Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasolenie gleb
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy była analiza wpływu prac wiertniczych prowadzonych na terenie Kopalni Soli „Solino” S.A. w Górze k. Inowrocławia na właściwości gleb oraz stan drzewostanu. Badania wykazały, że prace te, głównie poprzez oddziaływanie aerozoli, miały wyraźny wpływ na wzrost zasolenia analizowanych gleb. Wartości ECe nie wykazywały jednak związku z odległością od miejsca odwiertu, co mogło sugerować okresowy wpływ płytko zalegających wód glebowo-gruntowych. Uruchomienie odwiertu przyczyniło się do pogorszenia się stanu zdrowotnego drzew w najbliższym otoczeniu wieży wiertniczej. W przylegającej do niej strefie o średnicy około 50 m większość egzemplarzy drzew cechowała się ubytkiem aparatu asymilacyjnego od 26% do nawet ponad 60% (stopień uszkodzeń średni i silny). Zawartość Na i Cl w liściach i gałązkach drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie wiertni była kilkunastokrotnie wyższa niż oznaczona na powierzchni referencyjnej.
EN
This paper aimed at analysing the influence of salt drilling operation on soil properties and the state of health of trees. The study was conducted in the area of the salt mine in Góra near Inowrocław (north-central Poland). Due to the impact of aerosols, the high salt accummulation in soils in the 50 m zone around the drilling site was stated. However, the ECe values, showed no relation with the distance from that site. It could suggest seasonal influence of shallow saline ground water. The salt drilling operation contributed to the deterioration of the health condition of trees in the immediate vicinity of the borehole. Most trees were characterized by loss of assimilation apparatus from 26% to as much as over 60% (degree of damage to the medium and strong). The content of Na and Cl in the leaves and twigs of trees growing nearest the drilling site was several times higher than recorded in the reference area.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad zasoleniem gleb zalanych wodami nadosadowymi w wyniku awarii podziemnego rurociągu pomiędzy miejscowościami Żuków i Bieńków. W wyniku zalania nastąpił wzrost zasolenia gleb. W celu określenia postępu odsalania badania przeprowadzono powtórnie rok po awarii.
EN
The paper presents results of research on soils flooded salinity wastewaters as a result of failure of underground pipeline between the villages Żuków and Bieńków. As a result of flooding increased the salinity of soils. In order to determine the progress of desalination research was carried out again year after the accident.
PL
Z dumą patrzymy na rozwijające się miasta, odrestaurowywane starówki, pnące się w górę nowoczesne biurowce, coraz bogatsze centra handlowe, sprawne układy komunikacyjne... Wszystko to przecież po to, by stworzyć lepsze warunki życia w mieście, zaspokajające nie tylko podstawowe potrzeby mieszkania i pracy. Wyżej, szerzej, nowocześniej to, niestety, także więcej szkła, metalu i betonu, a mniej ziemi i zieleni. Innego wyjścia nie ma...
PL
Zasolenie gleb, związane z zimowym utrzymaniem dróg, w ujęciu prawnym nie jest zanieczyszczeniem. Nie obowiązują w naszym kraju wartości graniczne (standardy) dla stężenia soli w glebie. Nie ma więc także obowiązku usuwania jej nadmiaru z gleby. A nie ulega przecież wątpliwości, że jej stosowanie jest istotnym obciążeniem środowiska oraz że jego skutki są znaczące i widoczne, zwłaszcza w kondycji drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym.
PL
Pozimowe straty w roślinności przyulicznej, powstałe na skutek nadmiernego stosowania substancji chemicznych, wykorzystywanych do odśnieżania dróg, z roku na rok są zdecydowanie większe. Należy podkreślić, że nie ma roślin odpornych na solankę i sól, tak jak nie ma odpornego na to skórzanego obuwia, metalowych słupów latarni ulicznych itd.
