Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontroler
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: On 25.05.2018, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) entered into force. This act established new obligations for controllers and other data processors, and their proper implementation can often be a challenge, especially in light of the system of criminal sanctions in cases of non-compliance. The goal of this article is to discuss challenges and consequences in the e-commerce sector related to the changes in personal data protection laws in the industry. Design/methodology/approach: The deliberations are based on the related subject literature and an analysis of the legal provisions applicable in the area under discussion. Findings: The main challenge faced by entrepreneurs is ensuring the safety of personal data at an appropriate level in relation to their potential breaches. This approach is based on technological neutrality and risk, and it results in the requirements to be met by entrepreneurs to become more flexible, and for the implemented protection measures to be relativized. Practical implications: The simplifications introduced by the GDPR are beneficial for small- and medium-sized entrepreneurs for whom data processing is their main activity. It is not required in small organizations, which generate lower costs. Originality/value: The publication discusses the issue from the perspective of the e-commerce industry, explaining in particular the new obligations of controllers, the principles of data processing, and the exercising of data subjects’ rights.
EN
In order to be fully autonomous, robots have to be resilient so that they can recover from damages and operate for a long period of time with no human assistance. To be resilient, existing approaches propose to change the robots’ behavior using a different control system when a hardware fault or damage occurs. These approaches are used for robots which have fixed morphologies. However, we cannot assume which morphology would be optimal for a given problem and which morphology allows resilience. In the present paper, we introduce a new approach that generates resilient artificial modular robots by evolving the robot morphology along with its controller. We used a multi-objective evolutionary algorithm to optimize two objectives at a time, which are the traveled distance of a damage-free robot and the traveled distance of the same robot with damaged parts. The result of preliminary experiments demonstrates that during evaluation, when robots are deliberately faced to motor failures, the evolution process can optimize and generate new morphologies for which the robot’s behavior is less affected by damage. This makes the robot capable to recover its ability to move forward.
EN
This paper presents the theory about generating the braking curve and the analysis of the influence of the braking controller parameters on the generation of the braking curve of the train. In this paper, computed examples of braking quality developed using generic quality factor are shown, and on the basis of the calculations, weight components of the factor and an additional criterion for assessing the quality of braking were proposed. It has been demonstrated that the developed algorithms can be used to verify the effectiveness of the braking controller and the adjustment of the terms, and the change of these algorithms affects the shape of the generated braking curve of the train. It has been shown that the analysis of a failure of the propulsion car revealed the existence of a safe braking area. The performed statistical analysis confirmed the normal distribution of the scatter of braking results, for which the regression model fitted.
PL
Harfa laserowa, inspiracja dla tego projektu, została po raz pierwszy wykonana w 1981 r. przez Niemca Bernarda Szajnera. Jednak ze względu na zastosowanie w niej laserów o wysokiej mocy korzystanie z urządzenia wiązało się z niebezpieczeństwem poparzenia lub uszkodzenia wzroku. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu projektowania i wykonania bezpiecznego następcy harfy laserowej w postaci interaktywnego, elektronicznego instrumentu muzycznego w swoim działaniu wykorzystującego ultradźwiękowe czujniki odległości. Dzięki zastosowaniu modularnego, wielosegmentowego układu czujników możliwy jest odczyt położenia rąk w dwóch osiach oraz przełożenia ich na parametry zadawane do interfejsu MIDI przez mikrokontroler Arduino, przy zachowaniu kompaktowej i łatwej w transporcie budowy urządzenia. Urządzenie pracuje jako kontroler z interfejsem MIDI, do swojego działania wymagając dodatkowo syntezatora zgodnego z tym standardem.
EN
Laser Harp, which was an inspiration for this project, was created for the first time by German Bernard Szajner in 1981. However due to the need of application high power lasers the use of this device involved a danger of getting burn or damaging sight ability. The aim of this article is a presentation of a process of designing and executing a safe successor of laser harp in the form of interactive, electronic musical instrument, that in its work uses ultrasonic distance sensors. A Modular, polymerous set of sensors allows to register a hand position in two dimensions. Received data are being translated to parameters of MIDI interface through Arduino microcontroller with maintaining a compact and easy to transform device construction. This device is a controller with MIDI interface. It requires a synthesizer compatible with this standard for its efficient work.
