Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spoiwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono efekty napawania warstw trudnościeralnych w postaci węgliku chromu i wolframu na stali Hardox. Napoiny układano ręcznie na odcinki blachy o wymiarach 120x80x10 mm metodami OAW (Oxy Acetylene Welding – 311) oraz MMA (Manual Metal Arc Welding – 111) pod kątem doboru optymalnych parametrów technologicznych. Przeprowadzono obserwacje mikroskopowe z obszaru napoiny, linii wtopienia i strefy wpływu ciepła. Dokonano analizy rozkładu pierwiastków na granicy napoina–materiał podstawowy. Dla obu wariantów technologicznych wykonano badania rozkładu twardości na przekrojach poprzecznych napoin. Autorzy pokazali wpływ zastosowanych technologii na sposób kształtowania się napoin oraz na ich właściwości.
EN
This paper presents the effects of chromium and tungsten carbide hardfacing on Hardox steel. The padding welds were applied manually on the 120x80x10 mm steel plate sections using Oxy Acetylene Welding (311) and Manual Metal Arc Welding (111) to find the optimum processing parameters. The macrostructure of the padding welds was analyzed for quality. Microscopic observations of the padding weld, fusion line and heat affected zone were performed. The element distribution at the padding weld – base material boundary was analyzed. The distribution of hardness was investigated on the padding weld cross-sections for both technological variants. The authors demonstrated the influence of the technologies used on the formation mechanism and properties of the padding welds.
PL
Tauron Wydobycie, spółka należąca do Grupy TAURON, prowadzi politykę ograniczania ilości produkowanych odpadów wydobywczych, a docelowo ich całkowite gospodarowanie, prowadzi wysiłki w celu wykorzystania mułów węglowych i odpadów górniczych jako użytecznych produktów. Przeprowadzone badania i wdrożenia przynoszą Południowemu Koncernowi Węglowemu efekty technologiczne, ekologiczne i ekonomiczne. Wiele rozwiązań jest chronionych patentami a niektóre z nich otrzymały międzynarodowe nagrody. Prowadzony odzysk odpadów zmniejszył ich ilość zdeponowanych na składowiskach, a jednocześnie zmniejszyło zużycie surowców pierwotnych a także zwiększyło powierzchnię terenów poddanych rekultywacji i rewitalizacji. Większość prowadzonych procesów odzysku odpadów przyczyniła się do obniżenia kosztów unieszkodliwiania odpadów przy jednoczesnym osiągnięciu zysków ze sprzedaży paliw granulowanych, kruszyw. Ponadto działania te były i są źródłem istotnych efektów ekonomicznych. Uzyskane wyniki stały się możliwe dzięki wdrożeniu przez Spółkę polityki środowiskowej i dobrej współpracy z uczelniami, instytutami badawczymi i ośrodkami technologicznymi oraz dokonały inwestycji. Realizowane projekty inwestycyjne charakteryzowały się okresem spłaty od 8 do 24 miesięcy.
EN
Tauron Mining which is a part of TAURON Group pursues a policy of limiting the quantities of produced extractive waste, and in the future their total management, leads an efforts to process coal slurry and waste rocks into useful products. A carried out studies and implementations bring to Southern Poland Coal Company an intellectual, ecological and economical effects. A number of solutions are protected with patent declarations, and some of them have received international award. A conducted waste recovery reduced their quantity on the mine waste dump and simultaneously decreased the consumption of mineral resources and increased the acreage of objects and areas for recultivation and revitalization. Most of the ongoing recovery processes have contributed to a reduction of the costs of waste disposal while the occurrence of profits from the sale of granulated fuels, aggregates and aggregate binder mixtures. In addition, these activities were and are a source of significant economic effects among users of granulated coal slurry, aggregates and aggregate binder mixtures. Obtained results became possible thanks to the Company’s implementation of environmental policy and good cooperation with universities, research institutes and technology centres and made investments. Existing investment projects were characterized with payback period from 8 to 24 months.