EN
The effects of pH, electrical conductivity (EC), soluble cations (Na[^+], K[^+], Ca[^2+], Mg[^2+]), and soluble anions (HCO[3^-], Cl[^-], SO[4^2-]) on vegetation zonation in a salt-marsh community (Black Sea coast) were investigated on two localities at Black Sea Coast differing as to the altitude, community composition and zonation. Three zones (25-80 m wide) - lower, middle and upper were distinguished in each locality along 150 m transect and according to the vegetation types which were analysed with Braun-Blanquet method. The dominant species were following: Juncus acutus L., Salicornia prostrata Pall., Spergularia marina (L.) Gris, Hordeum geniculatum All., Plantago coronopus L. subsp. coronopus, Carex capitellata Boiss. and Bal, Artemisia santonicum L. and Juncus littoralis C. A. Mey. Soil samples were taken down to 50 cm. The results of soil analysis were evaluated by using Canonical Correspondence Analysis (CCA) from winter 1999 to autumn 2000. HCO[3^-] concentration and inundation depth (2.22.21-44 cm) are the environmental variables that correlate the best with axis 1, whereas K[^+] concentration and inundation depth (2.22-21.44 cm) correlate the best with axis 2 during the study period. During winter 1999, HCO[3^-] concentration showed the highest correlation with the canonical axis 1 and associated zone was H. geniculatum. In spring, summer and autumn 2000, inundation depth (3.44-19.11 cm) was the most prominent factor correlated with the first and second axes, respectively, with associated zone of C. capitellata. EC, Na[^+] and Cl[^-] concentrations were decreased during autumn in all vegetation zones except for C. capitellata and Artemisia santonicum zones in which Na[^+] and Cl[^-] concentrations and EC, respectively were increased during autumn. The C. capitellata (Cyperaceae) zone was located on the positive site of axis 1 during autumn 2000 and followed the gradient of inundation depth. S. prostrata, S. marina, H. geniculatum and P. coronopus subsp. coronopus seems to be adapted to the most saline soils, whereas C.capitellata indicates the wettest soils in the studied salt marsh. The Juncus littoralis zone followed the gradient of maximum salinity during autumn of the year 2000, but the zone was not related to the measured increase in soil salinity during winter, summer and spring. In both localities EC, Na[^+] and Cl[^-] concentrations were tended to decrease at upper zones. Inundation regime, K[^+] concentration, and HCO[3^-] concentration are key factors affecting vegetation zonation in studied salt marshes.
EN
Paper presents the results of salinity measurements in Łodź city centre. Salinity research regarding to chosen physico-chemical properties was characterized. Spatial variability of salinity in city centre was described. Analysis of soils salinity in proportion to the growth of distance from the roads was shown. Authors presented the statistical analysis of correlation between soils salinity and measured features.
PL
Zaprezentowano wyniki badania zasolenia gleb śródmieścia Łodzi poprzez pomiary wybranych wielkości fizykochemicznych. Scharakteryzowano przestrzenną zmienność zasolenia w centrum miasta. Przedstawiono analizę statystyczną korelacji pomiędzy zasoleniem i zmierzonymi parametrami. Stwierdzono występowanie zależności pomiędzy zasoleniem i odczynem gleb oraz właściwościami sorpcyjnymi.
EN
The research was set up in the Neretva River valley in the Southern part of Croatian Karst area, where implementation of modern hydrotechnical practices within the river catchment's area led to intrusion of seawater to groundwater resulting in soil salinization in the delta. The region has great agro-ecological potential for intensive production of vegetables and Mediterranean fruits. Since the combination of the effects of saline groundwater and the use of this water for irrigation may have disastrous effects on the productivity of agricultural soils water, a project was started in order to set up a permanent monitoring network. The aim of this study was to determine the salt dynamics in the surface water on five locations which are considered as potential sources of the irrigation water (Modric canal, Neretva River near Opuzen, Crepina, Jasenska and Vidrice pumping station) during a 4-year period (1999-2002). The surface water samples had been collected on monthly basis and analyzed for all parameters required in the irrigation water quality classification. The results show considerable spatial and temporal variability of determined parameters. Thus, in the Neretva River near Opuzen, total salt concentrations in water ranged from 0.4 to 7.7 dS·m-¹, and in Modric from 1.65 up to17.2 dS·m-¹. Dominant cations and anions on all observed locations were Na+ and Cl-. Constantly high concentration of Na+ in sampled surface waters is of a special concern. Utilization of the water of such quality may cause problems related to the use of alkaline waters for irrigation, which can further cause permanent loss of fertile soil.
