Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surfaktanty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Otrzymywanie innowacyjnych polimerowych środków powierzchniowo czynnych
PL
Otrzymano 9 związków powierzchniowo czynnych w reakcji transestryfikacji tereftalanu 2-etyloheksylu z poliglikolem etylenowym i w następczych reakcjach estryfikacji kwasów tłuszczowych (oleinowy, stearynowy i walerianowy) 2-etyloheksanolem, prowadzonych w obecności katalizatorów metaloorganicznych. Oznaczono ich właściwości fizykochemiczne i powierzchniowo czynne (napięcie powierzchniowe, lepkość, pH, zwilżalność, rozpuszczalność w wodzie, współczynnik HLB, wskaźnik trwałości piany oraz punkt zmętnienia). Otrzymane surfaktanty charakteryzowały się współczynnikiem HLB w zakresie 11-16, co świadczyło o ich hydrofilowym charakterze, wszystkie były dobrymi emulgatorami typu O/W i środkami piorącymi.
EN
Nine surfactants were obtained by transesterification of 1,4-(BuEtCCH₂OCO)₂C₆H₄ with polyethylene glycol and subsequent esterification reactions of fatty acids (oleic, stearic or valeric) with BuEtCCH₂OH, carried out in the presence of organometallic catalysts. Their phys.-chem. and surface active properties (surface tension, viscosity, pH, wettability, water solubility, HLB coeff., foam durability index and cloud point) were detd. The surfactants showed the HLB coeff. in the range of 11-16, which proved their hydrophilic nature. They were all good oil/water emulsifiers and washing agents.
PL
W poprzednich pracach postulowano zastosowanie roztworów surfaktantów jako oryginalne rozwiązanie przy formułowaniu składu MWF. Negatywną cechą niektórych z tych cieczy była nadmierna pianotwórczość, której zmniejszenie przez wprowadzenie hydrofobowych inhibitorów piany, było ograniczone. Dlatego też zaplanowano syntezę nowych, oksyalkilenowanych pochodnych alkoholu 2-etyloheksylowego i sulfobursztynianu otrzymanego z tego rodzaju alkoholu. Ze względu na zawadę sferyczną związki te charakteryzują się niską pianotwórczością. Wodne roztwory tych surfaktantów poddano badaniom fizykochemicznym i tribologicznym.
EN
n earlier studies, it has been postulated that solutions of surfactants should be used as an original solution for formulation of Metal Working Fluids (MWF) compositions. The negative feature of some of the fluids was their excessive foamability whose reduction, by introducing hydrophobic foam inhibitors, was limited. Therefore, a synthesis of new oxyalkylated derivatives of 2-ethylhexyl alcohol and sulfosuccinate obtained from this alcohol was planned. Due to steric hindrance, these compounds exhibit low foamability. Aqueous solutions of these surfactants were subjected to physicochemical and tribological tests.
EN
This paper presents the findings of experimental research on employing ultrafiltration and microfiltration ceramic modules (150 kDa, 0.14 μm, 0.45 μm) for removal and concentration of the cationic surfactant Tequat LC90i (TEAQ) from water solutions. The filtration tests were performed at a semi-pilot installation in a crossflow regime. The feed solution parameters (surfactant concentration, pH of the treated solution, the presence of inorganic salt), and process conditions (transmembrane pressure and linear velocity) on the membrane filtration efficiency were evaluated. In all tests, very satisfactory TEAQ retention coefficients (in the range of 70–95) have been achieved. However, surfactant fouling occurred resulting in deterioration of the permeability of the modules. Modules characterized by the pore sizes greater than the size of surfactant particles (i.e., 0.45 μm modules) proved to be the most fouling resistant ones. It was also proven that process performance at high linear flow velocity can efficiently reduce the intensity of membrane pore blocking.
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania 4 nowych surfaktantów (N-tetradecylo-N-propylomorfolino-3-sulfonian, N-tetradecylo-N-butylomorfolino-4-sulfonian, N-tetradecylo-N,N-dimetylo-3-amonio-1-propanosulfonian, N-tetradecylo-N,N-dimetylo-4-amonio-1-butanosulfonian) w charakterze składników prototypu szamponu (w stężeniu 2%). Zastosowano jako bazę receptury mieszaninę 3 innych surfaktantów, w skład której wchodziły sole sodowe: siarczanu alkoholu laurylowego, siarczanu etoksylowanego alkoholu laurylowego oraz dietanoloamid kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego, we wszystkich prototypach szamponów w stężeniu masowym odpowiednio 5,4%, 3,3% i 2,0%. W celu porównania właściwości drażniących szampon referencyjny oparty był na tej bazie z dodatkiem kokoamidopropylobetainy. Wyznaczając wartości liczby zeinowej badanych szamponów oraz wartości pH mieszanin szamponów w obecności albuminy wołowej (stosowanej jako wyznacznik właściwości drażniących), wykazano, że prototypy szamponów były delikatniejsze w oddziaływaniu na skórę w porównaniu z szamponem referencyjnym.