PL
Zrównoważona uprawa roślin, stawiająca nowe wymagania praktyce rolniczej, dąży do ograniczania wykorzystania nawozów mineralnych na rzecz długo działających nawozów organicznych. W szczególności cenne są te nawozy, które powstają w obrębie gospodarstwa z uwagi na ich wysoką jakość oraz brak kosztów związanych z zakupem i transportem. Zwłaszcza materia organiczna zawarta w odpadach przemysłu spożywczego lub powstająca w gospodarstwach domowych, przy braku zanieczyszczeń innymi rodzajami odpadów, może służyć do wytwarzania nawozu, który mógłby być wykorzystywany nawet w organicznej produkcji roślin uprawnych. W pracy przedstawiono wyniki badań wiązania organicznych i mineralnych komponentów nawozów wytwarzanych w postaci tabletek. Jako naturalne spoiwa testowe, mające utrzymywać nawóz w pożądanej formie, a także wydłużać czas uwalniania składników pokarmowych dla roślin, zastosowano kolagen, skrobię ryżową oraz żelatynę spożywczą. Test wymywalności przeprowadzono zgodnie z normą PN-Z-15009. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie wymywania biogenów oraz materii organicznej z tabletek w zależności od zastosowanego spoiwa. Zanotowano silną inhibicję emisji składników w przypadku zastosowanego spoiwa kolagenowego i żelatynowego w porównaniu do słabszych właściwości wiążących stwierdzonych w przypadku kostek ze skrobią.
EN
Fertilization is one of the most important treatments of modern agriculture. Sustainable plant cultivation that puts new demands for agricultural practice, seeks to minimization of use of mineral fertilizers in the opposite to long-acting organic fertilizers. Especially valuable are those fertilizers which are produced on the farm, due to their high quality and the absence of additional costs associated with the purchase and transport. In particular, we were focused on the organic matter contain in the waste of the food industry or coming from households, no polluted by other types of waste. Such waste can be used to produce fertilizer that could be used even in organic plant cultivation. In this work, the results of studies of binding properties of organic and mineral fertilizer’s components manufactured in cubes form have been shown. As natural adhesives, designed to keep the fertilizer in the desired form, and provide nutrients to plants, a collagen, rice starch and gelatine have been used. Leaching test was performed in accordance with PN-Z-15009. Obtained results indicate considerable differences in nutrient and organic matter leaching from the tablets, depending on the binder. There was observed a strong inhibition of the elution of biogens in case of collagen and gelatine binder use. The worst results were obtained for rice starch but even this could be use as fertilizer adhesives in sustainable crop production.
PL
Rosnące wymagania dotyczące emisji substancji szkodliwych zmuszają przemysł odlewniczy do poszukiwania nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Do rozwiązań takich mogą należeć: technologie sporządzania mas formierskich i rdzeniowych z zastosowaniem organicznych materiałów biodegradowalnych jako spoiw. Należy jednak pamiętać, że nowe technologie muszą zapewnić wysokie właściwości technologiczne mas formierskich i rdzeniowych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań nowych dwuskładnikowych spoiw formierskich, w których część powszechnie stosowanej w praktyce odlewniczej żywicy fenolowo-furfurylowej zastąpiono materiałem biodegradowalnym w postaci polikaprolaktonu (PCL). W artykule przedstawiono badania wpływu materiału biodegradowalnego jako komponentu nowego dwuskładnikowego spoiwa na degradację termiczną spoiwa, jego lepkość oraz na wybrane właściwości technologiczne badanych mas z zastosowaniem nowego spoiwa, w tym ich deformację cieplną oraz elastyczność w temperaturze otoczenia. Przeprowadzone badania wykazały, że zastąpienie w spoiwie części żywicy fenolowo-furfurylowej materiałem biodegradowalnym PCL nie wpływa na degradację termiczną nowego spoiwa, zwiększa natomiast jego lepkość. Masy z zastosowaniem dwuskładnikowego spoiwa charakteryzują się zbliżonymi właściwościami technologicznymi do mas zawierających tylko żywicą fenolowo-furfurylową.
EN
The increasing requirements concerning the emission of hazardous substances force the casting industry to search for new, more environment-friendly solutions. Such solutions may include technologies of developing moulding and core sands with the use of organic biodegradable materials as binders. We should, however, remember that the new technologies must ensure high technological properties of the moulding and core sands. This article presents the results of investigations of new binary moulding binders, where part of the phenol-furfuryl resin commonly applied in casting, was replaced by a biodegradable material in the form of polycaprolactone (PCL). The article discusses the investigations of the effect of the biodegradable material as a component of a new binary binder on the thermal degradation of the binder, its viscosity as well as the selected technological properties of the examined moulding sands, including their thermal deformation and elasticity at ambient temperature. The performed examinations showed that replacing a part of the phenol- furfuryl resin in the binder with the PCL biodegradable material does not affect the thermal degradation of the new binder, while increasing its viscosity. The moulding mixtures with the applied binary binder are characterized by similar technological properties to the moulding sands with the phenol-furfuryl resin only.
