Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trams
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wpływ zmian w organizacji ruchu na czas przejazdu tramwajów. Za studium przypadku posłużyła ulica Grzegórzecka w Krakowie, na której w pierwszej połowie czerwca 2020 roku wprowadzono nową organizację ruchu, polegającą na likwidacji jednego pasa ruchu ogólnego i dopuszczenie na nim wyłącznie rowerów. Ruch ogólny wprowadzono w zamian na torowisko tramwajowe, dotychczas fizycznie odseparowane. W artykule przedstawiono komputerowe pomiary czasów przejazdu tego odcinka przez tramwaje linii 1, 19 i 22, przed i po reorganizacji. Dla każdej z linii wykonano test istotności, stawiając hipotezę zerową, że średnie czasy przejazdu tramwajów przed i po zmianach są sobie równe. Na poziomie istotności 0,05 w dwóch przypadkach stwierdzono, że czasy przejazdu po zmianach w organizacji ruchu na ulicy Grzegórzeckiej są niższe, a w jednym brak podstaw do odrzucenia hipotezy o równości czasów przejazdu w obu okresach. Przedstawiono podstawowy wniosek, że czas przejazdu tramwajów po dopuszczeniu ruchu ogólnego na torowisko tramwajowe nie zwiększył się.
EN
The article discusses the impact of changes in traffic organization on the trams’ travel time. The case study was Grzegórzecka Street in Kraków, where a new traffic organization was introduced in the first half of June 2020, consisting of the elimination of one general traffic lane and allowing only bicycles on it. Therefore, general traffic was introduced to the tram track, which had been previously physically separated. The article presents computer measurements of the travel time of this section by tram lines number 1, 19 and 22 before and after the reorganization. A significance test was performed for each line with a null hypothesis that the average trams travel times before and after the changes are equal. At the significance level of 0.05, in two cases, it was found that travel times after changes in the traffic organization on Grzegórzecka Street are lower, and in one case there is no basis for rejecting the hypothesis of equal travel times in both periods. The basic conclusion is that the travel time of trams after admitting general traffic to the tram track has not increased.
EN
The subject of this article is an analysis and evaluation of Poznan’s public transport means, i.e. trams and buses, public transport stops as well as pedestrian crossings from the point of view of their adaptation to the requirements of persons with a pronounced degree of disability. Fulfilment of these requirements is a key factor in the integration of disabled persons into society. It helps their professional activation and prevents social exclusion. Analysing the above given aspects, the current state of the adaptation of city space to the requirements of disabled persons is presented, along with city plans concerning these aspects as well as solutions that may be adopted in the future to improve the comfort of public space use by disabled persons.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena środków komunikacji miejskiej w Poznaniu (tj. tramwajów i autobusów, przystanków komunikacji miejskiej oraz przejść dla pieszych) z punktu widzenia ich dostosowania do wymagań osób o wysokim stopniu niepełnosprawności. Spełnienie tych wymagań jest kluczowym czynnikiem integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Pomaga w ich aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu. Analizując powyższe aspekty, wskazano obecny stan adaptacji przestrzeni miejskiej do wymagań osób niepełnosprawnych, plany miasta dotyczące tych aspektów, a także rozwiązania, które mogą zostać przyjęte w przyszłości w celu poprawy komfortu korzystania z przestrzeni publicznej przez osoby niepełnosprawne.
PL
Przygotowany artykuł omawia tematykę sterowania ruchem oraz priorytetu dla komunikacji miejskiej w Krakowie na wybranym odcinku. Pokrótce została omówiona problematyka wpływu transportu indywidualnego na transport zbiorowy na obszarze miasta Krakowa, oraz przedstawiono zastosowane systemy obszarowego sterowania ruchem. Analizie poddano ciąg komunikacyjny wzdłuż Alei Pokoju pod kątem obecnie stosowanych koncepcji sterowania sygnalizacją, a następnie opracowano model mikrosymulacji w programie Aimsun. Wyniki symulacji zaprezentowano w postaci kilku wariantów umożliwiających poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej na omawianym odcinku.
EN
The article is about traffic control and priority for public transport in Cracow on a selected segment. The issue of the influence of individual transport on public transport in Cracow and local Urban Traffic Control System were introduced. The communication segment along the Aleja Pokoju was analyzed in terms of currently used signal control concepts, and then a model of microsimulation has been developed in the Aimsun software. The results of the simulation were presented in the form of several variants to allow improvement of the functioning of public transport on the discussed segment.
