Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agricultural biogas plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jedną z najbardziej atrakcyjnych ścieżek w zakresie odnawialnych źródeł energii jest wytwarzanie biogazu. Fermentacja beztlenowa jest procesem biochemicznym, zachodzącym w warunkach beztlenowych, a substratem do produkcji biogazu mogą być odpady organiczne pochodzenia rolno-spożywczego lub komunalnego (np. osady ściekowe). Właściwie zagospodarowany biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej i elektrycznej lub paliw transportowych. W pracy przedstawiono wybrane aspekty produkcji i wykorzystania biogazu.
EN
One of the most attractive methods of renewable energy is the production of biogas. Anaerobic digestion is a biochemical process taking place in anaerobic conditions, and the substrate for biogas production may be organic waste of agri-food or municipal origin (e.g. sewage sludge). Properly managed biogas is used to produce of thermal and electric energy or transport fuels. The paper presents selected aspects of production and use of biogas.
PL
W artykule przedstawiono zalety budowania rolniczych elektrowni biogazowych oraz problematykę związaną z przyłączaniem ich do sieci dystrybucyjnej.
EN
The article presents the advantages of building agricultural biogas plants as well as problems related to connecting them to the distribution network.
PL
Analizowano wpływ dwóch sposobów mieszania stosowanych w fermentatorze monosubstratowej biogazowni rolniczej na emisję gazów cieplarnianych. Na podstawie zebranych danych oceniono potencjał tworzenia efektu cieplarnianego przez monosubstratową biogazownię rolniczą z innowacyjnym systemem mieszania masy fermentacyjnej za pomocą pompy hybrydowej oraz instalacji biogazowej z systemem mieszania wykorzystującym pompę hydrauliczną. Wyniki analizy wykazały mniejsze negatywne oddziaływanie spowodowane emisją CO2 pochodzącą z instalacji biogazowej wyposażonej w system mieszania za pomocą pompy hybrydowej w porównaniu z instalacją z pompą hydrauliczną.
EN
Two fermentation mass mixing systems by using a hybrid pump and a std. hydraulic pump were tested. The environmental impact assessment of processes related to the prodn. and use of biogas as an energy carrier was carried out by using the life cycle assessment technique. The lower neg. impact on the greenhouse effect of the biogas plant equipped with the hybrid pump than with the hydraulic pump was showed.
EN
The aim of the research was to determine the exchange rate of carbon dioxide between the atmosphere and the maize field fertilized with the digestate from an agricultural biogas plant. The studies considered both the amount of net carbon dioxide emission which is the difference between the amount of this gas absorbed by vegetation and its amount emitted from the whole ecosystem of the field as well as the emission resulting only from the changes occurring in the soil. The CO2 emission from the entire field was measured by the eddy covariance method with a set of LI-7500A analyzer (LI-COR Biosciences, USA) for measuring the CO2/H2O concentration in air and 3-axis WindMaster ultrasonic anemometer (GILL, UK). The data from the analyzers were recorded at 10 Hz, while the CO2 streams were calculated using the EddyPro 5 software. The soil emission was determined with the chamber method using the automated ACE measurement system (ADC BioScientific, UK). Until the maize reached maturity, the study was carried out once a week, at 10.00 – 14.00. During each measurement day, the basic meteorological parameters were measured as well. The obtained results showed a clear relationship between the plants development phase and the size of the net CO2 exchange. The negative values of carbon dioxide streams, indicating the absorption of this gas from the atmosphere, were observed already in the case of plants with a height of approx. 25 cm, while the maximum values were reached after the release of panicles by maize. The carbon dioxide emission from soils, measured at the same time, was maintained throughout the entire research period at a similar low level, undergoing only slight fluctuations associated with variable soil moisture. The study showed that the maize field, almost throughout all growing season, can be treated as a sink of atmospheric carbon dioxide, reducing its emission from agriculture.
