Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Education for sustainability – our common future
EN
The European area should become a competitive dynamic and science supporting economic, dynamic and living area of the world in the 21st century. The Ministries of Education and Research in the European Union meet this intention in the strategy of the various framework programs of the national universities aimed at sustainable development.
PL
Demograficzny aspekt związany ze starzeniem się społeczeństwa jest ostrzeżeniem. Z jednej strony, jest to rzeczywisty naturalny proces życia człowieka i społeczeństwa, ale z drugiej strony w ostatnim czasie zaobserwować można niepokojący fakt – społeczeństwo zbyt szybko starzeje się, a nowych ludzi rodzi się coraz mniej. Prezentowany artykuł próbuje odpowiedzieć na pytania: kogo obecnie nazywamy starym człowiekiem oraz w jaki sposób etyka stosowanan może być pomocna przy opiece nad tak sklasyfikowanym człowiekiem w społeczeństwie. Jednocześnie ważnym elementem tego studium będą różne modele opieki na seniorami.
EN
The demographic aspect of aging is a warning. On the one hand, it is a real natural process of human life and society, but on the other hand, recently, a worrying fact has arisen – society is aging too fast and new people are born less and less. This article attempts to answer the questions that we now call the old man and how ethics can be helpful in the care of such a classified person in society. At the same time, different models of care for seniors will be an important element of this study
PL
Artykuł odnosi się do zasad etycznych obecnych w idei zrównoważonego rozwoju. Autorzy wskazują, jak w narodowej koncepcji zrównoważonego rozwoju Słowacji obecne jest stosowanie zasad etycznych. Ponadto w artykule wskazano, jakie są możliwości wdrożenia nowego paradygmatu etyki stosowanej w koncepcji zrównoważonego rozwoju i jaka jest rola różnych subdyscyplin etyki stosowanej w rozwiązywaniu problemów zrównoważonego rozwoju. Zestawiono konsumpcyjny styl życia z życiem zrównoważonym z etyczno-krytycznej perspektywy, wskazując na zależności między jakością życia, stylem życia i trwałością życia.
EN
This article refers to the ethical principles present in the idea of sustainable development. The authors points out, how the application of ethical principles is present in the National concept of sustainable development of Slovakia. In addition, the article points out the possibilities of applying the new paradigm of applied ethics in the concept of sustainable development and the role of different sub-disciplines of ethics used in solving problems of sustainable development. Consumed lifestyles have been set up with a balanced life from ethical-critical perspective, indicating the relationship between quality of life, lifestyle and sustainability.
4
Content available Ancient desire for fragile hapiness
EN
The 21st century man desires happiness (happier, better life), just like his forefront in the dawn of history. What, however, do the movements of the contemporary differ in fulfilling the ideal of happiness from the man of the past? Who or what could help to achieve this ideal? The study attempts to point to different areas of life of man and society in fulfilling the model of happiness. We assume that ethics - applied ethics - can be one of the most effective tools to approach this desire, hope, vision or dream. The case study points to this option.
PL
Człowiek XXI wieku pragnie szczęścia (szczęśliwszego, lepszego życia), podobnie jak jego przodkowie w początkach dziejów. Czym jednakże ruchy współczesne różnią się w realizacji ideału szczęścia od człowieka z przeszłości? Kto i co może pomóc w osiągnięciu tego ideału? Badania wskazują na różne obszary życia człowieka i społeczeństwa w spełnianiu modelu szczęścia. Zakładamy, że etyka − stosowana etyka − może być jednym z najbardziej skutecznych narzędzi do realizacji tego pragnienia, nadziei, wizji czy marzenia. Studium przypadku wskazuje na tę opcję.
EN
This paper deals with current problems related to the ethical reflection of its cultural diversity. Differentiation of monologic and dialogic or multilogic cultural communication allows us to avoid conflicts with “a strange” (culture). The paper includes a case study that reveals this optimal tool in dealing with cultural and moral value conflicts along the lines of post-fundationalism.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy aktualnych problemów związanych z refleksją etyczną w jej różnorodności kulturowej. Zróżnicowanie monologicznej i dialogicznej lub multilogicznej komunikacji kulturowej pozwala nam uniknąć konfliktów z "obcym" (inną kulturą). Artykuł zawiera studium przypadku, które pokazuje optymalne narzędzie rozwiązywania konfliktów kulturowych i moralnych wartości wzdłuż linii post-fundacjonizmu.
EN
It is necessary to understand globalisation as a long-term process of the reciprocal convergence of the various interests of people on the planet at all the levels of social life. It is a process which is predominantly cultural, economic and political. On the other hand, there are also local interests of people that may be incompatible with globalisation. The process of “glocalisation” could represent some solution: i.e. the interconnection of global and local. This study deals with the both positive and negative phenomena of globalisation process.
PL
Konieczne jest, aby rozumieć globalizację jako proces długo-falowego wzajemnego zbliżenia różnych interesów ludzi na naszej planecie na wszystkich poziomach życia społecznego. Z jednej strony jest to proces przede wszystkim kulturowy, gospodarczy i polityczny. Z drugiej strony, są też lokalne interesy osób, które mogą być niezgodne z globalizacją. Proces "glokalizacji" może stanowić pewne rozwiązanie, czyli wzajemne połączenia globalne i lokalne. Artykuł przedstawia zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska globalizacji.
PL
W poszanowaniu dla natury rodzaj ludzki przetrwał ekologiczny kryzys; kryzys ludzkiej świadomości i rozumienia dla świata, jego natury, charakteru oraz prawidłowości nim rządzących. W starożytności świat (natura, przestrzeń, kosmos) były objaśniane przez takich greckich filozofów jak Tales, Heraklit, Platon czy Arystoteles. Robili to zgodnie z ich mitologiczną tradycją, w duchu pan-greckiego myślenia. Z tego powodu nie uwzględnili oni żadnych zmian zachodzących w naturze. Współcześnie czynimy wysiłki w kierunku wiecznie trwającego życia.
EN
In respect to a nature, our human kind is being survived in an ecological crisis - the one of our human consciousness on our world, its substance, character, regularities and understanding. In antique times the world (nature, space, cosmos) was just explained and described by Greek philosophers like Thales, Herakleitos, Plato, Aristotle, etc. They did so according to their mythological knowledge in spirit of pangreek thinking. Because of that fact they did not consider any change of the world (nature). At present we are making efforts for permanently continuing and maintable life.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.