Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 153

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektronika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
EN
Assumptions for testing the selected lithium cells in the climatic chamber are presented. Two different active balancing methods and one passive will be used. Three batteries consisting of eight cells each will be build for this purpose. The tests were aimed at determining the impact of cells temperature on their balancing process. They have many advantages over the traditional lead-acid batteries. The most important advantages include fast charging, high energy density and power as well as a wider range of operating temperatures. However, they require the use of battery surveillance and management systems (BMS) to increase work safety. One of the most important functions of such a system is the method of balancing, i.e. charge equalization of each cell.
PL
W artykule przedstawiono założenia do badań wybranych metod balansowania ogniw litowych w komorze klimatycznej. Zostały zastosowane dwie różne aktywne metody balansowania oraz jedna pasywna. W tym celu zbudowane zostały trzy akumulatory składające się z ośmiu ogniw każdy. Badania mają na celu sprawdzenie, jaki wpływ na balansowanie ogniw ma temperatura pracy ogniw litowych. Ogniwa litowe posiadają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi. Do najważniejszych zalet można zaliczyć możliwość szybkiego ładowania, wysoką gęstość energetyczną i moc oraz szerszy zakres temperatur pracy. Jednak wymagają one zastosowania systemów nadzorujących i zarządzających baterią akumulatorów (BMS Battery Management System) w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Jedną z ważniejszych funkcji BMS jest zastosowana metoda balansowania, czyli wyrównywania poziomu naładowania poszczególnych ogniw.
PL
W artykule przedstawiono realizację wybranego fragmentu programu kształcenia na kierunkach inżynierii środowiska obejmującego zakres inżynierii elektrycznej, automatyki i informatyki. Uwzględniono nową klasyfikację dyscyplin oraz różne koncepcje kształcenia w zakresie przedmiotów kierunkowych i niekierunkowych. Wskazano na niezbędne treści z zakresu elektrotechniki, elektroniki oraz automatyki i informatyki, które powinny się znaleźć w nowoczesnym kształceniu akademickim. Wskazano również na znaczenia specjalizowanych materiałów dydaktycznych ukierunkowanych dla studentów kierunku inżynieria środowiska. Zaprezentowane konkluzje oparto na ponad 20-letnim doświadczeniu z realizacji kształcenia w Politechnice Poznańskiej o profilu ogólno akademickim oraz w PWSZ w Gnieźnie o profilu praktycznym.
EN
In this paper, the implementation of a selected part of the education program in the fields of environmental engineering covering the scope of electrical engineering, automation and information technology, is presented. A new classification of scientific disciplines and various educational concepts in the field of directional and non-directional subjects were taken into account. It was indicated which contents in the field of electrical engineering, electronics, automation and information technology should be included in modern academic education. The importance of specialized didactic support materials dedicated for environmental engineering students was also indicated. The presented conclusions are based on over 20 years of experience in the implementation of general academic education at the Poznan University of Technology and a practical profile of studies at the Hipolit Cegielski State University of Applied Sciences in Gniezno.
EN
Systematic increase in computational power and continuous miniaturization of automotive electronic controllers pose a challenge to maintaining allowable temperature of semiconductor components, preventing premature wear-out or, in extreme cases, unacceptable shutdown of these devices. For these reasons, efficient and durable cooling systems are gaining importance in modern car technology design, showing critical influence on reliability of vehicle electronics. Vapor chambers (flat heat pipes) which could support heat management of automotive electronic controllers in the nearest future are passive devices, which transport heat through evaporation-condensation process of a working liquid. At present, vapor chambers are not commercially used in cooling systems of automotive controllers, being a subject of research and development endeavors aimed at understanding their influence on thermomechanical reliability of semiconductor devices used in cars. This paper presents a concept of an electronic controller aluminum housing integrated with a vapor chamber. The conceptual design was numerically validated in elevated temperature, typical for automotive ambient conditions. The paper discusses influence of the vapor chamber-based cooling system on the controller’s thermal performance, as well as on its reliability, expressed as the expected lifetime of the device.
