Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deep excavations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Technologia ścian szczelinowych jest wykorzystywana w budownictwie od połowy lat 50. XX w. W ciągu kilkudziesięciu lat nastąpił znaczący postęp w konstrukcji narzędzi głębiących, sposobie konstruowania i wykonawstwa złączy międzysekcyjnych. Idea stabilizowania głębionego otworu zawiesinami bentonitowymi (lub polimerowymi) pozostaje jednak aktualna.
EN
Nonlinear soil-linear structure computational strategy is commonly accepted in the community of geotechnical engineers using advanced finite element software for solving complex soil-structure interaction problems. However, further design procedure of the structural elements is carried out using increased values of the computed elastic stress resultants. It is absolutely not clear whether this method is conservative and, therefore, whether safe or not. To tackle this problem, a fully consistent nonlinear analysis of a deep excavation protected by the diaphragm wall is analysed here. The subsoil is modelled using the Hardening Soil model, while reinforced concrete is modelled using the modified Lee-Fenves model enhanced by the Eurocode 2 (EC2)-compatible creep module, developed by the author. It is shown that the commonly used nonlinear soil-linear structure computational strategy may yield insufficient amount of reinforcement from the ultimate limit state (ULS) and serviceability limit state (SLS) points of view. A consistent and conservative method of combining fully nonlinear analysis and the rules imposed by the EC2 is proposed.
EN
The paper shows a comprehensive analysis of uncontrolled groundwater flow into a deep excavation. The scheme of works performed to construct the diaphgram walls as well as typical causes ofleakage are discussed. The possible ways of locating the lining leakage before executing the foundation with use of water-level change measurements and the thermal monitoring method are presented. In the presented calculations, the analysis of the transient heat flow and filtration coupled process was used. Numerical calculations in the case of leakage occurrence in the lining or in the foundation bottom as well as comparative calculations for the construction without the leakage were conducted. The temperature changes occurring in the diaphgram wall constructed in the ground as a result of hydration process were calculated. Then, the heat spreading as a result of waterflow through the leaky parts of the construction was analyzed. The article endeds with the conclusions and suggestion of the following work direction.
4
Content available Głębokie wykopy 2016
PL
3 marca br. Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych zorganizowały w Warszawie XV seminarium geotechniczne Głębokie wykopy 2016.
EN
On 3 March 2016, the research Institute of Roads and Bridges and the polish Association for Special Foundations Contractors organized the fifteenth geotechnical seminar "Deep Excavations 2016" held in Warsaw.
EN
The analysis of an important drawback of the well known Hardening Soil model (HSM) is the main purpose of this paper. A special emphasis is put on modifying the HSM to enable an appropriate prediction of the undrained shear strength using a nonzero dilatancy angle. In this light, the paper demonstrates an advanced numerical finite element modeling addressed to practical geotechnical problems. The main focus is put on serviceability limit state analysis of a twin-tunnel excavation in London clay. The two-phase formulation for partially saturated medium, after Aubry and Ozanam, is used to describe interaction between soil skeleton and pore water pressure.
6
Content available Poziome przesłony przeciwfiltracyjne
PL
W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce wyraźnie zaznaczyła się tendencja do umieszczania coraz głębiej podziemnej części budynków. W przypadku budynków w gęstej zabudowie miejskiej wynika to wprost z konieczności maksymalnego wykorzystania działki budowlanej dla otrzymania jak największej powierzchni użytkowej budynku.
EN
This paper focuses on the following issues: technical issues regarding the construction of infill buildings and their influence on the old neighbouring buildings, analysis of the dangers, damages and catastrophes of old traditional buildings, rules regarding monitoring of the technical conditions of existing old buildings, settlements of the ground and their influence on the neighbouring buildings, examples of the ground settlements observed during construction of infill buildings in Warsaw, examples of strengthenings realized near brick buildings and listed buildings.
PL
W artykule (referacie) przedstawione zostały problemy: techniczne realizacji budownictwa plombowego i ich wpływu na stare sąsiadujące budynki, analizy zagrożeń, awarii i katastrof starych tradycyjnych obiektów budownictwa, zasady monitoringu stanu technicznego istniejącej starej zabudowy, osiadań podłoża i ich wpływu na sąsiednie budynki, przykłady osiadań podłoża przy realizacji budynków plombowych na terenie Warszawy, przykłady wzmocnień istniejących w sąsiedztwie budynków murowanych zwykłych i zabytkowych.
8
Content available Demontowalne kotwy BBV
PL
Przy pewnych uwarunkowaniach technologicznych kotwy gruntowe są podstawowym, a właściwie jedynym sposobem zapewnienia stateczności ścian wykopów głębokich. Dodatkowe trudności w montażu kotew gruntowych związane są m.in. z rozwojem inżynierii miejskiej, a w szczególności tzw. urbanistyki podziemnej, zajmującej się m.in. budową podziemnych tras komunikacyjnych, wielopoziomowych skrzyżowań, garaży podziemnych oraz głębokich fundamentów pod wysokie budynki.