EN
Four new surfactants (N-tetradecyl-N-propylomorpholine-3-sulfonate, N-tetradecyl-N-butylomorpholine-4-sulfonate, N-tetradecyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propanesulfonate, N-tetradecyl-N,N-dimethyl-4-amonio-1-butanesulfonate) were used (2% by mass) as components of prototype shampoos. In addn., a mixture of 3 other surfactants (base), which included Na salts of lauryl alc. sulfate, ethoxylated lauryl alc. sulfate and diethanoloamide of fatty acids from coconut oil was used in all prototype shampoos in mass concns. of 5.4%, 3.3% and 2.0% by mass, resp. Moreover, a reference shampoo was made based on cocoamidopropyl betaine to compare irritant properties of the tested shampoos. Values of zein no. of the tested shampoos as well as pH values of shampoo mixts. with bovine serum albumin (used as measure of irritant properties) showed that prototype shampoos were more gently affected on a skin as compared to the ref. shampoo.
EN
Shampoos are one of the most important segments of the cosmetics market. Their basic task is to clean the hair and scalp from dust, sebum, microorganisms. Therefore the consumer first of all expects the shampoo to have good washing properties. In consumer choices, foam-forming properties and viscosity are not unmistakable. All this meant that the aim of this work was to determine the surface activity, foaming properties and viscosity of several shampoos available in the Polish market. The analysis included shampoos with “classic composition” and shampoos containing ingredients of natural origin. Critical micelle concentration was determined by measurements of the surface tension by tensiometer using the du Noüy method. In turn, the wetting properties evaluated on the basis of the contact angle. Both the size of the contact angle and the CMC value indicate that shampoos containing ingredients of natural origin can compete in quality with classic shampoos.
PL
Szampony stanowią jeden z ważniejszych segmentów rynku kosmetyków. Ich podstawowym zadaniem jest oczyszczanie włosów i skóry głowy z kurzu, sebum, mikroorganizmów, dlatego też konsument przede wszystkim oczekuje, aby szampon wykazywał dobre właściwości myjące. W wyborach konsumenckich nie bez znaczenia są także właściwości pianotwórcze oraz lepkość produktu. Celem niniejszej pracy jest ocena aktywności powierzchniowej, właściwości pianotwórczych oraz lepkość kilku szamponów dostępnych na polskim rynku. Analizie poddano szampony o „klasycznym składzie” oraz szampony zawierające składniki pochodzenia naturalnego. Krytyczne stężenie micelizacji wyznaczono, dokonując pomiarów napięcia powierzchniowego za pomocą tensjometru, wykorzystując metodę du Noüy. Z kolei właściwości zwilżające oceniono na podstawie wartości kąta zwilżania. Zarówno wielkość kąta zwilżania, jak i wartość CMC wskazują, że szampony zawierające składniki naturalnego pochodzenia mogą konkurować pod względem jakości z klasycznymi szamponami.
PL
Poprawa oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego przed zabiegiem cementowania jest bardzo rozbudowanym zagadnieniem. Związane jest to z faktem, że na odpowiednie usunięcie osadu filtracyjnego wpływa wiele czynników, począwszy od technicznych i technologicznych, poprzez hydraulikę i mechanikę płynów, a skończywszy na chemicznych zmianach zachodzących w układach stosowanych cieczy przemywających. Skuteczne oczyszczenie kolumny rur okładzinowych oraz formacji skalnej wpływa na ograniczenie lub wyeliminowanie migracji bądź ekshalacji gazu na kontakcie płaszcza cementowego z elementami przylegającymi (formacja skalna lub rura okładzinowa). Dodatkowo oczyszczenie przestrzeni pierścieniowej przyczynia się do dokładnego związania płaszcza cementowego z powierzchniami styku, co pozwala zminimalizować działanie środowiska korozyjnego na kolumnę rur okładzinowych w czasie wieloletniej eksploatacji odwiertu. W celu uzyskania wymaganego usunięcia osadu płuczkowego podczas przygotowywania otworu do cementowania stosuje się ciecze przemywające na bazie różnych środków. Są to zazwyczaj środki powierzchniowo czynne, które pozwalają na zdyspergowanie pozostałości osadu płuczkowego i jednocześnie nawilżenie powierzchni przestrzeni pierścieniowej, co jest korzystne podczas hydratacji wtłaczanego w kolejnym etapie prac zaczynu cementowego. Problematyka doskonalenia usuwania osadu płuczkowego wiąże się z koniecznością opracowywania nowych cieczy przemywających. W tym celu badaniom poddawane są różnego rodzaju środki charakteryzujące się zróżnicowaną budową i mechanizmem działania. W celu uzyskania wymaganych rezultatów działania cieczy przemywającej należy prowadzić szereg prac badawczych, a na podstawie porównań i analizy uzyskanych rezultatów staje się możliwe otrzymanie wymaganego efektu. W niniejszej publikacji przedstawiono badania efektywności usuwania osadu płuczkowego za pomocą cieczy przemywających sporządzonych na osnowie środków o anionowej oraz niejonowej budowie. Następnie przeprowadzono analizę korelacyjną w celu przedstawienia zależności efektywności usuwania osadu od rodzaju stosowanych środków. Przeprowadzona analiza pozwala na wytypowanie grupy środków charakteryzujących się korzystniejszym działaniem oraz określenie wpływu budowy środka powierzchniowo czynnego na skuteczność jego działania. Podczas realizacji prac badawczych wykonane zostały testy dla różnych stężeń środków anionowych oraz środków niejonowych. Badania skuteczności działania cieczy przemywających przeprowadzono w oparciu o pomiar stopnia usunięcia osadu płuczkowego z powierzchni rotora wiskozymetru obrotowego. Podczas prowadzenia badań zastosowano zakres koncentracji środków powierzchniowo czynnych w przedziale od 0,1% do 10%.
