Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aerożel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Novel silica aerogels were produced from carbon nanotubes/carbon black/polypyrrole (NTC/CB/PPy) blends, and their structure characterized by FT-IR analysis. X-ray diffraction analysis confirms the presence of amorphous silica and a new reflection at 2θ = 13°, which had not been reported before. SEM micrographs of the aerogels reveal the connectivity of the micropores of the material, along with the different fillers (NTC/CB/PPy), which allow to increase the water absorption of the aerogels and to increase thermal stability. The mechanical and thermal properties of the resulting aerogels are significantly better than those of similar materials reported in the literature.
PL
Otrzymano nowe aerożele krzemionkowe z wykorzystaniem mieszanin nanorurek węglowych, sadzy węglowej i polipirolu (NTC/CB/PPy). Strukturę wytworzonych aerożeli scharakteryzowano na podstawie widm FT-IR. Metodą dyfrakcji rentgenowskiej potwierdzono w nich obecność amorficznej krzemionki, stwierdzono też, wcześniej nieopisywane, odbicie przy 2θ = 13°. Mikrofotografie SEM aerożeli wykazały połączenia mikroporów krzemionki z cząstkami różnych napełniaczy (NTC/CB/PPy), pozwalające zwiększyć absorpcję wody przez aerożele i ich stabilność termiczną. Wykazano, że właściwości mechaniczne i termiczne powstałych aerożeli są znacznie lepsze niż właściwości podobnych materiałów opisanych w literaturze.
2
Content available remote Study on the use of Aerogel on the Surface of Basalt Fabric
EN
The layer of aerogel was applied to the surface of basalt fabric due to the possibility of improving a fabric protecting against the influence of hot environmental factors. The analysis of aerogel surface roughness and thickness of the obtained sample, resistance to contact heat for the contact temperature between 100°C and 250°C, and tests of resistance to the penetration of thermal radiation were carried out. In addition, thermal conductivity, thermal resistance, thermal diffusion, thermal absorption, and surface roughness were determined. The obtained results indicate the unevenness of aerogel application on the surface of basalt fabric. For this reason, work should be carried out on an appropriate technology that will allow them to be applied evenly on the surface of the fabric. The parameters tested and the results obtained are promising in terms of the possibility of using the fabric obtained in protective gloves.
EN
The work presents results of research on the influence of micro materials on the thermal conductivity λ of gypsum. In the research, cellulose-based polymer and aerogel were used as the modifying micro materials. For the purpose of measuring the thermal conductivity, a non-stationary method was used based on the “hot wire method”. A very precise set of devices for measuring and recording the temperature of the heating wire was used. In the presented solution, a single measurement took only one minute. Measurements were recorded with the help of a computer measuring system, with a sampling time of 0.01s. During the 60-second-long test, 6000 measurements of the heating wire temperature were collected. A decrease of the thermal conductivity and density of hardened gypsum with added micro materials was observed due to modifications of the structure of the final product. Experimental values of the thermal conductivity of the gypsum specimens with the addition of polymer and aerogel were respectively over 23% and 6% lower than the non-modified gypsum specimen.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej λ czystego gipsu, a także jego modyfikacji mikrododatkami takimi jak: polimer (hydroksymetylo etylo celuloza - HEMC) i aerożel. Dodatkowo zbadano zmiany struktury modyfikowanych materiałów. Badania przewodności cieplnej oparte są na zaprojektowanym i nowatorskim stanowisku pomiarowym wykorzystującym metodę "gorącego drutu". Czas trwania pomiaru przewodności cieplnej za pomocą komercyjnych urządzeń doświadczalnych mieści się w zakresie 0,5÷4 h, tymczasem w prezentowanych badaniach pojedynczy pomiar trwał minutę. Wyniki uzyskiwane podczas pomiaru rejestrowano za pomocą komputerowego systemu pomiarowego, z czasem próbkowania wynoszącym 0,01s. Podczas 60-sekundowego testu zebrano 6000 pomiarów temperatury drutu grzejnego.
4
EN
The development of innovative materials aiming to achieve energy savings is a main focus in the building technology sector. In this regard, aerogel-enhanced products are often indicated as promising materials for achieving high thermal resistance in the building envelope. This paper aims to review the current state of the art of the aerogel-enhanced opaque systems. Cement-based products are reviewed as well as aerogel-enhanced renders and plasters. The focuses moves also on aerogel-enhanced blankets, which are among the most promising superinsulating systems. Comparative thermal characterization tests of several aerogel-enhanced blankets confirm their superior performance with a thermal conductivity as low as 0.010 W/(mK). Finally, future research challenges for making aerogel-enhanced products more common in buildings are presented.