EN
Background: Poland must fulfill its obligations regarding increasing the share in the production of energy from renewable sources. By 2020, this share for Poland is to amount to a minimum of 15% of green energy consumption in final gross energy consumption. Poland has significant biomass potential that can be used for biogas production. Biogas can be produced in biogas installations installed in landfills, sewage treatment plants or agricultural biogas plants. Literature sources state that in studies of environmental effects concerning the operation of agricultural biogas plants, it is the logistics of the feedstock load that causes the greatest environmental burdens as well as that the distance to which the feedstock is transported significantly affects the growth of global warming potential. In this publication for the first time for Polish conditions will be presented the results of the analysis of logistics aspects and their impact on the ecological impact indicators of four agricultural biogas plants differing in the way the feedstock is provided. Methods: The assessment of ecological impact indicators was carried out using the Life Cycle Assessment (LCA) methodology based on ISO 14040-44 and using the LCIA Impact 2002+ method. In this method 15 impact categories are distinguished to which damage categories: Human health, Ecosystem quality, Climate change and Resources are assigned. Primary data obtained in the tested biogas plants and selected secondary data obtained from the Ecoinvent database v. 3.4 were processed using the SimaPro Ph.D. v. 8.3.0 calculation program. All results are analyzed relative to the functional unit defined as producing 1000 MWh of electricity. The analyzed four agricultural biogas plants are representative examples for particular types of agricultural biogas plants. Results: The results of the calculations show that the greatest environmental effects are related to the stage of providing the raw material in biogas installations, mainly due to the long-distance transport of substrates with the use of heavy transportation equipment. The results of the variant analysis show that transporting slurry with a pipeline would allow for 10-fold reduction of environmental damage in relation to BAU, i.e. transport by means of a farm tractor with a barrel. Conclusions: The logistics aspects of the operation of selected agricultural biogas plants differing in the way the feedstock is provided are one of the main factors affecting their ecological efficiency. The transport of raw materials, both as to the length of the transport route and the means of transport used, impact on the ecological impact indicators of agricultural biogas plants. The obtained positive environmental effects from the production of electricity from biogas are often significantly reduced by inadequate transport of raw materials or their transport over long distances. Further work is required to convince the biogas plants operators on the need of proper logistics solutions. Preferably if based on the results of the presented analyzes, they should consider submitting a logistics management system for the flow of raw materials in a biogas plant, to the certification for example in the ISCC system and REDcert.
PL
Wstęp: Polska musi wypełnić swoje zobowiązania dotyczące zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Do roku 2020 ten udział dla Polski ma wynosić co najmniej 15% całkowitego zużycia energii w końcowym zużyciu energii brutto. Polska ma znaczny potencjał biomasy, który można wykorzystać do produkcji biogazu. Biogaz można produkować w instalacjach biogazowych instalowanych na składowiskach odpadów, oczyszczalniach ścieków lub biogazowniach rolniczych. Źródła literaturowe stwierdzają, że w badaniach skutków środowiskowych dotyczących eksploatacji biogazowni rolniczych, logistyka wsadu surowca powoduje największe obciążenia środowiska. Odległość, na której transportowany jest surowiec, znacząco wpływa na wzrost potencjału globalnego ocieplenia. W niniejszej publikacji po raz pierwszy dla polskich warunków zostaną przedstawione wyniki analizy aspektów logistycznych i ich wpływu na wskaźniki oddziaływania środowiskowego czterech biogazowni rolniczych różniących się sposobem podawania surowca. Metody: Ocena wskaźników oddziaływania ekologicznego została przeprowadzona przy użyciu metodologii Analizy cyklu Życia [Life Cycle Assessment (LCA)] opartej na normie ISO 14040-44 z zastosowaniem metody LCIA Impact 2002+. W tej metodzie wyodrębnia się 15 kategorii oddziaływania, do których zaliczane są takie kategorie szkód jak wpływ na zdrowie ludzi, wpływ na jakość ekosystemu, wpływ na zmiany klimatu i zasoby naturalne. Dane pierwotne uzyskane w badanych instalacjach biogazowych i wybrane dane wtórne uzyskane z bazy danych Ecoinvent v. 3.4 zostały przetworzone