EN
Improving the cleaning of the annular space sealing before cementing is a very complex issue. This is due to the fact that the appropriate removal of filtering sludge is influenced by many factors ranging from technical and technological, through hydraulics and fluid mechanics, and ending with chemical changes occurring in the systems of used washing liquids. Effective cleaning of the drill pipes and rock formation reduces or eliminates migration or exhalation of gas on the contact of the cement with adjoining elements (rock formation or casing). In addition, the cleaning of the annular space contributes to the precise bonding of the cement with the contact surfaces, which minimizes the corrosive environment’s impact on the column of casing pipes during long-term exploitation of the well. In order to obtain the required removal of the mud sludge during the preparation of the cementing, washing liquids based on various means are used. These are usually surfactants that allow to disperse the residue of the sludge and simultaneously moisturize the surface of the annular space, which is beneficial during the hydration of the cement slurry pressed in the next stage. The problem of improving the removal of mud sludge involves the need to develop new washing liquids. To this end, various types of measures characterized by diversified structure and mechanism of action are subjected to research. In order to obtain the required results of the action of the washing liquid, a number of research works should be carried out, and based on comparisons and analysis of the results obtained, it becomes possible to obtain the required effect. This publication presents studies on the effectiveness of removing mud sludge with the use of washing liquids prepared on the basis of anionic agents and non-ionic construction. Then a correlation analysis was carried out in order to present the dependence of the efficiency of sludge removal on the type of measures used. The conducted analysis allows to select a group of agents characterized by a more beneficial effect, and to determine the impact of the surfactant structure on its effectiveness. During the research work, tests were carried out for various concentrations of anionic agents and non-ionic agents. The tests of the effectiveness of the washing liquids were carried out based on the measurement of the degree of removal of the sludge from the rotor surface of the viscometer. During the tests, the concentration range of surfactants used was in the range of 0.1% to 10%.
EN
Surfactants are substances, which have surface activity in aqueous solutions [1–3]. By adsorbing on the surface (boundary of phase separation) of the system, they change the surfactant properties of the liquid. Surfactants consist of a hydrophobic part (non-polar, called “tail”) and a hydrophilic part (polar, called “head”) [1–3]. The overall structure of the surfactant molecule is shown in Figure 1. In aqueous solution after exceeding one critical micellar concentration of the CMC surfatant (Critical Micelle Concentration), the surfactant molecules aggregate to form micelles [1–5]. Knowledge of CMC values and the micelle formation in solution, it determines the properties of surfactants and their subsequent use in the chemical industry. Surfactants are used in the chemical industry, inter alia, for the production of many detergents, cosmetics, paints, dyes, agrochemicals, pharmaceuticals, food or oil [2, 3].
PL
Ścieki przemysłowe stanowią poważne zagrożenie środowiskowe ze względu na ich niejednokrotnie wysokotoksyczny charakter. Skład tego typu strumieni wodnych zależy ściśle od gałęzi przemysłu, w której są wytwarzane, oraz od procesów ich przetwarzania i magazynowania. Jedną z powszechnie stosowanych metod unieszkodliwiania ścieków przemysłowych jest ich rozcieńczanie i odprowadzanie do kanalizacji bytowo-gospodarczej, co nie rozwiązuje problemu znacznych ładunków substancji organicznych i nieorganicznych trafiających na konwencjonalne układy oczyszczania oparte głównie o metody osadu czynnego. Poważny problem stanowią między innymi ścieki pralnicze, które w swoim składzie zawierają znaczne stężenia anionowych, kationowych i niejonowych surfaktantów. W pracy oceniono efektywność rozkładu substancji organicznych oraz niejonowych surfaktantów w różnych konfiguracjach zaawansowanych procesów utlenienia, tj. UV, UV/H2O2, UV/O3 oraz UV/TiO2. Ścieki przed procesem fotochemicznym poddano filtracji na filtrach (0,45 nm) z włókien szklanych. Wykazano, że wraz ze wzrostem czasu prowadzenia procesów obniża się stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO). Najwyższą efektywność usuwania niejonowych surfaktantów obserwowano dla procesu UV/TiO2. Prowadzenie procesu w obecności cząsteczek TiO2 wymaga wprowadzenia dodatkowego etapu oczyszczania w celu separacji katalizatora od mieszaniny poreakcyjnej, co nie jest konieczne w przypadku pozostałych konfiguracji opartych o promieniowania UV.