PL
Systematycznie wzrastająca moc obliczeniowa oraz postępująca miniaturyzacja urządzeń elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych powodują trudności w utrzymaniu temperatury pracy elementów półprzewodnikowych w dozwolonym zakresie, przyczyniając się do ich przedwczesnego zużycia, a w skrajnych przypadkach, uniemożliwiając nawet ich normalną pracę. Wydajne i trwałe układy chłodzące stają się więc nieodzownym komponentem współczesnych podzespołów samochodowych, o krytycznym znaczeniu dla ich niezawodności. Urządzeniami mogącymi w niedalekiej przyszłości wspomagać działanie układów chłodzenia systemów elektronicznych wykorzystywanych w motoryzacji są komory parowe (płaskie rurki cieplne), w których transport energii termicznej zachodzi poprzez przemianę fazową i samoistne przemieszczanie się czynnika roboczego. Współcześnie, tego rodzaju urządzenia nie są komercyjnie stosowane w układach chłodzenia sterowników samochodowych, pozostając przedmiotem prac badawczo-rozwojowych związanych z ich wpływem na szeroko pojętą niezawodność termomechaniczną urządzeń elektronicznych. W niniejszym artykule opisano koncepcję zintegrowania komory parowej z aluminiową obudową kontrolera elektronicznego pracującego w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia, odpowiadającej warunkom użytkowania komponentów samochodowych. Ponadto, ocenie poddano wpływ zastosowania tego urządzenia na temperaturę pracy chłodzonego elementu półprzewodnikowego i jego niezawodność, wyrażoną jako przewidywany czas jego bezawaryjnego funkcjonowania.
PL
Symulacja komputerowa jest metodą badania zachowania obwodów, które można analizować bez konieczności ich fizycznego budowania. Pakiet Multisim jest wirtualnym narzędziem, które służy do komputerowej analizy układów analogowych i cyfrowych. Do badanych obwodów można dołączyć różne przyrządy pomiarowe, których obsługa jest podobna do obsługi mierników rzeczywistych. W artykule zostały przedstawione przykłady zastosowania pakietu Multisim w procesie kształcenia inżyniera, a szczególnie w zakresie elektrotechniki, teorii obwodów, elektroniki, techniki cyfrowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów.
EN
Computer simulation is a mathematical method of studying the behavior of circuits without the need to physically build them. Demonstrations and simulation studies play a significant role in didactics, research and design, which is primarily determined by economic considerations. There are many programs that enable simulation of various phenomena and systems in the field of electrical and electronic engineering, eg EDA, CAD. In scientific research and teaching, the SPICE environment, Multisim (as SPICE version), Mathcad, Matlab, Simulink, LabVIEW are often used.Multisim environment is a virtual tool that allows simulation of almost every electrical and electronic circuit, used for computer analysis of analogue and digital circuits. Various measuring devices can be connected to the tested circuits, the operation of which is similar to the operation of real meters. The article presents examples of the use of Multisim environment in the process of educating an engineer, especially in the field of electrical engineering, circuit theory, electronics, digital technique, digital signal processing.
5
Content available Termowizyjne obserwacje małych elementów
PL
W artykule opisano wpływ odległości pomiędzy obiektywem kamer termowizyjnych, a obserwowaną powierzchnią na ostrość uzyskanego obrazu. Pokazano zależność wielkości pola widzenia matrycy detektorów od odległości pomiędzy obiektywem i obserwowaną powierzchnią oraz zależność wielkości pola widzenia pojedynczego detektora od odległości pomiędzy obiektywem i obserwowaną powierzchnią. Wyjaśniono wpływ rozdzielczości matrycy na wielkość pola widzenia pojedynczego detektora. Zaproponowano, w jaki sposób dobrać obiektyw, by uzyskany termogram był ostry oraz możliwe było osiągnięcie takiej rozdzielczości geometrycznej, która pozwoli wystarczająco dokładnie odwzorować rozkład temperatur na obserwowanej powierzchni.