PL
Jednym z głównych celów obecnie opracowanych innowacyjnych materiałów jest uzyskanie oszczędności energii. W związku z tym, produkty wzbogacone aerożelem są wskazywane jako obiecujące materiały, pozwalające na osiągnięcie dużego oporu termicznego zewnętrznych przegród budynków. W artykule dokonano przeglądu obecnie stosowanych systemów izolacyjnych przegród nieprzezroczystych wzbogaconych aerożelem. Zaprezentowano przegląd materiałów na bazie cementu, a także ulepszone przy użyciu aerożelu materiały wykończeniowe. Skupiono się też na ulepszonych przy użyciu aerożelu matach izolacyjnych, które należą do najbardziej obiecujących systemów superizolacji. Porównawcze badania charakterystyki termicznej kilku mat wzbogaconych aerożelem potwierdzają ich doskonałe właściwości i przewodność cieplną wynoszącą ok. 0,010 W/(mK). Na zakończenie zaprezentowano wyzwania badawcze związane z upowszechnieniem w budownictwie produktów wzbogaconych aerożelem.
EN
Aerogels are distinguished by their low density and thermal conductivity, which predisposes them for application in materials against extremely low or high temperature. Aerogel resistance to aging factors such as moisture, high temperature and thermal radiation was studied. Aerogel resistance to moisture absorption was studied by the weight method, at a relative humidity of 65% and 95%. For aerogels exposed to heat (at 260 °C) and thermal radiation (heat flux density 20 kW/m2), structural and textural characteristics (specific surface area, pore volume, pore size distribution) were determined. It was found that in an environment characterised by 95% humidity, the moisture weight absorbed was similar for all aerogels and amounted to less than 1%, corresponding to low moisture absorption capacity. The most significant changes in specific surface area were recorded for aerogels in powder form, where the value of this parameter after exposure to high temperature increased by 13% compared to the reference sample. An increase in the specific surface area can effect a reduction in thermal conductivity; thus this change is positive in character in the context of application to clothing designed against thermal factors.
PL
Aerożele wyróżniają się małą gęstością i przewodnością cieplną, co predysponuje je do zastosowania w materiałach chroniących przed skrajnie niską lub wysoką temperaturą. W pracy zbadano odporność aerożeli na czynniki starzeniowe takie jak: wilgoć, wysoka temperatura i promieniowanie cieplne. Odporność aerożeli na wchłanianie wilgoci badano metodą wagową, przy wilgotności względnej 65% i 95%. Dla aerożeli poddanych ekspozycji na ciepło (w temp. 260 °C) i promieniowanie cieplne (przy gęstości strumienia ciepła 20 kW/m2) wyznaczono cechy strukturalne i teksturalne (powierzchnia właściwa, objętość porów, rozkład wielkości porów). Stwierdzono, że w środowisku charakteryzującym się 95% wilgotnością, zdolność pochłaniania wilgoci była zbliżona dla wszystkich aerożeli i wynosiła poniżej 1%. Największe zmiany powierzchni właściwej odnotowano w przypadku aerożelu w postaci proszku, gdzie wartość tego parametru po działaniu wysokiej temperatury wzrosła o 13% względem próbki odniesienia. Stwierdzono, że zwiększenie powierzchni właściwej może wpływać na zmniejszenie przewodności cieplnej, a więc zmiana ta ma pozytywny charakter w kontekście aplikacji do odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi.
