concrete circumferential ring allows to create a delicate structure of timber girders in the second church. In this paper, these solutions are presented in detail together with the obtained benefits and proper calculation results.
PL
Istniejący w projektowaniu kościołów trend dążący do tworzenia delikatnych i smukłych form wymusza poszukiwanie nowoczesnych form konstrukcyjnych. Wobec powyższego po raz pierwszy w Polsce zastosowano cięgna sprężające bez przyczepności w projektach dwóch kościołów. W pierwszym z nich zaprojektowano smukłą płytę antresoli dla chóru, wspartą na stalowych podporach. W drugim zastosowano sprężony wieniec obwodowy. W pracy przedstawiono przyjęte założenia, wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej oraz szczegóły przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
Modern regulations concerning railway bridges are based on the approach of structural dynamics, which is described in PN-EN standards. This paper presents the results of theoretical dynamic analysis of the HSLM-A train set loading on the structure of a pre-stressed concrete arch bridge - the first railway bridge of its type which was built in Poland (completed in 1959). The recommendations of PN-EN have been followed and modal analysis was carried out to define the sensitivity of the structure to chosen eigenforms. Additionally the paper presents a course of calculations and the conclusions obtained from the analysis of displacements, accelerations, and bending moments induced in the structure through a simulated passage of a high-speed train in the context of the requirements of PN-EN Standards. The conclusions from the current calculations can be used for dynamic analysis of bridges of similar structural solutions.
PL
Współczesne przepisy kolejowe [1÷3, 8] bazują na Eurokodach [6, 7], w których dynamiczny charakter obciążenia uwzględniany jest na podstawie analizy dynamicznej odpowiedzi konstrukcji z symulacją ruchu obciążenia. Polega ona na wyznaczeniu bezpośrednich procesów deformacji i dystrybucji sił wewnętrznych i naprężeń od modelowych obciążeń pociągami szybkobieżnymi HSLM (High Speed Load Model). W referacie przedstawiono wyniki teoretycznej analizy oddziaływania modeli pociągów szybkobieżnych HSLM-A pod kątem wymagaPN-EN, na konstrukcję pierwszego wybudowanego w Polsce (1959 r.) łukowego mostu kolejowego z betonu sprężonego.
EN
For two variants of runways with abrasive concrete pavements in the prestressed and dowelled technologies, analyses have been presented regarding labour, materials, use of machinery, and financial outlays, together with the necessary technological-organisational analyses and assessment of work execution cycles, by the example of construction of a runway at the Katowice Airport.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.