Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Polyethylene plastics are used in various branches of the global industry, mainly in extrusion and injection technology, in form of pipes, foils, various types of packaging. The properties of polymer materials largely depend on the conditions of use: temperature, load time, type of deformation, atmospheric conditions, UV radiation, as well as design solutions, parameters of the soil in which the pipeline works, pressure from the soil and external forces, e.g. car traffic. The above-mentioned factors can significantly affect the chemical, physical, mechanical and aesthetic properties of polymer materials [1, 2]. The paper presents DSC measurements for polyethylene, thermal analysis of dynamic mechanical properties, and results of experimental examinations of pipe loading with the forces of 500N, 1000N, 1500N and 2000N acting on the ground. Using resistance strain gauges at equal intervals on the pipe, lateral strains on the lower and upper surface of the pipe were measured at the moment of loading and after 10 minutes.
PL
Tworzywa polietylenowe znajdują zastosowanie w różnych gałęziach światowego przemysłu, głównie w technologii wytłaczania i wtrysku, w postaci rur, folii, różnego rodzaju opakowań. Właściwości materiałów polimerowych w dużej mierze zależą od warunków użytkowania: temperatury, czasu obciążenia, rodzaju odkształcenia, warunków atmosferycznych, promieniowania UV, a także rozwiązań konstrukcyjnych, parametrów gruntu, w którym pracuje rurociąg, parcia od gruntu i zewnętrznej siły, np. ruch samochodowy. Wymienione czynniki mogą mieć istotny wpływ na właściwości chemiczne, fizyczne, mechaniczne i estetyczne materiałów polimerowych [1,2]. W niniejszej pracy przedstawiono pomiary DSC polietylenu, analizę termiczną dynamicznych właściwości mechanicznych, oraz wyniki badań doświadczalnych obciążenia rury działającymi siłami: 500 N, 1000 N, 1500 N i 2000 N. Za pomocą tensometrów oporowych rozmieszczonych w równych odstępach na rurze zmierzono odkształcenia boczne, na dolnej i górnej powierzchni rury, w momencie obciążenia i po 10 minutach.
PL
Praca podejmuje analizę oddziaływania dodatku napełniacza na właściwości termomechaniczne wyprasek kompozytowych polietylenu HDPE. Napełniacz, w postaci mączki drzewnej, stanowił masowo 2,5; 5 i 10% kompozytu. Wykonano badania próbek pod kątem wytrzymałości na rozciąganie, właściwości termomechanicznych metodą DMTA oraz właściwości termicznych metodą DSC. W odniesieniu do wyprasek z polietylenu, próbki kompozytowe miały zbliżone wartości wytrzymałości na rozciąganie, charakteryzowały się nieznacznie wyższą wartością modułu zachowawczego i wykazały zbliżony zakres temperatury topnienia fazy krystalicznej.
EN
The paper analyzes the impact of filler addition on the thermomechanical properties of HDPE polyethylene composite moldings. The filler, in the form of wood flour, constituted 2.5, 5 and 10% by mass of the composite. The samples were tested in terms of tensile strength, thermomechanical properties by the DMTA method, and thermal properties by the DSC method. With regard to purely polyethylene moldings, the composite samples showed lower tensile strength, higher modulus, and a change in the range of the melting point of the crystalline phase and the degree of crystallinity.
EN
The aim of this study was to present the results of the examinations of the structure and thermomechanical properties of PA6/NanoBent composite. NanoBent composites composed of minerals from the smectite group (mainly montmorillonite) were used for modification of polyamide 6. PA6 composite with content of 1, 3, 5% of NanoBent was prepared in a Theysohn TSK 75-N twin screw extruder. The samples were prepared using the injection technology by means of a Krauss-Maffei KM65-160 C1 injection molding machine. The samples of composites obtained at different injection temperatures and injection mold temperatures were used for the examinations. Degree of crystallinity was examined using the DSC method whereas the material structure was examined with an optical microscope. DSC studies showed a reduction in the value of the degree of crystallinity with the increasing content of nanofiller in the polymer material. The narrowing of the peak was recorded in the DSC thermograms for nanocomposites with greater percentage of the nanofiller. Dynamical properties of polyamide 6 nanocomposite were also determined in relation to temperature and frequency. The samples were bended at frequencies of 1 Hz and 10 Hz over the temperature range from –100°C to 180°C and the heating rate of 2K/min. A significant increase in storage modulus was observed for PA6 samples with the content of 5% of NanoBent obtained at the injection temperature of 270°C and mold temperature of 70°C. smaller size of spherulites and arrangement of structural elements in clusters along the line of polymeric material flow in the mold cavity at higher contents of NanoBent were observed during structural examinations of the composites.