EN
Under certain technological conditions, earth anchors are the essential, or actually the only way to ensure stability of the walls of deep excavations.
PL
Omawiana inwestycja jest usytuowana w historycznym centrum Warszawy, pomiędzy al. Solidarności a ul. Bielańską. Działka, na której zaplanowano budowę biurowca Senator, była w części zabudowana. Na działce inwestora (nr ewid. 38/3), wchodzącej w skład nieistniejącego od II wojny światowej kompleksu bankowego, znajdują się pozostałości zabudowy dawnego Banku Polskiego. Ważne historyczne elementy Banku Polskiego zostały zintegrowane z nowym projektem. Najważniejszym obiektem, chronionym wpisem do rejestru, była szczytowa ściana sali operacyjnej (głównej), dlatego też została, po wcześniejszym zabezpieczeniu i wzmocnieniu, odtworzona do pierwotnego, historycznego wyglądu.
PL
Hala Stulecia jest konstrukcją wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO jako pionierskie osiągnięcie inżynierii i architektury XX wieku. Głównym zadaniem ostatniej modernizacji Hali Stulecia było pogłębienie podłogi w centralnej części areny widowiskowej do −4,80 m w celu realizacji ruchomej podłogi osadzonej na siłownikach hydraulicznych. Poziom wody gruntowej ustalono na 2,5 m poniżej poziomu podłogi. Grunt spoisty został zlokalizowany na głębokości 14 m poniżej podłogi. Ścianki szczelne musiały być zagłębione na około 15 m, a ograniczenia wysokości wynosiły 12 m. Zarekomendowano Kolumny DSM i Jet Grouting jako spełniające wymagania Generalnego Wykonawcy: krótki czas wykonania konstrukcji i zapewnienie maksymalnego uszczelnienia przy przejściu przez glinę zwałową oraz niski koszt wdrożenia.
EN
The Centennial Hall (Hala Stulecia) is a structure which was included in the cultural and natural heritage of UNESCO as a pioneer achievement of the 20th-century engineering and architecture. The main task of the last modernization of the Centennial Hall was deepening the flooring in the central part of the entertainment arena to -4.80 m in order to implement a moving floor supported on hydraulic cylinders. The groundwater level was about 2.5 m below the flooring. Cohesive soil was located at the depth of 14 m below the flooring. Cut off wall was necessary to be positioned to the depth of about 15 m, and height limitations were 12 m. DSM and Jet Grouting columns were recommended to meet the General Contractor requirements: short task execution, construction of a cut-off wall ensuring the maximum sealing at the passage through the boulder clay layer, and low-cost implementation.
PL
W pracy przedstawiono metody obliczeniowe, służące do określania przemieszczeń pionowych gruntu za ścianą obudowy głębokiego wykopu. Zaprezentowano przykład obliczeniowy zastosowania metody analitycznej w połączeniu z metodą elementów skończonych do szacowania sił wewnętrznych w modelowym budynku, w zabudowie sąsiedniej.
EN
The paper presents the calculation methods used for the analysis of the vertical displacement of the ground behind the wall of a deep excavation. The calculation example of estimation the internal forces in the model building in the direct neighborhood of a deep excavation using the analytical method and finite element method is presented.
12
Content available remote Analysis of displacement of excavation based on inclinometer measurements
EN
The article presents back analysis to estimate geotechnical parameters of fill layer. The agreement between field measurements and theoretical calculations was examined. Displacements of a cantilever CFA bored pile wall were monitored. The inclinometric measurements were taken directly after pile construction and according to excavation process. Over 200 calculation series were performed, with changing fill parameters. The calculations employed the actual geometric and material parameters of the pile wall, as well as geotechnical parameters of layered soil. The parameters estimated through back analysis were the angle of internal friction and Young’s modulus of fill layer. In the case discussed, pile wall cap displacement was the response of the system, and soil medium parameters were the input data. The agreement between theoretical calculations and inclinometer measurements was assessed in accordance with two functions. The measured horizontal displacements of excavation support structure assumed different values at the two inclinometer sites analysed. Back analysis results for these sites are approximately convergent for a final excavation depth.
PL
Projektowanie głębokich wykopów, obejmujących swym oddziaływaniem znaczne obszary w zwartej zabudowie miejskiej powinno być poprzedzone analizą wpływu technologii jego wykonania na zabezpieczanie obiektów znajdujących się w bezpośredniej strefie oddziaływania. Metody analityczne przestają być wystarczające do prawidłowego rozpoznania tych zjawisk, zwłaszcza w skomplikowanych warunkach wodno-gruntowych oraz przy dużym stopniu geometrycznego skomplikowania projektowanej konstrukcji. W takich przypadkach najbardziej wiarygodna wydaje się być trójwymiarowa analiza numeryczna. Taką analizę przeprowadzono w programie ZSoil 12.12 dla kolejnych etapów wykonywania głębokiego wykopu zabezpieczonego ścianą szczelinową, zlokalizowanego w ścisłym centrum Krakowa. Prawidłowość obliczeń jest weryfikowana stałym monitoringiem geodezyjnym.
