Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The operating strategy of any corporation needs to take into account the adjustment of the viewpoint of capital owners and the expectations of other stakeholders. It is also commonly believed that the increase of the market value of the capital of an enterprise reflects transformations from which all groups linked to an enterprise, benefit. This paper analyzes relations between shareholders and market value of equity based on selected source literature and quantitative studies. The said relations are shown not to be universal regularities, but a result of managerial actions. The objective of this paper is to make an assessment of the cognitive value and the practical usefulness of the set of instruments for making strategic decisions, in the context of building the relational capital of enterprises. The paper also indicates directions of further research that should contribute to the development of utilitarian knowledge related to managing stakeholder relationships.
PL
Celem artykułu jest wskazanie miejsca kapitału społecznego w strukturze wartości współczesnych przedsiębiorstw. Pojęciem kapitał społeczny interesuje się rosnąca rzesza badaczy, z uwagi na dostrzeganie w tym zjawisku istotnego źródła przewagi konkurencyjnej. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie motywacji do działania czy rozwijanie współpracy z partnerami zostały w artykule przedstawione jako efekty kapitału społecznego. Przestrzenią do budowania kapitału społecznego w przedsiębiorstwie jest kapitał intelektualny. W artykule szczególną uwagę zwrócono na tzw. społeczne modele kapitału intelektualnego, które oparte są na założeniu tworzenia kapitału intelektualnego przez wykorzystanie relacji społecznych. Przykładem społecznego kapitału intelektualnego są modele prezentowane przez McElroya oraz Bratnickiego i Strużynę. W końcowej części artykułu zaprezentowano wyniki badań własnych wskazujące na korzystne uwikłanie kapitału społecznego w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstw.
EN
The purpose of the article is to indicate the place of social capital in the structure of the value of modern enterprises. The growing number of researchers are interested in the concept of social capital, where they see a significant source of competitive advantage. The increase of enterprises' innovativeness, increase of motivation to act, development of cooperation with partners have been presented in the article as effects of social capital. The space for building social capital in the enterprise is intellectual capital. The article focuses on the so-called social models of intellectual capital, which are based on the assumption of creating intellectual capital through the use of social relations. Examples of social intellectual capital are models presented by McElroy and also by Bratnicki and Strużyna.
PL
Artykuł dotyczy koncepcji zarządzania wartością, która zakłada, iż strategicznym, długookresowym celem działalności przedsiębiorstwa jest tworzenie oraz maksymalizacja majątku właścicieli. W metodologii zarządzania wartości przedsiębiorstwa istotne miejsce zajmują czynniki wzrostu wartości. Wszelkie decyzje zarówno strategiczne, jak i operacyjne powinny być podejmowane poprzez koncentrację procesu decyzyjnego na kluczowych czynnikach kształtujących wartość. W artykule zwrócono uwagę na rolę i znaczenie identyfikacji kluczowych, przedmiotowych czynników, jak i procesowego podejścia do zarządzania, co w połączeniu pozwala ukierunkować przedsiębiorstwo na wzrost jego wartości dla akcjonariuszy.
EN
This paper refers to the concept of value management. It assumes that the strategic long-term goal of the company is to create and maximize the wealth of the owners. The raising factors occupy an important place in the methodology of enterprise value management. The authors pay attention to the role and importance of identifying the key subject factors, as well as the process approach to management which allows to maximize the real value for shareholders.
PL
W artykule przedstawiono problematykę projektowania systemów zarządzania oraz modeli biznesu w aspekcie koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstw. Przedstawiono atrybuty systemu zarządzania oraz modeli biznesu. Opisano miejsce systemu zarządzania w koncepcji modelu biznesu i wzajemne relacje między oba zagadnieniami. Zwrócono uwagę na czynniki i założenia, na bazie których wdrażane są systemy zarządzania wartością przedsiębiorstw. Zaprezentowano praktyczne wytyczne dla wdrażania koncepcji modelu biznesu jako koncepcji opartej na paradygmacie systemowym. Wyszczególniono etapy projektowania modeli biznesu.
EN
The article presents the problem of designing management systems and business models. The attributes of the management system and business models were presented. Important are mutual relationship between the two issues. Was presented problems in design management systems based on value (Value based management concept). Was prepared practical guidelines for the implementation of the business model concept as a concept based on the paradigm of the system.
