Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiorowe zaopatrzenie w wodę
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Świadczenie usług hurtowych dostawy wody i odbioru ścieków nadal nie ma prawnych rozwiązań, a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oceniając taryfy niekiedy nie posiada danych, aby analizując koszty zwrócić uwagę na właściwy podział kosztów. Może planując kolejne zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia wykonawczego należałoby zastanowić się, czy ustalając zasady tworzenia taryf nie wskazać na konieczność bilansowania się sumy kosztów zbiorowego zaopatrzenia i usług hurtowych – np. stosowna tabela w załączniku do rozporządzenia. Na chwilę obecną procedowany jest projekt zmiany ustawy regulujący między innymi równie ważną kwestię, tj. wydawanie bez opłaty warunków technicznych przyłączenia do sieci i odbioru przyłącza bez opłat.
PL
Niestety nadal problemów na rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przybywa. W związku z brakiem jasnych rozwiązań prawnych odbiorcom ww. usług będących w znaczącej mierze konsumentami coraz trudniej dochodzić swoich praw. Trudno szukać odpowiedzi na nurtujące odbiorców pytania na stronie regulatora.
PL
Zgodnie z art 24b ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 120 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Oznacza to, że termin na złożenie nowych wniosków taryfowych do organu regulacyjnego upływa już w I kwartale 2021 r. Proces przygotowania i zatwierdzenia taryfy jest nie tylko żmudnym, ale często również długotrwałym postępowaniem, które już na etapie przygotowania wniosku może nastręczać wiele problemów.
PL
Zgodnie z przepisami Rozdziałów 5 A i 5 B (art. 27a–27f) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 – dalej „ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu”) aktualnie organem regulacyjnym na szeroko rozumianym rynku wodnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do zadań organu regulacyjnego należy między innymi rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Mimo powstania wyspecjalizowanego regulatora, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadal wpływają sygnały z rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych o istniejących nieprawidłowościach. Należy wyraźnie podkreślić, że kompetencje w zakresie podejmowania działań na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym aktualnie należą do nowego regulatora, a Urząd ma jedynie bardzo ograniczone pole działania.
PL
Rząd zamierza usystematyzować zasady podłączania nieruchomości do sieci wod-kan. Trwają pracę nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Co może się zmienić? Projekt zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie będzie mogło odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.
PL
W ostatnim czasie nastąpiły w Polsce zasadnicze zmiany w zakresie legislacyjnym, które przyniosło ze sobą wejście w życie przepisów ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Jednym z wymagań dotyczących ochrony ujęć wód jest obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka. Co powinna ona zawierać? Jakie nowe obowiązki spoczywają na podmiotach realizujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę?
PL
Kilka tygodni temu w mediach pojawiły się mocno niepokojące tytuły w rodzaju: Awarie, zanieczyszczenia, zawyżone stawki – wodociągi pod lupą NIK (inzynieria.com), NIK krytycznie o wodociągach i jakości wody (portalsamorzadowy.pl), NIK o jakości wody w kranach: kiepska i zbyt droga (rp.pl), Raport NIK: Około 100 tys. rocznie awarii wodociągów. Odnowienie sieci może zająć 100 lat (serwisy.gazetaprawna.pl), NIK: miasta i przedsiębiorstwa wod-kan niedostatecznie dbają o jakość wody (Portal Komunalny), Marna woda rury rwie (nik.gov.pl). Media z reguły lubią postraszyć, a chcąc sprawdzić ich rzetelność ich doniesień należy zajrzeć bezpośrednio do informacji Najwyższej Izby Kontroli – Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach. Co w rzeczywistości wykazała kontrola NIK, czy jest tak źle jak piszą media, czy też raport nie odzwierciedla stanu rzeczywistego, jak twierdzi Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (IGWP), w wywiadzie zamieszczonym na Portalu Samorządowym.
PL
Na to pytanie po 1 stycznia 2018 r. trudno jest odpowiedzieć, ponieważ podział kompetencji na razie ma głównie charakter teoretyczny. Zgodnie z przepisami rozdziałów 5 A i 5 B (art. 27a–27f) ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 – dalej „ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu”) organem regulacyjnym na szeroko rozumianym rynku wodnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
PL
W chwili oddania niniejszego artykułu do druku większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych ma za sobą gorący okres początku roku, w trakcie którego konieczne było przygotowanie i złożenie do 12 marca 2018 r. wniosków taryfowych. Jednym z wielu problemów i dylematów prawnych, jakie rodził proces zatwierdzania taryf przez regulatora, a który wymaga rozważenia i który będzie miał znaczenie w kolejnych latach, jest data składania przez przedsiębiorstwa wniosku taryfowego.
