Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy autonomiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Transport drogowy jest najpopularniejszym transportem pod kątem przewozu ładunków. Jego rozwój prowadzi do zastąpienia kierowcy systemami autonomicznymi, które są w stanie samodzielnie poruszać się po drogach. Przynosi to wiele korzyści ekonomicznych oraz technologicznych, jak i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawi także ogólny postęp cywilizacyjny. Mimo tak innowacyjnego projektu istnieje jeszcze wiele barier prawnych, technologicznych i społecznych, które mogą przeszkodzić we wprowadzeniu na europejski rynek transportowy ciężarówek autonomicznych.
EN
Road transport is the most popular way of cargo transportation. Its development leads to replacing the driver with autonomous systems, which are able to navigate the road independently. That brings many economic and technological benefits, as well as improving road safety. It will also improve the general civilization progress. Despite such an innovative project, there are still many legal, technological and social barriers, which may prevented the introduction of autonomous trucks into the European transport market.
EN
In the field of communication on land and in the air, there are already functioning fully or partially autonomous devices. However, it is difficult to point to similar solutions regarding autonomous systems, especially in military applications. The article formulates development perspectives for marine autonomous systems in military applications, taking into account achieved benefits, requirements and development restrictions. Many interesting places devoted to the security of autonomous systems, on the clear improvement of the security situation with the above-mentioned systems, equipment and machines for mainte-nance, management devices, autonomous systems, controls and controls, devices for carrying out operations. The recommendations indicate the need to implement joint projects in the field of the development of autonomous marine technologies and are critical in the previous activities undertaken in this field of research.
PL
W dziedzinie komunikacji na lądzie i w powietrzu stosuje się rozwiązania umożliwiające funkcjo-nowanie urządzeń w pełni lub częściowo autonomicznych. Trudno jednak wskazać na podobne wyniki w odniesieniu do morskich systemów autonomicznych, szczególnie w zastosowaniach militarnych. W artykule sformułowano perspektywy rozwoju morskich systemów autonomicznych w aplikacjach militarnych z uwzględnieniem osiąganych korzyści, wymagań i ograniczeń rozwoju. Szczególnie dużo uwagi poświęcono problemowi zapewnienia bezpieczeństwa morskich systemów autono-micznych. Wskazano na wyraźną poprawę stanu bezpieczeństwa przy ich zastosowaniu, konieczność równoległego rozwoju technologii zabezpieczających funkcjonowanie morskich systemów autonomicznych oraz na brak międzynarodowych uregulowań prawnych umożliwiających imple-mentację tych technologii. Sformułowany w artykule katalog rekomendacji wskazuje na konieczność realizacji wspólnych międzynarodowych projektów cywilno-wojskowych w zakresie rozwoju autonomicznych tech-nologii morskich i w sposób krytyczny charakteryzuje dotychczasowe działania podejmowane w tym obszarze.
EN
Existing quantitative advantage in combat capabilities of likely the United States prospective adversaries has been offset by technological superiority, however access to innovative technology is no longer a domain of the United States. The aim of the paper is to present crucial assumptions of American Third Offset Strategy in confrontation with European dilemmas in this area. As a result of the quantitative and qualitative analysis it was found that key element of the strategy is to reverse the negative trend leading to a loss of technological superiority by the United States with maintaining its ability to global power projection, giving it the status of a global superpower. On the other hand, there are concerns about the technological closure of the United States to partners, and thus the technological gap between them and the allies (also within NATO and the European Union) will continue to deepen.
PL
Dotychczasowa przewaga ilościowa w zdolnościach bojowych prawdo-podobnych adwersarzy Stanów Zjednoczonych była równoważona przewagą technologiczną, jednakże dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych nie jest już domeną tylko Stanów Zjednoczonych. Celem artykułu jest prezentacja zasadniczych założeń amerykańskiej strategii trzeciego offsetu w konfrontacji do europejskich dylematów w tym obszarze. W wyniku przeprowadzonej analizy ilościowo-jakościowej stwierdzono, że kluczowe w prezentowanej strategii jest odwrócenie negatywnego trendu prowadzącego do utraty przewagi technologicznej przez Stany Zjednoczone, a w konsekwencji zachowanie zdolności do globalnej projekcji siły, dającej status globalnego supermocarstwa. Z drugiej strony, istnieją obawy związane z technologicznym zamknięciem się USA na partnerów, a tym samym luka technologiczna pomiędzy nimi, a sojusznikami (również w ramach NATO i Unii Europejskiej) będzie się dalej pogłębiać.