przy użyciu programu obliczeniowego SimaPro Ph.D. v. 8.3.0. Wszystkie wyniki były analizowane w odniesieniu do jednostki funkcjonalnej zdefiniowanej jako wytworzenie 1000 MWh energii elektrycznej w biogazowni rolniczej. Analizowane cztery biogazownie rolnicze są reprezentatywnymi przykładami dla poszczególnych rodzajów biogazowni rolniczych. Wyniki: Wyniki analiz wskazują, że największe negatywne efekty środowiskowe związane są z etapem dostarczania surowca do instalacji biogazowych, głównie ze względu na transport wsadu na duże odległości przy użyciu ciężkiego sprzętu transportowego. Wyniki analizy wariantowej pokazują, że transport gnojowicy za pomocą rurociągu pozwoliłby na 10-krotne zmniejszenie szkód środowiskowych w stosunku do BAU, tj. transportu za pomocą ciągnika rolniczego z beczką. Wnioski: Aspekty logistyczne działania wybranych biogazowni rolniczych różniących się sposobem podawania surowca są jednym z głównych czynników wpływających na jego efektywność ekologiczną. Transport surowców, zarówno pod względem długości trasy transportu, jak i wykorzystywanych środków transportu, wpływa na wskaźniki oddziaływania ekologicznego biogazowni rolniczych. Uzyskany pozytywny wpływ na środowisko wynikający z produkcji energii elektrycznej z biogazu jest często znacznie ograniczany przez niedostateczny transport surowców lub ich transport na duże odległości. Konieczne są dalsze prace, aby przekonać operatorów biogazowni o potrzebie odpowiednich rozwiązań logistycznych. Najlepiej, gdyby w oparciu o wyniki przedstawionych analiz rozważyli poddanie systemu zarządzania logistyką przepływu surowców w biogazowni certyfikacji np. w systemie ISCC oraz REDcert.
EN
Operation of biogas plants, anaerobic fermentation processes, collection and purification of biogas and its subsequent combustion may be a source of environmental hazard. The construction and operation of biogas plants is inextricably connected with the generation and emission of solid, liquid and gaseous pollutants into the environment. The aim of the work is to analyze environmental hazards resulting from the construction and operation of biogas plants. As part of the work, a comprehensive analysis of their impact on individual components of the environment was made. The effect of biogas plants on atmospheric air, soil and water environment and acoustic climate was analyzed and the potential range of these impacts was presented.
PL
Zbadano fizykochemiczne właściwości produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania odpadu pofermentacyjnego pochodzącego z bio- gazowni rolniczej. Odpad pofermentacyjny prze- twarzano wg opracowanej metody umożliwiającej skuteczne rozdzielenie zawiesiny na frakcję stałą i ciekłą. Frakcja ciekła wykazywała żółte zabarwienie, mętność w zakresie 123-162 NTU, wartość chemicznego zapotrzebowania tlenu wynosiła ok. 2000 mg/dm³, a zawartość azotu Kjeldahla ok. 900 mg/dm³. W składzie fazowym osadu stwierdzono głównie obecność hydroksyapatytu. Zawartość fosforu i potasu w osadzie wynosiła odpowiednio ok. 8 i 0,6%.
EN
Biomass digestate was treated with aq. solns. of H₃PO₄ and H₂SO₄ as well as aq. slurry of Ca(OH)₂. The superphosphate was also added. The resulting product was sepd. into a liq. fraction and a solid by pressure filtration. The liq. fraction showed yellow color, turbidity in range of 123-162 NTU, and COD 2000 mg/L. The N content was approx. 900 mg/L. The solid phase contained hydroxyapatite (8% of P and 0.6% of K).
PL
Produkcja biogazu w Polsce corocznie zwiększa swój udział w wytwarzaniu energii odnawialnej kraju, a także stanowi doskonałą metodę zagospodarowania odpadów organicznych z rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. Powstały w wyniku fermentacji metanowej biogaz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej jak i cieplnej. Celem pracy było wyznaczenie ilości wydzielanego biogazu, z dostępnej biomasy, uzyskanej w wyniku działalności rolniczej gospodarstwa, zlokalizowanego w miejscowości Kazimierza Wielka. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono ilość energii możliwą do uzyskania z dostępnej biomasy w gospodarstwie rolnym. Wszystkie badania nad jakością i ilością wydzielonego biogazu zostały przeprowadzone w laboratorium biogazowni znajdującym się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Badaniu zostały poddane następujące frakcje pochodzenia rolniczego: liście buraka cukrowego, korzeń buraka cukrowego, słoma z kukurydzy oraz kiszonka z kukurydzy. Na podstawie dostępnych materiałów oraz przeprowadzonych badań, dobrano generator tłokowy o mocy 350 kW a całkowita energia możliwa do wytworzenia wynosi ok. 2806 MWh. Ma podstawie przeprowadzonej analizy wynika, że badane gospodarstwo rolne może prowadzić działalność związaną z produkcją biogazu, która będzie stanowić dywersyfikacje jego dochodów.