EN
By analysing the processes of clusterization and networking, attention is drawn to the necessity of integration of railway transport into the intermodal or multimodal transport chain. One of the most widespread methods of combined transport is interoperability of railway and road transport. The objective is to create an uninterrupted transport chain in combining several modes of transport. The aim of this is to save energy resources, to form an effective, competitive, attractive to the client and safe and environmentally friendly transport system (Vasiliauskas, 2004). Under the modern conditions of globalization and integration into the European Union, the processes of networking are becoming increasingly more important, as perspective processes and the ones meeting the modern trends of development in various areas. In the context of intensive changes in the life of the society and business development processes, networking processes inevitably make influence on intermodal transportation. Therefore, the processes of clusterization, networking and integration have a significant impact on international economic area, including the development of a single social, scientific and technological advance, information and transport system.
6
Content available remote Układy ładowania baterii w nowoczesnych systemach fotowoltaicznych
PL
Układy ładowania akumulatorów odgrywają ważną rolę w systemach fotowoltaicznych. Od nich zależy bezpieczna praca całego zespołu. Stanowią one element pośredniczący między panelami fotowoltaicznymi a pozostałą częścią systemu. Zawierają one obwody zwane popularnie kontrolerami ładowania. Kontrolery ładowania baterii akumulatorów zapewniają im wymaganą żywotność i zabezpieczają te urządzenia przed przeładowaniem oraz całkowitym rozładowaniem oraz zapewniają właściwy przebieg cyklu ładowania. W pracy tej przedstawiono dwa typy akumulatorów stosowanych obecnie w systemach fotowoltaicznych oraz podano ich krótką charakterystykę. W obecnym czasie zwraca się szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego. Zagadnienie dotyczy również fotowoltaiki. Wskazano na możliwość szerszego wykorzystania akumulatorów niklowo - żelazowych Ni-Fe, których stosowanie nie jest jeszcze tak popularne w tych systemach, ale posiadają one wiele pozytywnych cech, jak ponad 20 letnia żywotność oraz odporność na trudne warunki eksploatacyjne i są one bardziej bezpieczne dla środowiska niż - kwasowo - ołowiowe. Różne typy akumulatorów wymagają różnych metod ładowania i różnych warunków eksploatacyjnych, co należy uwzględnić przy stosowaniu kontrolerów ładowania. Z uwagi na dużą różnorodność systemów fotowoltaicznych stosuje się w nich różne kontrolery ładowania różniących się budową wewnętrzną i zasadą pracy. Dokonano również klasyfikacji tych układów oraz przedstawiono najważniejsze topologie układów ładowania. Przedstawiono wersję symulowanego układu ładowania i wyniki badań. Artykuł zakończono wnioskami nasuwającymi się podczas realizacji tej pracy.
EN
The charging circuit of the batteries plays an important role in the photovoltaic systems. Safe operation of the entire system depends on the circuits. They are intermediary parts between the photovoltaic panels and the rest of the PV systems. They consists circuits which are popularly called the Solar Charge Controllers. Charge Controllers provide batteries with the required life and they protects batteries from overload and complete discharging and ensures them the proper charging cycles. One has presented two battery types for photovoltaic systems, and gave theirs brief description. At the present time one pays particular attention to ensuring the environmental protection. The problem also applies to the photovoltaics. One pointed to the possibility of wider use of nickel - iron Ni -Fe batteries as the use of them is not popular in these systems yet, but they have many positive attributes such as more than 20 year life and robustness to difficult operating conditions and they are safer for the natural environment than - acid - lead ones. NiFe batteries have many positive features over lead - acid batteries. Different types of the batteries require different charging methods and different operating conditions which must be taken into account when applying the charging controllers. In view of the wide variety of Photovoltaic Systems, the charging controllers may differ each other in terms of internal structure and the principle of operation. One also has done classification of such circuits and presented the most important theirs topologies. Simulated version of the charging circuit and test results has been presented. The article has been completed with conclusions raised during realisation of this work.
