Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 925

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environment protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
PL
W ubiegłym roku obchodziliśmy 40. rocznicę podpisania pierwszej umowy międzynarodowej, której celem była i jest ochrona środowiska oraz zdrowia ludzi przed skutkami zanieczyszczenia powietrza. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (ang. Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) została podpisana w Genewie 13 listopada 1979 r. z inicjatywy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) przez 32 państwa regionu EKG ONZ (w tym Polskę). Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne zostały objęte odrębnym protokołem Konwencji w 1998 r. jako substancje wyjątkowo niebezpieczne dla środowiska przyrodniczego. Uwolnione ze źródeł powstawania (produkty uboczne wielu procesów przemysłowych i termicznych) TZO trafiają do atmosfery, a poprzez depozycję atmosferyczną lub zrzuty bezpośrednie, do wód powierzchniowych. Jeszcze w 2010 r., na spotkaniu Grupy Specjalnej TZO Konwencji w Montrealu, przyjęto wykluczenie z dyskusji stref polarnych jako praktycznie nieobjętych zanieczyszczeniami działalności przemysłowej i stanowiących czyste, nieskażone substancjami niebezpiecznymi, tereny. Najnowsze badania realizowane w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki (2016/23/N/ST10/01376), prowadzone w strefach polarnych obu biegunów: północnej Arktyki i południowej Antarktyki, wykazały, że TZO zostały wykryte w 60% pobranych osadów dennych z tych rejonów. Wyniki badań udowodniły zwiększające się zanieczyszczenie powietrza drobnymi pyłami o średnicy mniejszej od 2,5 mikrometra (PM2.5), na których silnie sorbują się i przenoszą na dalekie odległości substancje toksyczne. Zjawisko to stało się wyjątkowo ważne dla ochrony zdrowia człowieka w dobie pandemii i przenoszonych powietrzem patogenów.
EN
Last year, we celebrated the 40th anniversary of signing of the first international agreement, which has been intended to protect the environment, and human health against the effects of air pollution. The Long-range Transboundary Air Pollution Convention (LRTAP) was signed in Geneva on November 13,1979 as an initiative of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) by 32 countries of the UNECE region (including Poland). Persistent Organic Pollutants were issued in the separate Protocol to the Convention in 1998 as substances considered to be extremely hazardous to the environment. Once released from the source of origin (as by-products of many industrial and thermal processes), POPs are emitted into the atmosphere, and through atmospheric deposition or direct discharges, they enter surface waters. In 2010, at the meeting of the POPs Special Group of the Convention in Montreal, it has been agreed to exclude polar zones from the discussion, as they were classified as pristine, and not being impacted by industrial activities. The latest research carried out as part of the National Science Center grant (2016/23/N/ST10/01376) conducted in polar zones of the North and the South Poles – Arctic and Antarctic, revealed considerable POPs contamination in 60% of collected bottom sediments from both regions. The recent studies have indicated increasing air pollution with particulate matter particles of a diameter smaller than 2.5 micrometers (PM2.5), being a strong sorbent, and a carrier of toxic substances over long distances. This phenomenon has become extremely important for the protection of human health in times of pandemics and airborne transmitted pathogens.
EN
This paper presents the results of applying ennobled solid biomass via mechanical compaction or torrefaction as fuel for ships, in terms of fire safety, environmental protection, the increase in liquid fuel prices and the dwindling resources of crude oil. The object of investigation is a ship of the ro-pax ferry type, with low cruising range, which is intended for service on the Baltic Sea. The ship’s power system is discussed and the results of calculations of the thermal cycle for a steam turbine power plant are presented. We present a simplified comparative analysis of a fuel bunker for a ship with a power plant including biomass fired boilers, and for a ship with a conventional solution of a motor power plant supplied by ultra-low sulphur fuel originating from crude oil. The advantages of applying a fluidised bed biomass fired boiler are highlighted, and selected results from tests of this boiler are presented. In addition, we assess potential fire hazards on the ship resulting from the storage and transport of pellets, and from pellets after torrefaction.
