Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrostatic discharge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Estimation of the energy released during a discharge from an object with a constant charge is important from the point of view of protection against static electricity. Hazards from electric discharges are one of the main factors of damage to electronic components. One of the significant parameters for determining this energy is the discharge channel resistance. The article presents the methodology for estimating the channel resistance for discharges from the capacitor surface and the dielectric fabric surface.
PL
Szacowanie energii uwalnianej podczas wyładowania z obiektu ze stałym ładunkiem jest istotne z punktu widzenia ochrony przed elektrycznością statyczną. Zagrożenia od wyładowań elektrostatycznych są jednym z głównych czynników uszkodzeń elementów elektronicznych. Jednym z parametrów niezbędnych do wyznaczenia tej energii jest rezystancja kanału wyładowczego. W artykule przedstawiono metodykę oszacowania rezystancji kanałów wyładowań z powierzchni kondensatora oraz tkaniny dielektrycznej.
2
PL
Realizacja wyładowania elektrostatycznego przeprowadzana jest na dwa sposoby wg. normy PN-EN 61000-4-2 [1]. Wyładowanie może odbywać poprzez kontakt końcówki generatora ESD z powierzchniami przewodzącymi badanego urządzenia (złącza wejściowe i wyjściowe, zasilające, teletransmisyjne, itd. oraz metalową obudowę). Drugim rodzajem jest wyładowanie powietrzne stosowane wtedy, gdy nie ma możliwości podania wyładowań poprzez kontakt do szczelin i otworów, a także powierzchni izolujących, wykorzystując zaokrągloną końcówkę rozładowczą.
EN
The implementation of electrostatic discharge is carried out in two ways according to PN-EN 61000-4-2 standards: discharge by contact of the ESD generator tip with conducting surfaces of the tested device (connectors, metal casing), air discharge used when there is no possibility of giving discharges through contact with gaps and openings, as well as insulating surfaces, using a rounded discharge end.
PL
Niezwykle duża skala przetwórstwa zboża powoduje, że ryzyko wystąpienia incydentów związanych z zapłonem oraz wybuchem pyłu jest bardzo duże. Tylko w 2018 roku doszło do wielu wybuchów związanych z magazynowaniem i transportem roślinnych materiałów sypkich, z których największy miał miejsce w maju w miejscowości South Sioux City w stanie Nebraska (USA).Polska jest jednym z największych producentów zbóż w Europie i jednym z większych w skali światowej. Roczna produkcja zboża w Polsce to ok. 35 mln ton, w tym ok. 10 mln ton pszenicy, 5 mln ton pszenżyta, 4 mln ton jęczmienia i 1,5 mln ton owsa. Taka ilość materiału zbożowego powoduje, że istnieje duże prawdopodobieństwo awarii w trakcie procesu magazynowania, transportu i przetwarzania. Spośród wszystkich wybuchów pyłów blisko 25% stanowią eksplozje pyłów w przemyśle spożywczo-rolniczym i paszowym, przy czym najbardziej narażone na eksplozje są silosy, systemy odpylające i wentylacyjne (w tym suszarnie i magazyny przeznaczone do suszenia zbóż). W październiku 2013 r. doszło w Terminalu Masowym w Gdańsku do wybuchu i pożaru w silosie zbożowym. Akcja ratownicza trwała blisko 4 godziny, spaleniu uległo ok. 10 ton zboża (20% całkowitej ilości składowanego materiału zbożowego). W artykule opisano wyniki badań dotyczących zjawiska palności i wybuchowości pyłów przemysłowych dotyczących czterech najpopularniejszych w Polsce ziaren zbóż.
