Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric shock protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Proekologiczna polityka rządowa oraz rozwój technologii w zakresie stosowanych źródeł energii i elektrycznych układów napędowych powoduje zwiększanie popularności samochodów elektrycznych. Jednak do dalszego wzrostu popularności tego typu pojazdów, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, obejmująca ogólnodostępne stacje ładowania akumulatorów. Celem artykułu jest przedstawienie wymagań dotyczących instalacji elektrycznych zasilających układy ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz wykorzystywanemu w tym celu osprzętowi. Artykuł zawiera informacje o wymaganych środkach ochrony, zwiększających bezpieczeństwo eksploatacji stacji ładowania pojazdów oraz wspomagających proces ładowania.
EN
The proecological government policy and technologies development in the field of applied energy sources and electric drive systems is caused increasing popularity of electric cars. However, to further increase the popularity of this type of vehicles appropriate infrastructure is needed, including publicly accessible battery charging stations. The purpose of this article is to present requirements concerning electrical installations supplying electric vehicle charging systems and used to this end equipment. This article contains information about required protection means, increasing the exploitation safety of electric charging stations and assisting charging process.
PL
Układ zasilania IT znajduje zastosowanie w podziemiach kopalń, przemyśle chemicznym oraz wszędzie tam, gdzie wymaga się zwiększonej pewności zasilania z jednoczesną minimalizacją zagrożeń pożarowych. Jest stosowany na wszystkich jednostkach latających i pływających. Problematyka ochrony przeciwporażeniowej w układzie IT wymaga zrozumienia istoty stosowania oraz specyfiki pracy tego układu.
EN
IT supply system finds use in mining undergrounds, chemical industry and in all places where increased supply safety is needed with a concurrent minimization of fire hazards. It is applied on all aircafts and watercrafts. The issue of an electric shock protection with the use of the IT system requires understanding of application substance and specific nature of the system work.
PL
Problematyka przeciwpożarowego wyłącznika prądu była wielokrotnie opisywana w literaturze. Mimo to w dalszym ciągu spotykamy się z wątpliwościami w zakresie projektowania i wykonywania tego urządzenia. Szczególnym problemem jest kwestia związana z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu dla zasilaczy UPS. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia tego zagadnienia.
PL
Układ zasilania IT znajduje zastosowanie w podziemiach kopalń, przemyśle chemicznym oraz wszędzie tam, gdzie wymaga się zwiększonej pewności zasilania z jednoczesną minimalizacją zagrożeń pożarowych. Jest stosowany na wszystkich jednostkach latających i pływających. Problematyka ochrony przeciwporażeniowej w układzie IT wymaga zrozumienia istoty stosowania oraz specyfiki pracy tego układu.
PL
Agregaty prądotwórcze są powszechnie stosowane przez straż pożarną. Stanowią niezależne źródło energii elektrycznej, koniecznej do obsługi urządzeń, takich jak najaśnice, pompy elektryczne, czy osprzęt samochodów specjalnych dowodzenia i łączności. Urządzenia te dostępne są w różnych wariantach w zależności od przeznaczenia, mocy znamionowej, zastosowanych zabezpieczeń, liczby gniazd itp. Bezpieczna obsługa agregatu, szczególnie w specyficznych warunkach działań ratowniczych, wymaga świadomości operatorów, ale także właściwych rozwiązań technicznych. W artykule opisano typowe sytuacje niebezpieczne, do których może dojść podczas działań, wraz z krótką analizą stosowanych obecnie rozwiązań, zwracając uwagę na brak szczegółowych regulacji prawnych, które mogłyby stanowić wsparcie dla osób definiujących wymagania do organizowanych przetargów publicznych, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa działań.
EN
Power generators are widely used by the fire brigade. They constitute an independent source of electrical energy, crucial for supplying the devices such as lighting systems, electrical pumps, the equipment installed on the incident command fire trucks. Generators are available in various variants, depending on the application, nominal power, safety measures, the numer of sockets, etc. Safe operation of the generator, especially in specific fire operation conditions, requires the awareness of the operators, but also the presence of particular technical means of protection. In the article, typical dangerous situations are described. They are probable to occur during the operations. Some basic information concerning currently used technical aspects were provided. It is emphasized, that there are no specific regulations, which could constitute a set of guidelines for persons responsible for public procurement procedures, especially in the context of fire and rescue operations safety.