EN
The analysis of after reclamation dusts generated during the reclamation treatment of test portions of two kinds of polydispersive material in the Regmas device, is presented in the hereby paper. For the comparative purpose the fresh moulding sand marked as quartz sand „Sibelco” –1K 0.40/0.32/0.20, J88, >14000C, WK = 1.20 (acc. PN-83/H-11077), as well as the spent moulding sand, which was previously subjected to the primary reclamation and to dedusting, were used. Conditions of the process treatment were forced by the frequency of supplying the vibratory drive motors being successively 40, 50 and 60Hz for 5, 10 and 15 min. and by causing a diversified material flow through the functional system of the device (charging hopper, abrasive chamber acting as a buffer space). Two states of the process treatment, when a material was flowing through the chamber, were applied. In the first one, an intergranular surface abrasion of grains occurred as a result of the granular material circulation in the chamber forced by the vibratory drive. In the second one, the forced material flow was performed in the presence of crushing elements (steel balls), additionally introduced into the abrasive chamber. Analyses of the device influence were performed by determinations of the amount of dusts separated in the pneumatic classifier and analysis of their grain sizes by means of Analysette 22NanoTec.
EN
The problem of harmful casting resins has been present in foundries for many years. Manufacturers are introducing new products that contain in their composition environmentally and eco-friendly ingredients. Unfortunately, not all types of technology can be used, sometimes environmental benefits are disproportionate to the quality of castings and their price. In the foundry industry, the most popular binders are based on organic compounds (often carcinogenic) and other harmful substances. Due to strict legal regulations regarding environmental protection, as well as care for the foundry's workers' comfort - their occurrence should be reduce to a minimum. These compounds often behave also depending on the conditions of use (temperature, atmosphere). The application of various methods of thermal analysis and spectroscopic methods allows to verify the mechanism of resin decomposition process in relation to conditions in the form in both inert and oxidizing atmosphere. For analysis the resins from cold-box technology, were used TG–DTG–DSC, Py-GC/MS methods and specified the course of changes occurring in combination of different atmosphere.
EN
In the present work, different Cu-alloyed model ductile irons with ferritic (0%Cu-0.09%Mn), mixed ferritic-pearlitic (0.38%Cu-0.40%Mn) and pearlitic (0.69%Cu-0.63%Mn) microstructure were produced and analyzed in terms of their electrochemical corrosion behavior in a 3.5wt.%NaCl aqueous solution containing naturally dissolved oxygen at room temperature (25°C). The remaining elements such as Si and Mg were kept at balanced levels in an attempt to minimize variations in graphite size and distribution among different samples. The corrosion resistance was evaluated by electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic polarization. Microstructure analysis of the cast alloys confirmed similarity in the graphite morphology among the different cast samples and the expected variations in the metallic matrix. In the absence of passivation, it was found that the addition of copper led to an increase in corrosion resistance, which could be attested by higher values polarization resistance and corrosion potential.
PL
Ochrona cennych przyrodniczo obszarów jest jednym z komponentów rozwoju zrównoważonego, przyjętego jako podstawa rozwoju państwa w polityce i prawie. Stwarza ona szanse na zachowanie najcenniejszych wartości przyrodniczych dla przyszłych pokoleń. Do ochrony tych wartości obliguje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz szereg innych przepisów, w otoczeniu których ustawa ta funkcjonuje. Dokonane w ostatnich latach zmiany w przepisach odrębnych wymagają wzmocnienia roli planów miejscowych jako narzędzi ochrony, zaś szczególna rola planów dotyczy przede wszystkim obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo wodne. Pierwszy rozdział monografii stanowi ogólne wprowadzenie w prawne i teoretyczne aspekty ochrony wartości przyrodniczych oraz zawiera analizę obowiązujących w tym zakresie przepisów, z odniesieniem do zmian dokonanych w nich w ostatnich latach. Ze względu na szczególną rolę, jaką w ogólnokrajowym systemie ochrony przyrody pełnią parki narodowe, jeden z nich postanowiono wybrać jako pole dalszych badań. Najbardziej zagrożone postępującymi procesami urbanizacyjnymi, a tym samym trudne do ochrony, są parki położone blisko dużych aglomeracji miejskich. Pod tym względem wyjątkowo niekorzystnie położony jest Kampinoski Park Narodowy, który stał się przedmiotem dalszych badań. Ogólną charakterystykę parku, jego położenia, środowiska przyrodniczego, form ochrony i występujących tu zjawisk przestrzennych zawarto w drugim rozdziale pracy. W rozdziale trzecim odniesiono się do dokumentów wyrażających politykę przestrzenną na poziomie kraju i województwa, wskazując miejsce KPN w ogólnokrajowym i regionalnym systemie obszarów chronionych. Studia nad obowiązującymi obecnie dokumentami poprzedzone przeglądem historycznych opracowań planistycznych w skali regionu, w kontekście planowania krajowego i zmian przepisów prawa z zakresu planowania przestrzennego. W czwartym rozdziale pracy zbadano realizację ochrony wartości przyrodniczych na gminnym poziomie planowania, poddając analizie dokumenty planistyczne szczebla lokalnego i oceniając ich przydatności dla ochrony wartości przyrodniczych. Dokonano również rozpoznania stanu zagospodarowania przestrzeni KPN na terenach pozbawionych planów zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie w podsumowaniach kolejnych rozdziałów monografii szeregu stwierdzeń, dotyczących genezy ochrony przyrody w Polsce, zmian legislacyjnych oraz związków między przepisami z zakresu ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu, gruntów rolnych i leśnych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także na postawienie diagnozy w zakresie skuteczności planowania przestrzennego w ochronie wartości przyrodniczych. Wnioski końcowe stanowią autorskie rekomendacje do dalszych działań, mających na celu wzmocnienie planistycznych narzędzi ochrony wartości przyrodniczych. Autorka ma nadzieję, że być może okażą się one przydatne dla dalszych prac nad doskonaleniem narzędzi ochrony przyrody na różnych szczeblach planowania.