EN
The paper deals with new software ensuring the ride of some interdependent tram vehicles in accordance with the criterion of the minimum energy consumption. All trams have been driven by vectorially controlled and field oriented three-phase induction motors supplied from the modern inverters. First of all, the influence of light signalling on the coordinated energy-saving traffic of trams has been taken into consideration. In one example there was shown the possible case for three trams ride free from the possibility of collisions. Here the energy savings were the biggest. Every time it is very difficult to ensure the green light for every tram vehicle at the same crossing. There were analysed two variants of disturbances caused by the light signalling: additional short and long tram stop. In the instance of large time lags of the traffic, the ride delay must be liquidated during the run between some succeeding stops.
PL
W artykule, została podjęta analiza efektywności przeprowadzonej modernizacji pod względem poprawy wskaźników drgań mechanicznych. Ma ona na celu sprawdzenie, czy w trakcie prowadzenia modernizacji wagonów tramwajowych, dba się o przyszły komfort pasażerów. Całokształt prac polegał na wykonaniu badań narażenia na drgania pasażera w przedziale pasażerskim wagonów Tatra RT6N1 - przed modernizacją, oraz Modertrans RT6 MF06 AC - po modernizacji i następnie wzajemnym ich porównaniu celem wskazania szczególnych różnic między generowanymi drganiami rozpatrzonymi w trzech osiach X, Y, Z oraz dla dwóch różnych przypadków: pasażer siedzący, pasażer stojący. Dokonano sprawdzenia czy rzeczywistość jest zgodna z subiektywnymi odczuciami pasażerów. W trakcie prowadzenia badań nie zagłębiono się w aspekty typowo eksploatacyjne jednakże sam pomiar drgań, które są wymiernym wskaźnikiem narażenia człowieka na utratę zdrowia, oraz ich późniejsza analiza pozwoliła dokonać oceny przeprowadzonej modernizacji.
EN
The article concerns an analysis modernization effectiveness in respect of improving the indicators of mechanical vibrations. It aims to determine, whether in case of the modernization of trams, care about the passenger comfort. The whole of the work consisted in research of exposure to vibration in the passenger compartment Tatra RT6N1 - before modernization, and Modertrans RT6 MF06 AC - after modernization and then compared to each other to identify their specific differences between the vibration generated in three axes X, Y, Z and for two different cases: passenger sitting, and passenger standing. There have been a reality check that is consistent with the subjective feelings of the passengers.
7
Content available remote Targi Kolejowe TRAKO 2015
PL
Od 22 września branża transportu szynowego przeżywała swoje święto. W Europejskim Dniu bez Samochodu rozpoczęły się bowiem 11. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2015. Targi odbyły się po raz jedenasty, przyciągając na AmberExpo blisko 15,5 tysiąca specjalistów i miłośników branży kolejowej. A było co oglądać – ponad 600 wystawców z 20 państw na 20 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej i 888 metrach torów do ekspozycji taboru. Znacznie wzrósł też udział zagranicznych partnerów, a swoje pawilony narodowe zaprezentowały Austria i Wielka Brytania oraz Land Saksonii.
Logistyka
|
2014
|
nr 4
3836--3846
PL
W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań z zakresu stosowania tramwajowych przystanków na żądanie na świecie i w Polsce. Pokazano tego typu rozwiązania na liniach turystycznych, na pojedynczych, wyizolowanych liniach tramwajowych oraz na całych sieciach tramwajowych. W tym ostatnim przypadku przedstawiono zarówno całe tramwajowe sieci na żądanie jak i sieci z jedynie wybranymi przystankami obsługiwanymi w trybie na żądanie. Przedstawiono także zalety i wady stosowania takiego rozwiązania oraz problemy, które mogą wystąpić przy ich stosowaniu na sieciach tramwajowych w przeciwieństwie do sieci autobusowych.
EN
The article presents an overview of solutions from the scope of use of the tram stops on demand in the world and in Poland. This kind of solution used on tourist lines, single lines and on whole tram nets is described. Also examples of tram nets where all stops are on request as well as tram nets where some of stops are on request are presented. The advantages and disadvantages of using such a solution and the problems that may arise in their application for tram networks in contrast to the bus network are shown.
