Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FRP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Several recent earthquakes have indicated that the design and construction of bridges based on former seismic design provisions are susceptible to fatal collapse triggered by the failure of reinforced concrete columns. This paper incorporates an experimental investigation into the seismic response of nonductile bridge piers strengthened with low-cost glass fiber reinforced polymers (LC-GFRP). Three full-scale bridge piers were tested under lateral cyclic loading. A control bridge pier was tested in the as-built condition and the other two bridge piers were experimentally tested after strengthening them with LC-GFRP jacketing. The LC-GFRP strengthening was performed using two different configurations. The control bridge pier showed poor seismic response with the progress of significant cracks at very low drift levels. Test results indicated the efficiency of the tested strengthening configurations to improve the performance of the strengthened bridge piers including crack pattern, yield, and ultimate cyclic load capacities, ductility ratio, dissipated energy capacity, initial stiffness degradation, and fracture mode.
EN
The present work focuses on the fabrication of glass fiber and multifilament discarded fishnet nylon fiber polymer composites with four different fiber compositions. Composites are molded by means of simple hand lay-up methodology with dissimilar layers of the fiber mat. The mechanical characterization (tensile and impact) and thermal analysis of composites have to be investigated. Among the different patterns, hybrid composites reflected better tensile and impact properties as compared to the conventional materials. Morphological characterization was carried out to figure out the de-bonding of fiber/matrix adhesion characteristics of fractured face of tensile testing samples. The result suggests the potential for reuse of discarded fishnet, which constitutes a better alternative for structural work and for possible applications to be used to develop added-value products.
PL
W konstrukcjach z betonu coraz częściej stosuje się pręty kompozytowe FRP (ang. Fiber Reinforced Polimer) wykonane z różnych materiałów. Właściwości wytrzymałościowe dostępnych na rynku prętów kompozytowych są bardzo zróżnicowane. Pręty kompozytowe mają bardzo wysoką wytrzymałość, moduł sprężystości większości z nich jest niski. Pręty te nie mają cech plastycznych, ich zniszczenie następuje w sposób nagły. Dlatego zachowanie się belek zbrojonych prętami kompozytowymi odbiega od znanego zachowania się belek ze zbrojeniem stalowym; nośność na zginanie i odkształcalność tych belek są bardzo zróżnicowane. W artykule przeanalizowano wpływ rodzaju zastosowanego zbrojenia w belkach na ich nośność i odkształcalność. Belki ze zbrojeniem niemetalicznym w stosunku do belek ze zbrojeniem stalowym charakteryzują się większą nośnością i mniejszą sztywnością, a tym samym większymi ugięciami.
EN
Reinforced concrete constructions use nonmetallic rebar (FRP) made of various materials. The strength properties of FRP rebar available on the market are very diverse. FRP rebar have very high strength, the modulus of elasticity of most of them is low. These rebar have no plastic features, their failure occurs suddenly. Therefore, the behavior of reinforced beams with FRP rebar differs from the known behavior of steel reinforced beams; the flexural strength and deformability of these beams vary widely. The article analyzes the impact of the type of FRP rebar used in beams on their load-bearing capacity and deformability. Beams behind non-metallic reinforcement in relation to steel-reinforced beams are characterized by higher load capacity and lower stiffness, and thus greater deflections.
PL
W pracy przedstawiono szereg czynników, które zostały uwzględnione przy projektowaniu kanału spalin odsiarczonych metodą mokrą w nowo budowanym bloku Elektrowni Ostrołęka C. Odległość od osi absorbera do osi chłodni kominowej oraz wysokość absorbera sprawiły, iż konieczne było przeprowadzenie wielu analiz w celu poprowadzenia kanału z TWS (tworzywo wzmacniane włóknem szklanym) w sposób odbiegający od tradycyjnego. Dzięki temu uniknięto wysokich stalowych konstrukcji wsporczych na zewnątrz chłodni oraz wysokiej konstrukcji wsporczej na riserze wewnątrz chłodni, zapewniając przy tym odpowiednie parametry przepływu spalin oraz odpowiednią wytrzymałość kanału z TWS.
EN
The paper presents a number of factors that have been taken into account when designing the desulphurized flue gas duct in the newly built unit in the Ostrołęka C Power Plant. The distance from the absorber axis to the cooling tower axis, and the height of the absorber made it necessary to perform many analyzes in order to design FRP duct in a way different from the traditional one. This avoids high steel support structures outside the cooling tower and a high support structure on the riser inside the cooling tower, while ensuring adequate flue gas flow parameters and adequate FRP duct strength.