EN
Protection of environmentally valuable areas is an element of sustainable development, which has been adopted as the basis of development of the state in politics and law. It creates a chanee to preserve the most important environmental values for future generations, and it is required by the Spatial Planning and Land Development Aet, as well as a number of other related regulations. Recent changes in separate regulations require strengthening the role of local development plans as protection tools, and a particularly important function of these plans applies mostly to areas protected on the basis of the Nature ProtectionAct, the Monuments Act, Farm and Woodland ConservationAet, as well as the Water Resources Law Act. The first chapter of this study is a general introduction to legal and theoretical aspects of protection of environmental values and it includes an analysis of related binding laws and regulations, with reference to changes introduced to them in the last few years. Due to the special role which national parks play in the national environmental protection system, one of them was chosen as a field of further study - the Kampinos National Park, which is an example of spark disadvantageously situated in the vicinity of a large urban agglomeration, and thus endangered by rapid urbanization processes and difficult to protect. The general characteristics of the park, its location, natural environment, forms of its protection, and spatial phenomena which occur within it have been included in the second chapter. The third chapter of this study refers to documents stating spatial policy on the voivodeship and state level, which indicate the place of the Kampinos National Park in the nationwide and regional system of protected areas. Studies on current documents have been preceded by a historical overview of planning documents on a scale of the whole region, in the context of nationwide planning and changes to spatial planning laws. In the fourth chapter, realization of the protection of environmental values on the local level of planning has been studied - local development plans have been analyzed and their usefulness for the protection of environmental values has been assessed. Conditions of spatial development of these areas of the Kampinos National Park which lack development plans have also been diagnosed. The conducted research has led to formulation of a number of statements concerning the genesis of nature protection in Poland, legislative changes, and correlations of the regulations concerning protection of nature, environment, landscape, woodlands and rural lands with spatial planning and development, as well as to a diagnosis on the effectiveness of spatial planning in protecting environmental values. The:final conclusions are the author's recommendations on further actions aiming to strengthen planning tools for protection of environmental values. It is the author's hope that they may prove useful for further improvement of environmental protection tools at various levels of planning.
EN
The balance of wastes originating from the foundry processes of ferrous alloys, prepared on the basis of data made available by the Polish Central Statistical Office, is presented in this paper. The kind and amount of individual foundry wastes subjected to management and storage by foundry plants were analysed. The problem of wastes between the years 2010–2016 is discussed on the national scale, as well as in individual regions or voivodeships. Altogether, 27,375.9 tons of waste from the group no. 10, of which non-ferrous metal and ferrous alloy wastes from foundry plants constituted 2%, were produced in Poland in 2010. This situation remained at a similar level over successive years, till 2014. The positive prognosis constitutes the fact that the amount of waste stored on dumping grounds belonging to foundry plants in Poland is gradually decreasing. This may be related to increasing costs of waste storage. During the tested years, the annual amount of gathered waste decreased from 4,796.6 thousand tons (in 2010) to 4,477.6 thousand tons (in 2014).
