Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda Magnetycznej Pamięci Metalu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Utrzymywanie części liniowej infrastruktury przesyłowej w należytym stanie technicznym, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa, wymaga wykonywania szeregu czynności eksploatacyjnych. Wykorzystanie metody Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM), a w szczególności Bezkontaktowej Magnetycznej Diagnostyki jest bardzo interesującym rozwiązaniem kontroli gazociągów. Głównym zastosowaniem badań są gazociągi nietłokowalne. W przemyśle gazowniczym widoczny jest wzrost zainteresowania tego typu metodami, ze względu na jej skuteczność oraz możliwość zastosowania badań BMD bez konieczności wykonywania prac ziemnych oraz jest alternatywą dla metod prognostycznych. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania metody MPM do badania gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z przykładami wykrytych wad.
EN
Keeping the linear part of transmission infrastructure in proper technical condition, ensure an appropriate level of safety require performing a number of exploitation activities. The use of Metal Magnetic Memory (MPM) method, mainly Non-contact Magnetometric Diagnostics (NMD) is a very interesting solution for gas pipelines testing. The method is used primarily for unpiggable gas pipelines. In the gas industry can be seen a growing interest of use such methods, due to its effectiveness and applicability of NMD tests without the need for excavations and is an alternative to predictive methods. The article present the examples of using the Metal Magnetic Memory method for the high pressure gas pipelines testing with examples of detected defects.
PL
W artykule zaprezentowano metodę Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM) umożliwiającą wykonanie nieniszczących badań różnych obiektów technicznych, zarówno urządzeń mających znaczenie wojskowe, jak i wielkogabarytowych konstrukcji cywilnych. W pracy przedstawiono podstawy fizyczne stosowanej metody, wyniki przeprowadzonych badań oraz zalety i wady pasywnej diagnostyki magnetycznej. W artykule wykazano, że metoda MPM jest szybkim narzędziem pasywnej analizy obszarów, w których występowały bądź występują naprężenia wewnętrzne lub odkształcenia i można ją stosować, jako wstępną metodę diagnozowania obiektów technicznych. Zwrócono również uwagę na konieczność prowadzenia dalszych prac badawczych nad rozwojem zaprezentowanego podejścia diagnostycznego. Spodziewanym efektem tych prac będzie zwiększenie efektywności pasywnej diagnostyki magnetycznej umożliwiające jej zastosowanie w nowych obszarach aplikacyjnych.
EN
The article shows the Metal Magnetic Memory (MMM) method that allows the execution of passive non-destructive testing of various technical objects, both military devices and civilian large structures. The paper presents a physical basis of used method, the results of conducted tests and advantages and disadvantages of passive magnetic diagnostics. The article shows that the MMM method is a fast tool for the passive analysis of areas where internal stresses or deformations exist and it can be used as a preliminary method for diagnosing technical objects. It is also highlighted the need for further research work on the development of the presented diagnostic approach. The expected result of these works will increase the efficiency of passive magnetic diagnostics enabling its use in new areas of application.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań próbek stalowych na rozciąganie z wykorzystaniem metody magnetycznej pamięci metalu (MPM) i mierników magnetometrycznych koncentracji naprężeń, badania przeprowadzono na zrywarce MWK-МV0-51 (Laboratorium ISD DUNAFERR, Budapeszt). Przedstawiono możliwości metody MPM przy określaniu charakterystyk mechanicznych próbek metalu (granicy proporcjonalności, granicy plastyczności i granicy wytrzymałości na poziomie fizycznym).
PL
W artykule przedstawiono Metodę Magnetycznej Pamięci Metalu w zastosowaniu do wykrywania wad materiałowych, wytworzonych metodą wodorowania, mogących mieć negatywny wpływ na przydatność eksploatacyjną urządzeń oraz wyniki badań probek stalowych poddanych różnorodnym obróbkom cieplnym.
EN
A metal magnetic memory method used for the detection of material defects caused by the hydriding process with a potential negative impact on the functionality of parts is presented in the paper both with some results of tests on the steel samples after different thermal processing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.