EN
The article describes the influence of the distance between the lens and the observed surface on the sharpness of the obtained image. The relation between the size of the field of view of the detector array and the distance between the lens and the observed surface as well as the dependence of the field of view of a single detector on the distance between the lens and the observed surface is shown. The effect of matrix resolution on the field of view of a single detector was explained. It was proposed how to choose the lens, so that the obtained thermogram was sharp and it was possible to achieve such a geometric resolution that allows to accurately reproduce the temperature distribution on the observed surface.
PL
Na wstępie przypomniano istotę systemów monitorowania, opartą na elektronice zapewniającej odpowiednią prędkość i wiarygodność przetwarzania danych pomiarowych, a jednocześnie posiadającą właściwe cechy iskrobezpieczeństwa. W dalszej części pokazano przykłady pomiarów stężenia tlenku węgla pochodzącego z różnych źródeł. W kontekście zróżnicowanych charakterystyk przebiegu zmian stężenia tlenku węgla odniesiono się do zagadnienia identyfikacji źródła tlenku węgla, którego stężenia pojawiły się po wysokoenergetycznym wstrząsie górotworu skutkującym tąpnięciem. W celu lepszego zobrazowania zdarzenia przedstawiono uwarunkowania prowadzenia robót górniczych w rejonie objętym skutkami tąpnięcia oraz dokonaną eksploatację w pokładach nadległych tej partii złoża węgla kamiennego. Na koniec przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań porównawczych zmian stężenia tlenku węgla oraz wnioski z tego wynikające.
EN
First, a recapitulation is provided of monitoring systems, based on electronic solutions which ensure the reliability of the requisite speed and measurements while intrinsically safe. Subsequently, examples of measurements of the carbon monoxide concentrations emitted by different sources are presented. In the context of the different characteristics of changes in carbon monoxide concentration, the problem of the identification of carbon monoxide source generated during high energy rock burst is discussed. To alt a better understanding of the issue, the conditions of mine development work in areas threatened by bumping hazards as well as mining procedures in seams in this type of hard coal deposit, is presented. Finally, the results of comparative tests of changes in carbon monoxide concentrations and conclusions are given.
8
Content available System monitorowania baterii ogniw ołowiowych
PL
Górnicze maszyny akumulatorowe zasilane są w większości z baterii ogniw kwasowo-ołowiowych. Ogniwa te w czasie ładowania bądź doładowywania wydzielają wodór, który w określonych stężeniach jest gazem wybuchowym. Świadomość tego zagrożenia jest coraz bardziej powszechna wśród użytkowników maszyn akumulatorowych a swoje zainteresowanie skutecznością wentylacji skrzyń bateryjnych wyrażają pracownicy zakładów górniczych oraz urzędnicy organu nadzoru rynku. W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności wentylacji skrzyń akumulatorowych, oraz wskazano problemy z nią związane. Zaproponowano nowoczesne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo pracy maszyn akumulatorowych zasilanych z baterii ogniw ołowiowych. Omówiono budowę i zasadę działania autonomicznego systemu monitorowania parametrów pracy baterii ogniw ołowiowych, jak również zastosowane w nim technologie pomiarowe.
EN
Mining machines are often powered by lead-acid batteries. During charging and recharging of the batteries, hydrogen is released from the cells, posing the risk of explosion when a certain hydrogen concentration level is exceeded. Users of the battery powered machines are becoming more aware of the risk, and people working in mining plants as well as mining authorities are more concerned about how efficient battery box ventilation is. The results of tests on the efficiency of ventilation of battery boxes, as well as the problems related to it are presented in the article. A state-of the-art solution to improve the safety of operation of the lead-acid battery powered machines was proposed. The design and operation of the autonomous monitoring system of lead-acid battery parameters as well as the measurement technologies used in it were discussed.