PL
Internet Rzeczny obejmuje swoim zasięgiem coraz większą grupę urządzeń. Wielu producentów sprzętu, którzy do tej pory nie oferowali wbudowanych interfejsów sieciowych zaczyna je implementować w swoich systemach. Brak specjalizacji w tym zakresie oraz traktowanie systemów komunikacyjnych jako dodatku funkcjonalnego powoduje, że elementy Internetu Rzeczy stają się coraz bardziej podatne na zagrożenia i awarie. W artykule zaproponowano podejście do detekcji anomalii dla grupy elementów tworzących System Autonomiczny Internetu Rzeczy (SAIR). Zaproponowano model detekcji anomalii bazujący na podejściu scentralizowanym dedykowanym dla pojedynczego systemu SAIR.
EN
The Internet of Things covers an increasingly large group of devices. Many hardware manufacturers who have not offered yet built-in network interfaces begin to implement them in their systems. The lack of specialization in this area and the treatment of communication systems as a functional extension causes that elements of the Internet of Things are becoming more and more vulnerable to threats and failures. An approach to the anomaly detection for a group of elements creating the IoT Autonomous System (SAIR) are proposed in the paper. An anomaly detection model based on a centralized approach dedicated to a single SAIR system has been proposed.
PL
W pracy przedstawiono próbę stworzenia grafu systemów autonomicznych na podstawie danych ruchowych zarejestrowanych na pojedynczym węźle sieci. Tak uzyskany graf, przypominający sieci ego znane z zastosowań związanych z serwisami społecznościowymi poddano analizie triad. Uzyskane wyniki świadczą o podobieństwach grafów występujących w obu przypadkach, pokazują także możliwość obserwacji własności topologicznych będących odzwierciedleniem niektórych anomalii ruchu. Pozwala to zastosować techniki analizy sieci społecznych do badania zagrożeń informatycznych.
EN
The work presents an attempt to construct and analyze autonomus system network basing on traffic information gathered on the single network node. So constructed graph reseambles in many aspects ego networks known from social media analysis. Analysis of basic graph properties confirms these similarities and suggests that some local topological features may be used to investigate traffic anomalies allowing to apply social network analysis tools to network security problems.
PL
W artykule przedstawiono rozwój metod nawigacyjnych w kolejnych misjach marsjańskich ZSRR, UE i USA oraz opisano najważniejsze algorytmy wyznaczania względnej pozycji na podstawie analizy zdjęć panchromatycznych rejestrowanych przez współczesne łaziki i zdjęć wykonanych przez satelity znajdujące się na orbicie Czerwonej Planety. Zaprezentowane wnioski mogą służyć jako wskazówki do wypracowania założeń i warunków przeprowadzenia eksperymentu użycia wybranych algorytmów na łaziku lub komputerze dowolnej platformy wielosensorowej.
EN
The current European Space Agency space programs assume the use of autonomous, mobile, equipped with advanced scientific instruments rovers on the Moon and Mars surfaces. Precise determination of position and orientation is one of the most important skills in such programs. During succesive missions a number of image-processing algorithms for determining rover position were developed. The results showed that the algorithm able to determine precisely position in any type of a terrain and for any kind of conditions does not exist. Scientists and engineers from ESA’s ESTEC are have been carrying out works on two different directions of algorithms development. First: algorithm that will be applicable to most of conditions on Mars, second: development of previous algorithms results validation methods (cross-validation, perhaps). In this paper we present navigation techniques in past Russian, European and US missions to the Mars and the most important image-processing algorithms for determining rover position. Our conclusions can be used as a guide for assumptions and conditions of the autonomous navigation experiment design.
