Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  international agreements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Rosja poza granicami...
PL
Opracowanie przedstawia zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w zagraniczne projekty jądrowe. Rosja jest w tej chwili największym eksporterem technologii jądrowych na świecie. Kluczowym rosyjskim graczem w tej dziedzinie jest korporacja ROSATOM. Artykuł przybliża zagadnienie rosyjskiej dominacji w dziedzinie eksportu technologii jądrowych z punktu widzenia dozoru jądrowego i zarządzania korporacją
EN
The study presents the involvement of the Russian Federation in foreign nuclear projects. Russia is currently the largest exporter of nuclear technologies in the world. The key Russian player in this field is the ROSATOM corporation. The article introduces the issue of Russian domination in the field of nuclear technology exports from the point of view of nuclear regulatory body and ... corporate management.
2
Content available remote International legal regulations in the area of cybersecurity
EN
The article compares and analyses the acts of international law on the cybercrime. Firstly, the analysis of multilateral international agreements was made. Next, bilateral international agreements and legislative resolutions of international organizations were analysed. On that basis, conclusions concerning the range and forms of international cooperation in the field of cyber-security were formulated.
PL
Artykuł dokonuje zestawienia i analizy aktów prawa międzynarodowego poświęconych problematyce cyberbezpieczeństwa. W pierwszej kolejności dokonano analizy wielostronnych umów międzynarodowych. Następnie analizie poddano dwustronne umowy międzynarodowe oraz uchwały o charakterze prawotwórczym organizacji międzynarodowych. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące zakresu i form współpracy międzynarodowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące spedycji. Przedstawiono obowiązki spedytora międzynarodowego w kontekście handlu zagranicznym, przebieg procesu spedycyjnego. Autor omawiając określone zagadnienia chciał przedstawić znaczenie i rolę spedycji w handlu międzynarodowym. Zostały poruszone aspekty prawne, które umożliwiają wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych. Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące zasady polityki transportowej i opłat przewozowych. Na podstawie funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa. zbadano poprzez analizę SWOT/TOWS otoczenie przedsiębiorstwa i dokonano analizy usługi procesu transportowego w kontekście umów międzynarodowych.
EN
The article discusses the issues concerning forwarding. Presents the responsibilities of the international freight forwarder in the context of foreign trade, the process of forwarding. They have raised the legal aspects that allow you to make international road haulage. Discussed key issues concerning the principle of transport and freight charges. On the basis of the operation of the enterprise. examined through the analysis of SWOT / TOWS business environment and analyzes the services of the transport process in the context of international agreements.
PL
Artykuł analizuje najważniejsze umowy międzynarodowe i programy współpracy zmierzające do poprawy polskich zdolności w zakresie transportu strategicznego. W pierwszej kolejności przybliżono posiadane własne zdolności transportowe. Następnie zidentyfikowano najważniejsze umowy i programy międzynarodowe aktualnie wiążące Rzeczpospolitą Polską. Towarzyszy im krótkie omówienie poszczególnych programów. W dalszej kolejności wskazano inne, komercyjne sposoby pozyskiwania zdolności transportowych. Pracę zamykają krótkie wnioski.
EN
The article analyzes the most important international agreements and cooperation programs aiming to improve Polish capacities for strategic transport. The first part describes the Polish own military transport capacity. Then, the most important international agreements an programs actually binding Poland were identified. Subsequently, other, commercial means of improving transport capabilities were discussed. The last part of article contains brief conclusions.
PL
Treścią opracowania jest przedstawienie kształtowania funkcjonowania i rozwoju krajowego przemysłu wytwarzania energii elektrycznej przez umowy międzynarodowe i prawodawstwo UE. Deklaracje i umowy międzynarodowe w zakresie energetyki ograniczają się do określenia strategicznych celów, natomiast dyrektywy UE przez stawianie wymogów ilościowych i ram czasowych oraz tworzenie mechanizmów handlu emisjami i kar za przekroczenie limitów emisji mają na celu poprawienie efektywności procesów wytwarzania energii elektrycznej.
EN
The article presents the impact of international agreements and EU directives on the functioning and development of the Polish electricity generation industry. International agreements with respect to the energy industry are limited to setting strategic goals, whereas EU's directives aim at improving the efficiency of electricity generation processes by setting deadlines for quantitative goals as well as establishing emissions trading systems and penalties for exceeding emission limits.
PL
Ochrona środowiska jest dzisiaj podstawowym ograniczeniem kierunków rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Poza regulacjami krajowymi, znaczenia nabierają umowy międzynarodowe, zanieczyszczenia przenoszone są w skali kontynentów a nawet globalnie. Polska jako kraj o znaczącym poziomie emisji, brała udział w przygotowaniu i podpisała wiele umów zobowiązujących do obniżenia emisji. Skutki przyjęcia takich zobowiązań poprze ratyfikację umów mogą być znaczące dla sektora i całej gospodarki. W artykule omówiono najważniejsze umowy odnoszące się do sektora paliwowo-energetycznego, narzucone limity oraz oszacowane skutki ich wdrożenia. Te ostatnie są jedna z determinant decyzji o ratyfikacji umowy a ponieważ, skutki niektórych są znaczące istnieją przeciwwskazania do ich ratyfikacji.
EN
Environment protection is now a major determinant of fuels and energy sectors development. Apart form domestic regulations, because of transboundary or even global character of pollution, international agreements play a crucial role. Poland participated in many agreements, and as an accession country is obliged to accept EU regulations. The paper refers to most relevant international environment protection agreements, related to fuels and energy sectors. The emissions limits imposed by these regulations are analysed against costs of comply. These costs, which would lead to substantial increase of electricity production costs and deterioration of the economy competitiveness, are the only obstacle for ratifying the agreements and fulfilling obligations.
PL
W artykule przedstawiono politykę jakości państw NATO obejmującą metody i narzędzia wzajemnego zapewniania jakości dostaw wyrobów będących przedmiotem umów międzynarodowych oraz kryteria do stosowania wymagań związanych z zapewnieniem jakości.
EN
The paper presents quality policy of NATO countries, which includes methods and tools for mutual quality assurance of supplies of goods being subject of international agreements and criteria for applying quality assurance requirements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.