PL
W artykule przedstawiono wynik zastosowania metody ABCD-Suzuki do nadawania ważności potrzebom i wymaganiom klientów w odniesieniu do produktu elektronicznego jakim jest aparat cyfrowy. Przedstawiono w pierwszej kolejności w jakim celu stosuję się metodę ABCD Suzuki, jak wygląda procedura jej wykorzystania, jaki jest jej zakres zastosowania oraz co jest jej efektem. W dalszej części przedstawiono wykorzystanie tej metody do określenia najważniejszych potrzeb i wymagań klientów dla wyrobu - aparat cyfrowy. Żeby te potrzeby zebrać, skorzystano z badań marketingowych, z kolei w celu ich redukcji, skorzystano z metody wielostopniowego pobierania - MPM. W wyniku zastosowania metody ABCD Suzuki zidentyfikowano, że trzy najważniejsze wymagania klientów dla badanego wyrobu to: ostre, wyraziste zdjęcia, prosty sposób przesyłania zdjęć na komputer oraz duża pojemność karty pamięci, z kolei najmniej ważne wymagania to: możliwość zdjęć portretowych, szeroka paleta kolorów obudów, zdjęcia seryjne.
EN
The article presents the result of using the ABCD-Suzuki method to give validity to the needs and requirements of clients in relation to an electronic product such as a digital camera. First of all, it presents the purpose of using the ABCD Suzuki method, how the procedure works, what is its scope of application and what is its effect. Next, the use of this method was presented to determine the most important needs and requirements of customers for the product - the digital camera. In order to collect these needs, marketing research was used, and in order to reduce them, multi-stage picking-out method - MPM was used. As a result of using the ABCD Suzuki method, it was identified that the three most important requirements of customers for the tested product are: sharp, expressive photos, a simple way of sending photos to a computer and a large memory card capacity, while the least important are: the possibility of portraits, a wide range of colors, serial shot.
11
Content available remote Specjalności kierunku EiT a potrzeby studentów i pracodawców
PL
Spadek zainteresowania kierunkiem studiów „Elektronika i Telekomunikacja” w Politechnice Łódzkiej każe przyjrzeć się bliżej potencjalnym jego przyczynom. Jedną z nich może być brak jednoznacznie określonych celów kształcenia w świetle zatrudnialności przyszłych absolwentów. Artykuł opisuje jedno z działań podjętych w celu identyfikacji przyczyn zaistniałej sytuacji. Polega ono na uporządkowaniu oferty przedmiotów do fakultatywnego wyboru poprzez czytelne określenie trzech specjalności. Proponowane rozwiązanie ma ułatwić studentom wybór preferowanych ścieżek kształcenia przy jednoczesnym uproszczeniu procesu dydaktycznego pod względem organizacyjnym. Zaproponowany podział na specjalności oraz dobór przedmiotów tych specjalności jest wynikiem analizy rynku pracy oraz preferencji studentów z lat wcześniejszych.
EN
The decline in interest in the "Electronics and Telecommunications" field of study at the Lodz University of Technology requires a closer look at its potential causes. One of them may be the lack of explicitly defined learning objectives in the light of the employability of future graduates. The article describes one of the actions taken first to identify and clearly define these causes and then to re-formulate the specialties in the study program that will be based on the existing offer of the elective subjects. The proposed solution is aimed at helping the students to choose their preferred learning pathways while optimizing the teaching process in terms of organization. The syllabus of the specialties and the selection of subjects composing them are based on the analysis of the labour market and students’ preferences in the previous years.
12
Content available remote Mieszany zespół projektowy. Mieszany układ ASIC
PL
Artykuł prezentuje propozycję zajęć projektowych w ramach kursu elektroniki w uczelni technicznej. Zajęcia odbywają w międzynarodowych zespołach. Językiem „urzędowym” jest język angielski, w którym powstaje dokumentacja i który jest również używany w konsultacjach grupowych. Poszczególne grupy pracują w swoich uczelniach (w różnych krajach), a komunikują się za pomocą łączności internetowej (video-konferencje, e-mail, itp.).
EN
The paper presents a proposal of a project, which could be offered within a framework of the course “Electronics” at a Technical University. The design is elaborated in mixed, international teams. All discussions and documents are in English. The team members are working in their domestic universities (in different countries) and using Internet communications (videoconferences, e-mail, etc).
EN
Multimedia laser-shooting training systems are more and more frequently used for trainings uniformed services and protective formations. One of the subsequent stages of the development of the “Śnieżnik” system is the possibility of training with weapon and combat ammunition, basing on dynamic scenarios and moving targets displayed on a screen. The paper presents application of IR for detection of the impact place of the projectile of combat or blank ammunition.