EN
Due to their often high toxicity character, industrial wastewaters are hazardous to the environment. The composition of these type of water streams strictly depends on both their processing, their storage and the industry sector, in which they are produced. One of the commonly used industrial wastewater treatment methods is their dilution and discharging into sewerage system. It does not solve the problem of significant loads of organic and inorganic substances reaching conventional wastewater treatment systems, which are mainly based on activated sludge methods. Laundry wastewater is one of the most problematic water streams, as they contains significant concentrations of anionic, cationic and nonionic surfactants. In this paper the efficiency of the decomposition of organic substances and nonionic surfactants in various configurations of advanced oxidation processes, i.e. UV, UV/H2O2, UV/O3 and UV/TiO2 was evaluated. Before the implementation of the photochemical processes the wastewater was filtered on glass fiber filters (0.45 nm). It has been shown, that the concentration of total organic carbon (TOC) decreases with the increase in the process time. The highest removal efficiency of nonionic surfactants was observed for the UV/TiO2 process. The process conducted in the presence of TiO2 particles requires the implementation of an additional treatment step to separate the catalyst from the postreaction mixture. It is not necessary for other UV-based configurations.
PL
Podczas realizacji prac związanych z uszczelnieniem kolumny rur okładzinowych jednym z najistotniejszych aspektów jest zapewnienie szczelności w przestrzeni pierścieniowej pomiędzy kolumnami rur oraz poza nimi. Niezachowanie tego warunku może skutkować poważnymi konsekwencjami począwszy od wzrostu ciśnienia w górnej części otworu, a skończywszy na migracji bądź ekshalacji gazu. W celu wyeliminowania takich niepożądanych zjawisk należy uszczelnić kolumnę rur okładzinowych tłocząc zaczyn cementowy. Jednak na odpowiednie uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej składa się również przygotowanie otworu do cementowania poprzez dokładnie jego oczyszczenie. W tym celu następuje przetłoczenie cieczy przemywającej, a następnie płuczka wypierana jest przez ciecz buforową i zaczyn cementowy. Odpowiednie przygotowanie przestrzeni pierścieniowej przyczynia się do znacznej poprawy uszczelnienia i umożliwia wyeliminować powstawanie mikroprzepływów gazu na kontakcie płaszcza cementowego z powierzchnią przewiercanej wcześniej formacji skalnej oraz powierzchnią zapuszczanej rury okładzinowej. W książce przedstawione zostały mechanizmy przepływu cieczy w przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego oraz omówiono zagadnienia dotyczące działania środków przemywających na poprawę efektywności oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej przed zabiegiem cementowania. Opisana została innowacyjna metodyka badań efektywności usuwania osadu płuczkowego. Zaprezentowano również nowe, skonstruowane w INiG – PIB urządzenie (symulator przepływu cieczy wiertniczych), które pozwalało na realizację prac badawczych w zakresie skuteczności działania cieczy przemywających. Omówiono wyniki badań wpływu czasu kontaktu oraz prędkości przepływu cieczy przemywającej na skuteczność usuwania osadu płuczkowego z formacji skalnej oraz z powierzchni rur okładzinowych. Przedstawiono również badania nad opracowaniem nowych cieczy przemywających oraz hybrydowej cieczy przemywającej, która wykazywała dwufunkcyjny charakter usuwania osadu (chemiczny oraz mechaniczny). Omawiana problematyka realizowanych prac badawczych w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego przed zabiegiem cementowania, a tym samym do ograniczenia migracji i ekshalacji gazu w otworach wiertniczych.
EN
During the implementation of works related to the sealing of the casing string, one of the most important aspects is to ensure tightness in the annular space between the casing and beyond. Failure to comply with this condition may result in serious consequences, ranging from pressure increase in the upper part of the hole, to migration or gas exhalation. In order to eliminate such undesirable phenomena, the casing column should be sealed by pumping the cement slurry. However, the proper sealing of the annular space also consists in preparing the borehole for the cementing operations by thoroughly cleaning it. For this purpose, a preflush fluid is pumped into the hole, and the drilling mud is displaced by a spacer fluid and cement slurry. Appropriate preparation of the annular space contributes to a significant improvement of the sealing and allows to eliminate the formation of gas microflows on the contact of the cement sheath with the surface of the previously drilled rock formation and the surface of the casing string. This book presents the mechanisms forming the liquid flow in the annular space of the borehole and discusses the issues concerning the action of washing agents to improve the efficiency of cleaning the annular space before the cementing operations. It presents an innovative methodology for the effectiveness of removal of mud cake. It also presents, a new device (a simulator of the flow of drilling fluids), constructed in The Oil and Gas Institute – National Research Institute, which allowed to carry out research work in the field of the effectiveness of washing fluids. The results of the influence of contact time and flow rate of the preflush fluid on the efficiency of removing the mud cake from the rock formation and the surface of the casings were discussed. Also presented are Laboratory tests on the development of a new types of washing fluids and a hybrid preflush fluid, which showed a dual-purpose character of filter cake removal (chemical and mechanical). The discussed issues of conducted research work significantly contribute to the improvement of the purification of the annular space of the borehole before cementing operations, and thus to the reduction of gas migration and exhalation in wellbores.