PL
Dokonano przeglądu czołowych w skali świata i kraju osiągnięć mostownictwa, przyjmując za kryteria oceny długość przepraw oraz tras mostowych, wysokość położenia obiektów nad terenem oraz stosowanie niekonwencjonalnych materiałów konstrukcyjnych. Przedstawiono i scharakteryzowano rekordowe osiągnięcia odpowiadające dwóm pierwszym kryteriom. Zwrócono uwagę na rozwój obu tendencji także w Polsce, ale z zachowaniem odpowiednich proporcji wynikających z jej ukształtowania terytorialnego i stopnia zurbanizowania. Zastosowania nowych materiałów konstrukcyjnych ograniczono do przedstawienia krajowych osiągnięć w zakresie wprowadzenia kompozytów polimerowych z włóknami do budowy nowych obiektów mostowych. W podsumowaniu wskazano inne jeszcze kierunki rozwoju mostownictwa, które w opracowaniu świadomie pominięto, a które zasługują na popularyzację.
EN
The top achievements of bridge engineering are presented based on three criteria: lengths of the bridge routs, the high of bridge location over the ground and application of the new structural materials. Presentation of the last one is limited to the use of Fibre Reinforced Polymers (FRP) for construction of the new bridges in Poland. The above criteria are exemplified by bridge structures built recently in the world and in Poland. It is emphasized that the development of the bridge engineering in Poland is in accordance with above mentioned world criteria. The other criteria intentionally omitted in the paper are listed. They can be presented in detail and exemplified in the next papers published in the journal.
EN
The widespread use of Fibre-Reinforced Polymers (FRP) reinforced concrete (RC) structural members is hindered by their low fire resistant characteristics, limiting their use to cases, where fire resistance is not a priority. Presented and discussed are experimental results pertaining to the flexural members subjected to heating and simultaneous loading. Solely non-metallic FRP bars: (i) Basalt FRP (BFRP), (ii) Hybrid FRP (HFRP) with carbon and basalt fibres and (ii) nano-Hybrid FRP (nHFRP) with modified epoxy resin, were used as internal reinforcement for beams. The destruction of the beams was caused in different ways, beams reinforced with BFRP bars were destroyed by reinforcement failure while those reinforced with hybrid FRP bars were destroyed by concrete crushing. The BFRP reinforced beams obtained a maximum temperature, measured directly on the bars, of 917°C, compared to beams reinforced with hybrid FRP bars, where the temperature on the bars reached 400-550°C at failure. Moreover, the highest registered ductility was obtained for BFRP reinforced beams as well, where the maximum deflections reached approximately 16 cm.
PL
Degradacja nośności zbrojenia konstrukcji w postaci prętów FRP (ang. Fibre-Reinforced Polymers) może być spowodowane kilkoma czynnikami, do których należą: rodzaje włókien, osnowy (matrycy), ich objętościowy udział, sposób wytwarzania, jakość składników prętów. Jednakże głównym czynnikiem jest przede wszystkim wpływ temperatury w zbrojeniu FRP, występujący w trakcie oddziaływania warunków pożarowych. Zjawisko redukcji nośności konstrukcji i przyczepności zbrojenia do betonu pojawia się, gdy temperatura prętów FRP zbliża się do temperatury zeszklenia Tg osnowy (matrycy), której wartość zależy od rodzaju żywicy. Jednym z rozwiązań w tym zakresie jest zastosowanie większej otuliny lub zastosowanie dodatkowego systemu ochrony przeciwpożarowej. Jednak obecnie dostępne dane na temat zachowania elementów betonowych zbrojonych FRP w warunkach pożarowych, są ograniczone, szczególnie w odniesieniu do nośności belek po poddaniu ich oddziaływaniu wysokich temperatur. Dlatego odporność ogniowa elementów betonowych zbrojonych FRP jest jednym z podstawowych czynników, które utrudniają powszechne stosowanie tych materiałów jako alternatywy dla zbrojenia stalowego. W artykule opisano zachowanie się belek betonowych, zbrojonych prętami FRP wyprodukowanych na bazie włókien bazaltowych i węglowych, poddawanych testom odporności ogniowej. Badania belek narażonych na wysokie temperatury, przeprowadzono według scenariusz pożaru umownego zgodnie z krzywą standardową ISO-834 [13], [29]. Ponieważ głównym celem było zbadanie wpływu rodzaju zbrojenia FRP na odporność ogniową belek, zastosowano różne rodzaje prętów w strefie rozciągania (dolna część belek): (i) zbrojenie na bazie włókien bazaltowych BFRP (ang. Basalt FRP), (ii) hybrydowe zbrojenie HFRP (ang. Hybrid FRP) z włóknami węglowymi i bazaltowymi oraz (ii) nanohybrydowymi prętami nHFRP (ang. nano-Hybrid FRP) ze zmodyfikowaną żywicą epoksydową. Ponadto, badane elementy charakteryzowały się zmiennym stopniem zbrojenia, w celu określenia wpływu średnicy i liczby prętów na nośność belek podczas i po oddziaływaniu wysokich temperatur.