EN
The production of biogas in Poland each year is increasing its share in renewable energy in the country, it is n excellent method of waste disposal as well. Biogas produced in the process of methane fermentation is used to produce electricity and heat. Determining the amount of biogas produced as a result of methane fermentation of available biomas generated from a selected farm household. This research disseratation was written on the basis of the available literature concerning the production of biogas and renewable energy sources the research methodology was based on the German standard DIN 38414. Using the available materials and research studies, a 350 kW piston generator was chosen; the total energy possible to be generated is approx 2806 MWh. As is clear from the foregoing, farm household under study can engage in the production of biogas,, which will provide additional income for farmers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na urządzeniach domowych służących do przygotowywania posiłków, które były zasilane mieszaninami biogazu rolniczego z LNG lub z LPG. Badane urządzenia przystosowane były do spalania gazów ziemnych grupy E lub grupy Lw. Przygotowane mieszanki miały parametry energetyczne odpowiadające minimalnym parametrom dla gazów drugiej rodziny grupy E i grupy Lw. W artykule scharakteryzowano biogaz oraz potencjał produkcyjny biogazu rolniczego w Polsce.
EN
The Paper presents results of tests carried on household appliances used for food preparation which were powered by mixtures agricultural biogas with LNG or LPG. The tested devices were designed to burn gas groups E or Lw. Prepared mixtures had energetic parameters which correspond to the minimum requirements for second family gases groups E and Lw. The article contains characteristics of agricultural biogas and agricultural biogas production potential in Poland.
10
Content available remote Biogazownia - dlaczego warto
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania surowców z sektora rolniczego, spożywczego, komunalnego i celowych upraw rolniczych do wytwarzania biogazu. Wskazano potencjalne możliwości uzysku biogazu z poszczególnych rodzajów biomasy: kiszonek kukurydzy, żyta, buraków, traw, odchodów zwierząt i różnorodnych odpadów z przetwórstwa rolnospożywczego. Zaprezentowano też metody obliczania wydajności biogazu na podstawie składu chemicznego i zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w substratach, bez konieczności przeprowadzania analizy laboratoryjnej. Na podstawie literatury przedmiotu sformułowano wnioski dla rozwoju biogazowni rolniczych, z uwzględnieniem równowagi pomiędzy produkcją żywności i energii.
EN
A review, with 27 refs., of waste raw materials (maize silage, rye, beets, grass, kitchen waste, manure and slurry from swine, cattle and sheep). A method for calcg. the efficiency of biogas prodn. based on the chem. compn. of substrates without any need for lab. anal. was also presented.
12
Content available remote Charakterystyka fizyczno-chemiczna i metody oczyszczania odcieku pofermentacyjnego
PL
Dokonano przeglądu metod stosowanych do oczyszczania cieczy powstających podczas fermentacji i odwadniania odpadów organicznych. Scharakteryzowano ciecze nadosadowe w zakresie wskaźników fizycznych i chemicznych na podstawie badań własnych oraz danych literaturowych. Stwierdzono, że ciecze te znacznie różnią się składem, w tym zawartością metali.
EN
A review, with 25 refs., including the authors’ own research results.
PL
W pracy przedstawiono logistykę dostaw surowców do biogazowni rolniczej. Wskazano rodzaje substratów używanych do wytwarzania biogazu z podaniem głównych problemów przy przewozie poszczególnych rodzajów biomasy. Ponadto opisano główne problemy przy zaopatrywaniu w substraty stałe i płynne. Opisano platformę cyfrową rynku lokalnej biomasy jako przykład logistycznego zarządzania systemem dystrybucji substratów w bioelektrowniach. Dodatkowo przedstawiono dobór środków transportu drogowego do przewozu biomasy w zależności od miejsca załadunku, ilości i rodzaju asortymentu transportowanego ładunku.