PL
Zapewnienie odpowiedniej szczelności otworu wiertniczego i wyeliminowanie niekontrolowanych przepływów gazu polega w głównej mierze na uszczelnieniu kolumny rur okładzinowych poprzez wypełnienie przestrzeni pierścieniowej bądź pozarurowej zaczynem cementowym. Takie działanie dodatkowo stabilizuje kolumnę rur poprzez zespolenie jej w dolnej części ze ścianą otworu, a w górnej części z poprzednią kolumną rur o większej średnicy [6, 10, 11]. Tłoczony przez przestrzeń pierścieniową zaczyn cementowy wypiera płuczkę, jednakże nie jest on w stanie dostatecznie dobrze usunąć pozostałości po niej. Warunkiem dobrego uszczelnienia zaczynem cementowym, który po związaniu ma uniemożliwić przepływ gazu, jest wcześniejsze dokładne oczyszczenie przestrzeni pierścieniowej z osadu płuczkowego poprzez przetłoczenie cieczy przemywającej. Usunięcie osadu płuczkowego zarówno z powierzchni formacji skalnej, jak i rur okładzinowych wpływa na poprawę uszczelnienia oraz umożliwia wyeliminowanie niepożądanego zjawiska migracji gazu na kontakcie płaszcza cementowego z rurą okładzinową oraz formacją skalną [2, 4, 21, 24]. Problem poprawy szczelności otworów wiertniczych przyczynił się do poszerzenia kierunku badań nad odpowiednim przygotowaniem przestrzeni pierścieniowej przed cementowaniem. W tym celu prowadzone są badania nad usunięciem osadu płuczkowego, zarówno z formacji skalnej, jak i z powierzchni rur okładzinowych. Odpowiednio dobrana ciecz przemywająca powinna wykazywać skuteczność pod względem usuwania osadu z powierzchni skały oraz z powierzchni rury. Jednak w celu osiągnięcia wymaganych rezultatów każdą powierzchnię (rury okładzinowe, formacja skalna) należy rozpatrywać indywidualnie [5, 8, 9]. Dlatego też w niniejszej publikacji omówiona została metodyka badań usuwania osadu poprzez wykorzystanie wiskozymetru obrotowego oraz skuteczność usuwania osadu płuczkowego z powierzchni kolumny rur okładzinowych. Przeprowadzenie badań przy użyciu wiskozymetru obrotowego podyktowane było tym, że niemal każde laboratorium zaczynów cementowych posiada na wyposażeniu tego rodzaju urządzenie. W trakcie badań wykonano testy dla różnych środków, których dobór, zarówno ilościowy, jak i jakościowy, umożliwiał poprawienie efektywności usuwania osadu płuczkowego. Badania skuteczności usuwania osadu prowadzone były na podstawie porównania uzyskanych wyników w stosunku do próbki wzorcowej, którą było usunięcie osadu przy użyciu wody. Analiza uzyskanych wyników badań umożliwiła wytypowanie cieczy o najlepszej efektywności oczyszczania powierzchni kolumny rur okładzinowych z wytworzonego osadu płuczkowego.
EN
Ensuring proper sealing-off of the borehole and elimination of uncontrolled flows of gas, mainly consists in sealing the casing string by filling the annular space with cement slurry. Such action additionally stabilizes the casing string by binding it in the lower part of the casings with the borehole wall, and in the upper part with the previous casings of larger diameter. During the pumping of cement slurry, drilling mud is removed form annular space, but it is not always possible to sufficiently remove residues from the mud. In order to properly seal the borehole with cement slurry, which after binding is designed to prevent the flow of gas, it is necessary to thoroughly clean the annular space from mud cake by pumping the preflush fluid. The removal of the filter cake from the rock formation and casing string improves the sealing and eliminates the possibility of undesirable gas migration at the contact of the cement sheath with the casing string and rock formation. The problem of improving the sealing of boreholes has contributed to extend the research on the appropriate preparation of the annular space before cementation. For this purpose, laboratory tests have been carried out on the removal of mud cake from the rock formation and the surface of the casing string. Properly selected preflush fluid should be effective in removing filter cake from the surface of the rock and from the surface of the casing. However, in order to achieve the required results, each surface (casing string, rock formation) should be considered individually. Therefore, this paper discusses the methodology of mud cake removal by using a rotational viscometer and efficiency of removing the mud cake from the surface of the casing string. Conducting the research using a rotational viscometer was dictated by the fact, that almost every cement slurry laboratory, has this type of equipment. During the research, tests were carried out for various agents, the selection of which, both quantitatively and qualitatively enabled the improvement of the removal efficiency of the mud cake. The filter cake removal effectiveness tests were based on a comparison of the obtained results with the reference sample, which was the removal of the mud cake using water. Based on the analysis of the obtained results, the wash fluids with the best efficiency of cleaning the surface of casing string from the mud cake was selected.