PL
Przedmiotem artykułu jest problematyka oceny funkcjonalności przystanków tramwajowych. Badania przeprowadzone zostały w oparciu o zbudowany kwestionariusz, będący uniwersalnym narzędziem do oceny przystanków. Na podstawie metod diagnozowania ergonomicznego obiektów dokonane zostały pomiary wskazujące na poziom przystosowania peronów dla potencjalnych pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej. Dodatkowo zaproponowano szereg rozwiązań określających kształtowanie przystanku optymalnego, który stanowić będzie bezpieczne, komfortowe i wygodne miejsce dla oczekujących na środek transportu.
EN
The subject of this article is the functionality assessment of the tram stops. Tests were carried out on the basis of constructed questionnaire, which is a universal tool to evaluate the stops. Based on the methods of diagnosis ergonomic objects were made measurements indicating the level of adaptation of the platforms for potential passengers using public transport. In addition, proposed a number of solutions which define the optimal development of the stop, which will provide a safe, comfortable and convenient place for waiting on a means of transport.
PL
Tramwaje elektryczne od ponad stu lat zasilane są najczęściej poprzez ciągłą górną sieć trakcyjną. Sieć powrotną stanowią szyny jezdne. Rozwiązanie to jest opanowane technicznie i zapewnia wystarczające parametry energii elektrycznej do prowadzenia ruchu taboru w różnych warunkach pogodowych. Tramwaj, trolejbus, jako ekologiczny środek transportu o dużej zdolności przewozowej jest promowany. Jednocześnie obecność przewodów jezdnych nad ulicami w obszarach zurbanizowanych jest kłopotliwa. Pogarsza ona architekturę ulic. Problemem jest również zawieszanie sieci trakcyjnej. Właściciele budynków przyległych do linii tramwajowych starają się o usunięcie mocowań konstrukcji podwieszeń poprzecznych ze ścian. Ograniczenie przestrzeni miejskiej utrudnia stawianie słupów. Przy intensywnym ruchu pieszym i kołowym występują większe zagrożenia od upadku sieci. W efekcie wiele miast w Europie zrezygnowało ze swoich linii tramwajowych, bądź powstrzymuje się z ich rozwojem.
PL
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania inwestycjami w komunikację tramwajową. W całej Polsce dokonywane są zakupy nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów oraz modernizuje się istniejące i buduje nowe odcinki tras. Już w latach 80. XX w. postulowano budowę tramwaju szybkiego, bezkolizyjnego lub z priorytetem ruchowym, jako doskonałej alternatywy dla transportu indywidualnego. Aby osiągnąć postawiony cel w postaci podniesienia prędkości średniej (handlowej) z około 18 do 25–28 km/h (która to prędkość zbliża się do średniej prędkości komunikacyjnej transportu indywidualnego w centrach miast [16]), należy rozważyć również kwestię podniesienia jakości, zarówno projektowania, jak też wykonawstwa tras tramwajowych.
12
Content available Bezpieczeństwo bierne w komunikacji tramwajowej
PL
Na całym świecie przedsiębiorstwa zajmujące się transportem publicznym, wybierając nowy tabor do swoich linii tramwajowych lub kolejowych zwracają uwagę na parametry techniczne: prędkość, liczbę pasażerów, oszczędne, ekologiczne silniki i wiele innych wskaźników eksploatacyjnych. Ważny jest także coraz częściej oryginalny wygląd (design) pojazdu, ale wszyscy w swoich wymaganiach na pierwszym miejscu powinni stawiać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Dotyczy to bezpieczeństwa przewożonych pasażerów, towarów, jak i samego pojazdu. Poziom bezpieczeństwa składów pasażerskich reguluje europejska norma EN-15227 i jej spełnienie powinno być dla projektantów jednym z najważniejszych i podstawowych kryteriów.
PL
W artykule zrealizowano niektóre sformalizowane procedury metody Tram-Risk zarządzania ryzykiem zagrożeń w komunikacji tramwajowej. Obszarem analiz ryzyka jest segment Aleja Solidarności – Ulica Lechicka odcinka Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST). Szczególny nacisk położono na procedury szacowania i wartościowania ryzyka zagrożeń sformułowanych na wybranym segmencie odcinka PST. Procedury te oparto na specjalnie stworzonym modelu ryzyka, który nazwano R-SL-WK. W modelu tym przyjęto dwa kryteria analizy ryzyka – kryterium możliwości aktywizacji zagrożeń, kryterium szkód ponoszonych w wyniku aktywizacji zagrozeń. Opracowano schematy kwantyfikacji poziomów ryzyka wg obu kryteriów. Przyjęto zbiór miar ważności kryteriów analizy ryzyka. Stworzono formułę matematyczną na wyznaczanie miar ryzyka zagrożeń. Na tej podstawie zbudowano matrycę ryzyka zagrożeń. Zaproponowano zasady wartościowania ryzyka zagrożeń. Kierując się zasadami modelu ryzyka R-SL-WK przeprowadzono oszacowania i wartościowania ryzyka kilkunastu zagrożeń zidentyfikowanych na segmencie Aleja Solidarności – Ulica Lechicka odcinka PST sieci tramwajowej Poznania.