EN
Continuous development of intelligent network applications drives the demand for deployment-ready hardware and software solutions. Such solutions are highly valued not only by distributed producers of energy but by energy consumers as well. The use of intelligent network applications enables the development and improvement of the quality of services. It also increases self-sufficiency and efficiency. This paper describes an example of such device that allows for the control of a dual active bridge (DAB) converter and enables its remote control in real time over an IP-based network. The details of both hardware and software components of proposed implementation are provided. The DAB converter gives a possibility to control and manage the energy between two DC power systems with very different voltage levels. Not only information, but also the quality of energy, the direction of power flow, and energy storage systems can be easily controlled through an IP-based network and power electronics converters. Information technology, together with intelligent control of power electronics technology, provides a flexible solution, especially for sustainable smart grids.
PL
W artykule zaprezentowano demonstrator kontrolera procesu ładowania akumulatora bazującego na technologii LiFePO4, który powstał w wyniku współpracy Instytutu Technologii Elektronowej Oddziału w Krakowie i firmy Zamel sp. z o.o. z Pszczyny, dedykowany dla autonomicznych instalacji fotowoltaicznych. Powstał on z myślą o instalacjach fotowoltaicznych wyposażonych w akumulatory bazujące na technologii LiFePO4, ale z powodzeniem po niewielkich modyfikacjach może być stosowany do rozwiązań opartych o inne technologie. Główną zaletą kontrolera jest funkcja wyszukiwania rzeczywistego punktu mocy maksymalnej. Funkcja ta jest niezwykle istotna w przypadku współpracy z modułami częściowo przesłoniętymi. Zaprezentowano możliwość jego pracy w większych systemach. Przedstawiono koncepcję i schemat blokowy wspomaganego komputerem stanowiska badawczego, pozwalającego na przeprowadzenie licznych, w tym również długofalowych badań regulatora. Zaprezentowano i omówiono wyniki jego badań.
EN
The paper presents the demonstrator of the charging process controller based on LiFePO4 technology. Developed in cooperation between the Institute of Electron Technology Division in Krakow and Zamel in Pszczyna is dedicated for use with autonomous photovoltaic systems. The controller was designed for the photovoltaic installations equipped with LiFePO4 batteries. However, with minor modifications, it can be applied to other solutions. The main advantage of the controller is the actual maximum power point search capability. This feature is extremely important for cooperation with the partially shaded modules. The possibility of operation in larger systems has been discussed. The concept and schematic block diagram of a computer aided test bench that allows to perform numerous, including long-term, research of the controller has been presented. The results of research were also presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono działania związane z opracowaniem oprogramowania dla zaprojektowanych układów elektronicznych kontrolera ciśnienia oraz układu sygnalizatora gazów medycznych, które w komplecie stanowią wyrób medyczny.
EN
This article talk about the device which has widely used in health care settings. Its task is to monitor the current level of pressure in the compressed medical gases systems and absolute pressure of vacuum. Controllers work area are for example: operating rooms, intensive care units and the general health care.
10
Content available Automatic control of concentration of flue gases
EN
Functional scheme of control subsystem of flue gas content by means of optic – absorption infrared method, compensating the impact of atmospheric dust and excess humidity is developed on the basis of boiler unit control system. Automatic control system provides high energy resources efficiency of boiler unit operation.
PL
Wykorzystując układ sterowania kotłownią, został opracowany funkcjonalny schemat systemu kontroli składu gazów dymowych na podstawie metody optyczno-absorbcyjnej infraczerwonej z kompensacją wpływu pyłu atmosferycznego i nadmiernej wilgotności. Fizyczne zasady działania tego systemu polegają na tym, że mierzy się pochłanianie optyczne wypromieniowanego gazu. Pod wpływem światła, które przechodzi przez gazowa kuwetę, molekuły gazu pochłaniając kwanty promieniowania pewnych częstotliwości, wzbudzają się. W zależności od składu gazu dymowego, infraczerwone widma pochłaniania molekuł (gazowej mieszanki) mają indywidualny charakter, który pozwala identyfikować konkretny gaz. System zawiera blok stabilizacji wejściowych parametrów, przetwornik pomiarowy, bloki przetwarzania i wizualizacji informacji. Dla obróbki informacji służy mikrokontroler firmy VIPA serii System 200 V; dla konfiguracji wykorzystali programowy pakiet WINPLC7, język programowania – Lauder Diagram. Zaproponowana technologia umożliwia wysoką wydajność energetyczną kotłowni.