PL
W artykule poruszono tematykę zarządzania wartością w świetle znaczącej roli kapitału społecznego w tym procesie. Kapitał społeczny, występując jako czynnik zmiany organizacyjnego kontekstu przedsiębiorczości, przyczynia się do pomnażania wartości przedsiębiorstwa. Przekształca istniejące zasoby tworząc inne, o wyższej wartości. Przedstawiono również wyniki badań (prowadzonych w latach 2011-2012) dotyczące kapitału społecznego, w kontekście osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) z województwa wielkopolskiego.
EN
The article discusses the subject of value based management and the particular role of social capital in this process. Social capital acting as factor of changing the organizational entrepreneurship context contributes to multiply the company value. Social capital converts existing resources to create the new one of a higher value. The author also presented the results of research on social capital in the context of achieving a competitive advantage in the international market for small and medium-sized enterprises (SMEs) of the Wielkopolska region (study conducted in 2011-2012).
6
Content available remote Pomiar ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa górniczego
PL
Przemiany gospodarcze, a w szczególności perspektywy prywatyzacji przedsiębiorstw sektora górniczego, wymuszają potrzebę aktualizacji dotychczasowych metod pomiaru wartości przedsiębiorstw górniczych. W artykule wskazano potrzebę dostosowania narzędzi pomiarowych do aktualnych potrzeb i wymagań rynku. Wśród takich mierników coraz częściej wykorzystuje się EVA (Economic Value Added), czyli ekonomiczną wartość dodaną, ES, spread ekonomiczny oraz MVA (Market Value Added) tzw. rynkową wartość dodaną wskazujące na zdolność przedsiębiorstwa górniczego do generowania wartości dodanej dla właścicieli kapitałów.
EN
Economical changes and, particularly, the perspective of privatization in the mining sector, force the modernization of the existing methods for the evaluation of mining companies value to be done. This paper presents a description of the inextricable need to adapt necessary tools to the demands of today’s market. Examples of such tools may be the increasingly used EVA (Economic Value Added), ES (Economic Spread) and MVA (Market Value Added) which indicates the ability of mining companies to generate added value for shareholders.
PL
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa stało się ostatnio nowym trendem w zarządzaniu. Idea, że podstawowym celem zarządzania jest zwiększenie wartości, zaczęła się szeroko rozpowszechniać w USA od czasu publikacji A. Rappaporta pt. "Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors" w 1986 r. Artykuł prezentuje istotę zarządzania wartością, przegląd różnych koncepcji wartości oraz metody pomiaru kreowanej wartości (wyników) w przedsiębiorstwie.
EN
Enterprise value management has recently because a new trend of management. The idea that managements primary is to increase value has gained widespread in the United States since the publication of A. Rappaport: "Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors" Sin 1986. The article presents the essence of value - based management, review of different value conceptions and methods of creating value measurement in enterprise.
PL
Ważnym zadaniem zarządzania logistycznego jest budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na bazie zdolności łańcucha dostaw (łańcucha logistycznego) do tworzenia wartości. Osiągnięcie oczekiwanego poziomu wzrostu wartości w procesach logistycznych wymaga połączenia wartości z użytecznością, szybkością działania i efektywnością kosztową. W pracy przedstawiono model procesu tworzenia wartości w działaniach logistycznych, w którym wyodrębniono fazy procesu dodawania wartości, począwszy od nabycia surowców, a skończywszy na obsłudze posprzedażowej.
EN
An important task of the logistics management in a company is to build up competitive advantage based on the potential of the supply chain (logistics chain) to create value. The achievement of the expected level of value increase in logistics processes requires that value is combined with usefulness, quick operation and value efficiency. The work presents a model of value creation in logistics operations in which the value-adding stages have been distinguished – from the raw materials acquisition to the post-sale service.