PL
Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne szereg obowiązków. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują obowiązek złożenia wniosków taryfowych do regulatora na rynku wod-kan, a także konieczność przygotowania nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
PL
Uchwalona przez Sejm ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „Nowelizacja”) została opublikowana w Dzienniku Ustaw 28 listopada 2017 r. i wprowadza znaczące zmiany na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym. Przede wszystkim Nowelizacja, która wejdzie w życie 12 grudnia 2017 r., zastępuje dotychczasowy tryb zatwierdzania taryf przez organy rady gminy, zatwierdzaniem taryf przez organ regulacyjny – dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tym samym Nowelizacja wprowadza w życie zapowiadany wcześniej przez rząd nowy, oderwany od kompetencji gmin, system zatwierdzania taryf. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najistotniejszych zmian w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 dalej „Ustawa”, natomiast Ustawa po wejściu w życie Nowelizacji „Znowelizowana Ustawa”).
PL
Mimo, iż obowiązek ustalania w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych został wprowadzony w sierpniu 2006 r. rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127 poz. 886 ze zm.), to nadal wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nie wprowadziło tej opłaty do swoich taryf lub też określa tą opłatę w sposób niezgodny z § 5 pkt 7 wyżej cytowanego rozporządzenia.
PL
Celem pracy jest przedstawienie metody oceny dywersyfikacji wydajności ujęć wody i objętości sieciowych zbiorników wodociągowych. Bezwymiarowe wartości wskaźników dywersyfikacji dają możliwość porównywania różnych systemów wodociągowych. W pracy zaprezentowano obliczenia wskaźników dla wybranych systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
EN
The aim of the study is to present methods for assessing the performance of diversification water intakes and volume of network water tanks. Dimensionless ratios of diversification make it possible to compare different water supply systems. The paper presents the calculation of indices for selected collective water supply systems.
PL
Mimo prowadzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakrojonej na szeroką skalę, akcji edukacyjnej nadal ilość spraw dotyczących usług zbiorowego zaopatrzeń w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków rozpatrywanych zarówno przez ten organ, jak i przez sądy różnych instancji jest duża.
PL
Mając na uwadze, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mimo upływu kilkunastu lat od wejścia w życie ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139) i rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127, poz. 886), nieprzerwanie prowadzi postępowania antymonopolowe w sprawach narzucania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nieuczciwych cen, uzasadnione wydaje się przypomnienie podstawowych zasad ustalania cen i stawek opłat za te usługi. W orzecznictwie Prezesa UOKiK, bowiem, za ceny nieuczciwe przyjmuje się między innymi ceny ustalone niezgodnie z obowiązującymi przepisami, czy też ceny oparte na kalkulacji kosztów zawierającej koszty, które nie zostały poniesione w związku ze świadczeniem usług na rzecz danego odbiorcy.
PL
Od dłuższego czasu w Polsce trwa dyskusja nad modelem regulacji cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Jej efektem są propozycje różnorakich rozwiązań.
PL
Niestety, nie zawsze przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stosują zasady wykupu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zgodne z obowiązującymi przepisami, co powoduje, że narzucane przyszłym odbiorcom usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków lub inwestorom, warunki umów dotyczących odpłatnego przekazania tych urządzeń mogą zostać uznane za uciążliwe w świetle przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
PL
W okresie od sierpnia do października 2015 r. zarówno Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Sąd Apelacyjny w Warszawie oddaliły odwołania i apelacje przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczące rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
PL
Problem przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (dalej „urządzenia") przez gminy lub przedsiębiorstwa wod-kan stanowi od lat jeden z problemów, z którymi boryka się sektor. Gwałtowny rozwój miast i urbanizacja nowych obszarów powoduje, iż odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych lokują swoje domy lub przedsiębiorstwa na terenach podmiejskich. Inwestycjom tym towarzyszy oczekiwanie, iż infrastruktura (w tym sieci wodociągowo-kanalizacyjne) będą nadążać za potrzebami odbiorców. Tymczasem, ograniczenia finansowe po stronie spółek wodociągowo-kanalizacyjnych (wynikające m.in. z taryfowania ich działalności) powodują, iż szybki rozwój sieci nie jest w praktyce możliwy. W efekcie, odbiorcy usług często samodzielnie prowadzą inwestycje zmierzające do przyłączenia do sieci. Domagają się jednak odpłatnego przejęcia urządzeń przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
PL
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wielokrotnie w swoich decyzjach uznawał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych polegające na bezprawnym pobieraniu od osób chcących przyłączyć swoje nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej opłat za czynności administracyjno-techniczne, które nie zostały uwzględnione w katalogu warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wynikającym z art. 15 ust. 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.]. Problem opłat pozataryfowych był rozstrzygany również w decyzjach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących nadużywania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.