EN
This text covers application of Largest Lapunov Exponent (LLE) as a criterion for control performance assessment (CPA) in a simulated control system. The main task is to find a simple and effective method to search for the best configuration of a controller in a control system. In this context, CPA criterion based on calculation of LLE by means of a new method [3] is compared to classical CPA criteria used in control engineering [1]. Introduction contains references to previous publications on Lyapunov stability. Later on, description of classical criteria for CPA along with formulae is presented. Significance of LLE in control systems is explained. Moreover, new efficient formula for calculation of LLE [3] is shown. In the second part simulation of the control system used for experiment is described. The next part contains results of the simulation in which typical criteria for CPA are compared with criterion based on value of LLE. In the last part results of the experiment are summed up and conclusions are drawn.
12
Content available remote Co narusza dobra osobiste pasażera?
PL
Gdy pasażer nie posiada odpowiedniego dokumentu przewozowego, odmawia zapłaty należności oraz nie okazuje dokumentu tożsamości, kontroler jest uprawniony do jego ujęcia i niezwłocznego przekazania w ręce policji lub innych organów porządkowych, które mają prawo jego zatrzymania oraz podjęcia czynności zmierzających do ustalenia tożsamości. Taki stan prawny obowiązuje od 1 marca 2011 roku na skutek zmiany ustawy Prawo przewozowe i zgodnie z nim ujęcie pasażera przez kontrolera jako zgodne z prawem nie stanowi bezprawnego naruszenia dóbr osobistych podróżnego.
EN
If the passenger who does not have a transport document refuses to pay the due and does not show an identity document, a ticket controller is authorized to capture the passenger and transfer him immediately into the hands of the police or other law enforcement authorities, which have the right to detain him and establish his identity. The above regulation entered into force on 1st March 2011, as a result of changes in the Transport Law. Consequently, in the current state of law, the capture of the passenger by the ticket controller does not infringe personal rights of passenger.
PL
W artykule przedstawiono przykłady zastosowań kontrolera z dotykowym panelem operatorskim z wykorzystaniem sterownika programowalnego EA KIT320 F8CTP. Pokazano następujące aplikacje kontrolera: sterowanie procesem napełniania i etykietowania butelek, sterowanie procesem pasteryzacji mleka, sterowanie napędem elektrycznym prądu przemiennego.
EN
The examples of the application of the EA KIT320 F-8CTP controller with touch panel have been presented in the paper. The following applications of the controller has been shown: operation of bottles filling and etiquettes sticking, control of milk pasteurization, steering of AC electrical drive.
EN
Brushless DC (BLDC) motors have been widely used in many field of drives for their high power/weight, high torque, high efficiency, long operating life, noiseless operation, high speed ranges and ease of control. In this paper, a Neuro-Fuzzy Controller (NFC) based on supervisory learning is presented for the speed and torque control of BLDC motors to enhance high control performance of the drive under transient and steady state conditions. This designed controller is combination of Neural Networks (NNs) and Fuzzy Logic (FL), therefore has parallel processing and learning abilities of NNs and inference capacity of FL. For improvement the performance of leaning algorithm and thereupon increase efficiency of drive, instead of usual Error Back Propagation (EBP) learning technique, a fuzzy based supervisory learning algorithm is employed. The proposed controller has simple structure and also due to its modest fuzzy rule in rule-base is relatively easy for implementation. This controller has high accuracy, suitable performance, high robustness and high tracking efficiency. In order to demonstrate the NFC ability to tracking reference speed and torque and also test of robustness and rejection ability of controller against undesired disturbances or suddenly changes in speed and torque, these designs are simulated with MATLAB/SIMULINK. In some cases, results are compared with that of a conventional PID controller and other designs.