PL
Badania prowadzono w dolinie Neretwy, w południowej części chorwackiego obszaru krasowego, na którym działania hydrotechniczne w zlewni doprowadziły do napływu wody morskiej do warstw wodonośnych i w konsekwencji spowodowały zasolenie gleb w delcie rzeki. Region charakteryzuje się dużym potencjałem agroekologicznym i możliwością produkcji warzyw i owoców śródziemnomorskich. Ponieważ nałożenie się efektów zasolenia wód gruntowych i użycia tych wód do nawodnień może mieć fatalne skutki dla produktywności gleb, zainicjowano założenie sieci stałego monitoringu jakości wód. Celem tych badań było określenie dynamiki zasolenia wód powierzchniowych w czteroletnim okresie (1999-2002) na podstawie pomiarów w pięciu stanowiskach uznanych za potencjalne źródła wody do nawodnień (Kanał Modric, Neretwa koło Opuzen oraz stacje pomp Crepina, Jasenka i Vidrice). Próbki wód powierzchniowych pobierano co miesiąc i analizowano w nich wszystkie parametry niezbędne do oceny jakości wód do nawodnień. Stwierdzono znaczną zmienność mierzonych parametrów w czasie i w przestrzeni. Całkowita mineralizacja wód Neretwy koło Opuzen wynosiła od 0,4 do 7,7 dS·m-¹ a w Kanale Modric od 1,65 do 17,2 dS·m-¹. Na+ i Cl- były dominującymi jonami we wszystkich badanych stanowiskach. Stale duże stężenie Na+ w próbkach wód powierzchniowych wymaga szczególnej troski. Stosowanie wody takiej jakości może powodować problemy związane z użyciem do nawodnień wód alkalicznych, co w przyszłości może prowadzić do całkowitej utraty żyznej gleby.
PL
Proces zasolenia gleb jest jedną z form degradacji środowiska, spowodowanym zachwianiem równowagi chemicznej gleby. W naturalnych warunkach pomiędzy roztworem glebowym, kompleksem sorpcyjnym i organizmami bytującymi w glebie istnieje stała wymiana poszczególnych jonów, a w wielu wypadkach całych związków chemicznych, która ma na celu utrzymanie gleby w stanie równowagi. Pojawienie się, szczególnie w wierzchnich poziomach gleby dużej ilości kationów, takich jak Na, K, Ca2, Mg2+ oraz anionów Cl , SO42-, HCO3 , może spowodować zmiany parametrów fizykochemicznych gleby i doprowadzić do jej zasolenia. Zjawisko to powstaje zarówno pod wpływem czynników naturalnych jak i antropogenicznych. Istotną sprawą determinującą zmiany właściwości chemicznych gleb, oprócz źródła zasolenia, jest także czas oddziaływania danego czynnika odpowiadającego za wzrost stężenia soli w roztworze glebowym. Oddziaływanie pewnych czynników ma charakter okresowy, przez co nie powoduje trwałych zmian w składzie chemicznym gleb. Natomiast ciągła emisja zanieczyszczeń z pozostałych źródeł zasolenia powoduje nieodwracalne w skutkach zmiany składu roztworu glebowego i kompleksu sorpcyjnego, co prowadzi do degradacji i zmiany typologii analizowanych gleb.
EN
Salinity is one of the processes which causes environment degradation by disturbing chemical balance of soil. In natural conditions there is continuous ion and compound exchange between soil solution, soil sorption complex and soil organisms which lead to keeping the constant balance of soil. Occurrence of such cations like Na, K Ca, Mg24 and anions like Cl, SO42 , HCO3 especially in surface horizons can cause changes in physico-chemical properties of soil and its salinity. This process may also be caused by natural as well as anthropogenic factors. Apart from salinity source, a significant element determining changes of soil chemical properties is the time the factor influences the increase of salt concentration in soil solution, The influence of some of these factors have periodical character and do not cause permanent changes in soil chemical composition, However continuous emission of pollutants from different salinity sources causes irremediable changes in composition of soil solution and soil sorption complex, which leads to degradation and typological changes in the analysed soils.