PL
Multimedialne laserowe strzeleckie systemy szkoleniowe coraz częściej są wykorzystywane w szkoleniu służb mundurowych i formacji ochronnych. Jednym z kolejnych etapów rozwoju systemu „Śnieżnik” jest umożliwienie treningu z użyciem broni i amunicji bojowej w oparciu o dynamiczne scenariusze oraz poruszające się cele wyświetlane na ekranie. W artykule przedstawiono zastosowanie podczerwieni do detekcji miejsca uderzenia pocisku amunicji bojowej i ćwiczebnej.
PL
W artykule przedstawiono aktywne metody balansowania ogniw, spośród których wybrano metodę zastosowaną w systemie nadzorującym i zarządzającym baterią ogniw (BMS). Potrzeba opracowania systemu nadzorującego i zarządzającego baterią wynika z zastosowania ogniw nowej generacji, litowych, bardzo wrażliwych na przeładowanie. Umożliwia on zabezpieczenie baterii ogniw zarówno przed skutkami nierównomiernego doładowywania, jak również przed przeładowaniem. W artykule wyjaśniono cel balansowania, opisano metodę bateria do ogniwa zastosowaną w systemie BMS aktualnie wdrażanym w ciągniku podwieszanym PCA-1 oraz przedstawiono nowe rozwiązanie systemu BMS.
EN
Active methods for balancing the cells, from which the method using the BMS has been selected, are presented. Necessity of development of battery management system results from using new generation lithium cells, which are very sensitive to overcharging. The system protects the cells against both uneven charging and overcharging. Reason for balancing the cells is explained, pack to cell method, which is now under implementation in BMS system of PCA-1 suspended locomotive is described. New solution of BMS is also presented.
15
Content available Niektóre aspekty rozwoju elektroniki w Krakowie
PL
Elektronika w Krakowie rozwijała się od momentu odzyskania niepodległości. Początkowo były to badania naukowe prowadzone w Katedrze Fizyki Akademii Górniczej. W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. pojawiły się próby uruchomienia produkcji pomiarowych przetworników wielkości nieelektrycznych na elektryczne. Rozwój produkcji na dużą skalę nastąpił po II wojnie światowej. Początkowo były to przetworniki pomiarowe oraz elektroniczne podzespoły bierne. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. asortyment ten rozszerzono o elektroniczne mikroukłady grubowarstwowe czynne i bierne, systemy akwizycji danych oraz kasety do systemów pomiarowych kolejno: Standard 70, CAMAC i EUROCARTA. Przemiany ustrojowe lat dziewięćdziesiątych XX w. spowodowały załamanie rynku elektronicznego w Polsce i wywołały głęboką restrukturyzację produkcji. Jednocześnie pojawiły się nowe inicjatywy w zakresie projektowania i produkcji nowych systemów oświetleniowych oraz automatyki i robotyki przemysłowej, a także montażu elektronicznego.
EN
Electronics in Krakow has been developing since Poland regained independence in 1918. Originally it was scientific research done at the Faculty of Physics of the Academy of Mining and Metallurgy (AGH). In mid-1930s there were attempts to start production of transducers for measurement of non-electrical quantities, however mass production of electronic components happened only after WW2, starting with transducers and continuing with passive elements. In 1970s and 80s it was expanded to include passive and active thick-film microdevices, data acquisition systems and cassettes for acquisition systems 70, CAMAC and EUROCARD. Economic transition of the 1990s caused a breakdown in electronic market in Poland and forced a deep restructuring of manufacturing. At the same time new initiatives appeared in the area of design and manufacturing of lighting systems, industrial automation and robotics and electronic assembly.