PL
Zapewnienie szczelności w przestrzeni pierścieniowej pomiędzy kolumnami rur oraz poza nimi odgrywa główną rolę w wyeliminowaniu niekontrolowanych przepływów mediów złożowych. Aby osiągnąć taki efekt należy zapuszczoną kolumnę rur okładzinowych uszczelnić, poprzez wtłoczenie w przestrzeń pierścieniową lub pozarurową zaczynu cementowego. Podczas tłoczenia zaczynu cementowego z przestrzeni pierścieniowej usuwa się płuczkę wiertniczą. Nie zawsze jednak zaczyn cementowy ma możliwość efektywnego usunięcia pozostałości po płuczce. Żeby zabezpieczyć otwór przed ewentualnym przepływem gazu po zacementowaniu, niezbędne jest dokładne oczyszczenie przestrzeni pierścieniowej z osadu płuczkowego, poprzez przetłoczenie odpowiedniej cieczy przemywającej, a następnie całkowite wyparcie płuczki przez ciecz buforową i zaczyn cementowy. Zachowanie tych warunków oraz uzyskanie odpowiednio oczyszczonej przestrzeni pierścieniowej przed zabiegiem cementowania, pozwala uzyskać wymagane uszczelnienie i w pewnym stopniu zminimalizować możliwość zachodzenia niepożądanego zjawiska migracji gazu, na kontakcie płaszcza cementowego z powierzchniami na styku rury okładzinowej i formacji skalnej. Analizując problem poprawy oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej, przeprowadzone zostały badania laboratoryjne nad opracowaniem nowego rodzaju hybrydowej cieczy przemywającej umożliwiającej zwiększenie efektywności usuwania osadu. Działanie cieczy hybrydowej polega zarówno na chemicznym, jak i mechanicznym usuwaniu pozostałości osadu płuczkowego. Podczas realizacji pracy badaniom poddano grupę środków oraz domieszek różnych frakcji stałych, których odpowiedni dobór ilościowy i jakościowy umożliwił zaprojektowanie hybrydowej cieczy przemywającej o bardzo dobrych parametrach oczyszczających. Przeprowadzone zostały badania efektywności usuwania osadu płuczkowego w symulatorze przepływu cieczy wiertniczych. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że zarówno działanie środków powierzchniowo czynnych oraz dodatku drobnoziarnistych dodatków ściernych, a także ich odpowiednia koncentracja, przyczyniają się do poprawy efektywności usuwania pozostawionego na powierzchni skały osadu płuczkowego. Badania nad opracowaniem hybrydowej cieczy przemywającej i efektywności jej działania przeprowadzone zostały na podstawie pomiaru przyczepności stwardniałego zaczynu cementowego do formacji skalnej, z której usuwano wytworzony wcześniej osad płuczkowy. Na podstawie analizy uzyskanych wyników oraz ich korelacji z próbkami wzorcowymi, stwierdzono znaczną poprawę efektywności usuwania osadu płuczkowego.
EN
Ensuring sealing-off in the annular space between casing string and beyond, plays an important role in eliminating uncontrolled flows of gaseous media. In order to achieve this effect, it is necessary to seal the casing column by the pumping of the cement slurry, into the annular space. During the pumping of the cement slurry from the annular space, the drilling mud is removed. However, it is not always possible to use cement slurry to effectively remove the remains of the mud. To eliminate the possibility of gas flow after cementing, it is necessary to thoroughly clean the annular space of the mud cake by pumping the preflush fluid, and then completely removing the mud by spacer fluid and cement slurry. Fulfilling these conditions and obtaining a properly cleaned annular space prior to cementation can help to improve the sealing and to some extent eliminate the possibility of undesirable gas migration at the point of contact of the cement sheath with the contact surfaces casing string and rock formation. Analyzing the problem of improving the cleaning of the annular space, laboratory tests have been carried out to develop a new type of hybrid preflush fluid that allows to increase the efficiency of filter cake removal. The hybrid fluid is relies on both chemical and mechanical removal of the residual mud cake. During the research, a group of agents and admixtures of various solid fractions were investigated, the appropriate quantitative and qualitative selection of which made it possible to design a hybrid washing fluid with very good purifying parameters. Tests on the efficiency of removing the filter cake in a drilling fluid flow simulator, was carried out. On the basis of the obtained test results, it was found that both surfactants and fine abrasive additives, as well as their appropriate concentration contributes to the improvement of removal efficiency of the mud cake on the surface of the rock. Research on the development of a hybrid washing fluid and effectiveness of its actions were conducted by determining the adhesion of the cement sheath to the rock formation, from which the previously produced filter cake was removed. Based on the analysis of the obtained results and their correlation to the standard samples, a significant improvement in the efficiency of removal of the mud cake was found.
PL
Przedstawiono wpływ morfologii powierzchni liści pszenicy na kierunek rozprzestrzenianie się i czas parowania roztworu ZnIDHA z dodatkiem mieszaniny alkilopoliglukozydu i oksyetylatu alkoholu tłuszczowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że obecność głębokich bruzd wzdłuż nerwu głównego wywołuje efekt kapilarny podczas rozprzestrzeniania się roztworu nawozu z dodatkiem surfaktantów. Wykazano również, że ze wzrostem stężenia mieszaniny surfaktantów skraca się czas parowania wody z roztworu ZnIDHA i zwiększa powierzchni pokrycia liści nawozem.
EN
The paper presents the effect of wheat leaf surface morphology on the spread direction and evaporation time of ZnIDHA fertilizer solution with the addition of alkylpolyglucoside and fatty alcohol ethoxylate mixture. The research shows that the presence of deep grooves along the main vein causes a capillary effect during the spreading of fertilizer solution with the addition of surfactants. It was also shown that the increase of surfactant mixture concentration caused the reduction of time of water evaporation from ZnIDHA solution and the increase of leaf coverage area.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań wybranych mikroemulsji paliwowych. W szczególności skupiono się na ocenie ich właściwości korozyjnych. Niezbędne badanie wykonano zgodnie z wymaganiami normy ASTM D130 dla mikroemulsji paliwowej zawierającej 4 oraz 8 % objętościowo wody destylowanej, którą rozproszono w oleju napędowym. Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań można stwierdzić, że obydwie badane mikroemulsje paliwowe miały niekorzystne właściwości korozyjne w porównaniu do oleju napędowego.