EN
Vehicle emission calculation is critical for evaluating motor vehicle related environmental protection policies. Currently, many studies calculate vehicle emissions from integrating the microscopic traffic simulation model and the vehicle emission model. However, conventionally vehicle emission models are presented as a stand-alone software, requiring a laborious processing of the simulated second-by-second vehicle activity data. This is inefficient, in particular, when multiple runs of vehicle emission calculations are needed. Therefore, an integrated vehicle emission computation system is proposed around a microscopic traffic simulation model. In doing so, the relational database technique is used to store the simulated traffic activity data, and these data are used in emission computation through a built-in emission computation module developed based on the IVE model. In order to ensure the validity of the simulated vehicle activity data, the simulation model is calibrated using the genetic algorithm. The proposed system was implemented for a central urban region of Nanjing city. Hourly vehicle emissions of three types of vehicles were computed using the proposed system for the afternoon peak period, and the results were compared with those computed directly from the IVE software with a trivial difference in the results from the proposed system and the IVE software, indicating the validity of the proposed system. In addition, it was found for the study region that passenger cars are critical for controlling CO, buses are critical for controlling CO and VOC, and trucks are critical for controlling NOx and CO2. Future work is to test the proposed system in more traffic management and control strategies, and more vehicle emission models are to be incorporated in the system.
10
Content available remote Energetyka jądrowa, dlaczego nie Polska?
PL
W artykule przedstawiono rozwój energetyki jądrowej w krajach ościennych, leżących w regionie Europy środkowo–wschodniej. Polska pozostaje jednym z nielicznych krajów regionu, który nie posiada bloków opartych o technologie jądrowe i nawet nie rozpoczął ich budowy. Poza koniecznością zmniejszenia emisji ditlenku węgla ważnym aspektem wpływającym na rozwój energetyki jądrowej w wielu krajach świata jest aspekt środowiskowy (ograniczenie emisji SOx, NOx, TZO, PM 2.5, Hg). W oparciu o dostępne dokumenty w końcowej części opracowania przedstawiony jest polski program rządowy dotyczący budowy jądrowych bloków energetycznych w Polsce.
EN
The paper presents the development of nuclear energy in neighboring countries in the region of Central and Eastern Europe. Poland remains one of the few countries in the region that does not have power blocks based on nuclear technology and has not even started construction up to now. In addition to the obligation to reduce carbon dioxide emissions, an important factor enhancing the development of nuclear energy in many countries around the world is the environmental aspect (reduction of SOx, NOx, POPs, PM 2.5, Hg emissions). Based on the available documents, the final part of the study presents a Polish governmental program on the construction of nuclear power units in Poland.
11
Content available Natural building as an environment friendly solution
EN
The study is supposed to start a series of research on the role of natural building as an environment friendly solution. It includes the results of a survey which was carried out to define the level of university students’ ecological awareness of benefits and development prospects of this technology in Poland. Young people were surveyed to find out their knowledge of the solutions based on natural resources available in the environment. It has been established whether positive attitude of students toward the natural environment can find reflection in their approval of eco-building and subsequently, willingness to invest money in construction of such buildings in the future. An important question has been addressed, that is, whether people are interested in houses made of clay, straw or wood an whether they consider them as cheap, durable, modern and esthetic architectural forms.
PL
Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na realizację zadań przez żołnierzy jest ich właściwe wyżywienie. Żywienie w warunkach polowych odbywa się z wykorzystaniem racji żywnościowych, w których skład wchodzą m.in. akcesoria, takie jak sztućce i naczynia jednorazowego użytku oraz podgrzewacze. Równorzędność funkcji obronnej tak jak ochrona środowiska są regulowane w wielu aktach prawnych, zarówno polskich jak i międzynarodowych. W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi ograniczenia lub całkowitego zakazu wytwarzania artykułów jednorazowych na terenie Unii Europejskiej, Siły Zbrojne RP powinny stanąć naprzeciw nowym regulacjom. Coraz powszechniejsze wykorzystanie racji żywnościowych w czasie ćwiczeń poligonowych sprawia, że powstaje coraz więcej odpadów pokonsumpcyjnych. W obliczu zmian prawnych skutkujących wycofaniem z obrotu niektórych tworzyw sztucznych należy poszukiwać nowych rozwiązań wśród materiałów biodegradowalnych lub kompostowalnych, których wprowadzenie przyczyni się do szeroko rozumianej ochrony środowiska. W procesie wdrażania produktów wytwarzanych z alternatywnych materiałów należy mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne żołnierzy oraz cechy użytkowe i funkcjonalne racji. Siły Zbrojne RP, poprzez dostosowanie się do zmian w obszarze ochrony środowiska naturalnego mają wpływ na kreowanie rynku, wspomagając w sposób pośredni odpowiedzialny biznes.