EN
Extremely large scale of grain processing leads to a very high risk of incidents related to fire or dust explosion. Only in 2018 there were several outbreaks associated with the storage and transport of grain materials, the largest of which took place in May in South Sioux City, Nebraska. Poland is one of the largest grain producers in Europe and in the world. The annual grain production in Poland is about 35 million tons, including about 10 million tons of wheat, 5 million tons of triticale. 4 million tons of barley and 1.5 million tons of oats. Such an amount of grain material means that there is a high probability of failure during the storage processes (i.e. drying, pouring), transport and processing. Current research shows that of all dust explosions, those related to the food-agricultural and fodder industry account for nearly 25% The most vulnerable are silos, dedusting and ventilation systems (including dryers and warehouses for drying grains). In October 2013, in the Bulk Terminal in Gdańsk, there was an explosion and fire in grain silo. The rescue operation lasted nearly 4 hours and about 10 tons of grain have burned (20%) the total stored grain material) The purpose of this article is to describe the results of research on the phenomenon of flammability and explosibility of industrial dusts on the four most popular grains in Poland.
PL
Rezystancja układu człowiek-podłoże jest parametrem ważnym z kilku powodów. Z jednej strony jej odpowiednio wielka wartość odpowiada za ochronę człowieka przed rażeniem prądem elektrycznym na drodze ręka-noga, noga-noga, głowa-noga. Z drugiej jednak strony pamiętać należy, że wielka wartość tej rezystancji utrudnia bieżące odprowadzanie ładunków elektrycznych z człowieka, co prowadzi do pojawienia się zjawiska elektryczności statycznej i w konsekwencji powoduje powstawanie niekontrolowanych wyładowań elektrycznych. Zaistnienie takiego wyładowania w niesprzyjających okolicznościach może spowodować pożar lub wybuch. Ponadto, elektryczność statyczna może powodować zakłócenia procesów technologicznych, zakłócenia w działaniu przyrządów pomiarowych i automatyki, pogorszenie stanu zdrowia ludzi. Ważnym zatem jest, aby wybór obuwia był przemyślany, a samo obuwie dobrane stosownie do warunków przebywania i pracy człowieka (obuwie elektroizolacyjne, obuwie antyelektrostatyczne). Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na dwóch grupach obuwia, to znaczy obuwia codziennego użytku oraz obuwia roboczego. Badanym parametrem była rezystancja układu człowiek-podłoże.
EN
Human-ground resistance is an important parameter for several reasons. On the one hand, its great value corresponds to the protection of man from electric shock on the hand-leg, legt-leg, head-leg way. On the other hand, the great value of resistance impedes the current discharge of electrical charges from the human being. It leads to the appearance of static electricity and as a consequence produces uncontrolled electrical discharges. The occurrence of such discharge under unfavorable circumstances may result in fire or explosion. Additionally, static electricity can interfere with technological processes, disturbance in the operation of measuring instruments and automation, deterioration of human health. It is important that the selection of proper footwear and the footwear chosen in accordance with the conditions of hazards at the workplace (electrical insulating footwear, antistatic footwear). This article presents the results of a study for two groups of footwear (ordinary footwear and proffessional working footwear). The measured parameter was the resistance of the human-ground system be thought over.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano eksperyment bezpośrednich testów zapalności wyładowań elektrostatycznych snopiastych. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem sondy zapłonowej opisanej w normie PN-EN 60079-32-2 wzbogaconej o układ pomiaru prądu wyładowania. Przeprowadzono 100 prób zapłonu mieszaniny wybuchowej. Zaobserwowano wpływ przebiegu prądu wyładowania na zdolność wyładowania do spowodowania inicjacji zapłonu. Wyniki eksperymentu zestawione na wykresie Ipeak = f(Q) wykazują pewną regularność, która została opisana „krzywą wybuchowości”.
EN
Experiment of direct ignition test with brush discharges was presented in the paper. Tests were carried out with ignition probe according to the EN 60079-32-2 Standard with current measurement setup. 100 trials of ignition were conducted in the experiment. Influence of the current waveform on the incendivity of discharges was observed. There is some regularity in results, summarized at the chart Ipeak = f(Q), which was described with “ignition curve”.