7
Content available Rekonfigurowalne autonomiczne systemy sterowania
PL
W niniejszym artykule poruszona zostaje problematyka rekonfigurowalnych autonomicznych systemów sterowania działających bez (lub z możliwie niewielką) ingerencji człowieka, z drugiej jednak strony wyposażonych w mechanizm, który daje możliwość ich kontroli, a w sytuacji bardzo daleko posuniętych zmian środowiska (ang. context awareness), w którym te systemy operują, umożliwia ich szybką rekonfigurację. Jest to możliwe dzięki zaprezentowanej w tym artykule architekturze komponentu programowego, którego punkty decyzyjne (ang. Decision Points) stanowiące w istocie "logikę" tego komponentu, są otwarte (wymienne), to znaczy mogą być w zasadzie dowolnie kształtowane już po załadowaniu (uruchomieniu) tego komponentu w systemie docelowym. Architektura ta wspierana dedykowanym oprogramowaniem warstwy pośredniej (ang. middleware), umożliwia implementację efektywnego mechanizmu rekonfiguracji w oparciu o polityki.
EN
In this paper a very relevant issue related to reconfigurable autonomic real-time control systems is undertaken. Designers of this kind of systems have to balance on the one side the ability of their operation with virtually no (or with minimum) human intervention, but on the other side, they have to implement a mechanism for easy and efficient reconfiguration in response to changing environmental conditions (context awareness). Although there are many techniques that may potentially be used to implement autonomic behaviour (such as Artificial Neural Networks, Fuzzy Logic, etc.) actually only policy-based computing seems to give the system designers enough freedom when it comes to specification of how the system should behave in response to the environmental changes. This ease results from the fact, that each policy is written using a Policy Description Language (PDL) which can be optimized for the given problem area (various control systems applications, business applications, etc.). As each PDL (for example AGILE PDL) offers besides a specific structure also a set of keywords strictly related to the problem domain, the system designers can easily express relations between context variables changes (these reflect the environment / context changes) and the requested changes to the system behaviour in a descriptive way. This is a very big advantage of policy-based computing over the alternative technologies. Policies themselves constitute the software component "logic" and because they (and thus the logic itself) can easily be replaced with newer (more optimized) versions, then in the result the same software component may behave completely different under the same environmental conditions. Policy-based computing is the ideal candidate technology to support reconfiguration of autonomic systems as this technology is not resource hungry, so it may be successfully applied to the embedded systems domain.
EN
In this paper an idea of a layered, hierarchical policy-supervised diagnostic / fault detection component and middleware supporting humans` decision-making will be presented. This system will be based on Open Decision Point architecture and as such the system will offer an ease of reconfiguration via policies replacement in the decision making component. For the diagnostic / decision making support purposes AGILE policies will be used. In order to present practical implementation of the subject architecture, a proof of concept application to the distillation column is described. Selected simulation results are used to show advantages of the proposed approach.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowana zostanie architektura warstwowej, hierarchicznej zarządzanej politykami architektury komponentu i oprogramowania pośredniczącego dla systemu diagnostycznego. W ramach proponowanych rozwiązań wyróżnione zostały trzy funkcjonalne warstwy, które pozwalają na zwiększenie efektywności procesu decyzyjnego poprzez filtrowanie i preselekcję zdarzeń sygnalizowanych w systemie diagnostycznym / monitorującym. Oba zaproponowane rozwiązania (zarówno implementacja w obrębie jednego komponentu jak implementacja w systemie rozproszonym) wykorzystują architekturę Otwartego Punktu Decyzyjnego i jako takie oferują łatwość rekonfiguracji poprzez zamianę aktualnych polityk odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji. Wsparcie dla systemu diagnostyki / podejmowania decyzji zapewniają polityki w języku AGILE. Aby zaprezentować praktyczną implementację tytułowych architektur opisane rozwiązania zostaną zastosowane w systemie sterowania kolumny destylacyjnej. Wybrane wyniki symulacji pokażą zalety zaproponowanego rozwiązania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.