EN
The paper presents research results of selected fuel microemulsions. In particular the corrosion properties of these microemulsions were investigated. Necessary research was carried out in line with requirements of ASTM D130 standard for fuel microemulsions containing 4 and 8 % by volume of distillated water dispersed in diesel oil. On the base of research results, it can be stated that both tested fuel microemulsions had unfavourable corrosion properties when compared to diesel oil and distillated water.
EN
The usability of surfactant-aided ultrafiltration for removal of fluoride ions from aqueous solutions has been investigated. The experiments were conducted with the use of cellulose and polyethersulfone membranes. Fluoride solutions containing 10 and 100 mg F–/dm3 and cationic surfactants: octadecylamine acetate (ODA) and hexadecylpyridium chloride (CPC) were used in the experiments. The concentration of surfactants amounted to 320–960 mg/dm3. Ultrafiltration process was run under a trans-membrane pressure of 0.2 MPa. In the course of experiments, the effects of initial fluoride concentration, surfactant concentration and membrane type on the fluoride retention coefficient as well as the permeate flux were studied. It was found that the increase of the surfactant concentration effected in improvement of the separation efficiency. On contrary, the permeate flux decreased upon increase of the surfactant concentration. The process efficiency was also strongly influenced by the membrane and surfactant type. The permissible concentration of fluoride in the final product (below 1.5 mg F–/dm3) was obtained for the test with initial solutions containing 10 mg F–/dm3, polyethersulfone membrane and CPC con-centration equal to 644 and 966 mg/dm3.
EN
Biotechnological processes are widely used in environmental engineering. However, a common problem associated with the biological method relating to the removal of certain pollutants from the environment is low solubility in water, which significantly limits the possibility of their biodegradation or washing. Therefore, a growing interest in the application of surfactants, for instance, for the remediation of soil, is observed. Surfactants can significantly influence the removal of pollutants from the environment. Not only do they increase the solubility of hydrophobic compounds, but also aid in their leaching and increase their bioavailability. Moreover, the use of surfactants by leaching of pollutants is relatively cheap compared to the extraction with organic solvents. As in the case of bioremediation of soil, the use of surfactants could potentially affect the growth of the removal efficiency of hydrophobic pollutants from combustion gases by increasing their bioavailability. This paper presents the results of preliminary laboratory studies using β cyclodextrin in purifying of air contaminated by toluene vapors by biofiltration. In the assumed concentrations (1, 2, 3 g/dm3) the positive effect of cyclodextrin on toluene biofiltration was not observed.
PL
Usuwanie niektórych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska może być utrudnione ze względu na ich słabą rozpuszczalność w wodzie i dużą prężność par. Szczególnie są to czynniki ograniczające zastosowanie metod biologicznych w remediacji, ponieważ wpływają na biodostępność ksenobiotyków. Z tego względu prowadzone są badania nad zastosowaniem związków powierzchniowo czynnych, które wpływają na zwiększenie rozpuszczalności związków hydrofobowych. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad zastosowaniem Tritonu X-100 w oczyszczaniu powietrza zanieczyszczonego parami toluenu metodą biofiltracji. W badanym zakresie stężeń surfaktantu (200–400 mg/dm3) zaobserwowano poprawę skuteczności oczyszczania w stosunku do serii kontrolnej (bez surfaktantu).
EN
PhMe-contg. air (up to 35 g/m3) was biofiltered through a mineral nutrient-covered coconut fibre bed under lab. conditions to remove the PhMe pollutant. The addn. of a com. nonionic surfactant to the bed at a concn. above the crit. micelle concn. (200–400 mg/L) resulted in increase in the biofiltration efficiency and bacteria content in the bed.
PL
Zestawiono wyniki oznaczeń zawartości anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych w ściekach pralniczych uzyskane różnymi metodami analitycznymi. Oznaczenia wykonano metodami MBAS i BiAS, określonymi jako referencyjne w przepisach regulujących jakość ścieków wprowadzanych do wód, oraz testami kuwetowymi Lange LCK332 i LCK333. W okresie luty-lipiec 2015 r., analizie poddano ścieki surowe oraz oczyszczone na zmodyfikowanej biologicznej oczyszczalni ścieków ze złożem ruchomym BIO-BEL firmy Ecol-Unicon, z wykorzystaniem wypełnienia Picobells®. Oczyszczalnia pracowała, jako jedna z instalacji wielkolaboratoryjnych, w dużej pralni przemysłowej Albatros, grupy Fliegel Textilservice, w Starym Czarnowie pod Gryfinem (woj. zachodniopomorskie).