14
Content available remote Szynowa komunikacja zbiorowa jako czynnik rozwoju miasta i aglomeracji
PL
W większości dużych miast podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej jest tramwaj. Bardzo często jego sieć wymaga modernizacji i rozbudowy. W związku z tym istotnym jest określenie sposobów jej unowocześnienia oraz opracowania zasad kształtowania przebiegu nowych linii. Wówczas istnieje, wzorem miast zachodnioeuropejskich, szansa na stworzenie nowoczesnego systemu transportu publicznego stanowiącego często wizytówkę miasta.
EN
In the most big agglomeration and cities the basic mean of public transport is the tram. Very often, the network requires modernization and expansion. Therefore, it is important to identify ways of modernizing and developing the principles of route shaping of the new lines. Then there is the model of Western cities to create a modern public transport system which is the pride of the city.
15
Content available remote Badania hałasu i drgań w tramwajach
PL
Artykuł dotyczy problemu hałasu i drgań oddziałujących na pasażerów tramwajów typu 105 Na i NGT6 eksploatowanych przez MPK S.A. w Krakowie. W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań oraz wybrane wyniki badań i analiz hałasu, a także drgań mechanicznych oddziałujących na organizm człowieka w pozycji siedzącej. W badaniach uwzględniono również poziom hałasu i drgań występujący na stanowisku motorniczych prowadzących pociągi tramwajowe. Pomiary wibroakustyczne wykonano na postoju oraz w czasie jazdy na wybranych odcinkach torów tramwajowych w czasie realizacji normalnych (rozkładowych) zadań przewozowych. Opisano także wyniki analizy akustycznej percepcji komunikatów głosowych w tramwajach typu NGT6.
EN
This paper presents the problem of noise, vibration, affecting the passengers on the trams type 105 Na and NGT6 operated by MPK SA in Krakow. This article presents a methodology developed, selected research findings and an analysis of noise and general mechanical vibration affecting the whole human body in a seated position. The study also takes into account the level of noise and vibrations occurring on tram drivers. Vibroacoustic measurements were carried out on stationary trams and while driving on selected sections of the tram tracks at the time of normal (scheduled) tasks of traffic. It also describes the results of the analysis of acoustic perception of voice messages in a tram-type NGT6.
PL
W artykule omówiono rozwój tramwajów i kolejek miejskich ze 100-procentowym udziałem niskiej podłogi. Producentów pojazdów uszeregowano w kolejności alfabetycznej.
PL
W referacie przedstawiono podstawowe informacje o potencjale przewozowym i realizowanej pracy eksploatacyjnej przez Tramwaje Śląskie SA. Ponadto przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących charakterystyk społeczno-zawodowych pasażerów, przesiadek oraz jakości usług komunikacji tramwajowej.
EN
This article presents basic information about transportation offer and operational work provided by Tramwaje Śląskie SA. There are also results of marketing surveys about passangers' social and proffesional status, interchanges and quality of tram services.
PL
W artykule omówiono potrzebę przeprowadzenia modernizacji układu zasilania tramwajowej sieci trakcyjnej w związku z cechami, które charakteryzują wprowadzane do eksploatacji nowoczesne tramwaje Citadis 100. Autorzy artykułu uzasadniają twierdzenie, że dla niezbędnej poprawy warunków zasilania tramwajów korzystne - z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego - jest włączenie do sieci trakcyjnej zasobnikowego źródła energii, którym może być zespół bezwładnikowy zestawiony z bezwładnika i maszyny elektrycznej połączonej z siecią trakcyjną poprzez przekształtnik energoelektroniczny, lub maszyna elektryczna złożona z bezwładnika wyposażonego w magnesy trwale, wirującego wokół nieruchomego twornika.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.