Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural solution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The present article relates to the subject of the relocation of buildings. It presents a historical background of operations of this type carried out in the past around the world, as well as in Poland. It goes on to discuss in more detail some pioneering structural and technological solutions used during the relocation of the Rogatka Grochowska (Grochowska tollgate) building, carried out in 1961 in Warsaw. The article’s main theme is the process of relocation of a historic building No. 15 within the old Norblin Factory in Warsaw, which took place during the final months of 2018. The article briefly presents the factory’s history. It also describes the assumptions of the related project, which covers the development of the old Norblin Factory. It discusses in detail the concept and the scope of the relocation of building No. 15, with the description of the structural and technical design related to this process. The progress of the relocation which took place in 2018 has been reported in detail.
PL
W artykule podjęto tematykę związaną z przemieszczaniem budynków. Przedstawiono tło historyczne tego typu operacji jakie miały miejsce na świecie, jak również na terenie Polski. Omówiono szerzej pionierskie rozwiązania konstrukcyjnej i technologiczne, które zastosowano podczas przesunięcia budynku Rogatki Grochowskiej, jaka miała miejsce w 1961 roku w Warszawie. Zasadniczym przedmiotem artykułu była operacja przesunięcia zabytkowego budynku nr 15 w starej Fabryce Norblina w Warszawie, która zrealizowano pod koniec 2018. Krótko scharakteryzowano historię fabryki. Przybliżono założenia inwestycji, obejmującą adaptację starej Fabryki Norblina. Szczegółowo omówiono koncepcję i zakres przesunięcia budynku nr 15, przedstawiając projekt konstrukcyjny i technologiczny dotyczący tej operacji. Zdano szczegółową relację z przebiegu przesunięcia obiektu dokonanego w roku 2018.
2
Content available remote Wybrane rozwiązania konstrukcyjne obiektów mostowych
PL
Węzeł stanowi trzypoziomową konstrukcję drogowo-mostową zlokalizowaną na przecięciu istniejącej drogi krajowej DK2 oraz przyszłej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW). Istotny element węzła stanowi dwuprzęsłowa estakada kablobetonowa. Omówiono zastosowane rozwiązania konstrukcyjne ustroju nośnego, podpór i posadowienia. Opisano przebieg prac projektowych i rozważane warianty przekroju przęsła. Skomentowano metodykę obliczeń statycznych obiektu.
EN
The road node is a three-level road and bridge structure located at the intersection of the existing DK-2 national road and the future Eastern Ring Road of Warsaw (WOW). An important element of the node is the two-span cable-concrete overpass. In the article applied structural solutions of the superstructure, supports and foundation are discussed. In addition the course of design works and variation of the span cross-section are described. In the paper the methodology of static calculations of the object is commented.
4
PL
Bezpieczeństwo pracy w wykopach tymczasowych powinno być priorytetem, dlatego też obowiązujące przepisy i normy powinny być bezwzględnie przestrzegane. W artykule zawarta jest informacje na temat podstawowych zasad montażu i demontażu obudowy. Zwłaszcza wykorzystania rozpór w najczęściej używanej obudowie skrzynkowej. Znajomość tych zasad pozwala na bezpieczne i wydajne stosowanie obudów ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy rozporami ślizgowym a uchylnymi.
EN
Work safety in temporary excavations should be a priority, that is why all applicable regulations and standards should be strictly observed. The article contains information on casing assembly and disassembly process. Especially as regards the use of struts in the most widely used box casing. Such knowledge allows you to use casings that are safe and efficient, with special reference to the differences between sliding and tilting struts.
PL
Podstawowymi kryteriami projektowania budynku wysokiego są wytrzymałość (nośność), użytkowalność, komfort użytkowników oraz ekonomiczność. Omówiono rozwiązania konstrukcji zespolonych stosowanych obecnie coraz częściej w budynkach wysokich. Przedstawiono przykłady tego rodzaju budynków zrealizowanych bądź zaprojektowanych, scharakteryzowano rozwiązania elementów zespolonych (słupów, ścian, połączeń) oraz odniesiono się do przyszłości konstrukcji zespolonych.
EN
Basic factors in designing of tall buildings are safety, occupant’s comfort and economy. The application of composite construction in tall and super tall buildings is reaching presently more than 40% of total number of tall buildings. The paper describes various solutions applied in the structural systems of composite tall buildings. Several examples of recently erected tall buildings are mentioned and their structural systems are characterized (solutions of composite mega-columns, composite walls, connections). Trends for the future of composite construction in tall buildings are discussed.
PL
Różnorodność form architektonicznych współczesnych wieżowców przyczynia się do poszukiwania zintegrowanych działań w zakresie rozwiązań strukturalnych i materiałowych elewacji. Artykuł dotyczy kształtowania fasad podwójnych w kontekście uwarunkowań geometrycznych, konstrukcyjnych i materiałowych, jak również wymagań stawianych obecnie ścianom osłonowym z uwzględnieniem ich energooszczędnego charakteru.
EN
The variety of architectural forms of contemporary high-rise buildings contributes to the search for integrated activities in the field of structural and material solutions covering facades. The article concerns shaping double facades in the context of geometric, structural and material conditions of the building as well as the requirements currently imposed on curtain walls, taking into account their energy-efficient character.
9
Content available remote Definicja dachu wentylowanego
PL
Przestawiono aktualny stan techniczny wiaduktów oraz proponowane warianty dalszego postępowania, tj. podjęcia decyzji o remoncie lub wymianie konstrukcji.
EN
Current technical behavior of viaducts is presented. The proposal of rehabilitation or removal of the structure is also given.