5
Content available remote Development of a Mini-Robot for Climbing Vertical Surfaces
EN
This paper describes a mini-robot for climbing on walls/vertical surfaces. Taking into consideration the size of a mini-robot, we propose the use adhesives for climbing on walls. while moving on a wall, the adhesion force of the adhesive that has been painted to the wall is used to support the mini-robot.
EN
The forging dies are in exploitation exposed to elevated temperatures and variable impact loads, both compressive and shear. Steels for manufacturing of these tools must endure those loads while maintaining mechanical properties and being resistant to wear and thermal fatigue. For those reasons, the alloyed steels are used for making the forging dies, though they have less weldability, because alloying increases proneness to hardening. Any reparatory hard facing (HF) of the damaged dies would require the specially adjusted technology to the particular piece. In this paper reparatory hard facing of dies used for forging pieces in the automobile industry is considered. Prior to reparatory hard facing of the real tools, numerous experimental hard facings on models were performed. All the model hard facings were done on the same steels which were used for production of the real forging dies. To define the optimal hard facing technology one needs to derive the optimal combination of the adequate heat treatment(s), to select the proper filler metals and the welding procedure. The established optimal HF technology was applied to real forging dies whose service life was further monitored in conditions of exploitation.
PL
Wyczerpywanie się paliw kopalnych i zmiany klimatyczne to jedne z głównych sił napędowych rozwoju w dziedzinie nowych surowców dla przemysłu farb. Prowadzi się obecnie wiele badań nad możliwością zastąpienia polimerów pochodzenia petrochemicznego polimerami opartymi na surowcach ze źródeł odnawialnych. Omówiono wstępne badania nad zastosowaniem w farbach dla budownictwa do wymalowań wewnętrznych wodnych dyspersji poliuretanowych zsyntezowanych z opartych na biosurowcach polioli i alifatycznych diizocyjanianów. Na podstawie wyników badań wytypowano dwie handlowe wodne żywice – alifatyczny kopolimer uretanowo-alkidowy i uretanowaną dyspersję alkidową – i odpowiednie środki pomocnicze. Opracowano receptury farb zawierających 50%, 70% i 100% biopolimeru w spoiwie. Badania farb w stanie ciekłym (stabilność, czas schnięcia) oraz powłok (twardość, odporność na szorowanie na mokro, odporność na czynniki atmosferyczne) wykazały, że najlepszymi właściwościami charakteryzują się warianty recepturowe z udziałem 50% biopolimeru w spoiwie, zawierające nanokrzemionkę. Dodatek nano-SiO2 poprawia zarówno właściwości mechaniczne, jak i odporność powłok na czynniki atmosferyczne.
EN
The finite nature of fossil fuels and climate change are the one of main driving forces for the development of new raw materials for the coatings industry. The number of studies aimed at the replacement of polymers derived from petrochemical raw materials with polymers based on renewable resources is constantly growing. Preliminary investigations on the use of waterborne polyurethane dispersions synthesized with biobased prepolymer polyols and aliphatic diisocyanate in building paints for interior application are discussed. Based on the test results, two waterborne resins compatible with biobased dispersions were selected: alkyd/aliphatic polyurethane copolymer paint and urethanised alkyd resin paint. Suitable paint additives were also chosen. Paint formulations with different biopolymer to commercial resin ratios have been developed and their basic properties evaluated.
EN
The investigation results of the thermal conductivity of the selected group of moulding sands with chemical binders, mainly organic, are presented in the hereby paper. Studies encompassed also moulding sands into which additions improving the thermal conductivity were introduced. Two testing methods were applied, i.e. investigations at a steady and unsteady temperature zone. For investigations at a steady temperature zone the new original experimental stand was designed and built, adapted also for testing moulding sands with binders undergoing destruction at relatively low temperatures.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności do przewodzenia ciepła wybranej grupy mas ze spoiwami, głównie organicznymi. Badaniami objęto również masy, do których wprowadzono dodatki dla zwiększenia przewodności cieplnej. Zastosowano dwie metody badań przewodności cieplnej, tj. badania w ustalonym polu temperatury i badania w nieustalonym polu. Dla badań w stacjonarnym polu zbudowano nowe, oryginalne stanowisko pomiarowe, dostosowane do badań mas ze spoiwami ulegającymi destrukcji w stosunkowo niskiej temperaturze (spoiwa organiczne). Wyniki badań przedstawiono graficznie w układzie: λ = f(T) - współczynnik przewodzenia w funkcji temperatury. Wykazano istnienie minimum funkcji w temperaturze niższej niż w przypadku mas klasycznych. Wprowadzanie do masy dodatku grafitu zwiększa jej przewodność. Wprowadzenie grafitu nie wpływa istotnie na proces wiązania mas furanowych. Masy ze szkłem wodnym charakteryzują się lepszą przewodnością, szczególnie w wyższych (T>400°C) temperaturach.
