Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  post-mining sites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano waloryzacji geoturystycznej pozostałości kopalni São Domingos w regionie Alentejo, Portugalia z punktu widzenia edukatorów – nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia terenowe w ramach projektu edukacyjnego OpenYourMine. Waloryzację przeprowadzono w zakresie obecnego zagospodarowania i udostępnienia odwiedzającym tego historycznego kompleksu górniczego, dokonując jego oceny jako produktu turystycznego pod kątem realizacji procesu dydaktycznego oraz celem wskazania możliwości jego rozwoju.
EN
The article evaluates the geotouristic remains of the São Domingos mine in Alentejo region, Portugal from the point of view of educators – academic teachers, conducting field classes as part of the educational project OpenYourMine. The valorisation was carried out in the scope of current development and making this historic mining complex available to visitors, assessing it as a tourist product in terms of the implementation of the didactic process and to indicate the possibilities of its development.
PL
W artykule zostały przedstawione działania, wyniki i efekty projektu realizowanego przez Politechnikę Śląską oraz Wyższą Szkołę Górniczą – Techniczny Uniwersytet w Ostrawie (Republika Czeska). Projekt był finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Transgranicznej CZ-PL 2007-2013. Celem projektu było wspólne przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania terenami pogórniczymi na pograniczu polsko-czeskim. Efekty zostały osiągnięte poprzez wymianę wiedzy, specjalistów i najlepszych praktyk z zakresu zarządzania terenami poprzemysłowymi w Polsce i Czechach.
EN
The article presents actions, results and effects of the project, implemented b y the Silesian University of Technology and the VSB-Technical University in Ostrava (Czech Republic). The project was funded by the European Union – European Regional Development Fund under the Poland-Czech Republic Cross-Border Operational Programme 2007-2013. The aim of the project was the joint preparation of specialists in the field of post-mining sites management on the Polish-Czech border. The effects were achieved through the exchange of experts’ knowledge and best practices in the range of post-industrial management in Poland and the Czech Republic.
PL
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, które właściwości inicjalnych gleb wpływają pozytywnie lub negatywnie na wzrost sosny zwyczajnej wzrastającej na wierzchowinach zwałowisk KWB "Bełchatów". Badania wykazały, że dodatnio na przeciętny roczny przyrost wysokości sosny na powierzchniach badawczych wpływa przede wszystkim: wyższe pH, większa zawartość kationów zasadowych oraz większa zawartość frakcji pyłu (0,05-0,002 mm) w substracie glebowym. Negatywnie na przyrost drzew wpływa natomiast wzrost udziału frakcji piasku, a w głównej mierze kwasowości hydrolitycznnej substratu glebowego.
EN
This paper concerns the relationships between the properties of soil-substrate and growth of Scots pine planted on the plateaus of spoil bank KWB "Bełchatów". Studies have shown that growth of Scots pine in the research plots is primarily positively affected by: higher pH, contents of base cations and percentage of silt-sized (0.05-0.002 mm) fractions in soil substrate. In the other hand, negative influence on the average tree height growth on the study plots had the content of sand fraction, as well as the hydrolytic acidity in the soil substrate.
PL
Przedstawiono wyniki badań wysokości i grubości w szyi korzeniowej sosny zwyczajnej wzrastającej na powierzchni doświadczalnej zlokalizowanej na wierzchowinie zwałowiska zewnętrznego KWB 'Bełchatów', gdzie prowadzono badania nad neutralizacją toksycznie kwaśnych utworów nadkładu. Jako neutralizatory zastosowano: kredę jeziorną, wapno palone, wapniak mielony, popiół z spalania węgla brunatnego i mączkę fosforytową. Z pośród zastosowanych neutralizatorów najlepszy wpływ na wzrost sosny zwyczajnej wykazały mączka fosforytowa oraz popiół.