EN
One of the key factors affecting the accomplishment of tasks by soldiers is their proper nutrition. Feeding in field conditions takes place with the use of food rations, which include, among others, accessories, such as disposable cutlery and dishes and warmers. Equivalence of defensive functions as well as environmental protection are regulated in many legal acts, both Polish and international. Due to legal changes concerning the limitation or total ban on the manufacture of disposable items within the European Union, the Polish Armed Forces should meet new regulations. The increasing use of food rations during field training causes that more and more post-consumer waste is generated. In the face of legal changes resulting in the withdrawal of certain plastics from the market, new solutions should be sought for biodegradable or compostable materials, the introduction of which will contribute to the broadly understood environmental protection. In the process of implementing products manufactured from alternative materials, first of all, the soldiers' health safety and operational and functional features of the ration should be borne in mind. The Armed Forces of the Republic of Poland, by adapting to changes in the area of environmental protection, have an impact on the creation of the market, indirectly supporting the responsible business.
13
Content available remote Zagadnienia ochrony środowiska we współczesnych serwisach samochodowych
PL
W artykule zaprezentowano aktualne wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska odnoszące się do serwisów samochodowych. Zawarto informacje dotyczące zobowiązań serwisów do corocznych raportów o danych odpadach powstałych podczas serwisowania pojazdów samochodowych. Wskazano na główne zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikające z działalności serwisów samochodowych.
EN
In this article has been presented legal requirements of environmental issues of car services. There are included data of annual waste of vehicle servicing. What is more, the main environmental issues has been indicated.
EN
Nowadays, the most popular production method for manufacturing high quality casts of aluminium alloys is the hot and cold chamber die casting. Die casts made of hypereutectoid silumin Silafont 36 AlSi9Mg are used for construction elements in the automotive industry. The influence of the metal input and circulating scrap proportion on porosity and mechanical properties of the cast has been examined and the results have been shown in this article. A little porosity in samples has not influenced the details strength and the addition of the circulating scrap has contributed to the growth of the maximum tensile force. Introducing 80% of the circulating scrap has caused great porosity which led to reduce the strength of the detail. The proportion of 40% of the metal input and 60% of the circulating scrap is a configuration safe for the details quality in terms of porosity and mechanical strength.
EN
The aim of the study was to analyse the investment expenditures on environment protection and water management, taking into account tangible effects created in 2003-2017. The considered time period has been selected to evaluate the impact of Poland’s accession to the European Union on environment protection development. Information about investment expenditures and created tangible effects were collected from Local Data Bank within Statistics Poland [1]. The research included increase in four basic areas within environment protection among nine domains listed in CEPA (Classification of Environmental Protection Activities): sewage and water management, air protection and waste management [2]. Moreover, analysis of funding sources, investment directions in division into environment protection and water management domains as well as the increase in the amount of new fixed assets were presented. While analysing outlays on fixed assets for environment protection it can be noticed that in 2003-2017, the investment costs on wastewater management and water protection represented the highest percentage from all tasks. These expenditures amounted on average PLN 70.6 per capita in Poland in 2017. The second most subsidized domain in terms of investing in fixed assets in 2017 was protection of ambient air and climate (PLN 60.2 per capita), while waste management with PLN 22.6 per capita was in third place.
PL
W dążeniu do ograniczenia emisji dwutlenku węgla wszystkie obecnie nowo budowane statki większe niż 400 BRT muszą mieć określony Projektowy Wskaźnik Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Design Index – EEDI). Ponadto wprowadzono dobrowolnie określany Eksploatacyjny Wskaźnik Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Operational Indicator – EEOI), pozwalający na bieżącą ocenę efektywności transportowej statku. Korzystne wartości wskaźników możliwe są do osiągnięcia przez redukcję emisji CO2 m.in. dzięki zastosowaniu niekonwencjonalnych źródeł energii w układach energetycznych statków. W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania na statkach takich źródeł, w tym odnawialnych źródeł energii. Spośród wielu różnych źródeł rozważono tylko te, których zastosowanie jest najintensywniej rozwijane, tj. energię wiatru i promieniowania słonecznego.
