Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  widmo sygnału
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Prezentacja modulacji FM w programie Mathcad
PL
W pracy przedstawiono przykładową dydaktyczną aplikację w oparciu o uniwersalny program do obliczeń matematycznych MathCad. Program ten posiada duże możliwości obliczeniowe a jednocześnie jest łatwy w obsłudze i nie wymagającym nauki programowania, przez co jest efektywnym narzędziem w procesie dydaktycznym z wielu przedmiotów, gdzie wymaga się przeprowadzenia symulacji komputerowych. W artykule autorzy omówili i przedstawili jedną z podstawowych modulacji analogowy – modulację częstotliwości FM, która została przedstawiona jako implementacja w popularnym programie matematycznym Mathcad. Zaproponowany przykład może służyć jako materiał dydaktyczny dla studentów kierunków związanych z telekomunikacją.
EN
The paper presents an example of educational application on the basis of universal program for mathematical calculations MathCad. This program has a large computational capabilities while still being easy to use and does not require learning programming, which is an effective tool in teaching in many subjects, which are required to perform computer simulations. In the article, the authors discuss one of the basic analog modulation – frequency modulation FM. FM modulation is presented as an implementation of a mathematical program Mathcad.
2
Content available remote Analysis of the general digital signals for EMC purpose
EN
In the paper discussed and the comparison of two digital signals. The rising and falling edge of the first signal has the same. The spectrum of this signal is well known from the various literatures. The different rising and falling times has the second signal, what represents a general technical digital signal. This paper provides calculation of spectra of such a signal. Presented paper also contains the calculation of the radiation interferences of the current loop fed with the both analysed signals. Based on the obtained results the thesis is formulated, enabling to reduce radiation of the device when it is processing general digital signal.
PL
W artykule przeanalizowano i porównano dwa sygnały cyfrowe. Pierwszy sygnał opisany jest takim samym czasem narastania i opadania zbocza impulsu. Charakterystyka widmowa takiego sygnału jest znana z literatury. Drugi z sygnałów charakteryzuje się różnymi czasami narastania i opadania zbocza, co reprezentuje sygnały cyfrowe spotykane w praktyce. Artykuł przedstawia metodę wyznaczania widma takiego sygnału. W artykule zamieszczono także obliczenia zaburzeń promieniowanych przez pętlę prądową wytwarzanych przez oba rodzaje sygnałów. Na podstawie otrzymanych wyników zaproponowano rozwiązanie, umożliwiające zmniejszenie zaburzeń promieniowanych przez sygnał cyfrowy.
PL
Modyfikowane dyskretne przekształcenie Fouriera (ang. Modified Discrete Fourier Transform, MDFT) oraz interpolowane szybkie przekształcenie Fouriera (ang. Interpolated Fast Fourier Transform, IFFT) są metodami w różny sposób uzyskującymi zwiększenie dokładności wyznaczania widma w porównaniu z DFT w przypadku próbkowania niesynchronicznego. Celem pracy jest przedstawienie wyników porównania metod. Przedstawiono podstawowe informacje o metodach oraz wyniki eksperymentów symulacyjnych, które uwidoczniły ich różne właściwości.
EN
The Modified Discrete Fourier Transform (MDFT) and the Interpolated Fast Fourier Transform (IFFT) in different ways calculate the spectrum of non-coherently sampled signals more accurately then the classic DFT. The aim of the paper is to present the results of comparison of these methods. In this paper some basic information on these methods and simulation experiments results are presented. The results showed differences among methods' properties.
PL
W pracy przedstawiono analizę symulacyjną błędów pomiarowych specjalizowanych cyfrowych systemów predykcyjnych. Analiza ta pozwala na wyznaczenie odpowiednich założeń do zaprojektowania filtrów przygotowujących dane do modułu balistycznego oraz do wyznaczania składowych prędkości celu, które są pochodnymi sygnałów reprezentujących współrzędne celu i przez to mogą wprowadzać duże błędy podczas różniczkowania. Dane te są niezbędne do prawidłowej predykcji celu.
EN
In this paper, the simulation analysis of the measuring errors of the specialized digital prediction systems is presented. This analysis enables the proper designing of the smoothing filters of the data for the ballistic module and determination of the components of the velocity of the target. They are derivatives of the signals representing coordinates of the target and as such can introduce huge errors during computations of derivatives.
EN
This paper focuses in short on results analysis related to influence of the pulse leading edge shape of the voltage signal, determined in the time domain, on the shape of the envelope of its image in the frequency domain. Emphasis has been put on the possibilities of limiting the spectral lines contents of the signal frequency spectrum in the range of high frequencies and the possibilities of their level diminishing. Additionally, the paper describes a method of "constructing (shaping) test signal" which application enabled measurement of spectrum of a chosen active state of a tested electric switch.