EN
In this work technological properties of ceramic slurries based on silicon carbide were characterized. Silicon carbide and poly(vinyl alcohol) in an amount 6%, 10% and 15 wt. % as a solution were added to prepare the ceramic slurries. Solid phase content in ceramic slurries was 62,5 wt.%. Plate weight test, pH, density, viscosity (measured by the Zhan 4# cup) and dynamic viscosity were investigated. Dipping test on wax model was done to measure adhesive properties. Characterization of SiC fillers powder was made by determination of grain size, density, chemical composition, Zeta potential and by use of scanning electron microscopy. Obtained results of ceramic slurries based on SiC meet standard specification in industrial investment casting and its properties are very promising for future application in investment casting of superalloys.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości technologicznych mas ceramicznych na osnowie SiC mogących znaleźć zastosowanie do produkcji form odlewniczych do odlewania precyzyjnego części turbin lotniczych. Zawiesiny ceramiczne z SiC o stężeniu 62,5% otrzymano w mieszadle mechanicznym z dodatkiem 6, 10, 15% wag. alkoholu poli(winylowego) spełniającego rolę spoiwa oraz upłynniacza. Przeprowadzono szereg badań materiałoznawczych dla proszku, polimeru oraz wytworzonych mas lejnych, w tym lepkość względną i dynamiczną, pomiar gęstości, pH oraz zanurzeniowy test płyty. Pomiary prowadzono przez 96h. Udowodniono, iż właściwości technologiczne oraz reologiczne ceramicznych mas pozwalają na zastosowanie ich do produkcji form odlewniczych przeznaczonych do procesów odlewania precyzyjnego części turbin lotniczych.
EN
The paper presents rezults of microstructure (LM, TEM) investigation and hardness measurments of welded joints in martensitic precipitation hardened stainless steel containing copper, subjected to heat treatment. For the aging temperature up to 540°C even for the very long times, the microstructure of the welded joints is similar to this one at lower temerature aging. After aging at 620°C a distinct change of the microstructure was observed. Non-equilibrium solidification conditions of the weld metal, segregation and the diffusion of copper and the elements stablilizing the austenite cause the occurrence of the reverse transformation of the martensite into austenite as fast as just 1 hour at 620°C. TEM investigations revealed the differences in dispersion of hardening copper precipitates after aging at temperature 620°C for 1 and 4 hours.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury (LM, TEM) oraz twardości złącz spawanych stali nierdzewnej martenzytycznej utwardzanej wydzieleniowo miedzią po obróbce cieplnej. Aż do temperatury starzenia 540° C mikrostruktura spoin nie wykazuje istotnych różnic niezależnie od czasu wytrzymania w porównaniu do tej obserwowanej w niższych temperaturach. Po starzeniu w temperaturze 620°C zaobserwowano wyraźne różnice w mikrostrukturze spoin. Nierównowagowe warunki krzepnięcia metalu spoiny, występowanie segregacji oraz procesy dyfuzji miedzi i pierwiastków stabilizujących austenit powodują wystąpienie przemiany odwrotnej martenzytu w austenit już po 1 godzinie starzenia w 620°C. Badania TEM wykazały, różnice w dyspersji cząstek umacniających w temperaturze starzenia 620°C przez 1 i 4 godziny.
PL
Rosnąca popularność polimerów biodegradowalnych, możliwości ich wytwarzania, przetwarzania i wykorzystania, stwarzają szansę opracowania nowych materiałów wiążących, do zastosowania w przemyśle odlewniczym. Nowe spoiwa biopolimerowe, spełniające wymagania z zakresu ochrony środowiska, mogą stanowić alternatywę dla dotychczas stosowanych spoiw do mas formierskich i rdzeniowych, w przypadku uzyskania wymaganych właściwości wytrzymałościowych i technologicznych. Prezentowane rozwiązanie, alternatywne do dotychczas opisywanych w literaturze, obejmujące badania mas otrzymywanych z piasków otaczanych spoiwem biodegradowanlym PLA, dotyczy optymalizacji właściwości wytrzymałościowych, w odniesieniu do procentowej zawartości biopolimeru, temperatury i czasu wytwarzania form i rdzeni metodą HOT-BOX. Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że biopolimery mogą być skutecznym zamiennikiem dotychczas stosowanych spoiw mas formierskich i rdzeniowych, a metoda wytwarzania z użyciem piasków otaczanych, może być równie skuteczna jak metody alternatywne.