EN
This paper presents an analysis of DSC/TG/DTG thermal studies for PA6 polyamide, coal fuels and polyamide composites with these materials. The test results are aimed at comparing the thermal effects and behavior of these materials under high temperature conditions and are the basics to know of the creation and use of polymer composites with various coal fillers.
EN
The article presents the development of steel frame sets produced for mining purposes by Huta Łabędy S.A., intended for securing gallery workings, and longwall development drifts in particular. In recent decades, longwall development drift support has evolved in terms of characteristics such as its shape. The initially utilised rectangular frames and typical widened ŁP frames were replaced with flat frames based on ŁP arches (ŁPKO), and subsequently with special frame sets adapted to the shape of powered support units. The intermediate frame shape obtained in this way was a compromise between the rectangular (beneficial from the perspective of longwall equipment and development) and the arching design (beneficial due to the high load-bearing parameters).
PL
Artykuł przedstawia rozwój konstrukcji obudów stalowych dla górnictwa, produkowanych przez Hutę Łabędy S.A. z przeznaczeniem do zabezpieczania wyrobisk korytarzowych, a szczególnie rozcinek ścianowych. Na przestrzeni ostatnich dekad obudowa rozcinek rozruchowych ewoluowała między innymi pod względem kształtu. Stosowane początkowo odrzwia prostokątne i typowe odrzwia ŁP z poszerzeniami zostały zastąpione przez odrzwia spłaszczone na bazie łuków ŁP (ŁPKO), a następnie przez specjalne odrzwia dostosowane kształtem do sekcji obudowy zmechanizowanej. Uzyskano w ten sposób obrys odrzwi pośredni, będący kompromisem pomiędzy prostokątnym (korzystnym z uwagi na zbrojenie i uruchomienie ściany), a łukowym (korzystnym z uwagi na wysokie parametry podpornościowe).
PL
Artykuł przedstawia rozwój konstrukcji obudów stalowych dla górnictwa, produkowanych przez Hutę Łabędy S.A. z przeznaczeniem do zabezpieczania wyrobisk korytarzowych, a szczególnie rozcinek ścianowych. Na przestrzeni ostatnich dekad obudowa rozcinek rozruchowych ewoluowała między innymi pod względem kształtu. Stosowane początkowo odrzwia prostokątne i typowe odrzwia ŁP z poszerzeniami zostały zastąpione przez odrzwia spłaszczone na bazie łuków ŁP (ŁPKO), a następnie przez specjalne odrzwia dostosowane kształtem do sekcji obudowy zmechanizowanej. Uzyskano w ten sposób obrys odrzwi pośredni, będący kompromisem pomiędzy prostokątnym (korzystnym z uwagi na zbrojenie i uruchomienie ściany), a łukowym (korzystnym z uwagi na wysokie parametry podpornościowe).
EN
The article presents the development of steel frame sets produced for mining purposes by Huta Łabędy S.A., intended for securing gallery workings, and longwall development drifts in particular. In recent decades, longwall development drift support has evolved in terms of characteristics such as its shape. The initially utilised rectangular frames and typical widened ŁP frames were replaced with flat frames based on ŁP arches (ŁPKO), and subsequently with special frame sets adapted to the shape of powered support units. The intermediate frame shape obtained in this way was a compromise between the rectangular (beneficial from the perspective of longwall equipment and development) and the arching design (beneficial due to the high load-bearing parameters).
EN
The article presents an analysis of the modification of the production process on a CNC machine tool. The process was modified by using a new deep hole drilling procedure. As a consequence, an improvement in the quality of manufactured elements in series production has been achieved. The applications were supported by metrological analysis of the product.
EN
The production of polyacetal composites is justified by the numerous advantages of the methods of their production, the possibility of mixing during processing, extended possibilities of their use and operating conditions. Changing the temperature of the processing entails a change in the thermal and mechanical properties of these materials. Anticipation of changes in properties due to lower energy consumption of process by lowering the processing temperature plays a big role in the composition planning as well as in the preparation of polymer composites. The article discusses the results of investigations on the impact of filler in the form of glass fiber and processing temperature on selected properties of polyacetal composites with a content of 10 and 30% glass fiber. The tests included mechanical properties and thermal analysis. Mechanical properties such as tensile strength, hardness and impact resistance were determined. The degree of crystallinity was investigated by DSC and the melting range of the crystalline phase was determined. The tests were carried out for polyacetal named Tarnoform and two composites on its matrix, with 10 and 30% glass fiber content. The effect of lowering the mold temperature on the tested properties of both polyacetal and composites with the addition of glass fiber was determined. Changes in the tensile strength, hardness and impact strength values of the tested materials for the samples under varying temperature conditions of the process were observed. In the conducted tests, changes in mechanical properties were registered. for composites formed at a lower temperature of the mold for both polyacetals and composites with the addition of fiberglass. The character of the changes in the value of the tested properties is similar for the composites produced with the temperature of the mold. The influence of mold temperature decrease on the degree of crystallinity of polyacetal was observed, and to a lesser extent for composites. The effect of lowering the processing temperature on the melting range of the crystalline phase of the polymer was determined, the narrowing of the crystalline phase melting range in the case of polyacetal was observed, at reducing of the mold temperature, and small constriction for the composites.