PL
Zaprezentowano w skrócie wyniki analizy wpływu kształtu czoła sygnału impulsu napięcia, określonego w dziedzinie czasu, na kształt obwiedni jego obrazu w dziedzinie częstotliwości. Zwrócono uwagę na możliwość ograniczenia zawartości składowych widma częstotliwości sygnału w zakresie wielkich częstotliwości oraz zmniejszenia ich poziomu, jak również wskazano na jeden ze sposobów osiągnięcia tego celu.
PL
Klasyfikacją i agregacją danych multimedialnych zajmuje się standard MPEG-7, który dostarcza szereg podstawowych deskryptorów opisujących dźwięk. Wzorując się na istniejącym standardzie MPEG-7 stworzono nowe deskryptory rozpoznające konkretne instrumenty muzyczne. Głównym zadaniem postawionym w badaniach jest takie zdefiniowanie deskryptorów w przestrzeni widmowej, które w połączeniu z określonymi algorytmami przeszukiwań pozwolą na prawidłową interpretację źródła dźwięku z artykulacją piccicato. Do badań wybrano grupę strunowych instrumentów muzycznych znaną pod nazwą chordofonów.
EN
Classification and agregation of multimedia data used, for example in production processes of TV and radio stations is made by the use of MPEG-7 staandard. Searching process can be speed up if an appropriate labeling (indexing) of signals is used. The paper concerns determination of a set of descriptors in the spectrum domain which can allow to classify pizzicato sound signals generated by 8 different chordophone instruments being a subset of strings.
PL
Projekt inwertera napięcia przeznaczonego do systemów UPS należy zacząć od analizy widma napięciowego sygnału prostokątnego na wyjściu stopnia mocy (sygnał PWM-AC) w celu doboru typu modulatora PWM. Następnie wylicza się parametry filtru LC, tak aby sygnał wyjściowy inwertera pracującego w stanie ustalonym spełniał wymagania normy IEEE-519. Dla przybliżonego ciągłego modelu inwertera, na podstawie analizy impedancji wyjściowej inwertera pracującego ze sprzężeniem zwrotnym dobiera się typ regulatora. Ostatecznie wyliczane są parametry cyfrowego układu regulacji dla dyskretnego modelu inwertera wykorzystując metodę "Coefficient Diagram Method". Przedstawiono wpływ impedancji obciążenia na własności dynamiczne projektowanego inwertera. Stałą czasową (w metodzie CDM) inwertera pracującego z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego dobrano w celu uzyskania dostatecznej odporności układu na zmiany impedancji obciążenia.
EN
The design of an inverter dedicated for a UPS system begins with the analysis of the PWM-AC voltage spectrum. Output filter parameters are calculated to meet the requirements of the IEEE-519 standards for the steady state inverter mode. The discussion of the inverter output impedance in comparison to the type of controller is based on the continuous model of the inverter. Finally, the parameters of the digital controller for the discrete inverter model are computed using the Coefficient Diagram Method. The influence of the load impedance on the dynamic properties of the inverter is presented. The time constant of the inverter closed loop system is selected to ensure sufficient system robustness.
9
Content available remote Przetwarzanie sygnałów radarowych w mikroskali czasowej
PL
Pojęcie mikroskali czasowej sygnału wynika z natury szybkiej zmienności jego struktury częstotliwościowo-czasowej. Zmienność ta, jako cecha współczesnego kanału radiowego funkcjonującego w sensie obecności urządzeń nadawczo-odbiorczych w przestrzeni propagacji sygnałów, implikuje istotne trudności we właściwej ocenie parametrów sygnału. Pomiar tych parametrów nie napotyka na trudności w przypadkach gdy czas przebywania sygnału w systemie pomiarowym jest relatywnie duży. Natomiast pewna klasa sygnałów, do której należą również sygnały współczesnych radarów, charakteryzuje się zarówno krótkim czasem trwania, jak i małą powtarzalnością w czasie. Zapewnienie wysokiej skuteczności pomiarów oraz przetwarzania ich wyników w warunkach silnych ograniczeń czasowych determinuje konieczność dysponowania odpowiedniej klasy urządzeniem pomiarowym. W artykule przedstawiono problem przetwarzania realnych sygnałów radarowych z zastosowaniem analizatora kompresyjnego, w tym w warunkach jednoczesnego ich występowania.