EN
Currently moulding sand with biopolymers as a binding agent appears to be probably the most interesting achievement in the mould production from ecology point of view. New biopolymer materials offer the parameters comparable to those which have been in use up to now. Moulding sands with a biopolymer binder were produced. The moulding process of 2% PLA sandmix involving different fusion temperatures and times was studied and the results presented. The results of observations and ultimate tensile strength tests were offered. The obtained results point to the fact that the new sandmix moulding method offered similar results that obtained in the literature. The issue is viewed as requiring further research.
PL
Omówiono historię powstania powłok malarskich od prehistorii do powłok współczesnych. Przedstawiono rys historyczny przemysłu farbiarskiego i krótki przegląd powstania i rozwoju podstawowych substancji błonotwórczych stosowanych we współczesnych wyrobach.
EN
A short history of paint coating development from ancient times up to the present is presented. The history of the paint industry since its dawn is presented, including a short review of the emergence and development of binders used in present-day pro-ducts.
PL
Formowane wyroby dolomitowe na wiązaniu węglowym są materiałami zasadowymi wykorzystującymi lepiszcza organiczne w celu wytworzenia więźby węglowej. Więźba węglowa jest podstawowym elementem spajającym wyrób oraz nadającym mu cechy użytkowe. Do chwili obecnej jednym z najpopularniejszych lepiszczy wykorzystywanych przy produkcji materiałów dolomitowych na wiązaniu węglowym był pak powęglowy. Mimo wielu zalet jakie posiada pak powęglowy, ze względu na jego toksyczność, coraz częściej poszukuje się nowych ekologicznych spoiw, które mogłyby go zastąpić. W pracy tej przedstawiono wpływ dostępnych na rynku europejskim spoiw o obniżonej toksyczności na właściwości materiałów dolomitowych. Ocenie poddano próbki wytwarzanych w warunkach przemysłowych wyrobów dolomitowych o wiązaniu węglowym. Badania wyrobów objęły takie właściwości jak wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, moduł Younga, moduł ścinania, a także badanie termiczne TGA-DTA wraz z EGA dla klinkieru dolomitowego. Badania te wykonywano po różnych operacjach obróbki cieplnej, a mianowicie po ulepszeniu cieplnym i skoksowaniu (T = 1000°C, t = 3 h lub T = 1400°C, t = 0,5 h) lub utlenianiu (T = 1000°C, t = 3 h lub T = 1400°C, t = 0,5 h). Badania wykazały znaczące różnice pomiędzy zachowaniem się poszczególnych spoiw, jak również duży wpływ na właściwości materiałów dolomitowych dodatków takich jak grafit czy siarka. Oprócz tego stwierdzono, że na właściwości mechaniczne wyrobów po obróbce cieplnej najkorzystniejszy wpływ miało spoiwo o najniższej temperaturze mięknięcia.
EN
Formed carbon bonded dolomite bricks are basic refractory materials which use organic binders in order to create carbon bond. The carbon bond is a fundamental element integrating the product, and giving it functional features. Until now, coal tar pitch was one of the most popular binder used in production of the dolomite bricks with the carbon bond. Despite of many advantages of coal tar pitch, but due to its toxicity, it is increasingly frequent search for new binders more safe for health and the environment that could replace it. This work presents effects of ecological binders available on the European market on properties of the dolomite refractory bricks. Industrially produced samples of carbon bonded dolomite refractories were evaluated. Examinations of dolomite clinker included the following properties: crushing strength, bending strength, Young’s modulus, modulus elasticity in shear, and also the thermal TGA-DTA test combined with EGA. The measurements were performed on the samples after different operations of thermal treatment that is after hardening and coking (T = 1000°C, t = 3 h or T = 1400°C, t = 0,5 h), or hardening and oxidation (T = 1000°C, t = 3 h or T = 1400°C, t = 0,5 h). Research has shown a significant difference between the behaviour of various binders, and also significant influence of graphite and sulphur additives on the properties of dolomite refractory bricks. Besides, it was found that binder with the lowest softening temperature had the most beneficial effect on mechanical properties of the bricks after hardening.