PL
Dymitr Sokolcow był inżynierem elektrykiem, pionierem radiotechniki i radiotelegrafii, konstruktorem i świetnym organizatorem. Jako jeden z pierwszych konstruował i budował radiostacje. Był profesorem w szkołach politechnicznych w Rosji i Polsce, był współtwórcą szkolnictwa radiotechnicznego i współtwórcą radiotechniki w Polsce. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Radiotechników Polskich (1921) i Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) (1930). Został członkiem honorowym PZK. Był działaczem SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) oraz Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego (PTR), które pierwsze (1 lutego 1925) zaczęło nadawać codzienne audycje radiowe w Polsce z własnej radiostacji. Był jednym z założycieli i dyrektorem Instytutu Radiotechniki.
EN
Dymitr Sokolcow was an electrical engineer, a pioneer in radio technology and radiotelegraphy, a constructor and a great organizer. He was one of the first who constructed and built radio stations. He was a professor at polytechnic schools in Russia and Poland, he was a co-founder of radio-engineering education and co-founder of radio technology in Poland. He was also a co-founder of the Association of Polish Radiotechnical Engineers (1921) and of the Polish Amateur Radio Union (PZK) (1930). He became an honorary member of PZK. He was an activist of SEP (Association of Polish Electrical Engineers) and of the Polish Radiotechnical Company, which was the first broadcaster of daily radio programs in Poland from its own radio station (1 February 1925). He was a co-founder and director of the Institute of Radio Technology.
PL
Realizacja badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze technologii rakietowych wymaga opracowania rakietowych platform testowych, które charakteryzować się będą bezpieczeństwem eksploatacji, dużą niezawodnością, powtarzalnością parametrów technicznych oraz niskimi kosztami wytwarzania. Jednym z istotnych elementów rakietowych platform testowych jest źródło zasilania urządzeń pokładowych, takich jak układy sterów elektrycznych, układ autopilota, układ samodestrukcji oraz układ telemetrii pokładowej. W artykule sformułowano problem badawczy dotyczący opracowania wydajnych, niezawodnych oraz tanich źródeł zasilania o niewielkich wymiarach gabarytowych oraz przedstawiono wybrane problemy doboru źródeł zasilania dla testowych platform rakietowych. Zaprezentowano koncepcję wykorzystania źródeł zasilania na bazie baterii superkondensatorów. Zaprojektowano i wykonano model bloku zasilania oraz poddano go testom i badaniom weryfikującym założone parametry techniczne. Wyniki badań zostały w podsumowaniu artykułu poddane krytycznej ocenie. Sformułowano dalsze kierunki prac inżynierskich i badań, których celem jest opracowanie wydajnych oraz tanich źródeł zasilania dla rakietowych platform testowych.
EN
Implementation of scientific research and development works in the field of missile technologies requires the development of rocket testing platforms, which will be characterized by operational safety, high reliability, repeatability of technical parameters and low manufacturing costs. One of the important elements of the rocket testing platforms is the power supply for on-board equipment such as electrical steering systems, autopilot systems, self-destruction systems and on-board telemetry systems. The article presents a research problem concerning the development of efficient, reliable and cheap power sources of small dimensions and presents selected problems of selection of power sources for test rocket platforms. The concept of using power sources based on super capacitors’ batteries was presented. A power block model was designed and manufactured and subjected to tests and examinations verifying the assumed technical parameters. The results of the research were critically evaluated in the summary of the article. Further engineering and research directions have been formulated to develop efficient and cost-effective power supplies for rocket testing platforms.
18
Content available remote Geotekstronika a bezpieczeństwo transportu
PL
Nowoczesne urządzenia elektroniczne np. sterowniki zapewniają właściwy nadzór i energooszczędną pracę systemów oświetleniowych. Dotyczy to głównie systemów sterowania oświetleniem ulicznym, a także ewakuacyjnym, sterowania oświetleniem w budynkach inteligentnych oraz wyłączników zmierzchowych i ściemniaczy oświetlenia.
EN
This paper analyzes theoretical methods of the development and quality control in the company based on the Kaizen philosophy. Particular attention was paid to the stages of continuous improvement and employee involvement in the implementation of quality policy. In the practical part, research based on method diagnostic survey was carried out on the significance of Kaizen implementation in the automotive industry com-pany, where almost half of the improvement ideas reported by employees is implemented into business practice.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.