PL
Podano ogólną charakterystykę projektowanego budynku. Omówiono problemy projektowe i wykonawcze.
EN
The article presents the general characteristics of construction Faculty of Radio and Television University of Silesia and discusses difficulties related to its design and execution.
EN
Metal-glass curtain wall s are now an inherent element of urban landscape. Due to the variety of forms, unlimited color range, high thermal and acoustic insulation, functionality dedicated not only to separating the external and internal environment they inspire admiration and delight. Their appearance can give the impression that they are uncomplicated structures. The reality is reversed. Metal-glass curtain walls are assembled from a number of functionally diverse elements. Designing the façade to meet the requirements is a complicated process where designers, architects, constructors and systems manufacturers must be involved. Very important is the stage of installation a metal-glass curtain wall. Without experienced assemblers and appropriate equipment, it is not possible to perform it correctly. For this in practice there are numerous defects arising at the design stage and at the montage stage.
13
Content available remote Kładki dla pieszych. Cz.5. Projektowanie koncepcyjne
PL
Stały rozwój technologii w zakresie pozyskiwania i zarządzania energią sprawił, że zaczęły powstawać pierwsze budynki zeroenergetyczne, a nawet plusenergetyczne. Kwestią czasu było wdrożenie podobnych standardów w budynkach wysokich. Ciekawym miejscem powstawania obiektów budownictwa zrównoważonego są Chiny, a wzorcowym przykładem jest zrealizowany w 2015 roku Shanghai Tower w Szanghaju. Shanghai Tower to wieżowiec (trzeci z tria wysokich budynków w sercu Szanghaju), którego budowa rozpoczęła się w 2009 roku w dzielnicy Luijazui. Artykuł przedstawia nowe ekologiczne trendy w budownictwie wysokim na przykładzie budynku Shanghai Tower.
PL
W pracy przedstawiono stany awaryjne dwóch budynków: mieszkalno-usługowego oraz mieszkalnego, w których doszło do niekontrolowanych zarysowań ścian wewnętrznych, skutkujących utrudnieniami eksploatacyjnymi dla użytkowników mieszkań. Przeprowadzona analiza wykazała, że w obydwu przypadkach doszło do poważnych błędów na etapie projektowania obiektów, gdzie dość pobieżnie i bezrefleksyjnie projektanci podeszli do analizy stanu granicznego użytkowalności w aspekcie ugięć stropów.
EN
This thesis presents the emergency situations of two buildings: residential & commercial, and residential, where uncontrolled scratches of internal walls occurred, resulting in operational difficulties for the users of apartments. The analysis showed, that in both cases, there were serious errors in the design of the objects, where the designers in a sketchy and unreflective way, approached the serviceability limit state analysis in the aspect of deflection of the ceiling.
16
Content available remote Okna w świetle obowiązujących przepisów
17
Content available remote Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych na podkonstrukcji drewnianej
PL
W artykule przedstawiono elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych z zastosowaniem podkonstrukcji drewnianej wraz ze sposobami ich montażu. Celem pracy jest pokazanie zalet i wad elewacji z podkonstrukcją drewnianą, rozwiązań mocowania płyt wraz z przedstawieniem podstawowych wymagań i parametrów.
EN
The article presents ventilated façades with fiber cement boards using timber substructure along with methods of their assembly. The aim of the paper is to show the advantages and disadvantages for the façade of the timber substructure, solutions of fastening, basic requirements and parameters.
PL
Opisano przyczyny modernizacji i rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce. Podano cele, których osiągnięcie jest kluczowe z punktu widzenia transportu nie tylko krajowego, ale i zagranicznego. Przedstawiono przykłady kilku konstrukcji mostowych znajdujących się w różnej fazie zaawansowania prac. W przypadku każdej z opisanych konstrukcji podano ograniczenia, które projektant musiał uwzględnić przy opracowywaniu dokumentacji.
EN
The cause of modernization and development of railway infrastructure in the country has been described. Objectives, which achievement is important not only for national but also for foreign transport, have been stated. The examples of several bridge structures, being in various stages of progress, have been presented. For each structure the restrictions, that designer had to take into account during designing process, have been listed.
PL
Rozwój cywilizacyjny coraz częściej wymusza potrzebę prowadzenia prac adaptacyjnych lub modernizacyjnych w obiektach zabytkowych. Współczesne technologie realizacji głębokiego posadowienia – podbudów umożliwiają prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych w sposób bezpieczny w odniesieniu do istniejącej zabudowy. Dzięki tego rodzaju pracom jest możliwe wprowadzenie nowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie bądź eksponowanie zabytkowej zabudowy.
EN
The advances of civilization are increasingly forcing the need for adaptation or modernization works in heritage-listed buildings. Modern technologies of deep foundation construction – base builds allow and facilitate adaptation and modernization works in a way that is safe for existing buildings. With this kind of works it is possible to introduce new functional and spatial solutions which allow for a more effective use or exposure of heritage-listed buildings.
PL
Omówiono materiały budowlane używane do konstruowania przegród budowlanych współczesnych budynków, mające wpływ na akumulowanie ciepła w przegrodach budowlanych. Opisano nowe rozwiązania, które pozwolą zachować właściwości konstrukcyjne, odporność na ścieranie, estetykę i jednocześnie będą dobrym akumulatorem ciepła.
EN
The discussion presents construction materials used for the envelope of modern buildings for the purpose of heat accumulation. The new solutions are described that provide sufficient construction parameters, abrasion resistance, aesthetics and at the same time will give a good heat accumulation.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.