PL
Warte podkreślenia i poświęcenia większej uwagi są pojawiające się badania i publikacje dotyczące stabilizacji gruntów z zastosowaniem nowych spoiw dostępnych na naszym rynku, szczególnie gdy odnoszą się do tak uciążliwych w budownictwie drogowym gruntów spoistych, jak: glina, iły i pyły. Temat ten jest bardzo istotny i pożądany w świetle często spotykanych słabonośnych podłoży projektowanych i wiecznie remontowanych konstrukcji drogowych. Także nie bez znaczenia w tym zagadnieniu są: aspekt ekonomiczny, ograniczane środki finansowe na inwestycje i koszty remontów. Poszukiwanie racjonalnych rozwiązań w celu wzmacniania podłoży i trwałych podbudów gruntowych, stanowiących fundament konstrukcji drogowej, jest cennym kierunkiem badawczym.
EN
More attention should be paid to the emerging research and publications on soil stabilization with the use of new adhesives available in our market. Especially when they refer to so arduous road stabilization grounds as clay, silt and dust. This topic is very important and desirable in the light of the weak soil substrates frequently encountered while designing new and repairing the old roads. Also not without significance is the economic aspect: limited financial resources for investment and maintenance costs. Searching for rational solutions for soil stabilization and solid ground substructures, which are the foundation of the road, is a valuable research direction.
PL
Artykuł przedstawia różne dostępne metody wyznaczania właściwości mechanicznych strefy spoiny w blachach spawanych do tłoczenia (ang. TWB - Taylor-Welded Blanks). Przedstawione metody opierają się na badaniach eksperymentalnych jak również łączą próby doświadczalne z analizą numeryczną. Omawiane metody obejmują obserwacje metalograficzne, próby jednoosiowego rozciągania, próby wciskania (indentacji), pomiary mikrotwardości połączone z numeryczną analizą odwrotną oraz numeryczną symulacją procesu spawania. Własności mechaniczne materiału w strefie spoiny są wyznaczane w celu określenia parametrów modelu konstytutywnego wykorzystywanego w symulacji kształtowania blachy spawanej laserowo.
EN
The present paper presents different available methods to determine mechanical properties of the weld zone of tailor-welded blanks (TWB).The presented methods are based on experimental tests as well as combine experimental procedures with numerical studies. The methods include metallographic observations, uniaxial tension tests, microhardness tests, indentation tests combine with inverse numerical analysis, numerical simulation of laser welding. Mechanical properties obtained for the weld zone are necessary to establish a constitutive model for TWB forming simulation.
EN
Four different aqueous acrylated polyether binders based on glycerol ethoxylate-co-propoxylate triol were prepared with different contents of unsaturated vinyl groups. The infrared spectra and Theological properties of the synthesize binders were investigated.
17
Content available remote Wpływ chemicznej struktury spoiwa na procesy powierzchniowe
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zwilżalności dla modelowego układu kwarc - spoiwo z zastosowaniem spoiw o zróżnicowanej chemicznej strukturze cząsteczki. Przebieg zmian kąta zwilżania w czasie (w stanie niestacjonarnym i stacjonarnym) najlepiej opisuje funkcja wykładnicza ze stałymi zależnymi od właściwości fizykochemicznych ciekłego spoiwa. Wykazano formalny związek pomiędzy dynamiką zwilżania (w stanie niestacjonarnym) a stałą przedeksponencjalną równania (A). Przedstawione badania uwypukliły również wpływ struktury chemicznej cząsteczki (ugrupowania łańcuchowe, epoksydowe) na dynamikę zwilżania.
EN
In the article the results of the wettability investigations for the models system: the quartz - the binder have been presented. Used binders possessed the diverse chemical structure of particles. The temporary course of the contact angle changes during nonstationary and stationary state have been described by the exponential function. The formal relationship between wetting dynamics (in the nonstationary state) and the multiplier factor (A) in the exponential equation has been established. The research have also brought into relief the influence of the chemical structure of the particle (chain formations, epoxy chain) on the dynamics of wetting.
18
Content available remote Termodynamiczne stabilne kompozycje biopolimerowe do zastosowania w odlewnictwie
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu opracowanie termodynamicznie stabilnych kompozycji biopolimerowych oraz możliwości ich zastosowania jako spoiw do mas formierskich. Określono skład kompozycji biopolimerowych z udziałem modyfikowanej skrobi. Przedstawiono wyniki badań strukturalnych (FT-IR) wykonanych w celu opracowania mechanizmu reakcji sieciowania próbek kompozycji biopolimerowych. Przeprowadzono badania wytrzymałościowe mas formierskich na osnowie piasku kwarcowego z kompozycją biopolimerową jako spoiwem utwardzanym promieniowaniem mikrofalowym.