EN
The selection of the most proper strengthening method/system with an assessment of its effectiveness is quite complicated in the case of masonry structures, mainly due to their huge diversity in materials. The most popular strengthening materials based on the composite fibres and are laid on the masonry wall using epoxy adhesives (FRP system) or mineral mortars (FRCM system). This article presents a comparison of external strengthening made using different glass-fibre-based materials on the behaviour of specific masonry walls. The walls are made of AAC blocks (Autoclaved Aerated Concrete), commonly used in rather low urban buildings or skeleton construction. As a strengthening material the GFRP sheets and two types of glass meshes are used. The walls are subjected to diagonal compression, which reflects the shearing of the walls. The scope of research describes cracking stage, shear capacity and analysis of the mode of failure of tested walls.
PL
Artykuł przedstawia porównanie efektywności powierzchniowego wzmocnienia materiałami kompozytowymi ścian wykonanych z bloczków z betonu komórkowego (ABK), które poddano ścinaniu w płaszczyźnie. Przeprowadzono badania 14 modeli o wymiarach 805×900×240 mm, z czego 4 były niewzmocnione, a 10 wzmocniono przy użyciu materiałów na bazie włókien szklanych. Zastosowano dwa sposoby wzmocnienia: system FRP, w którym maty szklane (w dwóch ułożeniach) przyklejono do modeli przy użyciu żywicy epoksydowej i system FRCM, gdzie siatki szklane układano na zaprawach mineralnych. W drugim systemie przebadano dwa rozwiązania: nietypowe, wykorzystujące materiały do prac tynkarskich i systemowe dedykowane do wzmacniania murów. Elementy przebadano w układzie ukośnego ściskania, który odzwierciedlał rzeczywisty schemat ścinania ścian. Zaobserwowano, że w przypadku konstrukcji niewzmocnionej pojawienie się ukośnego zarysowania było równoznaczne ze zniszczeniem muru, który rozpadał się na niezależne części. Zniszczenie to miało gwałtowny i nagły charakter, co uznano za niebezpieczny sposób zniszczenia konstrukcji.
EN
Due to the favorable properties, composite materials are increasingly used in construction. Especially, they are often used to reinforce structural elements made of traditional building materials. The article presents numerical calculations of glued laminated timber beams reinforced with CFRP fiber composites in the form of tapes and bars, used in a different geometrical arrangement. The analysis was performed in the linearelastic range in the ANSYS program. Based on numerical calculations, it was determined that the most effective method is strengthening using a horizontal tape pasted between the last and the second last sipe.
PL
Ze względu na korzystne właściwości coraz szerzej wykorzystywanym materiałem w budownictwie są materiały kompozytowe. Szczególnie często używa się ich przy wzmacniani elementów konstrukcyjnych wykonanych z tradycyjnych materiałów budowlanych. W artykule przedstawiono obliczenia numeryczne belek z drewna klejonego warstwowo wzmocnionych kompozytami włóknistymi CFRP w postaci taśm i prętów, zastosowanych w różnym układzie geometrycznym. Analizę wykonano w zakresie liniowo-sprężystym w programie ANSYS. Na podstawie obliczeń numerycznych określono, że najbardziej efektywne jest wzmocnienie z wykorzystaniem poziomej taśmy wklejonej pomiędzy ostatnią a przedostatnią lamelę.
PL
Zbrojenie wykonane z kompozytów polimerowych zbrojonych włóknem ciągłym (FRP) uważa się obecnie za zbrojenie alternatywne do zbrojenia stalowego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań odporności prętów zbrojeniowych wykonanych z hybrydowych (bazaltowo-węglowych) kompozytów FRP na działanie środowiska alkalicznego symulującego współpracę pręta z otuliną betonową. Modyfikacja składu prętów bazaltowych przez częściową zamianę włóknami węglowymi poprawiła ich odporność na działanie środowiska alkalicznego. Natomiast modyfikacja matrycy epoksydowej nanokrzemionką nie przyniosła spodziewanej poprawy odporności chemicznej.