EN
The aim to reduce the carbon dioxide emissions, for all newly built vessels of more than 400 GRT the Energy Efficiency Design Index (EEDI) must be determined. In addition, a voluntary determined Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) was introduced to allow continuous assessment of the ship's transport efficiency. Favourable values of indicators are possible to achieve by reducing CO2 emissions, among others thanks to the use of unconventional energy sources in ship power systems. In the article an analysis of the possibilities of using such sources on ships, including renewable energy sources is presented. From many different energy sources, only those whose application is most intensively developed, i.e. wind energy and solar radiation, were considered.
17
PL
W artykule przedstawiono podstawowe problemy związane ze środowiskiem elektromagnetycznym, naturalnymi i wytwarzanymi przez człowieka źródłami pola elektromagnetycznego (PEM). Następnie omówiono zagadnienia prawnej ochrony człowieka i środowiska przed PEM, zarówno na poziomie wymagań europejskich, jak i polskich. Scharakteryzowano wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. odnoszące się do wartości dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku i metod sprawdzania dotrzymania tych poziomów, jednocześnie wskazując na istotne różnice w stosunku do unijnego zalecenia 1999/519/EC. Szczegółowo omówiono sposoby wykonywania pomiarów PEM w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów selektywnych częstotliwościowo w dziedzinie kodowej. Na koniec zwrócono uwagę na problem wyznaczania poziomów PEM w sieciach 5G.
EN
In the article, in the form of introduction, problems related to the electromagnetic environment, natural and man-made sources of electromagnetic field (EMF) were presented. Next, the issues of legal protection of human and the environment against EMF were discussed, both at the level of European and Polish requirements. The requirements stated in the Ministry of Environment Decree of 30 October 2003 regarding the permissible levels of electromagnetic fields in the environment and methods of verifying compliance with these levels were characterized, while indicating significant differences with the Council Recommendation 1999/519/EC. Methods of performing electromagnetic field measurements in the environment have been discussed in detail, with particular emphasis on frequency-selective measurements in the code domain. Finally, attention was paid to the problem of determining the levels of electromagnetic fields in 5G networks.
18
Content available remote Czyszczenie zestalonym CO2 w suchym procesie pozbawionym resztek odpadów
PL
Trendy, takie jak elektromobilność, lekka inżynieria, miniaturyzacja i Industrie 4.0, stały się źródłem nowych wyzwań w dziedzinie czyszczenia części przemysłowych. Dzięki systemowi quattroClean, acp oferuje rozwiązanie zdolne do wykonywania szerokiego zakresu zadań czyszczenia, w sposób powtarzalny i ekonomiczny. Ponadto, sucha, pozbawiona osadów i neutralna dla środowiska technologia czyszczenia może być dostosowana do indywidualnych wymagań, jest bardzo kompaktowa, łatwa do zautomatyzowania i prosta do zintegrowania z liniami produkcyjnymi, systemami produkcyjnymi Industrie 4.0 i czystymi pomieszczeniami.
19
Content available remote AC 3002 CIP firmy LTA - samoczyszczący filtr mgły olejowej i emulsyjnej
PL
Produkty niemieckiej firmy LTA zawsze stanowią kamień milowy na drodze do czystszego powietrza w obróbce metali. Najnowszy produkt firmy AC 3002 CIP to kompaktowy elektrostatyczny filtr powietrza do ekstrakcji mgły olejowej i emulsyjnej z funkcją czyszczenia na miejscu. Innowacyjna kombinacja regenerowalnych elementów filtrujących i automatycznego urządzenia spłukującego pozwala na czyszczenie filtrów tak często, jak to konieczne. Jest to nie tylko rozwiązanie przyjazne dla środowiska, ale także realnie obniża koszty: nie ma już potrzeby usuwania lub zakupu zapasowych filtrów.