EN
The results of the investigations concerning the thermodynamic stable the bio-polymers compositions and their technological using in foundry engineering are presented in the paper. The paper presents the contents of the bio-polymers compositions with modified starch as well. It is description of the effects of the structural research (FTIR) that was running in order to determine the mechanisms of cross-linking reactions of the samples of bio-polymers compositions. There were presented strength tests for moulding sands on the base high-silica sand with the bio-polymers compositions as a binding hardened agent by means by microwave radiation.
19
Content available remote Graniczne przypadki modelowania połączeń osnowa - spoiwo w masach formierskich
PL
W artykule przedstawiono graniczne przypadki rozłożenia spoiwa na powierzchni osnowy pisakowej odpowiadające tzw. modelowi otoczkowemu (dla spoiw o dużej lepkości i małej dynamice zwilżania) oraz tzw. modelowi nieotoczkowemu (dla spoiw o małej lepkości i dużej dynamice zwilżania). Podano metodykę określania teoretycznej wytrzymałości połączenia. Wykazano, że wytrzymałość (siła niezbędna do rozerwania połączenia) modelu nieotoczkowego jest większa niż modelu otoczkowego.
EN
The study discusses the boundary cases of binder distribution corresponding to the, so called, enveloped model (valid for binders characterised by high viscosity and low wetting dynamics) and non-enveloped model (valid for binders characterised by low viscosity and high wetting dynamics). Methods used in determination of the theoretical bond strength were described. It has been proved that strength (the force necessary to break the bond) is higher for the non-enveloped model than for the enveloped one.
PL
Przedmiotem pracy są spoiwa polimerowo-cementowe, stanowiące matrycę zapraw i betonów PCC (ang. polymer-cement concrete). Kompozyty polimerowo-cementowe przewyższają zwykłe betony i zaprawy cementowe pod względem takich cech, jak wytrzymałość na zginanie i rozciąganie, przyczepność do różnych podłoży i odporność na niektóre czynniki zewnętrzne. Podstawowe zależności dotyczące materiałów polimerowo-cementowych przedstawiono w układzie: składniki-struktura-właściwości-zastosowanie. Takie ujęcie miało na celu uporządkowanie prezentowanego w pracy stanu wiedzy w zakresie spoiw polimerowo-cementowych i otrzymywanych z ich udziałem tworzyw; wiele spośród omawianych zagadnień zostało przedstawionych na podstawie wyników badań prowadzonych przez autora, w tym we współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Analiza stanu wiedzy stanowiła punkt wyjścia opracowania przez autora rozwiązań następujących, dotychczas nierozstrzygniętych zagadnień: " problemu progu ciągłości fazy polimerowej w spoiwie polimerowo-cementowym, - kształtowania się mikrostruktury PCC w przypadku modyfikatorów typu post-mix, - wpływu warunków dojrzewania na właściwości tworzywa polimerowo-cementowego, - modelu materiałowego PCC (zależność skład - właściwości), - ilościowej oceny wpływu na właściwości kompozytu poszczególnych składników spoiwa polimerowo-cementowego oraz ich współdziałania, tj. efektów synergicznych, - zastosowania modelu materiałowego do projektowania składu i oceny użyteczności PCC, potwierdzonego uzyskaniem zaprawy polimerowo-cementowej o bardzo wysokiej przyczep ności do podłoża. Podstawowym problemem naukowym, związanym z materiałami PCC, jest minimalna zawartość polimeru, przy której tworzy on w twardniejącej matrycy ciągłą błonkę. Jest to zarazem próg racjonalności ekonomicznej modyfikacji betonu polimerami. Najczęściej przyjmuje się, w ujęciu normowym, że próg ten wynosi 5% polimeru w stosunku do masy cementu. W pracy dokonano weryfikacji progu ciągłości na podstawie analizy danych eksperymentalnych oraz uzasadniono jego wartość na podstawie obliczeń i symulacji komputerowych, przeprowadzonych z wykorzystaniem teorii perkolacji.Przedstawiono opracowany przez autora model formowania mikrostruktury kompozytu z modyfikatorem typu post-mix (polimeryzującym po dodaniu do mieszanki betonowe)) na przy-kładzie kompozytu epoksydowo-cementowego. Model ten jest komplementarny w stosunku do niedawno opracowanego przez międzynarodowy zespół ekspertów (A. Beeldens, L. Czarnecki. Y. Ohama, H. Schom, D. Van Gemert), zintegrowanego modelu dotyczącego kompozytów z modyfikatorami typu pre-mix (spolimeryzowanymi przed dodaniem do mieszanki betonowej). Wykazano, że cechy kompozytów polimerowo-cementowych zależą w znacznym stopniu od warunków dojrzewania. Badania przeprowadzone przez autora pozwoliły na dobór metody pielęgnacji, która zapewnia uzyskanie możliwie najlepszych właściwości PCC. Opracowano statystyczno-eksperymentalny model materiałowy (zależność skład-właściwości) kompozytu polimerowo-cementowego i przeanalizowano istotność statystyczną jego elementów. W ten sposób oceniono ilościowo udział poszczególnych składników spoiwu polimerowo-cementowego w kształtowaniu właściwości kompozytu, ze