EN
Reinforcement bars made of fiber reinforced polymer composites (FRP ) is now considered as an alternative reinforcement to steel reinforcement. This article presents the results of resistance tests of reinforcing bars made of hybrid (basalt-carbon) FRP composites to an alkaline environment simulating the cooperation of the bar with concrete cover. Modification of the composition of basalt bars by partial replacement with carbon fibers improved their resistance to the alkaline environment. However, modification of the epoxy matrix with nanosilica did not bring the expected improvement of chemical resistance.
PL
W konstrukcjach wzmacnianych kompozytami CFRP największy nacisk w analizie nośności kładzie się na zjawisko związane ze stycznymi naprężeniami przyczepności. W artykule przedstawiono analizę wyników badań elementów wzmacnianych zarówno materiałami CFRP klejonymi do powierzchni, jak i wklejanymi w otulinę. Wykazano, że proponowane modele obliczeniowe są niepoprawne. Zupełne pomijanie klasycznego zjawiska ścinania wydaje się być największym błędem dotychczasowych analiz.
EN
In reinforced concrete structures strengthened with CFRP materials, the greatest attentions in the analysis are payed to shear bond stress. The article presents the study of the test results of elements strengthened with CFRP materials glued both to the surface and into cut slits. It has been shown that the proposed calculation models are incorrect. Completely ignoring the classical shear phenomenon seems to be the biggest mistake of the previous analyzes.
PL
Przedstawiono narastający problem dotyczący „złomowania” małych statków i rekreacyjnych jednostek pływających wykonanych z polimerowego kompozytu konstrukcyjnego z udziałem włókien szklanych (FRP), w aspekcie rygorystycznych wymogów ochrony środowiska, możliwości technicznych i technologicznych oraz aktualnie obowiązujących i perspektywicznie opracowywanych ustaleń prawnych.
EN
The article presents a general outline of the growing problem of “scrapping” of small vessels and recreational vessels made of polymer construction composite, in the aspect of stringent environmental protection requirements regarding technical capabilities and technological conditions as well as currently applicable and prospective legal arrangements.
EN
The subject of this article is the finite element method (FEM) simulation of the multi-layered rectangular composite beam subjected to three-point bending test. The study is focused on the composite beams made of glass or carbon fibre-reinforced laminates (glass fibrereinforced polymer [GFRP] and carbon fibre-reinforced polymer [CFRP]) for which different laminate stacking were addressed. Three beam geometries with various length-to-thickness ratios included short beam shear (SBS) test, provided the beam is short relative to its thickness, which maximised the induced shear stresses. Simulation included the application of Tsai-Hill, Hoffman, Tsai-Wu, Hashin and Puck failure criteria to perform the composite beam failure analysis wherein the matrix and fibre failure were considered separately. Numerical failure studies also aimed to verify the beam failure modes and the participation of stress tensor elements in material failure.
PL
W artykule omówiono sposoby wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych za pomocą materiałów kompozytowych. Wskazano główne przyczyny wykonywania wzmocnień i podano podstawowe informacje o wzmocnieniach kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer). Przedstawiono też przykłady badań i realizacji wzmocnień z wykorzystaniem materiałów kompozytowych oraz wybrane metody szacowania nośności wzmacnianych elementów. Omówiono wyniki badań własnych dotyczące stosowania taśm CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) do wzmacniania zginanych belek z drewna litego w obiektach zabytkowych.
EN
The article describes methods of strengthening structural timber elements using composite materials. The main reasons for strengthening are presented. The basic information about FRP (Fiber Reinforced Polymer) is provided. The article presents examples of tests and reinforcements with composite materials. Chosen methods of assessing the strength of reinforced elements are described. The authors present the results of their tests concerning the usage of CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) tapes for reinforcing bent solid timber beams in historical buildings.
15
Content available remote Flexural performance of fibre reinforced composite beams - numerical analysis
EN
This paper deals with multi-layered FRP composite beams subjected to the three-point bending test. The study is focused on the flexural performance of rectangular composite beams made of glass or carbon fibre-reinforced laminates (GFRP and CFRP). Depending on the fibre orientation, various laminate systems were analysed with the main focus on [08]T and [908]T layups. Tests on three beams with different length-to-thickness ratios included a three-point short beam shear test (SBS), assuming a relatively short beam is in relation to its thickness, which maximized the induced shear stresses. Additionally, two variants of boundary conditions were discussed with layers oriented parallel and perpendicular to the loading plane. Geometrically nonlinear analysis aimed to verify the load-midspan deflection curves for various fibre-reinforced composite beams was performed. The presented initial results concern comparative numerical analysis performed by the finite element method (FEM), which is found to be crucial before further experimental research.