PL
W artykule zaprezentowane układ sterowania bezszczotkowym silnikiem DC z wykorzystaniem sterownika Neuro-Fuzzy. Dla poprawienia efektywności uczenia sieci zamiast wstecznej propagacji błędu zaproponowano algorytm wykorzystujący logikę rozmytą. Sterownik okazał się być dokładny, odporny i o dużej efektywności śledzenia zmian. Porównano możliwości kontrolera z konwencjonalnym sterownikiem PID.
EN
This paper presents an improved maximum power point tracking (MPPT) controller for PV systems. An Artificial Neural Network and the classical P&O algorithm were employed to achieve this objective. MATLAB models for a neural network, PV module, and the classical P&O algorithm are developed. However, the developed MPPT uses the ANN to predict the optimum voltage of the PV system in order to extract the maximum power point (MPP). The developed ANN has a feedback propagation configuration and it has four inputs which are solar radiation, ambient temperature, and the temperature coefficients of Isc and Voc of the modeled PV module. Meanwhile, the optimum voltage of the PV system is the output of the developed ANN. Based on the results; the response of the proposed MPPT controller is faster than the classical P&O algorithm. Moreover, the average tracking efficiency of the developed algorithm was 95.51% as compared to 85.99% of the classical P&O algorithm. Such developed controller increases the conversion efficiency of a PV system.
PL
W artykule zaprezentowano ulepszony układ śledzenia maksymalnej mocy w systemie fotowoltaicznym. Zastosowano sieć neuronową i klasyczny algorytm P&O. Sieć neuronowa w sprzężeniu zwrotnym ma cztery wejścia: promieniowanie słoneczne, temperatura otoczenia i współczynniki temperaturowe Isc i Voc. Wyjściem jest optymalne napięcie systemu.
16
Content available remote Programowanie kontrolerów gier i aplikacji w systemie Windows
PL
W przypadku każdego urządzenia wymagane jest wykonanie pewnych kroków inicjalizacyjnych, umożliwiających w dalszym etapie pobieranie danych. Stan urządzenia należy sprawdzać co pewien czas. Z reguły wystarczające jest sprawdzanie 10 razy na sekundę. Możliwość obsługi kontrolerów gier i aplikacji w systemie Windows jest umiejętnością pożądaną przez każdego programistę gier oraz przez twórców oprogramowania systemowego, wymagającego określonych właściwości danego kontrolera. Użycie w tym celu biblioteki DirectX firmy Microsoft dostarcza wszystkich niezbędnych funkcjonalności, pozwalających na efektywną obsługę peryferyjnych urządzeń sterujących. Informacje przedstawione w artykule mogą zostać z powodzeniem wykorzystane przy realizacji obsługi zarówno kontrolerów gier, jak i specjalizowanych aplikacji sterujących.
EN
A paper in systematic way presents a technique of processing data from a joystick, or other game controller. DirectX component as part of Windows operating system is a technology which directly support communication between operating system and peripheral devices. The paper concentrates particularly on joypad, joystic and steering wheel and demonstrates pieces of C language code programming their usage.
17
PL
Artykuł przedstawia działania kierownictwa kopalni KWK Jas-Mos, których celem było pozyskanie do działu controllingu pracowników gwarantujących podejmowanie działań, skierowanych na uzyskanie wymiernych efektów ekonomicznych w obszarach kompetencji poszczególnych pracowników kierownictwa. Dział controllingu ma gwarantować większy nadzór nad procesami technologicznymi i ekonomicznymi w procesie racjonalizacji zarządzania oraz wprowadzić nowe myślenie w postawach kadry kierowniczej przejmującej część kompetencji od ścisłego kierownictwa kopalni.
EN
The paper describes actions undertaken by KWK "Jas-Mos" mine management, aimed on employment in Controlling Section of mine persons who guarantee introduction solutions that lead to achieving measurable economic effects in the areas of competence of each member of management. Controlling Section has to guarantee larger supervision of technological and economic processes by introduction of management rationalisation as well as new way of thinking in attitudes of managerial personnel that overtakes part of competence from the exact management of mine.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.