szczególnym uwzględnieniem efektów synergicznych - współdziałania składników spoiwa. Przeprowadzono krytyczną analizę znanych metod projektowania materiałowego i oceny przydatności kompozytów polimerowo-cementowych, w tym rozwiniętą przez autora metodę uogólnionej użyteczności materiałowej. Postawiono tezę, iż możliwe jest wnioskowanie o wpływie dodatku polimeru na właściwości kompozytu na podstawie zawartości i rodzaju polimeru, a zatem możliwe jest racjonalne projektowanie materiałowe kompozytów polimerowo cementowych. Tezę tę udowodniono, wykorzystując opracowany model materiałowy do zaprojektowania zaprawy polimerowo-cementowej o wysokiej przyczepności do podłoża betonowego i korzystnych wartościach innych cech technicznych; uzyskany kompozyt stanowi zapowiedź materiałów nowej generacji, przeznaczonych do napraw betonów wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości.
EN
The subject of the study are polymer-cement binders as the matrix for polymer-cement concretes and mortars (PCC). The polymer-cement composites are superior to ordinary concretes and mortars in terms of flexural and tensile strength, adhesion to various substrates and resistance to some external factors. The basic relations involved with polymer-cement materials are presented in the logical sequence: components - structure - properties - using. The aim of this approach was to organise the presented state-of-the-art knowledge in the range of polymer-cement binders and polymer-cement composites; many of the discussed problems have been presented on the basis of the results of the author's own research, also in international collaboration. The analysis of the status of knowledge was the entry point for the author's development of the solutions to the following, not yet resolved, problems: - continuity threshold of the polymer phase in the polymer-cement binder, - forming of microstructure of PCC when modified with a post-mix polymer, - influence of curing conditions on the properties of polymer-cement materials, - material model of PCC (composition-properties relationship), - quantitative evaluation of the effect of particular components and their co-operation, i.e. synergic effects on the properties of polymer-cement composite, - application of material model for designing of composition and evaluation of usability of PCC, confirmed by obtaining a polymer-cement mortar of very high bond strength to the concrete substrate. The main scientific problem involved with PCC is the minimum content of polymer, necessary for creation of continuous film in the hardening matrix. This is also the threshold of economic rationality of the modification of concrete using polymers. It is often assumed - in the standard category - that the threshold is equal to 5% of polymer in relation to the Portland cement mass. The verification of the continuity threshold has been done in the presented study, based on the analysis of experimental data. The value of the threshold has been justified on the basis of computer calculations and simulations, using percolation theory. The model of formation of the composite microstructure with a post-mix modifier (polymerising after adding to the concrete mix), developed by the author, has been presented using epoxy-cement composite as an example. The model is complementary to the integrated model of composites with pre-mix modifiers (polymerised before adding to the concrete mix), recently developed by an international team of experts (A. Beeldens, L. Czarnecki, Y. Ohama, H. Schorn, D. Van Gemert). The influence of curing conditions on the properties of polymer-cement composites has been demonstrated. The research by the author has made it possible to select the curing conditions for obtaining the best possible properties of PCC. The statistical-experimental material model (composition-properties relationship) of polymer-cement composite has been developed. The statistical significance of its elements has been analysed. Thus, the share of the particular components of polymer-cement binder in the composite properties has been evaluated quantitatively, including the synergic effects - co-operation of the components of the binder. The known methods of material designing and usability evaluation of PCC have been analysed, using the method of overall desirability, developed by the author. A thesis has been formulated that it is possible to predict the modification effect on the basis of the content and type of the polymer. Therefore, rational material designing of polymer-cement composites is possible. The thesis has been justified by application of the developed material model for de~ signing a polymer-cement mortar with high adhesion to the concrete substrate and other favourable technical features; the obtained composite is the anticipation of repair materials of a new generation, addressed for repairing the high-strength and very high-strength concretes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.