PL
Artykuł dotyczy wielowarstwowych belek kompozytowych typu FRP poddanych trzypunktowej próbie zginania. Badania koncentrują się na wytrzymałości na zginanie prostokątnych belek kompozytowych wykonanych z kompozytów włóknistych wzmacnianych włóknem szklanym lub węglowym (GFRP i CFRP). W zależności od kierunku ułożenia włókien analizie poddano różne konfiguracje laminatów ze szczególnym uwzględnieniem układów [08]T i [908]T. Analizę numeryczną wykonano dla trzech belek o różnych stosunkach długości do grubości, w tym również trzypunktowy test zginania krótkiej belki (SBS) w celu zmaksymalizowania naprężeń ścinających. Dodatkowo przedstawiono dwa warianty warunków brzegowych z warstwami ułożonymi równolegle lub prostopadle do płaszczyzny obciążenia. Przeprowadzono geometryczną analizę nieliniową w celu zweryfikowania krzywych obciążenie-ugięcie dla różnych wariantów belek wykonanych z kompozytów włóknistych. Przedstawione wstępne wyniki dotyczą porównawczej analizy numerycznej, wykonanej z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES), która ma kluczowe znaczenie przed dalszymi badaniami eksperymentalnymi.
EN
The paper describes the recent developments of Hybrid Fibre-Reinforced Polymer (HFRP) and nano-Hybrid Fibre-Reinforced Polymer (nHFRP) bars manufactured using the pultrusion process. Hybridization of less expensive basalt fibres with carbon fibres leads to more sustainable alternative to Basalt-FRP (BFRP) bars and more economically-efficient alternative to Carbon-FRP (CFRP) bars. At the same time the properties of the proposed bars can be modified by changing the bars configuration. The New-Developed HFRP bars were subjected to tensile axial loading to investigate its structural behaviour. The effect of hybridization on tensile properties of HFRP bars was verified experimentally by comparing the results of tensile test of HFRP bars with non-hybrid BFRP bars. It is possible to improve and predict the final mechanical characteristics of HFRP bars through mechanical hybridization of constituents and their volume fractions before it will be produced. The analytical/numerical considerations and experimental testing showed the same tendency in obtained results. In pre-manufacturing phase it was set that for the final mechanical properties, the influence of bar configuration is less important than the influence of different volume fractions of fibres. In addition, it was assumed that the preferable location of carbon fibres will be in the core region due to technological problems. It is worth to mention that the difference in obtained strength characteristics between analytical and numerical considerations was very small, however the obtained results were much higher than results obtained experimentally. Authors suggested that lower results obtained experimentally can be explained by imperfect interphase development and therefore attempted to improve the chemical cohesion between constituents by adding nanosilica particles to matrix consistency.
PL
W artykule zostały przedstawione najnowsze postępy w zakresie zachowania mechanicznego hybrydowych prętów FRP (HFRP) oraz nano-hybrydowych (nHFRP) produkowanych w procesie pultruzji. Hybrydyzacja włókien bazaltowych z włóknami węglowymi prowadzi do bardziej zrównoważonej alternatywy dla prętów na bazie włókien bazaltowych (BFRP) i bardziej ekonomicznej alternatywy dla prętów FRP na bazie włókien węglowych (CFRP). Jednocześnie właściwości proponowanych prętów można modyfikować zmieniając ich konfigurację. Nowo opracowane pręty HFRP poddano obciążeniu osiowemu przy rozciąganiu, aby zbadać jego zachowanie strukturalne. Wpływ hybrydyzacji na właściwości mechaniczne prętów HFRP zweryfikowano doświadczalnie, porównując wyniki próby rozciągania prętów HFRP z niehybrydowymi prętami BFRP. Możliwa jest poprawa i przewidywanie końcowych właściwości mechanicznych prętów HFRP poprzez mechaniczną hybrydyzację składników i ich udziałów objętościowych przed ich wyprodukowaniem. Analityczne i numeryczne rozważania oraz badania eksperymentalne wykazały tę samą tendencję w uzyskanych wynikach. W fazie przedprodukcyjnej ustalono, że dla końcowych właściwości mechanicznych wpływ konfiguracji pręta jest mniej ważny niż wpływ różnych udziałów objętościowych włókien. Ponadto założono, że preferowane położenie włókien węglowych będzie zaproponowane bliżej rdzenia prętów ze względu na problemy technologiczne. Warto wspomnieć, że różnica w uzyskanych charakterystykach wytrzymałościowych między rozważaniami analitycznymi i numerycznymi była bardzo mała, jednak uzyskane wyniki były znacznie wyższe niż wyniki uzyskane eksperymentalnie. Autorzy sugerują, że niższe wyniki uzyskane eksperymentalnie można wyjaśnić niedoskonałym rozwojem interfazy i dlatego próbowano poprawić spójność chemiczną między składnikami przez dodanie cząstek nanokrzemionki do konsystencji matrycy.