9
Content available remote Business Intelligence Systems as a tool of Value Based Management
PL
W artykule podjęto problem wykorzystania systemów klasy Business Intelligence (BI) jako narzędzia kreującego wartość przedsiębiorstwa. Na bazie danych historycznych można realizować wielowymiarowe analizy i tworzyć na ich podstawie m.in. raporty, zestawienia, a także plany. Można zatem stwierdzić, że zarządzanie wiedzą i zasobami informacyjnymi w znacznym stopniu warunkuje wartość organizacji. Implementacja systemów klasy BI może być przeprowadzona z sukcesem tylko w określonych kategoriach organizacji, które spełniają poszczególne kryteria, np. wielkość, złożoność struktury wewnętrznej, okres funkcjonowania na rynku lub też skala działania. Kryteria te warunkują również funkcjonalność systemów BI, która może być rozpatrywana jako iloczyn zbiorów (tworzonych przez wskazane kryteria). Koncepcja Value Based Management (VBM) może być rozumiana jako tworzenie wartości dla akcjonariuszy lub podnoszenie ogólnej wartości przedsiębiorstwa na rynku, umacnianie jego przewagi konkurencyjnej. Mówiąc o VBM, należy uwzględniać różne wskaźniki finansowe, m.in.: EPS, ROE, ROCE, ROIĆ, ROA, EVA, DCF, IRR, czy też CFROI, które charakteryzują relacje wewnętrzne w różnych przedziałach czasowych, co pozwala na ich wykorzystanie w wielowymiarowych analizach (np. w kostkach OLAP). Ważnym pojęciem jest także nośnik wartości (ang. value driver), który może pełnić rolę zarówno potrzeby informacyjnej, jak i wymiaru kostki analitycznej - na określonym szczeblu zarządzania. Systemy klasy BI można więc uznać na narzędzie VBM, wywierające znaczący wpływ na kreowanie wartości organizacji i jakość procesów zarządzania.
EN
The aim of this article was to show the differences between modern and classic enterprise risk management in value management. Modern risk management is an integral part of value management in opposite to classic risk management.
EN
The aim of this article was to show a genesis and theoretical basis of acceptable to practitioners and theoreticians conception of value management. The main them was a core of value management in a capital market and financial (in large meaning) theory focus. It joins theory of inwestition and financial theory (in narrow meaning).
PL
Tworzenie wartości związane jest z ryzykiem. W opracowaniu dokonano rozróżnienia tworzenia wartości w tradycyjnych przedsiębiorstwach i w przedsiębiorstwach gospodarujących w oparciu o wiedzę. W tradycyjnych przedsiębiorstwach analizuje się ryzyko w zarządzaniu produkcją, aktywami i źródłami finansowania. W nowych przedsiębiorstwach ryzyko wynika z cech wiedzy i sprawności zarządzania wiedzą.
EN
The corporate value creation is connected with risk. The distinctions of corporate value creation in traditional enterprises and knowledge based enterprises in the paper were executed. The risk of production, assets, and sources of funding management are analyzed in traditional enterprises. In knowledge based enterprises the risk results with features of knowledge and knowledge management efficiency.
PL
W referacie zaprezentowano kilka wybranych (wspólnoty praktyków, grupy wspólnych interesów, group Team- Ware, Open Space Technology) rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji opartych na odpowiednio zorganizowanej komunikacji. Właśnie komunikowanie się w tych metodach przesądza o efektywności ich stosowania w praktyce zarządzania.
EN
On the basis of D. Otley's framework for management control systems and Polish market researches made by Cap Gemini Ernest & Young the connection of two managerial control systems: Value Based Management and Balanced Scorecard is considered.
EN
The article summarizes the key elements of a firm's financial management system and shows their managerial implications within a single framework that we call the firm's financial strategy matrix. The vertical axis of the matrix measures the ability of a particular business to create shareholders value. This ability is indicated by the sign of the firm's return spread (its expected ROIC or ROE less its WACC or cost of equity). The horizontal axis measures the capacity of a business to finance its growth. This capacity is measured by the difference between the sales growth rate and the self-sustainable growth rate (SGR). Knowing position of the firm in the financial strategy matrix we can examine the options available to management for value strategy building. In article several possible financial strategy for four basic firm's position are examining: strategy for the business which is a value creator but is short of cash, for the business which is a value creator with a cash surplus, for the business which is a value destroyer with a cash surplus and for the business is a value destroyer with cash deficit.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.