PL
W przeglądowym artykule omówiono różne problemy towarzyszące wyładowaniom elektrostatycznym, m.in. dotyczące bezpieczeństwa i komfortu człowieka, uszkodzeń podczas produkcji przyrządów elektronicznych w przemyśle oraz atmosfer wybuchowych w przemyśle podczas produkcji maszyn, a także dotyczące niebezpieczeństw występujących podczas badań medycznych. Opracowanie przedstawia system ochrony przed szkodliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi, głównie w przemyśle elektronicznym wynikający z norm międzynarodowych.
EN
The publication contains an introduction to the various problems arising from electrostatic discharge. List the dangers of electrostatic discharges related to human safety and comfort, electronic defects in industrial electronics, explosive atmospheres in industry for the manufacture of various machines, and the dangers of medical research. The study presents a system of protection against harmful electrostatic discharge in the electronics industry resulting from international standards.
7
Content available remote Elektryczność statyczna (ESD)
PL
W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat zagrożeń dla elementów i układów elektronicznych ze strony wyładowań elektrostatycznych. Wskazano mechanizm powstawania takich wyładowań oraz sposób pomiaru odporności elementów elektronicznych na te wyładowania. Opisano również sposoby zabezpieczania tych elementów przed uszkodzeniem na skutek wyładowań elektrostatycznych na etapie wytwarzania oraz ich eksploatacji.
EN
In the paper the basic information on failures caused by electrostatic discharge (ESD) in semiconductor devices and electronic circuits is given. Mechanism of discharging, ways of measuring the resistance of devices and circuits to the ESD are described. The methods how to protect devices and circuits against ESD during their production and operation are discussed as well.
EN
The paper contains results of uncertainty estimation during verification of ESD generator parameters by means of sensitivity method in scattering parameters measurement. In addition, basic assumptions and limitations necessary for correct measurement those parameters were described. A calculation example as well as simulation results and graphs have been presented.
PL
W referacie przedstawiono wyniki analizy metody wrażliwościowej przy pomiarach parametrów S elementów toru pomiarowego podczas weryfikacji generatorów ESD Przedstawiono metodykę pomiarów, zaprezentowano przykładowe obliczenia oraz wykresy uzyskane podczas symulacji. Przedstawiono także założenia metody szacowania niepewności pomiarów wykonywanych przy weryfikacji symulatorów wyładowań elektrostatycznych.
EN
In the paper there were listed kinds of electrostatic discharges met at the working posts and the hazards caused by those discharges. Author proposed the use for investigating the characteristics of discharges the photographic methods, applying classic digital cameras and ultra fast CMOS cameras. On the basis of the example of investigating of propagating brush discharge and brush discharge the advantages and limits of the method were discussed.
PL
W artykule przedstawiono rodzaje wyładowań elektrostatycznych spotykanych na stanowiskach pracy oraz powodowane przez nie zagrożenia. Autor zaproponował zastosowanie do badania właściwości wyładowań metody fotograficzne z użyciem cyfrowych aparatów fotograficznych i ultraszybkich kamer CMOS. Na przykładzie badania wyładowania snopiastego rozprzestrzeniającego się i wyładowania snopiastego omówiono podstawowe zalety i ograniczenia tej metody.
PL
Artykuł zawiera przegląd metod badania w małej skali wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne (ESD, ang. ElectroStatic Discharge) stałych materiałów wybuchowych (MW): inicjujących, pobudzających, kruszących, miotających i napędowych (prochów bezdymnych i stałych paliw rakietowych) oraz mieszanin pirotechnicznych, w świetle dokumentacji standaryzacyjnej NATO obejmującej Porozumienie Standaryzacyjne (STANAG) 4490 [1], Publikację Sojuszniczą AOP-7 [2] oraz STANAG 4170 [3]. Przegląd ten wzbogacono analizami i ocenami metod oraz wynikami uzyskanymi za ich pomocą. W przeciwieństwie do badań wrażliwości MW na ESD w dużej skali, badania w małej skali nie są ujednolicone metodologicznie w ramach dokumentacji standaryzacyjnej NATO. Korzystne byłoby ich ujednolicenie. Unifikacja spowodowałaby zwiększenie wiarygodności wyników badań w zakresie wrażliwości MW na ESD, np. przeprowadzanych w ramach badań międzylaboratoryjnych.