PL
Wytwarzanie kompozytów poliacetalu jest uzasadnione licznymi zaletami metod ich wytwarzania, możliwości przeprowadzenia mieszania podczas przetwórstwa, rozszerzonymi możliwościami ich wykorzystania i warunkami eksploatacji. Zmiana parametrów temperaturowych procesu przetwórstwa pociąga za sobą zmianę właściwości termicznych i mechanicznych tych materiałów. Przewidywanie zmian właściwości na skutek obniżenia energochłonności procesu poprzez obniżenie temperatury przetwórstwa odgrywa dużą rolę w planowaniu składu jak również w sporządzaniu kompozytów polimerowych. W artykule omówiono wyniki badań wpływu napełniacza w postaci włókna szklanego oraz temperatury przetwórstwa na wybrane właściwości kompozytów poliacetalu o zawartości 10 i 30% włókna szklanego. Badania obejmowały właściwości mechaniczne oraz analizę termiczną. Wyznaczono takie właściwości mechaniczne jak: wytrzymałość na rozciąganie, twardość i udarność. Zbadano stopień krystaliczności metodą DSC oraz określono zakres temperatury topnienia fazy krystalicznej. Określono wpływ obniżenia temperatury formy na badane właściwości zarówno poliacetalu jak i kompozytów z dodatkiem włókna szklanego. Zaobserwowano zmiany wartości wytrzymałości na rozciąganie, twardości i udarności badanych materiałów dla próbek przy zmiennych warunkach temperaturowych procesu. W przeprowadzonych badaniach zarejestrowano zmiany właściwości mechanicznych. dla kompozytów wytworzonych przy niższej temperaturze formy zarówno dla poliacetalu jak i kompozytów z dodatkiem włókna szklanego. Charakter zmian wartości badanych właściwości jest podobny dla wytworzonych kompozytów przy zmiennej temperaturze formy. Zarejestrowano wpływ zmniejszenia temperatury formy na stopień krystaliczności poliacetalu, a w mniejszym stopniu dla kompozytów. Określono wpływ obniżenia temperatury przetwórstwa na zakres topnienia fazy krystalicznej polimeru, przy czym zarejestrowano zwężenie zakresu topnienia fazy krystalicznej w przypadku poliacetalu przy zmniejszeniu temperatury formy, a niewielkie zwężenie dla kompozytów.
EN
The paper presents a simple method for determining the phenomenon of unsteady thermal effects in cooling a circular cylinder. The research has been undertaken in order to explain the thermoaerodynamic processes, which are characterized by the turbulent structure of the flow around a stationary rigid heated cylinder cooled by the oscillating flow. The forced convection of heat occurs in the presence of not only random velocity fluctuation but also in the conditions of periodical forms of motion caused mainly by the process of vortex going down and externally formed oscillations of the inflow. The Nusselt number was evaluated at various frequencies of disturbances of the inlet velocity field, especially in lock-on conditions, on the surface of the circular cylinder versus angular location Θ = 0 180°. The subject of the study focuses on the analysis of current state of the problem and development of the method to measure and calculate basic values that characterize unsteady processes of thermal effects on the circular cylinder surface and indication of the directions of further work.
EN
The properties of the polymer blends depend significantly on the type of the components. That kind of influence is manifested especially in the change of physical properties. The crucial condition for reaching the homogeneity and the properties of a polymer material is its mutual miscibility. Additional agents that make mixing easier are usually applied. They have reactive effect which results in a chemical modification of output polymer along with the change in its chemical structure and the structure of macrochains. In order to achieve this within the confines of the carried research, the polyvinylpyrrolidone (PVP) and polybond has been used. Some results concerning mechanical properties of polypropylene (PP) and polyamide (PA) blends with the addition of PVP and polybond are presented in the paper. In case of mixing PP with PVP, the hydrophobic interactions occur in the created macromolecules with the participation of the hydrocarbon chains. In case of mixing PA with PVP, the PVP solution in PA is created, with strong intermolecular interactions, including the hydrogen ones. The intermolecular interactions occur and they differently influence parameters of the modified materials in the blends on the basis of such polymers. Therefore the aim of the research was to evaluate the influence of the compatibilizers such as PVP and Polybond 3150 on the dynamic properties of PP/PA blends. The analysis of dynamic proprieties of polymer blends was performed with the Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA). The mixing of polymers in different proportions with compatibilizers (PVP, Polybond 3150) results in materials of completely different properties in comparison to the base materials. Detailed results concerning response to sinusoidal load in function of temperature and frequency are presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.