EN
Designing deep excavations in urban areas is a very complex geotechnical problem. Not only stability calculations should be conducted but also the influence on the objects behind the wall is to be checked to predict the settlements of the buildings around the excavation pit. Analytical methods are not efficient when analysing constructions in complicated ground conditions and very complex geometry. In such cases three-dimensional numerical analysis gives the most reliable results. Finite element method analysis in ZSoil 12.12 was conducted to analyze the construction steps of excavation pit supported by diaphragm walls. The construction site is located in the city centre of Cracow. Accuracy of the calculations is checked by appropriate geodetic measurements.
PL
Podstawowym obecnie problemem związanym z projektowaniem i budową głębokich wykopów jest ocena i prognoza przemieszczeń obudowy i przyległego terenu oraz wpływ wykopu na otoczenie. Oddziaływanie budowy na obiekty sąsiednie, bezpieczeństwo realizacji prac zależy od przyjętego rodzaju obudowy, adekwatnego do istniejących warunków geotechnicznych oraz od metody prowadzenia prac budowlanych w wykopie.
PL
Szybki rozwój miast i postępująca urbanizacja, jest przyczyną braku miejsc, zagęszczania budownictwa oraz budowania garaży i parkingów podziemnych. Aby wznoszenie obiektów było bezpieczne stosowane są różne technologie takie jak np.: żelbetowe ściany szczelinowe, stalowe ścianki szczelne, palisady palowe i ściany berlińskie.
PL
Wrocław przeżywa aktualnie intensywny rozwój pod względem liczby planowanych, realizowanych i kończących inwestycji. Na terenie miasta rozmieszczone place budowy, co stanowi konkretne wyzwanie dla projektantów oraz wykonawców, a zarazem znaczną uciążliwość dla mieszkańców. Rejon placu Grunwaldzkiego, ze względu na liczne inwestycje w sektorze publicznym i komercyjne, stanowi na przestrzeni ostatnich lat swoisty poligon, na którym wykorzystywane są nowoczesne technologie geotechniczne.
EN
The design of sheet pile walls in urban areas is usually related to one of the following subjects: protection of the deep excavation, controlling of the water table and water flow, protection of the slope stability during reconstruction of the existing soil retaining wall. Authors experiences from designing and monitoring of deep excavations at Grunwaldzki Square in the city of Wroclaw have been presented in the paper.
17
Content available remote Iniekcja wysokociśnieniowa i gwoździowanie
18
Content available remote Geotechniczne uwarunkowania realizacji inwestycji we Wrocławiu
PL
W pracy przedstawiono geotechniczne uwarunkowania realizacji inwestycji związanych z koniecznością zabezpieczania głębokich wykopów bądź też wzmacniania gruntu w rejonie placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. Nieregularne występowanie warstw namułów i bardzo luźnych gruntów niespoistych, bruk morenowy zalegający na stropie gruntów spoistych oraz wysoki poziom wód gruntowych stanowią istotne utrudnienia dla projektowania i wykonawstwa robót geotechnicznych. Przedstawione inwestycje pokazują zastosowanie szerokiego spektrum technologii oraz odpowiedź nadzoru budowlanego na problemy ujawnione podczas ich realizacji.
EN
The paper focuses on the presentation of geotechnical conditions of the construction implementation in Wroclaw, which were connected to protection of the deep excavations, controlling of the water table and water flow, protection of the slope stability or soil improvement at the Grunwaldzki Square in Wroclaw. An irregular occurrence of mud stratum silt and very dispersed incohesive soil, moraine paving disposed on a cohesive soil and a high level of the ground water determine designing and construction implementation groundwork. Presented building sites shows the implementation of a wide spectrum of technologies and the answer of a geotechnical supervision for problems which occurred during construction works.
19
Content available remote Oddziaływania środowiskowe wykopów głębokich w terenach zurbanizowanych
PL
Analiza oddziaływań wykopu głębokiego na obiekty sąsiednie. Oddziaływania związane z odprężeniem i obciążeniem podłoża oraz oddziaływania związane z technologią (przyjęte rozwiązania projektowe i technologia prac). Kryteria oceny oddziaływań. Rodzaje przemieszczeń związane z realizacją wykopu głębokiego. Strefy oddziaływania. Analiza współpracy konstrukcja - podłoże. Przykłady realizacji.
EN
Analysis of deep excaviations impact on the neighboring structures. The impact related to unloading and reloading of a subsoil and response dependent on the technology assumed (design solutions and technology of earth works). Criteria of the assessment of the impact. Types of displacements during the process of digging. Impact zones. Analyses of structure subsoil interaction. Case studies.
PL
W referacie, na kilku przykładach z praktyki inżynierskiej, omówiono uszkodzenia starych budynków, usytuowanych w bezpośrednim sąsiędztwie głębokich wykopów, wykonywanych dla potrzeb charakterystycznych przedsięwzięć budowlanych.
EN
In the paper some examples of practical engeneering are presented. Damages of old buildings, situated in the neighbourhood of deep excavations, which are designed for characteristic building projects are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.