EN
Some small scale methods for testing the sensitivity against ESD (Electro Static Discharge) of solid explosives like primary explosives, booster explosives, high explosives, gun and rocket propellants (smokeless powders and solid rocket propellants) and pyrotechnic compositions are overviewed in the paper from the point of NATO standardisation documentation that includes Standard Agreement (STANAG) 4490 [1], Allied Ordnance Publication AOP-7 [2] and STANAG 4170 [3]. The overview is supplemented with analyses and assessments of methods and received results. ESD sensitivity tests of explosives in small scale have not been unified yet in NATO standardization documentation in contradiction to NATO large scale tests. Such unification would be beneficial as it could lead to a greater reliability of results of explosive ESD susceptibility tests performed e.g. in the frame of inter-laboratory tests.
11
PL
Przedstawiono współczesne poglądy na temat niebezpieczeństwa zapłonu atmosfer wybuchowych o minimalnej energii zapłonu MIE < 0,1 mJ, przez elektrostatyczne dodatnie wyładowania ulotowe. Stwierdzono, że zapłon jest możliwy przez wyładowania w fazie strimerowej.
EN
Contemporary ideas on the risk of ignition of sensitive explosive atmospheres (min. ignition energy less than 0,1 mJ) by positive electrostatic corona discharge in the streamer phase were reviewed (15 refs.).
PL
W artykule przedstawiono nowe metody badawcze związane z Dyrektywą ATEX wdrożone do stosowania w Laboratorium Badań Stosowanych. Przedstawiono możliwości badawcze nowo zakupionego wyposażenia i stanowisk badawczych. Zaprezentowano wyniki badań rozkładu potencjału powierzchniowego po wystąpieniu wyładowania z powierzchni materiałów nieprzewodzących. Zaprezentowano przebieg wybuchu mieszaniny metanowo-powietrznej podczas badań małych elementów. Opisano stanowisko do badań osłon ognioszczelnych „d” i zaprezentowano zarejestrowany przebieg zmian ciśnienia podczas wybuchu podstawowych mieszanin gazowych stosowanych w badaniach.
EN
New testing methods associated with ATEX Directive implemented in the Laboratory of Applied Tests are presented. Testing potential of newly purchased equipment and tests stands is given. The results of testing the distribution of surface potential after discharge from non-conducting materials are presented. Process of explosion of methane-air mixture during testing of small components is given. Stand for testing the “d” fireproof shields is described and the recorded curve of pressure changes during explosion of tested main flammable gases is shown.
PL
Przedstawiono wyniki analizy metody wrażliwościowej przy pomiarach parametrów S elementów toru pomiarowego podczas weryfikacji generatorów ESD Przedstawiono metodykę pomiarów, przykładowe obliczenia, wykresy uzyskane podczas symulacji, a także założenia metody szacowania niepewności pomiarów wykonywanych przy weryfikacji symulatorów wyładowań elektrostatycznych.
EN
The paper contains results of uncertainty estimation during verification of ESD generator parameters by means of sensitivity method in scattering parameters measurement Besides that, basic assumptions and limitations necessarily for correct measurement those parameters were described. Some calculation example as well as simulation results in figures have been presented.