6
Content available remote Influence of selected micro additives content on thermal properties of gypsum
EN
The presented work focuses on the influence of the micromaterials (microspheres, aerogel and polymer hydroxyethyl methyl cellulose) on thermal properties of gypsum. The polymer and the aerogel are used as additives in the weight fraction, up to 1% of pure gypsum and the microspheres in the weight fraction, up to 10% of gypsum. The water-to-gypsum ratio was at the level of 0.75. Non-stationary method and Isomet 2114 experimental setup were applied for the purpose of measurements of thermal parameters. The coefficient of thermal conductivity λ, the specific heat Cp and the thermal diffusivity a were determined. The gypsum with polymer content resulted in more than 15% lower thermal conductivity in comparison to the specimen without HEMC as a result of the different density and total porosity of the material. The gypsum with aerogel and microspheres content resulted in more than 8% and 7% respectively lower values in comparison to the pure gypsum without micro additives. Decrease in thermal conductivity, thermal diffusivity and density with added micro product were observed as a result of structure modifications of the gypsum product.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę aerożeli, ze zwróceniem uwagi na ich bardzo dobre właściwości izolacyjne w porównaniu z innymi materiałami. Wskazano zarówno zalety, jak i wady aerożeli. Przybliżono główne czynniki gorące występujące na stanowiskach pracy jak płomień, promieniowanie cieplne, rozpryski płynnego metalu, kontakt z gorącym przedmiotem i łuk elektryczny. Czynniki gorące sklasyfikowano jako czynniki szkodliwe wpływające na powstawanie mikroklimatu gorącego, na który narażeni są pracownicy instalacji przemysłowych, zajmujący się przerobem metali i stali, pracownicy odlewni szkła i ceramiki, pracownicy przemysłu spożywczego (piekarnie) oraz strażacy i spawacze. Omówiono przykłady zastosowania aerożeli w materiałach włókienniczych wykorzystywanych do ochrony przed czynnikami gorącymi. Dokonano analizy literatury pod kątem możliwości aplikacji aerożeli do włóknin i tkanin. Zamieszczono wybrane metody otrzymywania materiałów kompozytowych, najczęściej z udziałem aerożelu krzemionkowego o hydrofobowej powierzchni. Zwrócono uwagę na trwałość właściwości aerożelu po działaniu czynnika gorącego.
EN
The paper discusses the general characteristics of aerogels, with paying attention to very good insulation properties compared to other materials. Both the advantages and the disadvantages of aerogels were highlighted. The main heat factors occuring at workstations, such as a flame, thermal radiation, liquid metal splashes, contact with hot object and arcs, were approximated. Heat factors were classified as hazardous agents that affect the formation of hot microclimates, to which industrial workers, metal and steel workers, glass and ceramics workers, food service workers (bakeries) as well as firefighters and welders were exposed. Examples of aerogels used in textile materials for the protection against heat agents were discussed. Literature was analyzed for potential applications of aerogels to nonwovens and fabrics. Selected methods of obtaining composite materials, most commonly with silica aerogels with the hydrophobic surface. Attention was paid to the durability of aerogels properties after heat treatment with.
EN
Filtration of liquid aerosol (mist) is one of the most important challenges in many branches of chemical industry. One of the possible ways of filtering materials improvement is modification with aerogels. In this study aerogels based on methytrimethoxysilane (MTMS) which exhibit superhydrophobic, superoleophilic and sorptive (thanks to high porosity) properties were used. Modified filtering materials improve the general retention and fractional efficiency o f oil mist separation in micro- and nanoscale. Although the pressure drop during the filtration on modified filters has been higher, the presented results seem to be promising.
PL
Filtracja aerozoli olejowych (mgły) jest jednym z wyzwań spotykanych w wielu gałęziach przemysłu chemicznego. Jedną z możliwych dróg poprawy właściwości włóknin filtracyjnych jest modyfikacja aerożelem. W niniejszej pracy został wykorzystany aerożel oparty na metyl-trimetoksysilanie (MTMS), który posiada właściwości hydrofobowe, olejofilowe i sorpcyjne względem olei (dzięki dużej porowatości). Modyfikacja włókniny dała poprawę wyników retencji oraz efektywności separacji mgły olejowej w skali mikro i nano. Pomimo wzrostu spadku ciśnienia na filtrach modyfikowanych, uzyskane rezultaty są obiecujące.
PL
Zwiększające się wymagania i potrzeby dotyczące efektywności energetycznej budynków wytyczyły jeden z najważniejszych kierunków rozwoju nowych technologii budowlanych. Jest on związany z termoizolacjami i ich stosowaniem w przegrodach zewnętrznych budynków oraz w instalacjach grzewczych. W artykule scharakteryzowano wyroby do izolacji cieplnej, m.in. panele próżniowe (VIP).
EN
Higher and higher requirements and needs related to the energy efficiency of buildings paved the way for the most important directions of the development of new building technologies. The direction concerns thermal insulations and their application in external partitions of buildings and heating installations. The article characterizes products used in thermal insulation, among others vacuum panels.