EN
Wind power plays a crucial role in supplying cities with renewable energy. Combined with short transport routes, it is essential to establish site-specific small wind turbines in the urban environment. An increasing interest in small, decentralized, vertical-axis wind turbines (VAWT) can be observed here. However, concepts with low visual and auditory effects and economic efficiencies are largely limited. The project part described in this paper enables a specially developed design software tool of rotor geometries optimized for such boundary conditions. By using fiber-reinforced structures in combination with selective laser sintering, it is theoretically possible to economically produce even the smallest quantities of these geometries for a typical service life of wind turbines. The results presented and discussed in this work can serve as a basis for a subsequent feasibility study.
18
Content available remote Możliwości zastosowania kompozytów do wzmacniania obiektów historycznych
PL
Utrzymanie w należytym stanie konstrukcji budowlanych, szczególnie historycznych, które przez lata ulegały częściowej lub znacznej destrukcji, to zadanie, przed którym coraz częściej stają konserwatorzy, architekci i konstruktorzy zajmujący się obiektami historycznymi. Na skutek różnych przyczyn, związanych m.in. z przemieszczeniami podpór, zmianami warunków gruntowo-wodnych, wpływem czynników atmosferycznych, zmianą wilgotności, niewłaściwą geometrią i przekrojami elementów, starzeniem materiałów, zjawiskami reologicznymi czy wpływem wyjątkowych sytuacji obciążeniowych elementy konstrukcyjne wymagają napraw i wzmocnień. Doskonałą alternatywą dla tradycyjnych metod, materiałów i technologii są materiały kompozytowe.
EN
Maintaining in good condition structures, especially historical ones, which have been subject to partial or significant destruction over the years is a task that conservators, architects and constructors are becoming more and more often used. Due to various reasons, related to: displacement of supports, changes in soil and water conditions, influence of atmospheric factors, change of humidity, inappropriate geometry and cross-sections of elements, aging of materials, rheological phenomena or impact of exceptional load situations, structural elements require repairs and reinforcements. Composite materials are an excellent alternative to traditional methods, materials and technologies.
PL
Pierwsza dekada XXI wieku przyniosła znaczące upowszechnienie kompozytów polimerowych w budownictwie mostowym. W Polsce dopiero od roku 2015 zaczęły powstawać obiekty mostowe z kompozytów. Przedstawiono ich krótką charakterystykę techniczną oraz kierunki rozwoju polskich mostów z kompozytów FRP, oparte na wynikach dwóch polskich projektów R&D (COM-BRIDGE i FOBRIDGE).
EN
The first decade of XXI century has brought a wide promulgation of the use of FRP’s in bridge construction. Since 2015 the FRP bridges have been built in Poland. Their short technical characteristics as well as the development potential of the Polish FRP bridges, based on the two domestic R&D projects (COM-BRIDGE and FOBRIDGE) are also presented in the paper.
EN
The main aim of this article was to present recently evolved methods of strengthening flexural reinforced concrete beams, as well as the concreteanchorage system bond strength problems in composites that were either surface mounted or inserted in the pre-cut grooves in the concrete cover. The focus is on the beams strengthened with the carbon FRP (CFRP - carbon fiber reinforced polymer) composites to show the basic advantages and drawbacks associated with their installation and bond performance. Domestic and foreign experiments investigating the EBR and NSMR strengthening systems were discussed to show their efficacy, common failure modes and the factors initiating the debonding process. Debonding problems and solutions to those problems were illustrated using the example of a composite material attached to the outer surface of concrete in the shear zone of reinforced concrete beams The article provides guidelines for checking the anchorage capacity for the existing longitudinal reinforcement with the simultaneous action of bending moment and shear force in the support zone of the reinforced concrete beam.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.