PL
Ekspozycja na pole elektrostatyczne może powodować elektryzację ciała pracownika przez indukcję. Skutkiem tego mogą być wyładowania iskrowe, powodujące rażenia pracowników, w następstwie czego pojawiają się niekontrolowane ruchy ciała, co grozi wypadkiem. Wymagania prawa pracy obowiązujące w Polsce, dotyczące ochrony przed polem elektromagnetycznym uwzględniają pole elektrostatyczne, jednak brak jest obecnie technicznych możliwości jego pomiaru. Przepisy międzynarodowe (np. dyrektywa 2013/35/UE) nie uwzględniają pola elektrycznego o częstotliwości mniejszej od 1 Hz.W artykule wykazano, że równoważny dla pomiaru natężenia pola elektrostatycznego może być pomiar ładunku elektrostatycznego indukowanego na powierzchni ciała pracownika. W tym celu można zastosować miernik ładunku przenoszonego w czasie wyładowania elektrostatycznego, opracowany w CIOP-PIB. Wykazano, że odczuwalne rażenia nie mogą wystąpić przy natężeniu pola elektrostatycznego mniejszym od 40 kV/m (tj. granicy strefy niebezpiecznej zdefiniowanej wymaganiami prawa pracy obowiązującymi w Polsce).
EN
Exposure of workers to the electrostatic field can cause electrification of the body. It can cause electrostatic spark discharges resulting in electrostatic shocks. Those shocks can result in involuntary body movements and possibly in accidents. Polish occupational safety regulations consider exposure limits to a static field but it is not technically possible to measure field intensity at the workstation. Directive 2013/35/EU does not consider the electrostatic field. This article shows that measurements of the electrostatic field and of the charge induced on the worker's body can be equivalent. In this case, a meter of the charge transferred during an electrostatic discharge, developed in CIOP-PIB, can be used. The evaluation of the risk of spark discharges based on charge measurements is consistent with Directive 2013/35/EU. Perceptible shocks cannot appear at field intensity under 40 kV/m (i.e., lower than the dangerous zone defined in Polish occupational safety regulations).
PL
W 2009 roku w Zakładzie Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii w Głównym Instytucie Górnictwa rozpoczęto prace nad utworzeniem stanowiska do badań właściwości elektrostatycznych wyrobów. Dziś pracownia ta wykonuje badania i pomiary właściwości antystatycznych wyrobów i urządzeń dla odbiorców rynkowych. Oferowane metody badawcze zgodne są z polskimi i europejskimi normami. W pracowni prowadzone są również badania naukowe z zakresu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ElectroStatic Discharge - ESD). Głównym elementem stanowiska do badań jest komora klimatyczna.
EN
In 2009 in the Department of Acoustics Technology, Laser Technology and Radiometry of the Central Mining Institute the works were started on establishing of the stand to study electrostatic properties of the products. The Laboratory performs tests and measurements of antistatic properties of products and devices for market customers. The research methods offered are in accordance with Polish and European standards. The lab also conducts research works in the field of protection against electrostatic discharge - ESD. A climatic chamber is the main element of the stand for the concerned research.
16
Content available remote Research on the Mechanism of Pin-to-Pin ESD to SCB Initiators
EN
By ESD experiment, SEM-EDXA and firing experiment, the electrostatic-response characteristic of SCB was studied and the electrical explosion performance after ESD was measured. Results show that surface-damage of bridge is not obviously visible when lower than 25kV, but part of samples coated with explosive fire; the V-type angles start to be damaged at 25kV. After ESD, the function time and firing energy required decrease significantly. 25kV is the critical damage-voltage of the bridge. When less than 25kV, the electrical energy can only make the polysilicon melting and at 25kV, the temperature reaches the boiling point of silicon to generate plasma.
PL
Analizowano odpowiedź elektrostatyczną i parametry inicjatora eksplozji. Uszkodzenia mostka są nie zawsze widoczne jeśli napięcie jest poniżej 25 kV. Dlatego stwierdzono że napięcie 25 kV jest krytyczne, poniżej powoduje topienie polisilikonu, ale powyżej skutkuje tworzeniem się plazmy.
EN
In the paper there was presented the theoretical analysis of the accuracy of the measurement of the electric charge transferred through the plasma channel of electrostatic spark discharge by applying the discharge, metallic ball electrode loaded with the high quality capacitor. It was proved that applying the measurement capacitor of sufficiently high capacity, the error of the charge measurement could be freely decreased.