PL
W artykule: • Opis stanu istniejącego • Warunki techniczne zasilania wydane przez spółkę dystrybucyjną – wyciąg • Opis stanu projektowanego i obliczenia
PL
W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności, ale musimy pamiętać o tym, że energia elektryczna może stanowić potencjalne źródło zagrożeń zarówno dla zdrowia, jak i życia ludzkiego. Zapewnienie prawidłowej ochrony przeciwporażeniowej staje się więc bardzo ważnym elementem składowym szeroko rozumianego bezpieczeństwa elektrycznego. Od roku 1960 do chwili obecnej w naszym kraju wielokrotnie miały miejsce zmiany uregulowań prawnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, wynikające zarówno z konieczności dostosowania wymagań do aktualnego stanu wiedzy technicznej, jak i europejskich oraz międzynarodowych standardów.
PL
W artykule opisano wymagania stawiane instalacji elektrycznej stosowanej na nabrzeżach jachtowych w aspekcie wymagań normy PN-HD-60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje [1]. W tekście opisane zostały sposoby prowadzenia takiej instalacji, sposoby zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przez zastosowanie transformatorów separacyjnych oraz wyłączników różnicowoprądowych. Opisano również wymagania stawiane elementom instalacji ze względu na zwiększone ryzyko zniszczenia mechanicznego oraz ciągłą obecność wody.
EN
The article describes the requirements for electrical installations used on harbours in the aspect of the requirements of the PN-HD-60364-7-709:2010 Low-voltage electrical installations. Part 7-709 Requirements for special installations or locations. Harbours, marinas and similar locations [1]. The text describes how to run such an installation, how to protect it from electric shock by using separation transformers and residual current devices. The requirements for the elements of the installation have also been described due to the increased risk of mechanical damage and due to the continuous presence of water.
PL
Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta.
PL
W artykule przedstawiono zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych wg PN-HD 61008-1. Dobór wyłączników różnicowoprądowych w szczególności został uzależniony od kształtu prądu różnicowego oraz typu wyłącznika.
EN
The paper presents principles and criteria for the selection of residual current devices in electric installations to obtain full or partial selectivity of their operation, based on normative data according to PN-HD 61008-1. The selection of residual current devices, in particular, depends on the shape of the differential current and the type of RCD.
PL
W pracy przedstawiono zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych wg PN-HD 61008‑1. Podano zasady doboru wyłączników różnicowoprądowych dla różnej konfiguracji szeregowego ich połączenia z uwzględnieniem: typu, prądu znamionowego różnicowego oraz kształtu prądu różnicowego.
EN
The paper presents principles and criteria for the selection of residual current devices in electric installations to obtain full or partial selectivity of their operation, based on normative data according to PN-HD 61008-1. The principles of selection of residual current devices for different configuration of their serial connection are given including: type, rated current and shape of the differential current.
PL
W artykule scharakteryzowano zasady budowy obwodów bardzo niskiego napięcia (ELV) oraz obszar ich zastosowań. Przedstawiono metody badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Zwrócono uwagę na możliwe stany pracy tego typu obwodów, mogące skutkować zagrożeniem pożarowym.
EN
The principles of the construction of ­extra low voltage (ELV) circuits and the area of their applications have been characterized. Methods of testing the effectiveness of protection against electrical shock were presented. Attention has been paid to the possible states of operation of such circuits that could result in fire hazards.
PL
W artykule przedstawiono nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych w czasie zwarć. Metoda może być stosowana dla złożonych układów sieciowych, składających się z kilku stacji oraz różnych typów linii. Analizowane mogą być linie jedno- i dwutorowe z jednym bądź dwoma przewodami odgromowymi. Metoda pozwala na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej z mniejszym ryzykiem niepewności niż powszechnie stosowane metody. Prezentowana metoda obliczeniowa pozwala również na ocenę ochrony przeciwporażeniowej linii, poprzez wyznaczenie wartości prądów płynących w uziomach słupów.