EN
The paper presents the logistics of raw materials for agricultural biogas plant. Specified types of substrates used in the production of biogas from giving the main problems in the carriage of various types of biomass. Furthermore, it describes the main problems with the supply of liquid and solid substrates. Describes the digital platform of the local market of biomass as an example of the logistics distribution system management of the substrates in biogas plant. In addition, article shows the selection of means of road transport to transport plant biomass depending on the place of loading, the quantity and type of the product.
PL
Poddano analizie wydajność masową przenośników ślimakowych. Przeanalizowano wyniki obliczeń wydajności zmieniając wartości gęstości materiału tłoczonego, kąta nachylenia przenośnika względem płaszczyzny oraz prędkości kątowej. Dokonano oceny wydajności całego układu. Posłużono się modelem konstrukcyjnym (rys. 1) i obliczeniowym (1) i (2) powszechnie stosowanymi w biogazowniach.
EN
Analyzed the performance of mass screw feeders. Examined by operating efficiency of the pump material density, angle of the tray to the piane and angular speed. Made an evaluation of the performance of the entlre system feeders. Used structural model (fig. 1) commonly used in biogas plants.
PL
W pracy przyjęto dwa cele badawcze. Pierwszym celem jest wskazanie gmin o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju biogazowni rolniczych. Drugim celem jest ocena teoretycznego potencjału biomasy wykorzystywanej jako substrat w biogazowniach rolniczych. W artykule wzięto pod uwagę gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie. Poziom uwarunkowań wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego. W artykule wzięto pod uwagę, takie substraty jak: nawozy organiczne, kiszonkę z kukurydzy, kiszonkę z traw, kiszonkę z liści buraków, odpady przemysłu rolno-spożywczego. Z badań wynika, że najkorzystniejsze warunki dla rozwoju biogazowni rolniczych znajdują się w północno-zachodniej części regionu. Oszacowano, iż największą ilość energii można pozyskać z nawozów organicznych oraz kiszonki kukurydzy. Natomiast łączny potencjał energetyczny zasobów znajdujących się w regionie wynosi 638,7 GWh i może zaspokoić 10% zapotrzebowania na energię elektryczną.
EN
The article assumes two research objectives. The first research objective is to indicate communities that have the best development conditions for agricultural biogas plants. The second research objective is the theoretical evaluation of the biomass potential as a substrate in agricultural biogas plants. The research was conducted on both the rural and urban-rural municipalities. The municipalities determinants levels were determined using the synthetic indicator. The research was conducted on substrates such as: manure, corn silage, grass silage, beet leaf silage, agro - food industry wastes. The research results indicate that the best conditions for the development of agricultural biogas plants are in the north-western part of the region. It was estimated that the maximum quantities of energy can be obtained from organic fertilizers and corn silage. Whereas, the total energy resources potential in the region amounts to 638.7 GWh and can meet 10% of electricity demands.
16
Content available Biogas as engine fuel
EN
The article presents the current state and prospects for development of biogas in Poland. It presents the potential for biogas production in Poland from agricultural biogas plants, biogas recovery in landfills and biogas recovery plant at the sewage treatment plants. The potential of biogas production in Sweden is described as well. The status and prospects for development of biogas in Poland in relation to the Swedish experience were presented. The results of ecological studies on the use of biogas (biomethane) to power city buses engines were identified.
PL
W artykule przedstawiono stan aktualny i perspektywy rozwoju biogazu w Polsce, a także potencjał produkcji biogazu w Polsce z biogazowni rolniczych, instalacji odzysku biogazu przy wysypiskach odpadów oraz z instalacji odzysku biogazu przy oczyszczalniach ścieków. Określono również potencjał produkcyjny biogazu w Szwecji. Zaprezentowano stan i perspektywy rozwoju biogazu w Polsce w odniesieniu do szwedzkich doświadczeń. Przedstawiono wyniki badań ekologicznych nad zastosowaniem biogazu (biometanu) do zasilania silników autobusów miejskich.