PL
W artykule przedstawiono teoretyczną analizę dokładności pomiaru ładunku elektrycznego przenoszonego przez kanał plazmowy w czasie iskrowego wyładowania elektrostatycznego, za pomocą metalowej, kulistej elektrody wyładowczej, obciążonej nisko-stratnym kondensatorem Wykazano, że zwiększając pojemność kondensatora, można dowolnie zmniejszać błąd pomiaru spowodowany indukowaniem ładunku w obwodzie pomiarowym w czasie zbliżania sondy do obiektu naelektryzowanego, przed wystąpieniem wyładowania. (Dokładność pomiaru ładunku elektrycznego przenoszonego podczas wyładowania elektrostatycznego, za pomocą elektrody wyładowczej obciążonej pojemnościowo).
18
Content available remote Radioelectronic methods for ESD detection and localization
EN
The method and model of the radio receiving, shortwave, devices for electrostatic spark discharges (ESDs) detection and localisation were presented. The coordinates of the place of ESDs as a sources of electromagnetic pulses were calculated automatically (by PC), by comparison of directions of signals received by shortwave, logarithmic receivers with orthogonal loop antennas.
PL
Przedstawiono metodę i model urządzenia radiowego do wykrywania i lokalizacji wyładowań elektrostatycznych. Współrzędne miejsca wyładowania jako źródła impulsu elektromagnetycznego wyznaczano automatycznie (komputer PC) przez porównywanie kierunków odbieranego sygnału, wyznaczanych przez odbiorniki krótkofalowe z pętlowymi antenami magnetycznymi.
PL
W artykule przedstawiono przegląd zagrożeń powodowanych w środowisku pracy przez wyładowania elektrostatyczne (ES), ze szczególnym zwróceniem uwagi na ryzyko zapłonu atmosfer wybuchowych. Przedstawiono skalę wybuchów inicjowanych w przemyśle przez wyładowania ES. Omówiono podstawowe rodzaje spotykanych wyładowań ES, ich zdolności zapłonowe i warunki, w których mogą się ujawniać. Przedstawiono podstawowe mechanizmy powstawania, kumulacji i rozpraszania ładunków ES oraz metody techniczne i organizacyjne zapobiegania zapłonowi atmosfer palnych przez wyładowania ES. Przedstawiono podstawowe normy i przepisy obowiązujące w Polsce w zakresie przeciwwybuchowej ochrony antystatycznej.
EN
The paper reviews hazards caused by electrostatic discharges (ESD) in the working environment with special attention paid to the risk of explosive atmospheres being ignited. The scale of that risk in the industry is shown. The kinds of ESDs, their incendiary qualities and the circumstances at which they can manifest themselves are discussed. The paper shows the most important and dangerous mechanisms of electrostatic charge separation, accumulation and dissipation, and the technical and organizational methods of preventing the ignition of explosive atmospheres by ESDs. The article also lists basic Polish technical standards and state regulations on preventing the risk of ignition of explosive atmospheres by ESDs.
PL
Przedstawiono zmiany wymagań dotyczących parametrów generatora wyładowań elektrostatycznych na podstawie projektu normy IEC 61000-4-2 z dnia 06.07.2007 r. Opisano również nowy układ do weryfikacji kształtu przebiegu prądu wyjściowego generatora. W końcowej części artykułu przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów wykonanych zgodnie z wymaganiami obecnie obowiązującego standardu normalizacyjnego oraz w układzie zgodnym z projektem. Pomiary te przeprowadzono dla różnych typów generatorów wyładowań elektrostatycznych.
EN
In the article there are shown changes of requirements of EMC-gener^ ator parameters according to the draft of standard 61000-4-2 dated 06.07.2007. There's also described new circuit to verify the shape of generator output current. At the very end there are some examples of me-asurements madę according to the requirements of currently valid standard and in circuit according to the draft. Measurements were madę for different types of EMC generators.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.