EN
The paper presents a new method for calculating of currents in the earth wires during a phase to earth fault. The method can be used for analysis of power system that consists a several number of substations and transmission lines of different types. It can be used for analysis of single and double circuit overhead transmission lines with one or two earth wires. The method allows for earth wire thermal rating selection with lower level of uncertainty compared to the existing calculation methods. Additionally it allows for evaluation of shock hazards by calculating earthing currents and voltages for every tower of the line.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze środki ochrony przeciwporażeniowej jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) na przykładzie Tauron Dystrybucja.
PL
W artykule przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach urządzeń pomocniczych niskiego napięcia, obsługujących zelektryfikowany szlak kolejowy. Ze względu na oddziaływanie sieci trakcyjnej DC 3 kV (zagrożenie porażeniem, prądami błądzącymi), szczególnej uwagi wymaga wybór układu sieci niskiego napięcia i środków ochrony przeciwporażeniowej, a także konfiguracja instalacji uziemiających. Rozważono system trakcji o uszynieniu otwartym, które jest coraz szerzej stosowane w krajowych liniach kolejowych.
EN
In the paper the principles of protection against electric shock in installations of railway low-voltage auxiliary devices are presented. Due to impact of the DC 3 kV contact line system on these devices (risk of electric shock, stray currents), special attention should be given to selection of a low-voltage network type and system of protection against electric shock, as well as configurations of earthing systems. The electric traction system with an open connection of conductive parts to the return circuit by a voltage-limiting device is considered. The system with the open connection is increasingly used in Polish railways.
PL
Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz większe problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego, dlatego niezbędne staje się stosowanie systemów do kontroli prądów różnicowych.
EN
The variety of installations and equipment, as well as the size of the electrical installation causes more and more problems with ensuring an adequate level of safety in, therefore it is necessary to use residua current measurement systems.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wielkości charakteryzujące pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy, wyjaśniono znaczenie pojęć związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne, scharakteryzowano bezpośrednie i pośrednie skutki oddziaływania pola-EM na organizm ludzki i inne obiekty oraz wyjaśniono pojęcia limitów narażenia na pole-EM. Dodatkowo przedstawiono podstawowe źródła pola-EM, przy których istnieje konieczność rozpoznania poziomów narażenia na pole-EM oraz określono podstawowe obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby narażone na działanie pola elektromagnetycznego.
EN
The article presents the basic values characterizing the electromagnetic field in the workspace and explains the meaning of concepts related to electromagnetic field exposure. The article describes also the direct and indirect effects of EMF field on the human body and other objects and explains the concepts of EM exposure limits. In addition, the basic EM-field sources are presented, where it is necessary to recognize EM exposure levels and define the basic obligations of the employer who is responsible for people exposed to the electromagnetic field.
PL
Poruszono problem praktycznego podejścia do pomiarów rezystancji uziemień i ciągłości przewodów uziemiających w wybranych obiektach elektroenergetycznych (stacje transformatorowe, słupy). Teoretyczna strona problemu pomiarów jest znana, jednak w praktyce pomiarowej niektóre układy pomiarowe, zachowanie wymaganych odległości, prawidłowe znajdowanie strefy zerowego potencjału mogą być trudne lub nawet niemożliwe do zrealizowania. W artykule zaproponowano kilka zastępczych metod pomiarowych, umożliwiających uzyskanie przynajmniej przybliżonych wyników pomiarowych. Przeprowadzono teoretyczne obliczenia rozkładu potencjału wokół niektórych uziemień w celu oszacowania odpowiednich odległości rozstawienia elektrod pomiarowych.
EN
Presented is the problem of a practical approach to measurements of earthing resistance and grounding cables continuity in selected power objects (MV/LV substations, electricity power poles). The theoretical side of meaurement problems is known but in the measurement practice some of measuring circuits, maintaining required clearances or correct finding of the zero-potential area can be difficult or even impossible to realise. Proposed are some substitute measuring methods that enable obtaining at least approximate measurement results. Conducted are theoretical calculations concerning distribution of a potential around some earthings to estimate proper clearings between measuring electrodes.
PL
W drugiej części artykułu wyjaśniona zostanie nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach przeciwpożarowych. Poruszono problemy związane z projektowaniem ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego oraz wymagania dotyczące doboru i eksploatacji baterii akumulatorów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagrożenie wybuchowe stwarzane przez wodór wydzielający się z akumulatorów oraz metodykę neutralizacji tych zagrożeń.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.