PL
Dokonano mikrostrukturalnej oraz fizykochemicznej charakterystyki aerożeli zastosowanych do wytwarzania pianek poliuretanowych. Określono najistotniejsze parametry dyspersyjne napełniaczy oraz ich charakter hydrofilowo-hydrofobowy. Kompozyty przebadano pod kątem wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Bardzo istotnych informacji dostarczyły badania termoizolacyjnych właściwości otrzymanych kompozytów przeprowadzone metodą ścianki pomocniczej. Stwierdzono, że pianka z dodatkiem napełniacza PEX 40 jest najbardziej odpowiednia (w przyszłych badaniach aplikacyjnych) jako materiał o względnie dobrych właściwościach termoizolacyjnych.
EN
Eight com. aerogels were used as fillers for polyurethane foams tested for their compression and tensile strength. The addn. of selected aerogel filler resulted in enhancing of the thermal insulating properties of the foam.
11
Content available remote Strategia termomodernizacji budynków w Polsce
PL
W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne warstw materiałowych ścian zewnętrznych murowanych i wykonywanych w technologii drewnianej z uwzględnieniem wymagań w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej. Wykonano analizę ścian murowanych i w technologii drewnianej w zakresie strat ciepła oraz oceny złączy w zakresie ryzyka występowania kondensacji powierzchniowej. Sformułowano podstawowe kryteria w zakresie kształtowania układów materiałowych ścian zewnętrznych i ich złączy.
EN
The paper presents the characteristics of layers of materials of outside masonry walls and wooden technology walls, accounting for temperature and moisture protection requirements. Masonry and wooden walls were reviewed for heat losses and joints were assessed for risk of surface condensation. Basic criteria were defined for determination of layouts of materials for external walls and their joints.
PL
Współczesne budownictwo powinno charakteryzować się niezawodnością konstrukcyjną oraz dbałością o niskie zużycie energii. Czynniki te mają szczególne znaczenie w zapewnieniu komfortu użytkowania różnych budynków. W ramach komfortu cieplnego, ważnym jest, zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące energooszczędnego projektowania zewnętrznych przegród budowlanych. Jednym z interesujących rozwiązań jest możliwość wkomponowywania w strukturę budynku innowacyjnych przegród budowlanych pozyskujących energię promieniowania słonecznego do poprawy bilansu cieplnego rozpatrywanego obiektu. W ramach niniejszego opracowania autorzy podjęli próbę modyfikacji przegrody kolektorowo-akumulacyjnej poprzez dodatkowe zastosowanie zmiennofazowej warstwy materiałowej. Dla jednego z dwóch wariantów wprowadzono dodatkowo warstwę izolacji aerożelowej. Prowadzone badania laboratoryjne pozwalają określić wpływ tej izolacji na ograniczenie strat ciepła w przegrodzie, w której zastosowano przeszklenie o niskiej izolacyjności termicznej.
EN
The contemporary building construction should be characterized by structural reliability and attention to low energy consumption. These factors are particularly important in ensuring comfort in various buildings. In order to ensure thermal comfort it is important to draw attention to issues related to the design of energy-efficient exterior building walls. One of the interesting solutions seems to incorporate building barriers which would absorb solar energy in order to enhance heat balance, into the building structure. In this work an attempt to modify thermal storage wall was made by the employment of the additional phase change material layer. For one of the two options the additional layer of aerogel insulation was incorporated. The conducted laboratory test allow for determining the influence of this insulation on reducing heat loss within a barrier where glazing of low thermal insulating power was used.
14
Content available remote Metoda określenia emisyjności niektórych materiałów budowlanych
PL
W artykule przedstawiono analizę dostępnych metodologii, służących do określenia emisyjności powierzchni materiałów w warunkach eksploatacyjnych i laboratoryjnych. Odnosząc się do nich krytycznie, zaproponowano prostą metodę określenia emisyjności niektórych materiałów budowlanych oraz przedstawiono algorytm określenia emisyjności termicznej wybranego materiału. Metoda polega na opracowaniu modelu konwekcyjnej i radiacyjnej wymiany ciepła, zachodzącej miedzy cylindrycznym źródłem ciepła a zamkniętą przestrzenią skrzynki badawczej (modelu pomieszczenia). W modelu o kształcie sześciościanu o wymiarach 1×1×1m, umieszczono wewnątrz źródło ciepła o znanym polu powierzchni i emisyjności. Do pomiaru temperatury i gęstości strumienia ciepła użyto termopar i czujników gęstości strumienia ciepła. Materiał budowlany o badanej zdolności emisyjnej (w tym wypadku wyprawę tynkarską) naniesiono na ścianki modelu pomieszczenia od wewnątrz. Na podstawie danych pomiarowych określono całkowity strumień ciepła, dopływający do ścianek modelu pomieszczenia od źródła ciepła oraz temperaturę poszczególnych powierzchni, źródła ciepła i powietrza wewnątrz skrzynki badawczej. Wartości temperatur pozwoliły określić konwekcyjny strumień ciepła na powierzchni ścianek modelu pomieszczenia i źródła ciepła. Radiacyjny strumień ciepła określono jako różnicę miedzy całkowitym i konwekcyjnym strumieniem ciepła. Wartość radiacyjnej składowej z kolei dała możliwość określenia zdolności emisyjnej badanego materiału, którym pokryto powierzchnię ścianek. Na podstawie wyprowadzonych zależności i przeprowadzonych pomiarów ostatecznie określono współczynnik emisyjność wewnętrznej wyprawy tynkarskiej o małej gęstości z dodatkiem aerogelu.