EN
The main target of the research was to compare economic and environmental contribution of fly ash. Comparison had been done in case of concrete production with and without fly ash using. Results speak about contribution of fly ash using in area of living environment protection and costs savings during concrete production. Geopolymers are rather new and not so known alternative materials.Number of geopolymer is replacing naturally appearing materials due to their unique characteristics. Therefore society should to give attention to by-products or waste, such as geopolymer from fly ash that could be contribution from ecological, as well as from economic aspect. Every year European Union produces several hundred millions of fly ash as a waste from heat and energy production. Fly ash belongs to the group of by-product from coal burning, stocking to the pond, where its specific physical and chemical characteristics are degraded. According researches fly ash could be full valued raw material, replacing some naturally appearing materials, or in dependence of qualitative characteristics of the coal it could be more convenient than naturally appearing materials. Common use of fly ash using is filling of not used mining spaces, application to the soil, in which fly ash improves significantly its physical, chemical and mechanical characteristics. Although fly ash cannot be put into practice economically, the CO2 production of Portland cement remains an open problem as well as the way the fly ash treatment. It is only a matter of time when it will be necessary to take much stricter measures to reduce emissions so that global warming and the associated global dimming are at least slowed down as it is not possible to stop it completely. It is undeniable that the industry will still need concrete, so the demand for Portland cement will not fall naturally. Concrete with fly ash is an alternative that would replace Portland cement, but only if the cost of water glass is reduced to a level comparable to the price for Portland cement, and if it is questionable whether construction engineers are going after a not yet well-known alternative, or if they even at the cost of higher costs continue to prefer a traditional, verified option. One of the possibilities that could help to solve problem with high CO2 production, which is costly affordable, is the use of biomass in cement production, with aim to at least partially reduce emissions that are released into the atmosphere. Another possibility is the recycling of old concrete, which by its properties can replace part of aggregate in new concrete, or it can be used as a foundation for road construction. Similarly fly ash could be used as a mixture to concrete.
PL
Głównym celem badań było porównanie wpływu popiołów lotnych na gospodarkę i środowisko. Porównanie przeprowadzono dla produkcji betonu z użyciem popiołu lotnego i bez niego. Wyniki pokazują, że popioły lotne mają w pływ na ochronę środowiska i oszczędności podczas produkcji betonu. Geopolimery to raczej nowe i mało znane materiały alternatywne. Liczne geopolimery zastępują materiały naturalne ze względu na ich unikalne cechy. Dlatego społeczeństwo powinno zwracać uwagę na produkty uboczne lub odpady, takie jak geopolimer z popiołów lotnych, które mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko jak i ekonomię. Każdego roku Unia Europejska produkuje kilkaset milionów popiołów lotnych jako odpad z produkcji ciepła i energii. Popiół lotny powstaje podczas spalania węgla i jest składowany na hałdach, gdzie jego szczególne właściwości fizyczne i chemiczne ulegają degradacji. Zgodnie z badaniami popiół lotny mógłby być pełnowartościowym surowcem, zastępując niektóre naturalnie występujące materiały, lub w zależności od cech jakościowych węgla może być wygodniejszy niż materiały naturalne. Powszechne stosowanie popiołów lotnych polega na wypełnianiu wyrobisk górniczych, aplikacji do gleby, w której popiół lotny znacznie poprawia jej właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne. Chociaż zastosowanie popiołów lotnych, z punktu widzenia ekonomii, jest niemożliwe, emisja CO2 z produkcji cementu portlandzkiego pozostaje problemem otwartym, podobnie jak sposób przetwarzania popiołów lotnych. Jest kwestią czasu, kiedy konieczne będzie podjęcie znacznie ostrzejszych środków w celu zmniejszenia emisji, tak aby globalne ocieplenie i związane z nim globalne zaciemnianie uległy przynajmniej spowolnieniu, ponieważ nie można go całkowicie zatrzymać. Nie można zaprzeczyć, że przemysł nadal będzie potrzebował betonu, więc popyt na cement portlandzki nie spadnie naturalnie. Beton z popiołem lotnym to alternatywa, która zastąpiłaby cement portlandzki, ale tylko wtedy, gdy koszt szkła wodnego obniży się do poziomu porównywalnego z ceną cementu portlandzkiego, a jest wątpliwe, czy inżynierowie budowlani będą stosowali nie do końca jeszcze dobrze znaną alternatywę, nawet pomimo wyższych kosztów niż tradycyjną, zweryfikowaną opcję. Jedną z możliwości, które mogą pomóc rozwiązać problem związany z wysoką produkcją CO2, która jest dostępna finansowo, jest wykorzystanie biomasy do produkcji cementu, w celu przynajmniej częściowego zmniejszenia emisji do atmosfery. Inną możliwością jest recykling starego betonu, który dzięki swoim właściwościom, może zastąpić część kruszywa w nowym betonie lub może być wykorzystany jako fundament do budowy dróg. Podobnie popioły lotne mogą być użyte jako składnik betonu.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.