EN
Std. methods for detn. of anionic (C₁₂H₂₅C₆H₄SO₃Na) and nonionic (ethoxylated alkylphenols) surfactants in raw and -biol. treated industrial laundry wastewater in the large lab.- scale hybrid moving bed biofilm reactor were used. Methylene blue (i), Et ester tetrabromophenolphthalein (ii) and Na pyrylidin-1-yldithiocarboxylate (iii) were used for the anal. The anionic surfactant contents in raw wastewater were 12.5 mg/L (i) and 28.0 mg/L (ii), and in the treated wastewaters 0.1 mg/L and 1.95 mg/L (iii), resp. The contents of nonionic surfactants in raw wastewaters were 59.6 mg/L (iii) and 46.1 mg/L (ii) and in the treated wastewaters 0.13 mg/L (iii) and 1.91 mg/L(ii), resp.
18
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych, tensjometrycznych, myjących oraz pianotwórczych łagodnych żeli pod prysznic. Badane żele zawierały ok. 18,5% surfaktantów, w tym 0–2,52% ekstraktu z korzenia mydlnicy lekarskiej. Zaproponowana receptura jest zgodna z wymaganiami określonymi w standardach COSMOS. Otrzymane żele to ciecze pseudoplastyczne, nienewtonowskie, rozrzedzane ścinaniem. Ich lepkość maleje wraz ze wzrostem prędkości ścinania. Napięcie powierzchniowe 1-proc. wodnych roztworów otrzymanych żeli wynosi 25,81–27,69 mN/m, a ich właściwości pianotwórcze i myjące są porównywalne z właściwościami żeli pod prysznic dostępnych w handlu.
EN
Six mild shower gels were prepd. by addn. of about 18.5% of surfactants which included 0–2.52% of Saponaria officinalis root extract and studied for rheol., washing and foaming properties and surface tension. The gels were pseudo plastic, non-Newtonian, shear-thinning fluids. Their viscosity decreased with increasing the shear rate. The surface tensions of their 1% aq. solns. were 25.81–27.69 mN/m. The foaming and washing properties were similar to the same properties of com. shower gels available on the market.
19
Content available Ecological cutting fluids
EN
Industrial cutting fluids are used in the form of emulsions and microemulsions of the o/w type. They pose a hazard for the natural environment and the personnel working with them. This paper presents a new type of safe cutting fluids: aqueous solutions of surfactants. Physicochemical, tribological and operational tests were carried out in order to optimize the compositions of the cutting fluids. Physicochemical and operational properties of the optimized cutting fluid are comparable to those of the best equivalents available on the market.
PL
Stosowane w praktyce przemysłowej ciecze obróbkowe występują w formie emulsji i mikroemulsji typu o/w. Stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz ludzi na stanowiskach pracy. W przedstawionym artykule zaprezentowano nowy rodzaj bezpiecznych w stosowaniu cieczy chłodząco-smarujących. Są nimi wodne roztwory aktywne powierzchniowo. Dla zoptymalizowanych składów cieczy obróbkowych przeprowadzono badania fizykochemiczne, tribologiczne oraz eksploatacyjne. Ciecz obróbkowa o zoptymalizowanym składzie ma porównywalne a nawet korzystniejsze właściwości fizykochemiczne i użytkowe w porównaniu z ich najlepszymi odpowiednikami rynkowymi.
PL
W pracy dokonano oceny jakości żeli pod prysznic i płynów do kąpieli o różnym składzie ZPC, na podstawie wybranych właściwości fizykochemicznych, samych kosmetyków lub ich roztworów, tj. pH, roztwarzalność, zdolność emulgowania tłuszczu, pianotwórczość, napięcie powierzchniowe. Wśród badanych żeli pod prysznic najskuteczniejsze okazały się trzy produkty tj. żel „Silver protect” (Nivea), „Magnolia mit Magnolien-Extrakt” (Dusch das) i żel „Senses Sensual Mystique” (Avon). Spośród wszystkich badanych płynów do kąpieli, najlepszymi własnościami myjącymi charakteryzuje się „Ziajka” (Ziaja), płyn przeznaczony do kąpieli dla dzieci po pierwszym roku życia. Preparaty te są bezpieczne dla skóry, bardzo dobrze roztwarzają się w wodzie, charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami pianotwórczymi, zdolnościami emulgacji tłuszczu i obniżania napięcia powierzchniowego.
EN
Cosmetics are substances that have daily, direct contact with the human body, which is why it is extremely important to control their quality and safety. The group washing cosmetics includes shower gels and bubble baths, whose function is to clean the skin. Their main component, due to the utility properties, are surfactants. The quality of washing cosmetics is directly related to the type used surfactants, since some of them may cause skin dryness and skin irritation and even allergic reactions. The aim of study is estimation of the quality of shower gels and bubble baths of different surfactants composition, based on selected physicochemical properties as cosmetics or their solutions, i.e. pH, solubility, the ability to emulsify fat, foaming capacity, surface tension. Among the examined cosmetics, shower gels proved to be the most effective three products, i.e. gel “Silver protect” (Nivea), a gel “Magnolia myth Magnolien-Extrakt” (Dusch Das) and gel “Senses Sensual Mystique” (Avon). Of all the examined bubble baths, the best cleansing properties characterized by “Ziajka” (Ziaja), designed for children after the first year of life. These cosmetics are safe for the skin, very well soluble in water and has very good properties foaming, emulsification capacity of fat and lowering the surface tension.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.