EN
The article presents an analysis of existing methodologies and apparatus for determination of materials emissivity under production and laboratory conditions. Their disadvantages were defined and a more simple method for the determination of the emissivity of some types of building materials was proposed. An algorithm of the emissivity determination of the chosen material was also presented. The article presents a method for determining emissivity of some types of building materials. The proposed method consists in developing of a model of convective and radiative heat transfer taking place between the cylindrical heat source and a square shell (model of the room). The model of the room is the cube of dimensions 1×1×1 m, with the heat source arranged inside of it. The surface area and emissivity of the heat source are known. For temperature and heat flux measurement thermocouples and heat flux sensors were used. The building material with tested emissivity (e.g. plaster) is applied on the inner wall surface of the room model. Experimental measurement gives us the total heat flux, flowing to the walls of the room model from the heat source, the temperature of the walls surface in the room model and air temperature inside of it. Description of the method is illustrated by an example of emissivity determination for interior plaster with an extremely low-density which is kind of rigid foam with aerogel.
PL
W artykule omówiono nowoczesną izolację termiczną obecnie coraz częściej stosowaną w polskim budownictwie mieszkaniowym, dającą możliwość zdecydowanie szczelniejszej izolacji cieplnej niż tradycyjne materiały. Scharakteryzowano najbardziej dostępne na rynku materiały izolacyjne, takie jak aerożele i pianki poliuretanowe.
EN
In the article there has been presented modern thermal insulation used more and more often in Polish single-family housing, which gives the opportunity to insulate tighter with thermal insulation than traditional materials. The most accessible insulation materials on the market, such as aerogels and polyurethane foams, have been characterized.
PL
Autor przybliża w tekście zagadnienia dotyczące izolacyjności cieplnej budynków. Opisuje nowe technologie, tj. aerożele krzemowe i panele próżniowe VIP. Artykuł zilustrowany jest licznymi rysunkami.
EN
The author looks new technologies, namely silicon airgels krzemowe and VIP vacuum panels. Numerous drawings are attached.
EN
The paper presents a literature review considering methods of obtaining the carbon aerogels by polycondensation from resorcinol-formaldehyde (RF) precursor and discuss of research results for RF and crosslinked aerogels. The result of own, preliminary research of soft inserts for bullet- and fragment proof vests are presented. They clearly indicate that use of aerogel is effective and increase the ballistic protection. The article includes also through characterization of ability to absorb impact energy during static and dynamic compression tests as well as the ways to control the size and shape of nanoporous. Structure and porosity of porous materials have a significant impact on their properties.
20
Content available remote Aerożele krzemionkowe jako komponent nowoczesnych izolacji cieplnych
PL
W artykule przestawiono sposoby otrzymywania aerożeli krzemionkowych oraz właściwości izolacyjne granulatów i mat aerożelowych. Na podstawie badań szczegółowo opisano wymianę ciepła w strukturze aerożeli oraz czynniki, które wpływają na niską wartość współczynnika [lambda] i mogą być decydujące w próbach dalszego zmniejszania jego wartości. Wyjaśniono również kryteria zastosowania granulatów i mat aerożelowych w budownictwie.
EN
The article presents the ways of producing silica aerogels, as well as the insulating properties of aerogel granulates and mats. On the basis of research, the paper describes in detail the heat exchange in the aerogel structure, as well as the factors which influence the low value of the coefficient [lambda] and might play crucial role in attempting to further lower its value. The criteria of aerogel granulates and mats application in the construction industry have also been explained.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.