EN
Basically, the process of radar signals recognition is based on signal time parameters measurement and deinterleaving. The following time parameters are defined as primary parameters: TOA-time of arrival, PW-pulse width, A-amplitude, RF-radio-frequency (carrier frequency) FMOP-frequency modulation on a pulse. Time parameters are associated with DOA-direction of arrival. For each pulse, the specific description, socalled, pulse descriptor word (PDW), containing primary parameters is created. On the basis of PDW, the process of deinterleaving is performed. Signal spectrum (FMOP) is a very good descriptor of a radar signal. This results in a particular interest in several applications to determine it by the use of specialized measurement equipment. The most popular and obvious method, based on modern technology, is to use a digitizing technique and subsequently, the algorithm of fast Fourier transform. Such an approach of signal spectrum evaluation is relatively easy when a signal is not limited in time. The same problem becomes extremely difficult task when short pulsed radar signals are discussed. Facing with that problem, the paper presents a wideband signals compression principle using dispersive delay lines (DDL) made with surface acoustic wave (SAW) technology, to measure instantaneous spectrum of short pulsed radar signals. Basic theory of the problem is described and experimental results are presented.
10
Content available remote Projektowanie mikrofalowych generatorów tranzystorowych
PL
W niniejszej pracy przedstawiono prosty, ale skuteczny sposób projektowania generatorów tranzystorowych. Pokazano podstawowe zależności matematyczne oraz syntetyczny algorytm projektowania. Zaprojektowano i przeprowadzono symulację pracy generatora na 5 GHz, o możliwie małych szumach fazowych z tranzystorem HEMT ATF 35076 firmy Hewlett-Packard, przy wykorzystaniu komercyjnego programu komputerowego Serenade* v. 7.5 firmy Ansoft. Zobrazowano konstrukcje geometryczne na wykresie Smitha dla realizacji określonych obciążeń tranzystora w generatorze. Wyznaczono kształt napięcia wyjściowego i jego widmo, czym wykazano, że układ generuje przebieg na prawie takiej częstotliwości jak projektowano. Pokazano też sposób poprawy widma sygnału wyjściowego. Przeprowadzono symulację szumów fazowych generatora i przedstawiono możliwość ich optymalizacji. Praca może też stanowić przykład możliwości nowoczesnego symulatora mikrofalowych układów nieliniowych w przypadku projektowania i symulacji pracy generatorów tranzystorowych wielkiej częstotliwości.
EN
The article covers a simple but effective oscillator design technique. Basic mathematical relations and design procedure are provided. As an example there is a design and computer simulation of a 5 GHz oscillator with HEMT transistor. Detailed matching constructions on a Smith chart of required networks are shown. The shape of output generator voltage and a way of its improvement is pictured. Simulation of phase noise and an example of its optimization close the paper. The work can also serve as an example of the possibilities of a modern nonlinear microwave circuit simulator for oscillator simulation.
PL
Prezentowana praca stanowi odrębną tematycznie całość, lecz wiąże się z opracowaniem, zamieszczonym w poprzednim numerze Zeszytów, zatytułowanym „ Projektowanie mikrofalowych wzmacniaczy małoszumnych ". Przedstawiono tam szczegółowy projekt wzmacniacza liniowego, który jest podstawą dla projektu opisanego w niniejszym artykule. Tutaj rozważany jest wzmacniacz z tranzystorem opisanym w formie modelu nieliniowego dzięki czemu możliwa jest analiza właściwości nieliniowych układu. Zbadano zachowanie się wzmacniacza przy zmianach częstotliwości i mocy sygnału pobudzającego, przy zmianach napięcia polaryzującego, przy pobudzeniu dwoma sygnałami oraz przy pobudzeniu sygnałem cyfrowym. Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko intermodulacji 3. rzędu, istotne w nowoczesnych wzmacniaczach wiełosygnałowych. Praca może też stanowić przykład możliwości nowoczesnego symulatora mikrofalowych układów nieliniowych (Serenade® 7.5) w przypadku analizy wzmacniaczy.
EN
This article constitutes a separate subject although is connected with the elaboration placed in the previous issue of the journal entitled "Low noise amplifier design ". There was presented a detailed design of microwave linear amplifier, which was a basis for the local design. An amplifier with MESFET nonlinear model is considered here so nonlinear properties investigation is possible. Functioning of the amplifier with changing of various signal parameters and number of signals is included. Phenomenon of the 3-rd order intermodulation is specially elaborated. The work can also serve as an example of the possibilities of a modern nonlinear microwave circuit simulator (Serenade 7.5).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.