EN
The presence of excessively acid deposits on the surface of waste heaps is a characteristic problem, difficult to solve in the reclamation of the post-mining areas of brown coal mining. These deposits are some of the most difficult to reclaim [Skawina and Trafas 1971, Krzaklewski 1988]. The present paper describes an experiment set up on the toxically acid surface deposits of the outer waste heap of 'Bełchatów' brown coal mine in spring 1995. There were 5 neutralizers, each used in 2 doses, which - in-cluding the 'zero' one - yielded 11 combinations, each in 3 repetitions. The experiment was set up using the random block method with the field size of 30 m2. Various neutralizers were used in different doses, calculated according to the equal CaO content in them. These were: oxide lime (70% CaO), carbonate lime (45% CaO), bog lime from 'Bełchatów' brown coal mine (35% CaO), ash from the burning of brown coal in 'Bełchatów' power plant, and phosphorite flour (40% CaO and 30% P2O5). After two years (in autumn 1997), Scotch pine was introduced in the area. The aim of the present paper was to assess the impact of different means to neutralize the toxically acid deposits on the growth of Scotch pine. The results obtained show that the best growth was achieved by Scotch pine in those variants where phosphorite flour and ash from the burning of brown coal were used as neutralizers.
PL
W pracy analizowano możliwości zastosowania wskaźników liczbowej wyceny gleb: ITGL oraz SIG (Brożek 2001; Brożek i in. 2001, 2006) do opisu zmienności siedlisk kształtujących się na zrekultywowanych dla leśnictwa zwałowiskach KWB 'Bełchatów'. Badania prowadzono w czterech wariantach substratów stanowiących skały macierzyste dla powstających gleb: zasobniejszych, piaszczysto-gliniastych czwartorzędowych (NWL na zwałowisku wewnętrznym) i gliniasto-pylastych (NZL na zwałowisku zewnętrznym) oraz uboższych, czwartorzędowych piaskach (NWG na zwałowisku wewnętrznym) i kwaśnych mioceńskich piaskach po neutralizacji kredą jeziorną (NZG na zwałowisku zewnętrznym). Na podstawie obliczonych wartości testowanych wskaźników dokonano wyceny siedlisk według skali opracowanej dla warunków 'naturalnych'. Stwierdzono, że spośród dwu testowanych wskaźników w warunkach zwałowisk KWB 'Bełchatów' lepiej odzwierciedlającym zmienność badanych gleb był ITGL. Jednak dla lepszego opisu siedlisk kształtujących się w tych warunkach należałoby zmodyfikować wycenę wskaźników cząstkowych omawianych indeksów, opierając się na zmienności właściwości gleb pogórniczych.
EN
In this work the analyses of possibilities of using soil quality indexes ITGL and SIG (according to Brożek 2001; Brożek et al. 2006) were presented for description of forest habitat developed on spoil heap 'Bełchatów' reclaimed to forest. The study was conducted on 4 substrate variants with different parent rock material: 1) higher level of fertilize - Quaternary loamy-sands (NWL on external slope) and loamy-silt (NZL on internal slope); and 2) lower level of fertilize - Quaternary sands (NWG on internal slope) and acidic Miocene sands strata after bog lime neutralization (NZG on external slope). Based on value of calculated indexes the site quality estimation was made according to scale worked out for natural forest habitats. It was concluded that from among two soil quality indexes the ITGL showed better variability of soil conditions on spoil heap 'Bełchatów'. However the modification of partial indexes of ITGL for better description of site condition on this kind of object has to be necessary with adjusting of post-mining soil characteristics.
PL
W artykule przedstawiono analizę pojęć dotyczących rekultywacji i zagospodarowania obszarów poprzemysłowych, w tym pogórniczych, stosowanych w uregulowaniach prawnych oraz literaturze. Omówione zostały bariery utrudniające prowadzenie procesów rewitalizacyjnych wynikające z rozproszenia i niespójności przepisów prawa. Dla wybranych sposobów rewitalizacji przedstawiono procedury postępowania, które ułatwią ich realizację.
EN
A discussion of the definitions used in laws, regulations and literature pertaining to the reclamation and redevelopment of post-industrial sites, included post-mining sites, is presented. Obstacles resulting from incoherent laws and regulations, which make it more difficult to carry out revitalisation processes, are described. Efficient and effective procedures for conducting the revitalisation process for general case and chosen particular cases are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.