17
PL
15 listopada 2010 r., otwarto w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym pierwszą na Śląsku i jedną z pierwszych w Polsce agrobiogazowni. Inicjatywa jej budowy zrodziła się z przekonania o słuszności badań i wdrożeń odnawialnych źródeł energii, z przekonania, że rolnictwo jako główny producent biomasy może odegrać w tym obszarze znaczącą rolę, wreszcie z przekonania, że ujarzmienie energii biomasy ma korzystny wpływ na efekt cieplarniany, w wytworzeniu którego rolnictwo ma także swój udział. Założono, że agrobiogazownia oprócz funkcji produkcyjnych pełnić będzie funkcje edukacyjne i badawcze dla wszystkich potencjalnych odbiorców tego rodzaju usług. W agrobiogazowni, do produkcji biogazu wykorzystywane są produkty uboczne i odpadowe, w tym uciążliwe dla środowiska odpady z produkcji zwierzęcej. Biomasa roślinna stanowi dodatek umożliwiający prawidłowy przebieg procesu fermentacyjnego i uzysk biogazu. Opisano rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne istotnych etapów produkcji biogazu - magazynów substratów ich dozowania i rozdrabniania oraz transportu do komór fermentacyjnych, ich higienizacji lub pasteryzacji, sposobu postępowania z produktem ubocznym - pulpą pofermentacyjną, który stanowi wysokowartościowy nawóz organiczny zawierający pierwiastki biogenne, łatwiej przyswajalne przez rośliny, pozbawione uciążliwego zapachu. Jednym z celów badań jest określenie przydatności nawozowej i wartości plonotwórczej tej substancji. Ważnym elementem agrobiogazowni jest zespół kogeneracyjny, w którym następuje przetwarzanie energii biogazu w energie elektryczną i cieplną. Określenie efektywności pracy tej jednostki, a także wykorzystanie energii cieplnej, to także cel badań i pole dla innowacyjnych rozwiązań. Agrobiogazownia ma prototypowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, stanowi swoisty poligon doświadczalny, a uzyskane wyniki, wnioski i zalecenia będą cennym wkładem w rozwój tego kierunku działalności. Będzie on stanowić dla rolnictwa źródło dochodu i prestiż, w rolę którego oprócz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, wpisany zostanie udział w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, z niewymiernymi walorami dla ochrony środowiska. Jest kolejnym ogniwem zlokalizowanego w Kostkowicach Centrum Energii Odnawialnych. Agrobiogazownia Instytutu Zootechniki PIB w Kostkowicach wpisuje się w realizację rządowych założeń zawartych w dokumencie "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020" z dnia 13 lipca 2010 r.
EN
November 15th, 2010, in less than half a year since the start of the investment agriculture biogas plant was opened in Experimental Station of National Research Institute of Animal Production in Grodziec Śląski, first in Silesia Region and one of the first in Poland. Initiative to build it originated from the conviction of the rightness of research and implementation of renewable energy sources, the belief that agriculture as a major producer of biomass can play an important role in this area, finally, the belief that harnessing biomass energy has a positive impact on the greenhouse effect in which agriculture is also involved. It was assumed that agriculture biogas plant in addition to production functions will serve educational and research functions for all potential recipients of such services. In agriculture biogas plant for biogas production by-products and waste products including environmentally harmful wastes from livestock production, are used. Plant biomass is added to allow the normal course of the fermentation process and yield of biogas. This paper describes the design and technological solutions of essential stages of the production of biogas - substrate storage, their dosing and grinding as well as transport to the fermentator, their hygienization or pasteurisation, handling of by-product - digesta which provides high-quality organic fertilizer containing biogenic elements more easily absorbed by plants, devoid of odor nuisance. One of the purposes of research was to determinate fertilizer usefulness and yield value of this substance. Cogeneration engine in which biogas energy is processing into electrical and thermal energy is important element of agricultural biogas plant. Determination of the efficiency of this unit and the use of thermal energy is also the objective of research and scope for innovative solutions. Agricultural biogas plant has a prototype design and technological solutions, constitutes a kind of testing ground and obtained results, conclusions and recommendations will be a valuable contribution towards the development of this activity. It will be a source of income and prestige for agriculture, in addition - the mean for ensuring food security and the participation in ensuring the energy security of the tangible values of environmental protection as well. It is another link of Renewable Energy Center in Kostkowice. Agricultural biogas plant in National Research Institute of Animal Production is a fulfilment of the governmental objectives contained in the document "Directions of development of agricultural biogas plants in Poland in 2010-2020" from July 13th, 2010.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.