10
PL
W rezultacie niekontrolowanego wypływu słonych wód kopalnianych z rurociągów je transportujących następuje degradacja, a nawet dewastacja gleb. Tym samym, z mocy prawa, podlegają one rekultywacji - szeregowi działań przywracających im funkcjonalność. Działania rekultywacyjne są zróżnicowane przy różnym składzie granulometrycznym gleb. W artykule opisana jest sytuacja rekultywacji zasolonych gleb gliniastych. Wskazano nawet wobec nich możliwość użycia technik oczyszczania in-situ. Warunkiem jest sprawna sieć melioracyjna, a w przypadku okresów suchych możliwość deszczowania obszaru.
EN
In result of uncontrolled outflow of salty mine waters from pipelines it transporting follows the degradation, and even the devastation of soils. These situations are subject, with power of law, of the soils reclamation - the row of workings restoring them the functionality. The granulometric compound of soils cause diversification of reclamation techniques. The situation of salted clay soils reclamation has been described in article. In the paper has been showed the possibility of in-situ reclamation technique use. The main necessities are efficient meliorative net and in case of dry periods the possibility of area irrigation.
PL
W artykule przedstawiono zjawisko zasalania gleb, związane z przedostawaniem się na przedpola słonych wód nadosadowych retencjonowanych w zbiorniku odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most". Przenikające wysokozmineralizowane wody ze zbiornika wywołują określone konsekwencje dla chemizmu wód podziemnych i powierzchniowych, a także dla gospodarki wodnej i właściwości gleb.
EN
The phenomenon of soil saltinity - related to getting through to the forelands of over-sediment salty water stored in the tailings impoundment "Iron Bridge" - was introduced in the paper. Highly-mineralised water infiltrating from the tailing impoundment induce certain consequences for the chemism of the underground and surface water as well as for the water management and properties of soil.
PL
Do zbiornika wód kopalnianych "Bojszowy" odprowadzano solanki z kopalń "Piast" i "Czeczott". Pomimo jego wyłączenia z eksploatacji w dalszym ciągu obserwuje się zasolenie gleb w jego otoczeniu. Zasięg oddziaływania zbiornika ogranicza się przede wszystkim do terenów przyległych po stronie południowej. W glebach stwierdzono wyższe zawartości niektórych składników śladowych: As, Ba, Co, Cr, Pb od dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 wrzenia 2002 roku. Badania wykazały, że źródłem szkodliwych metali w glebach nie mogły być solanki kopalniane.
EN
The brine from "Piast" and "Czeczott" mines had been drained to the mine water reservoir "Bojszowy". Despite of its exclusion from exploitation, the soil salinity is still observing in its surroundings. The range of impact of this reservoir is limited mostly to the nearby grounds on its south side. In the soils greater levels of some traceable components than permissible, defined in Ministry of the Environment Decree of 9th September 2002, were detected: As, Ba, Co, Cr, Pb. Test showed that the source of the harmful metals in soils could not be mine brine.
PL
Badaniami objęto gleby będące pod wpływem niedawnych awarii rurociągu solankowego Góra - Mątwy. Ogromne stężenia NaCI w nasyconym ekstrakcie glebowym, dochodzące do 1/3 stężenia solanki spowodowały zniszczenie pokrywy roślinnej i naturalnej struktury gleby oraz zmniejszenie zdolności przesiąkania roztworów. Głównymi przyczynami awarii są zewnętrzna korozja elektrolityczna rurociągu oraz zła jakość wykonawstwa. Rekultywacja gleb zdegradowanych wyciekami solanki nie może zastąpić działań zmierzających do całkowitej likwidacji źródła skażenia tj. wymiany rur.
EN
The studies were carried out in soils influenced by recent the Góra - Mątwy brine pipeline damages. The very high concentrations of NaCI in saturation extract (up to 1/3 of brine concentration) caused the damage of the plant cover, the destruction of the soil natural structure and the decrease of the soil permeability. The main reasons of the brine pipeline damages are external electrolytical corrosion of the pipeline and bad quality of the construction. The reclamation of degraded soils gives good results, but it necessary to liquidate the pollution source by the replacement of pipes system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.